Vanessa Mood – Work Things Out

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Μέσα από την υπέροχη, μελαγχολική μελωδία ανακαλύπτω πως είναι αδύνατο να σε ξεχάσω όσο κι αν προσπαθώ. Τα φωνητικά με πάθος και πολύ γοητευτικό ύφος μου θυμίζουν πόσο δυνατή είναι η αγάπη και πόσο μπορεί να καθορίσει την ζωή. Ο απαλός ρυθμός με παρηγορεί δίνοντας μου το χάδι που τόσο καιρό αναζητώ και επιθυμώ.”

“Through the wonderful, melancholic melody I discover that it is impossible to forget you no matter how much I try. The vocals with a passionate and very charming style remind me how strong love is and how much it can determine life. The soft rhythm is comforting me by giving me the caress that I have been looking for and desire for so long.” *

“A través de la maravillosa y melancólica melodía, descubro que es imposible olvidarte sin importar cuánto lo intente. Las voces con un estilo apasionado y muy encantador me recuerdan lo fuerte que es el amor y cuánto puede determinar la vida. El ritmo suave me está consolando dándome la caricia que he estado buscando y deseo durante tanto tiempo.” *

-Nagamag.com

The song “Vanessa Mood – Work Things Out” is released by MOODLAB MUSIC

Track Sources for “Vanessa Mood – Work Things Out”:
Spotify: open.spotify.com/track/69sk6qF9rJzqnSuujwblQW

Find Vanessa Mood on Socials:
Instagram: www.instagram.com/invansmood/

Sainte Nicole – Vanité

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Η ιδιαίτερη μελαγχολική μελωδία μας μεταφέρει στον κόσμο του παρόντος και του μέλλοντος και ένα αίσθημα φόβου μας περιβάλει. Τα υπέροχα φωνητικά με καθαρή και εκλεπτυσμένη χροιά εκφράζουν τη δυσκολία να εκφραστούν πλέον τα συναισθήματα καθώς η ψυχή σιγά σιγά παγώνει. Ο ρυθμός με θυμό προσπαθεί να μας αφυπνίσει ώστε να αλλάξουμε πορεία.”

“The special melancholy melody takes us to the world of the present and the future and a sense of fear surrounds us. Wonderful vocals with pure and refined complexion express the difficulty of expressing emotions as the soul is slowly freezing. The rhythm with anger tries to awaken us so that we can change course.” *

“La melodía de melancolía especial nos lleva al mundo del presente y al futuro y un sentido de miedo nos rodea. Las voces maravillosas con tez pura y refinada expresan la dificultad de expresar emociones a medida que el alma se está congelando lentamente. El ritmo con ira trata de despertarnos para que podamos cambiar de rumbo.” *

-Nagamag.com

The song “Sainte Nicole – Vanité” is released by Candide Production

Track Sources for “Sainte Nicole – Vanité”:
Spotify: open.spotify.com/track/27R2sErEgaKKKXCsh1cZj1

KWOON – BLACKSTAR

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Very dark and so atmospheric cinematic composition. Darker emotion is full with melancholic moods that created beautiful soundscapes. Longer intro sets the tone with amazing sound layering, radio chatter samples that add atmosphere in the background with amazing piano theme on top. Second part expands with strings themes, electric guitar and more harmonies. ”

“Πολύ σκοτεινή και τόσο ατμοσφαιρική κινηματογραφική σύνθεση. Το πιο σκούρο συναίσθημα είναι γεμάτο με μελαγχολικές διαθέσεις που δημιούργησαν όμορφα ηχητικά τοπία. Η μακρύτερη εισαγωγή θέτει τον τόνο με εκπληκτική στρώση ήχου, δείγματα ραδιοφωνικής κουβέρτας που προσθέτουν ατμόσφαιρα στο παρασκήνιο με εκπληκτικό θέμα πιάνου στην κορυφή. Το δεύτερο μέρος επεκτείνεται με θέματα χορδών, ηλεκτρική κιθάρα και περισσότερες αρμονίες.” *

“Composición cinematográfica muy oscura y tan atmosférica. La emoción más oscura está llena de estados de ánimo melancólicos que crearon hermosos paisajes sonoros. La introducción más larga establece el tono con una increíble capas de sonido, muestras de charlas de radio que agregan atmósfera en el fondo con un tema de piano sorprendente en la parte superior. La segunda parte se expande con temas de cuerdas, guitarra eléctrica y más armonías.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “KWOON – BLACKSTAR”:
Spotify: open.spotify.com/track/403o5jJpKgVHhLyz27YdW9
Youtube: www.youtube.com/watch?v=t93yufMetE8

Find KWOON on Socials:
Instagram: www.instagram.com/kwoonmusic/

BB Thomaz – Energy

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Smooth guitar theme opens the song in perfect way, very soft and easy listening sounds. Lead vocal is beautiful, dreamy, crystal, very emotional and so seductive. Background vocals and chants creates wonderful atmosphere, adding more emotion to the overall feeling the song have. Groove makes the smooth flow. ”

“Το ομαλό θέμα κιθάρας ανοίγει το τραγούδι με τέλειο τρόπο, πολύ μαλακούς και εύκολους ήχους ακρόασης. Το Lead Vocal είναι όμορφο, ονειρικό, κρύσταλλο, πολύ συναισθηματικό και τόσο σαγηνευτικό. Τα φωνητικά και τα ψαλίδια του φόντου δημιουργούν υπέροχη ατμόσφαιρα, προσθέτοντας περισσότερο συναίσθημα στο συνολικό συναίσθημα που έχει το τραγούδι. Το Groove κάνει την ομαλή ροή.” *

“El tema de la guitarra suave abre la canción de manera perfecta, sonidos de escucha muy suaves y fáciles. La voz principal es hermosa, soñadora, cristalina, muy emocional y tan seductora. Las voces y los cantos de fondo crean un ambiente maravilloso, agregando más emoción a la sensación general que tiene la canción. Groove hace el flujo suave.” *

-Nagamag.com

The song “BB Thomaz – Energy” is released by NO-X Entertainment, B.V.

Track Sources for “BB Thomaz – Energy”:
Spotify: open.spotify.com/track/5cGhzdqtKyGZudC4BSEHay
Youtube: www.youtube.com/watch?v=NAn91ZjTDUI
Apple Music: music.apple.com/us/album/energy/1662633764?i=1662633765
Deezer: www.deezer.com/track/2094491987

Find BB Thomaz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/bbthomazofficial
TikTok: www.tiktok.com/@bbthomaz

Shuko x Chuck Inglish x KESMAR – Overload

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Amazing mixture of styles within the song, from jazz vibes, funk elements and hip hop parts, that all fit together so well. Lead vocal expands the songs soundscape really good, with its smooth groove, that gives a perfect flow and dance mood. Hip hop vocal, changes the songs pace and mood brilliantly. ”

“Καταπληκτικό μείγμα στυλ μέσα στο τραγούδι, από τζαζ vibes, funk στοιχεία και ανταλλακτικά hip hop, που όλα ταιριάζουν τόσο καλά. Το Lead Vocal επεκτείνει τα τραγούδια Soundscape πολύ καλό, με την ομαλή αυλάκιά του, που δίνει μια τέλεια διάθεση ροής και χορού. Hip Hop φωνητικό, αλλάζει τα τραγούδια ρυθμό και διάθεση εξαιρετικά.” *

“Increíble mezcla de estilos dentro de la canción, de jazz vibes, elementos de funk y piezas de hip hop, que todo encajan tan bien. La voz principal expande las canciones que Soundscape realmente bien, con su ritmo suave, que ofrece un estado de ánimo y un estado de ánimo de baile perfecto. Hip Hop Vocal, cambia el ritmo de las canciones y el estado de ánimo brillantemente.” *

-Nagamag.com

The song “Shuko x Chuck Inglish x KESMAR – Overload” is released by Nettwerk Music Group

Track Sources for “Shuko x Chuck Inglish x KESMAR – Overload”:
Spotify: open.spotify.com/track/08R0IcH87NHg4mBtegQ37U

Keidino – Oasis

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Με επιβλητικό και σίγουρο ύφος τα φωνητικά μας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους όπου νιώθουμε ελεύθεροι. Η όμορφη μελωδία εξάπτει την φαντασία μας και μια απρόσμενη περιπέτεια ξεκινά. Ο ρυθμός είναι αυτός που μας οδηγεί και μας πάει πιο μπροστά. Μαχητικός και χωρίς αναστολές δίνει το σύνθημα για μια νέα αρχή.”

“In an imposing and secure style our vocals travel to other worlds where we feel free. The beautiful melody exists our imagination and an unexpected adventure begins. The rhythm is the one that drives us and goes ahead. Militant and suspensions give the slogan for a new beginning.” *

“En un estilo imponente y seguro, nuestra voz viaja a otros mundos donde nos sentimos libres. La hermosa melodía existe nuestra imaginación y comienza una aventura inesperada. El ritmo es el que nos impulsa y sigue adelante. Militantes y suspensiones dan al lema para un nuevo comienzo.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Keidino – Oasis”:
Spotify: open.spotify.com/track/4atzyb5omJd4cwN2VbgQYj
Youtube: www.youtube.com/watch?v=vT0L4pSjk70

Find Keidino on Socials:
Instagram: www.instagram.com/keidinoo/

Sonarpilot – Gorgon

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Very old school approach in style and creation of this electronic beauty. Reminded a lot of Tangerine Dream or Klaus Schulze solo works. Beautiful sound building with attention to details, that creates truly wonderful atmosphere with smooth harmonies. Cinematic elements, specially the drum section is placed so well within the arrangement. ”

“Πολύ παλιά σχολική προσέγγιση με στυλ και δημιουργία αυτής της ηλεκτρονικής ομορφιάς. Υπενθύμισε πολλά σόλο Tangerine ή Klaus Schulze. Όμορφο κτίριο ήχου με προσοχή στις λεπτομέρειες, που δημιουργεί πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα με ομαλές αρμονίες. Τα κινηματογραφικά στοιχεία, ειδικά το τμήμα τυμπάνου τοποθετείται τόσο καλά μέσα στη ρύθμιση.” *

“Enfoque de la vieja escuela en estilo y creación de esta belleza electrónica. Recordó muchas obras de Tangerine Dream o Klaus Schulze Solo. Hermoso edificio de sonido con atención a los detalles, que crea un ambiente realmente maravilloso con armonías suaves. Los elementos cinematográficos, especialmente la sección del tambor, se coloca muy bien dentro del arreglo.” *

-Nagamag.com

The song “Sonarpilot – Gorgon” is released by Sonarpilot Audio

Track Sources for “Sonarpilot – Gorgon”:
Spotify: open.spotify.com/track/62A76q2rzrgCrKep9tOTRL
Youtube: www.youtube.com/watch?v=rS6D72p-618

Anima Vestra – AV21

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“Εξαιρετική μελωδία που πραγματικά αγγίζει την καρδιά με το νοσταλγικό και θλιμμένο ύφος της. Σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και νιώθεις να βλέπεις σαν θεατής την παιδική, αθώα ηλικία σου. Ο ρυθμός σε κρατά σε εγρήγορση και επιστρέφεις βίαια στο παρόν. Τα όμορφα και βαριά ταυτόχρονα φωνητικά σε καθοδηγούν και σε προστατεύουν στον σκληρό αυτό κόσμ”

“Excellent melody that really touches the heart with its nostalgic and sad style. It travels you back in time and you feel like seeing your childhood, innocent age as a viewer. The rhythm keeps you alert and you return violently to the present. Beautiful and heavy at the same time vocals guide you and protect you in this hard world” *

“Excelente melodía que realmente toca el corazón con su estilo nostálgico y triste. Te viaja en el tiempo y tienes ganas de ver tu infancia e inocente edad como espectador. El ritmo te mantiene alerta y regresas violentamente al presente. Hermoso y pesado al mismo tiempo que las voces te guían y te protegen en este mundo duro” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Anima Vestra – AV21”:
Spotify: open.spotify.com/track/384pOYokIa78lnLDdfqaXw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=1vMy55-_Em8
Apple Music: music.apple.com/us/album/av21/1577401929?i=1577401936
Deezer: www.deezer.com/track/1875850837

Dua Empat – Would You Be Mine?

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Faster tempo jazz song with subtle but very groovy beats that creates amazingly dancing tune. Lead vocals are beautiful, dreamy and so crystal, makes every listener attached instantly. Guitar solo parts are pure bliss, with lots of Latin influences, rhythmically and within the musical harmonies, song creates beautiful atmosphere. ”

“Ταχύτερο τραγούδι τζαζ tempo με λεπτές αλλά πολύ groovy beats που δημιουργεί εκπληκτικά χορεύοντας μελωδία. Τα φωνητικά μολύβδου είναι όμορφα, ονειρικά και τόσο κρύσταλλα, κάνουν κάθε ακροατή να συνδεθεί αμέσως. Τα σόλο κιθάρας είναι καθαρή ευδαιμονία, με πολλές λατινικές επιρροές, ρυθμικά και μέσα στις μουσικές αρμονίες, το τραγούδι δημιουργεί όμορφη ατμόσφαιρα.” *

“Canción de jazz de tempo más rápida con ritmos sutiles pero muy maravillosos que crean una melodía increíblemente bailando. Las voces principales son hermosas, soñadoras y, por lo tanto, Crystal hace que cada oyente se adjunte al instante. Las partes en solitario de guitarra son pura dicha, con muchas influencias latinas, rítmicamente y dentro de las armonías musicales, la canción crea un ambiente hermoso.” *

-Nagamag.com

The song “Dua Empat – Would You Be Mine?” is released by Red White Collective

Track Sources for “Dua Empat – Would You Be Mine?”:
Spotify: open.spotify.com/track/4nXyj91XfduRt8IXp6xQ6M
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Wdl4Ce6qXSw

Find Dua Empat on Socials:
Instagram: www.instagram.com/duaempatmusic/

Stefan Vereen – Remember Gualala

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Ένα βότσαλο μπορεί να ταράξει τα ήρεμα νερά της λίμνης και να αναστατώσει τον κόσμο της. Έτσι και η μελωδία αυτή αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές και ξυπνά ξεχασμένα συναισθήματα που δεν μπορούν να επιβιώσουν στον κόσμο της λογικής. Χάνομαι μέσα στο ρυθμός της και αφήνω τον εαυτό μου να ονειρευτεί ένα μια ζωή διαφορετική.”

“A pebble can disturb the calm waters of the lake and upset its world. So this melody touches on delicate strings and awakens forgotten emotions that cannot survive in the world of logic. I get lost in its rhythm and let myself dream of a different life.” *

“Un guijarro puede perturbar las aguas tranquilas del lago y alterar su mundo. Entonces, esta melodía toca las delicadas cuerdas y despierta emociones olvidadas que no pueden sobrevivir en el mundo de la lógica. Me pierdo en su ritmo y me dejo soñar con una vida diferente.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Stefan Vereen – Remember Gualala”:
Spotify: open.spotify.com/track/2hAwKFTzzptHjrKjbpgYIf
Bandcamp: stefanvereen.bandcamp.com/track/remember-gualala

Find Stefan Vereen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/vereen_themed/

Load More Posts
Go to Top