Music Genre

Bhaskar – Think It’s Just Enough

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο ζωηρός και έντονος ρυθμός με ξεσηκώνει και χωρίς δισταγμό αφήνομαι να με οδηγήσει σε μια μυστηριακή και απολαυστική ατμόσφαιρα. Η μελωδία στήνει ένα λυτρωτικό και ξέφρενο χορό όπου οι αισθήσεις χτυπούν κόκκινο και η αδρεναλίνη διαπερνά όλο το σώμα. Τα φωνητικά τέλεια ταιριασμένα ολοκληρώνουν τη μαγική σύνθεση των ήχων και των αγγιγμάτων του κομματιού.”

“The lively and intense rhythm raises me and without hesitation I let me lead me to a mysterious and enjoyable atmosphere. The melody sets up a redemptive and frantic dance where the senses hit red and the adrenaline permeates the whole body. The vocals perfectly fit the magic composition of the songs and touches of the piece.” *

“O ritmo animado e intenso me levanta e, sem hesitar, me deixou me levar a uma atmosfera misteriosa e agradável. A melodia cria uma dança redentora e frenética, onde os sentidos atingem o vermelho e a adrenalina permeia todo o corpo. Os vocais se encaixam perfeitamente na composição mágica das músicas e toques da peça.” *

-Nagamag.com

The song “Bhaskar – Think It’s Just Enough” is released by CONTROVERSIA

Song Sources for “Bhaskar – Think It’s Just Enough”:
Spotify: open.spotify.com/track/5lia1eBt1OvZRFngvsga6g

Marnik x Heyder x Sirona – Artificial Intelligence

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Starting strong with a structure that reminds a lot of The Chemical Brothers style, even with vocals are having that same colors. Modern groove is done perfectly, full of detailed sounds and synth themes in the background that creates beautiful atmosphere. Those subtle trance alike sounds are expanding the depth of the song just right. ”

“Ξεκινώντας δυνατά με μια δομή που θυμίζει πολλά από το στυλ των χημικών αδελφών, ακόμη και με τα φωνητικά έχουν τα ίδια χρώματα. Το Modern Groove γίνεται τέλεια, γεμάτο λεπτομερή ήχους και θέματα synth στο παρασκήνιο που δημιουργεί όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτές οι λεπτές ήχοι της έκστασης επεκτείνουν το βάθος του τραγουδιού ακριβώς δεξιά.” *

“Commencer fort avec une structure qui rappelle beaucoup au style chimique des frères, même avec la voix, les mêmes couleurs. La groove moderne se fait parfaitement, pleine de sons détaillés et de thèmes de synthé en arrière-plan qui crée une belle atmosphère. Ces sons subtils de transe élargissent la profondeur de la chanson juste.” *

-Nagamag.com

The song “Marnik x Heyder x Sirona – Artificial Intelligence” is released by Signatune

Song Sources for “Marnik x Heyder x Sirona – Artificial Intelligence”:
Spotify: open.spotify.com/track/5EmqB3YZ6cARtlq5xPgtrz
Youtube: www.youtube.com/watch?v=OzyTuWpdpP0

Rodrigo Orozco Zavala – CBS

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Big beat and huge atmosphere is something that this song is delivering in a best way. Club stomper, so groovy, it will make every crowd pleased. Bass line is the absolute hook with this song, synth color is amazing, expanding that power in a perfect way. Vocal sample is subtle but so effective in expanding the songs mood. ”

“Το Big Beat και η τεράστια ατμόσφαιρα είναι κάτι που αυτό το τραγούδι παραδίδει με τον καλύτερο τρόπο. Club Stomper, τόσο groovy, θα κάνει κάθε πλήθος ευχαριστημένος. Η γραμμή μπάσων είναι το απόλυτο γάντζο με αυτό το τραγούδι, το Synth Color είναι εκπληκτικό, επεκτείνοντας αυτή τη δύναμη με τέλειο τρόπο. Το φωνητικό δείγμα είναι λεπτό αλλά τόσο αποτελεσματικό στην επέκταση της διάθεσης των τραγουδιών.” *

“Big Beat y enorme atmósfera es algo que esta canción está entregando de la mejor manera. Club Stomper, tan maravilloso, hará que cada multitud complace. Bass Line es el gancho absoluto con esta canción, el color de sintetizador es sorprendente, expandiendo ese poder de una manera perfecta. La muestra vocal es sutil pero tan efectiva para expandir el estado de ánimo de las canciones.” *

-Nagamag.com

The song “Rodrigo Orozco Zavala – CBS” is released by Daxsen Underground

Song Sources for “Rodrigo Orozco Zavala – CBS”:
Spotify: open.spotify.com/track/3yeC31wIzBGY62zb2dKPqT

Angelyna Rose x XXJaneDoeXX – LOOK at me(x2) NOW

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Modern club groove with a perfect drive sets the tone of the track instantly. Interesting breakdown moments with hip hop beats and vocals appear, changes the tone and the mood of the track in very nice way. Very catchy, specially when played in front of the crowd, they would not expect it, change of pace, before the original groove comes back again. ”

“Το Modern Club Groove με ένα τέλειο δίσκο θέτει τον τόνο της διαδρομής αμέσως. Εμφανίζονται ενδιαφέρουσες στιγμές διάσπασης με χτυπήματα και φωνητικά hip hop, αλλάζουν τον τόνο και τη διάθεση της διαδρομής με πολύ ωραίο τρόπο. Πολύ πιασάρικα, ειδικά όταν παίζεται μπροστά από το πλήθος, δεν θα περίμεναν, αλλαγή του ρυθμού, πριν το αρχικό αυλάκι επανέλθει ξανά.” *

“Modern Club Groove con un impulso perfecto establece el tono de la pista al instante. Aparecen los interesantes momentos de desglose con ritmos y voces de hip hop, cambia el tono y el estado de ánimo de la pista de manera muy agradable. Muy pegadizo, especialmente cuando se juegan frente a la multitud, no lo esperarían, un cambio de ritmo, antes de que el ritmo original regrese nuevamente.” *

-Nagamag.com

The song “Angelyna Rose x XXJaneDoeXX – LOOK at me(x2) NOW” is released by Overdrive Productions

Track Sources for “Angelyna Rose x XXJaneDoeXX – LOOK at me(x2) NOW”:
Spotify: open.spotify.com/track/72hDFwf8x4ORCf4NE3bsmh

Sikdope – I Got Lost In Berlin

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“У Techno есть одна исключительная особенность — оно полностью овладевает вами и погружает с головой в свою тягучую атмосферу. А если добавить немного энергии современного EDM и Bass House, то на выходе получится новый трек от -Sikdope-, который способен закрыть все ваши музыкальные потребности и зажечь огонь внутри вас!”

“Techno has one exceptional feature – it completely masters you and immerses your head into its viscous atmosphere. And if you add a little energy of modern Edm and Bass House, then the output will turn out a new track from -sikdope-, which is able to close all your musical needs and light the fire within you!” *

“Το Techno έχει ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό – σας μεταφέρει εντελώς και βυθίζει το κεφάλι σας στην ιξώδη ατμόσφαιρα του. Και αν προσθέσετε μια μικρή ενέργεια του σύγχρονου EDM και του μπάσου, τότε η έξοδος θα αποδείξει ένα νέο κομμάτι από το -sikdope-, το οποίο είναι σε θέση να κλείσει όλες τις μουσικές σας ανάγκες και να φωτίσει τη φωτιά μέσα σας!” *

-Nagamag.com

The song “Sikdope – I Got Lost In Berlin” is released by Spinnin’ Records

Track Sources for “Sikdope – I Got Lost In Berlin”:
Spotify: open.spotify.com/track/3LpQssJbl7b65Jl4BDDI3d
Youtube: www.youtube.com/watch?v=8zvAzmGghIE

Lerocque x SKNIBLK x SGRO – GAME

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Динамичный и оглушающий ритм Bass и Electro House, которые способны разорвать устоявшийся шаблон в индустрии EDM и взорвать танцполы всех стран! Работа с басом выше всяких похвал, будьте готовы к тому, что каждая частичка вашего тела начнёт вибрировать в такт музыке!”

“The dynamic and deafening rhythm of Bass and Electro House, which are able to break the established template in the EDM industry and blow up the dance floor of all countries! Working with bass is beyond praise, be prepared for the fact that each part of your body will begin to vibrate to the beat of music!” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

India Thieriot – Not Afraid

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Really nice song, groovy, subtle and with very catchy vocals. Love the sound details and effects, synths used, specially that arpeggiator moment, so good. Piano theme is a great touch, it added more retro house vibe to the song. ”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/2tBCWh2JGqJdHYMWdmxJv6

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2tBCWh2JGqJdHYMWdmxJv6

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/indylouthieriot/

Load More Posts
Go to Top