Neil Foster – Twilight Song

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Beautiful, very emotional ans cinematic piece of art. Full of melancholic vibes and amazing themes, layered with wonderful sounds. Piano theme as the composition lead element, have the most touching effect on the listener. Violin theme add to that emotion and overall mood, expanding the impact this composition have while listening. ”

“Όμορφο, πολύ συναισθηματικό κινηματογραφικό κομμάτι της τέχνης. Γεμάτο με μελαγχολικά vibes και εκπληκτικά θέματα, στρωμένα με υπέροχους ήχους. Θέμα πιάνου ως στοιχείο μολύβδου σύνθεσης, έχουν το πιο συγκινητικό αποτέλεσμα στον ακροατή. Το θέμα του βιολιού προσθέτει σε αυτό το συναίσθημα και τη συνολική διάθεση, επεκτείνοντας την επίδραση που έχει αυτή η σύνθεση ενώ ακούει.” *

“Hermosa, muy emocional y la obra de arte cinematográfica. Lleno de vibraciones melancólicas y temas increíbles, en capas de sonidos maravillosos. El tema del piano como elemento principal de composición tiene el efecto más conmovedor en el oyente. El tema del violín se suma a esa emoción y estado de ánimo general, ampliando el impacto que tiene esta composición mientras escucha.” *

-Nagamag.com

The song “Neil Foster – Twilight Song” is released by Pickledog Music

Track Sources for “Neil Foster – Twilight Song”:
Spotify: open.spotify.com/track/5TlqRcHaQGzOdjdMAfVLVH

Find Neil Foster on Socials:
Instagram: www.instagram.com/neil_foster_music/

Clark Ford ft. Underground Treehouse – Tonight

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Smooth and easy listening groove layers this jazz song in a best way. Horn section and its themes leads with its moody and very seductive mood, creating some very emotional moments within the song. Vocal is amazing, crystal clear voice, perfectly fitting and adding more to the night vibe the song have. ”

“Ομαλή και εύκολη ακρόαση αυλάκωσης στρώματα αυτό το τραγούδι τζαζ με τον καλύτερο τρόπο. Το Horn Section και τα θέματα του οδηγούν με τη διάθεση και πολύ σαγηνευτική διάθεσή του, δημιουργώντας μερικές πολύ συναισθηματικές στιγμές μέσα στο τραγούδι. Η φωνητική είναι εκπληκτική, κρυστάλλινα φωνή, τέλεια ταιριάζει και προσθέτει περισσότερα στη νύχτα που έχει το τραγούδι.” *

“Smooth y fácil escucha de ritmo Capas esta canción de jazz de la mejor manera. La sección del cuerno y sus temas lideran con su estado de ánimo malhumorado y muy seductor, creando algunos momentos muy emotivos dentro de la canción. Vocal es increíble, una voz cristalina, perfectamente apropiada y agregando más al ambiente nocturno que tiene la canción.” *

-Nagamag.com

The song “Clark Ford ft. Underground Treehouse – Tonight” is released by DistroKid

Track Sources for “Clark Ford ft. Underground Treehouse – Tonight”:
Spotify: open.spotify.com/track/5e73XLAI3758hdQX1SkFWL
Youtube: www.youtube.com/watch?v=mvZf3BBl-Fk
Apple Music: music.apple.com/us/album/tonight/1658958885?i=1658959366
Deezer: www.deezer.com/track/2062135057

Torbjörn Righard – Ash Tree

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Mid tempo jazz song with very positive vibe and smooth groove that will improve your mood instantly. With some Latino rhythmic and percussive elements that layers so well and keep the flow of the song. Saxophone solo part is probably the most obvious one as a lead, but the piano theme is the most emotional one. ”

“Το τραγούδι τζαζ μεσαία με πολύ θετική ατμόσφαιρα και ομαλή αυλάκωση που θα βελτιώσει τη διάθεσή σας αμέσως. Με μερικά rhythmic και κρουστά στοιχεία που στρώσουν τόσο καλά και διατηρούν τη ροή του τραγουδιού. Το σόλο σαξόφωνο είναι ίσως το πιο προφανές ως μόλυβδο, αλλά το θέμα του πιάνο είναι το πιο συναισθηματικό.” *

“Canción de jazz de tempo medio con un ambiente muy positivo y un ritmo suave que mejorará tu estado de ánimo al instante. Con algunos elementos rítmicos y percusivos latinos que se colocan tan bien y mantienen el flujo de la canción. La parte en solitario de Saxophone es probablemente la más obvia como protagonista, pero el tema del piano es el más emocional.” *

-Nagamag.com

The song “Torbjörn Righard – Ash Tree” is released by Deliberate Music

Track Sources for “Torbjörn Righard – Ash Tree”:
Spotify: open.spotify.com/track/1qjKbSHcP1woE532AAYzV2
Youtube: www.youtube.com/watch?v=em6lcqDxCEI
Apple Music: music.apple.com/us/album/ash-tree/1647837603?i=1647837968
Deezer: www.deezer.com/track/1942806807

EMMY – COOL GIRL

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“With visible confidence and playful mood, EMMY brings an air of self-evaluation through this “cool” release. A balanced blend of Alt and Electro Pop sound, decorated with catchy percussive elements is ready to change the way you view and estimate things and behaviours. Music with own attitude and style too.”

“Με την ορατή εμπιστοσύνη και την παιχνιδιάρικη διάθεση, ο Emmy φέρνει αέρα αυτοαξιολόγησης μέσω αυτής της “δροσερής” απελευθέρωσης. Ένα ισορροπημένο μείγμα alt και ηλεκτρικής ποπ ήχου, διακοσμημένο με πιασάρικα κρουστά στοιχεία είναι έτοιμο να αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε και να εκτιμήσετε τα πράγματα και τις συμπεριφορές. Μουσική με δική του στάση και στυλ.” *

“Con una confianza visible y un estado de ánimo juguetón, Emmy trae un aire de autoevaluación a través de este lanzamiento “genial”. Una mezcla equilibrada de sonido alt y electro pop, decorado con elementos de percusión pegadizos está lista para cambiar la forma en que ve y estimar las cosas y los comportamientos. Música con actitud y estilo también.” *

-Nagamag.com

The song “EMMY – COOL GIRL” is released by GODMODE

Track Sources for “EMMY – COOL GIRL”:
Spotify: open.spotify.com/track/4nGwHW4GNyU3hNR76CkuN3

Find EMMY on Socials:
Instagram: www.instagram.com/emmyhartman/
TikTok: www.tiktok.com/@emmwee

Xavier Alston – Memories (Oliver Nelson Remix)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Some memories can be sweet, but they don’t let us go ahead in life. With this fresh Disco single, Xavier Alston tries to make one step forward and eventually escape from the past influences. Enjoy a well-built mix of sounds creating a positive vibe. Also the vocal clarity and their plasticity won’t leave you unaffected.”

“Ορισμένες αναμνήσεις μπορεί να είναι γλυκές, αλλά δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε στη ζωή. Με αυτό το φρέσκο ​​ντίσκο, ο Xavier Alston προσπαθεί να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός και τελικά να ξεφύγει από τις παρελθόντες επιρροές. Απολαύστε ένα καλά κατασκευασμένο μείγμα ήχων που δημιουργούν μια θετική ατμόσφαιρα. Επίσης, η φωνητική σαφήνεια και η πλαστικότητα τους δεν θα σας αφήσουν ανεπηρέαστη.” *

“Algunos recuerdos pueden ser dulces, pero no nos dejan seguir adelante en la vida. Con este sencillo disco fresco, Xavier Alston intenta dar un paso adelante y finalmente escapar de las influencias pasadas. Disfrute de una mezcla bien construida de sonidos creando un ambiente positivo. Además, la claridad vocal y su plasticidad no te dejarán no afectado.” *

-Nagamag.com

The song “Xavier Alston – Memories (Oliver Nelson Remix)” is released by MackLife Records

Track Sources for “Xavier Alston – Memories (Oliver Nelson Remix)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1WW377TZwbCNGnCiyj2pfQ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pzj_cbWb0Z8
Apple Music: music.apple.com/us/album/memories-oliver-nelson-remix/1663386417?i=1663386418
Deezer: www.deezer.com/track/2097711117

Find Xavier Alston on Socials:
Instagram: www.instagram.com/thexavieralston/
TikTok: www.tiktok.com/@xaviercharming20

J.Switay – 27 Club

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Darker and very moody bass line opens this song in a very cinematic way. Modern production can be felt instantly, done in a perfect way. Lead vocal expands the vibe of the song in a wonderful way, it is edited even better, with subtle and creative effects. Slower tempo and beats creates amazing atmosphere. ”

“Πιο σκούρα και πολύ moody bass line ανοίγει αυτό το τραγούδι με πολύ κινηματογραφικό τρόπο. Η σύγχρονη παραγωγή μπορεί να γίνει αισθητή αμέσως, γίνεται με τέλειο τρόπο. Το Lead Vocal επεκτείνει το vibe του τραγουδιού με θαυμάσιο τρόπο, επεξεργάζεται ακόμα καλύτερα, με λεπτές και δημιουργικές επιπτώσεις. Ο πιο αργός ρυθμός και οι κτύποι δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα.” *

“La línea de bajo más oscura y muy malhumorada abre esta canción de una manera muy cinematográfica. La producción moderna se puede sentir al instante, hecha de una manera perfecta. La voz principal expande el ambiente de la canción de una manera maravillosa, se edita aún mejor, con efectos sutiles y creativos. El tempo y los ritmos más lentos crean una atmósfera increíble.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “J.Switay – 27 Club”:
Spotify: open.spotify.com/track/1PC2mhhGB6fkX3DV7Rg3g2

Find J.Switay on Socials:
Instagram: www.instagram.com/jswitay
TikTok: www.tiktok.com/@jswitay

The Know – ME

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Όμορφη και μαγευτική μελωδία μέσα σε ένα τοπίο με ομίχλη που δεν μας αφήνει να δούμε καθαρά. Τα υπέροχα φωνητικά σαν ουράνια σώματα περιστρέφονται και μας γεμίζουν ένα ευχάριστο μυστήριο σκορπίζοντας χρυσόσκονη γύρω μας. Ο ήσυχος ρυθμός χαλαρώνει τις αισθήσεις και νιώθουμε να βρισκόμαστε σε ένα όνειρο.”

“Beautiful and enchanting melody in a fog landscape that does not let us see clearly. The wonderful vocals like celestial bodies rotate and fill us with a pleasant mystery scattering gold dust around us. The quiet rhythm relaxes the senses and we feel in a dream.” *

“Hermosa y encantadora melodía en un paisaje de niebla que no nos deja ver con claridad. Las maravillosas voces como los cuerpos celestes giran y nos llenan de un agradable misterio que dispersa el polvo de oro a nuestro alrededor. El ritmo tranquilo relaja los sentidos y nos sentimos en un sueño.” *

-Nagamag.com

The song “The Know – ME” is released by 45Percenter

Track Sources for “The Know – ME”:
Spotify: open.spotify.com/track/0X7tH2mAy9y5FzuMo4vO6o

Find The Know on Socials:
Instagram: www.instagram.com/wearetheknow/
Twitter: twitter.com/wearetheknow_

Website of The Know:
play.google.com/music/preview/A42pgwyl55c6zpjwipml2xwcapi

Kevin Stahl – Tides

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Когда небо на закате едва касается горизонта и медленно плавится на одеялах пшеничных полей, начинаются приливы океанов чувств, которые набрасываются на берег огромными волнами. Настоящий спектр эмоций вызывает эта неоклассическая композиция и внутри чувствуется, как вся красота просится наружу. Осталось только освободить её.”

“When the sky at sunset barely touches the horizon and slowly melts on the blankets of wheat fields, the tides of the oceans of feelings begin, which are pounced on the shore with huge waves. This neoclassical composition causes a real range of emotions and it is felt inside how all beauty is asking out. It remains only to free her.” *

“Όταν ο ουρανός στο ηλιοβασίλεμα μόλις αγγίζει τον ορίζοντα και σιγά -σιγά λιώνει στις κουβέρτες των πεδίων σίτου, αρχίζουν οι παλίρροιες των ωκεανών των συναισθημάτων, οι οποίες χτυπάνε στην ακτή με τεράστια κύματα. Αυτή η νεοκλασική σύνθεση προκαλεί ένα πραγματικό φάσμα συναισθημάτων και γίνεται αισθητή μέσα στο πώς η ομορφιά ζητά. Παραμένει μόνο να την απελευθερώσει.” *

-Nagamag.com

The song “Kevin Stahl – Tides” is released by Kevin Stahl Music

Track Sources for “Kevin Stahl – Tides”:
Spotify: open.spotify.com/track/53tHraTBCqVnyEvHQvXiZe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=l7GovRUEDCk
Apple Music: music.apple.com/us/album/tides/1629450183?i=1629450555
Deezer: www.deezer.com/track/1789936047

Find Kevin Stahl on Socials:
Twitter: twitter.com/kstahl

Website of Kevin Stahl:
iamKe.vin

Maiden Seoul – Verve

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Не нужно много слов, чтобы в полной мере выразить восхищение этой Indie Pop композицией. Очень вайбовая атмосфера, с чутким и душевным вокалом, который подобно цветку распускает свои бутоны. Красивая и чувственная музыка, которую хочется переслушивать многократно и каждый раз удивляться, насколько она многогранна и прекрасна.”

“There are no many words to fully express admiration for this indie pop composition. A very web atmosphere, with sensitive and mental vocals, which like a flower spreads its buds. Beautiful and sensual music that you want to listen to many times and every time surprise how multifaceted and beautiful it is.” *

“Δεν υπάρχουν πολλά λόγια για να εκφράσουν πλήρως τον θαυμασμό για αυτή τη σύνθεση indie pop. Μια πολύ ατμόσφαιρα ιστού, με ευαίσθητα και πνευματικά φωνητικά, τα οποία σαν ένα λουλούδι απλώνουν τα μπουμπούκια του. Όμορφη και αισθησιακή μουσική που θέλετε να ακούσετε πολλές φορές και κάθε φορά που εκπλήσσει πόσο πολύπλευρη και όμορφη είναι.” *

-Nagamag.com

The song “Maiden Seoul – Verve” is released by Blue Collar Records

Track Sources for “Maiden Seoul – Verve”:
Spotify: open.spotify.com/track/0Hfc4JQuOCOnSorBMazlpL
Youtube: www.youtube.com/watch?v=IUfcjHLVK6g
Deezer: www.deezer.com/track/2073206827

Christina Gomez – Tears For Tomorrow

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Красивая акустическая композиция, с чувственной музыкой и голосом -Christina Gomez-. Прелестные звуки льются в ваше сердце подобно прохладному водопаду, ноги медленно утопают в высокой траве, а свежий воздух медленно развивает волосы на плечи. Слишком мало нужно человеку для счастья, достаточно любви и концентрированную порцию музыки.”

“Beautiful acoustic composition, with sensual music and voice -Christina gomez-. Charming sounds pour into your heart like a cool waterfall, your legs slowly drown in tall grass, and fresh air slowly develops your hair on your shoulders. Too little needs a person for happiness, enough love and a concentrated portion of music.” *

“Όμορφη ακουστική σύνθεση, με αισθησιακή μουσική και φωνή -christina Gomez-. Οι γοητευτικοί ήχοι ρίχνουν στην καρδιά σας σαν δροσερό καταρράκτη, τα πόδια σας σιγά -σιγά πνίγονται σε ψηλό χορτάρι και ο καθαρός αέρας αναπτύσσει αργά τα μαλλιά σας στους ώμους σας. Πολύ λίγα χρειάζεται ένα άτομο για ευτυχία, αρκετή αγάπη και ένα συγκεντρωμένο μέρος της μουσικής.” *

-Nagamag.com

The song “Christina Gomez – Tears For Tomorrow” is released by Christina Gomez Music

Track Sources for “Christina Gomez – Tears For Tomorrow”:
Spotify: open.spotify.com/track/48dyx8dj1KBfc6ojrW22t0
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0pkh5sQPKbE
Apple Music: music.apple.com/us/album/tears-for-tomorrow/1655056342?i=1655056344
Deezer: www.deezer.com/track/2030382257

Load More Posts
Go to Top