Ferielle – Face à face

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Λεπτά και αισθησιακά φωνητικά σαγηνεύουν. Μελωδία κεφάτη και χαρούμενη επαναφέρει εύστοχα παλαιότερες εποχές. Ο ρυθμός ξεσηκώνει και ανεβάζει την ένταση. Το κομμάτι είναι αφορμή για χορό και πάρτι. Ακολούθησε το ρυθμό, διασκέδασε και ξέχνα για λίγο την καθημερινότητα σου.”

“Thin and sensual vocals seduced. Melody cheerful and cheerful reinstates older times. The rhythm revolves and raises the tension. The track is a reason for dance and parties. Follow the rhythm, have fun and forget about your daily routine for a while.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Finalistes

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6YbXfhWtXDZ29tdeoq5Sgy
Youtube: www.youtube.com/watch?v=xsUy_MrRagg
Apple Music: music.apple.com/us/album/face-%C3%A0-face/1650633632?i=1650633640
Deezer: www.deezer.com/track/1974403857

GREK – Tout donner

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“That high pitched voice is so good, very interesting sound detail. Same goes with guitar riff, fitting so good with the vocals. I really like French hip hop, language is so beautiful, same goes with this song. Acoustic guitar solo part in the background is beautiful.”

-Nagamag.com

This song released by: GREKLAND

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2yUqg1BYpDSqTCmLn1gq3O
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Q4VBsf_q5s8
Apple Music: music.apple.com/us/album/tout-donner/1649145628?i=1649145737
Deezer: www.deezer.com/track/1957117017

lou dassi – Toujours plus

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“French speech, which pours a stream of emotions from the mouth of a charming -lou dassi- falls into the very center of your heart and hits an endless stream of scarlet blood. Strong French Pop Work with a very powerful energy supply. Music, which hurts for all living things.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Французская речь, которая льётся потоком эмоций из уст очаровательной -Lou Dassi- попадает в самый центр вашего сердца и бьёт нескончаемым ручьём алой крови. Сильная French Pop работа с очень мощной энергетической подачей. Музыка, которая задевает за всё живое.”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/7uux3xEajPCnMduzMBR8Rz

This song released by: Universal Music Distribution Deal

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7uux3xEajPCnMduzMBR8Rz

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/loudassing/

Migou – On a voulu

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“The singing of guitars and the light rustle of percussion is a fantastic pleasure! The timbral coloring and depth of the voice so much immerses in itself that there is an amazing feeling of something pleasant and warm somewhere deep inside. The vocals that are able to drive crazy, and the french pop melody and the rhythms of Bossa Nova serve as an excellent addition to the overall structure of the whole composition.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Пение гитар и лёгкий шелест перкуссий — фантастическое наслаждение! Тембральная окраска и глубина голоса настолько сильно погружает в себя, что возникает удивительное чувство нечто приятного и тёплого где-то глубоко внутри. Вокал, который способен свести с ума, а мелодия French Pop и ритмы Bossa Nova служат прекрасным дополнением к общей структуре всей композиции.”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5goXHEp1HVdOonJ5Y1OI5S
Youtube: www.youtube.com/watch?v=OE_QcUwcNV8
Apple Music: music.apple.com/us/album/on-a-voulu/1199066942?i=1199067640
Deezer: www.deezer.com/track/140808869

Artist’s Socials:
Facebook: www.facebook.com/MigouPage/
Instagram: www.instagram.com/migoumusic/

Website: migou.be/

Petit Nuage – Restons amis

Categories: Pop, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Almost every spoken or sang french language word is seductive to me. Specially when the vocals are perfect, like in this song. Beautiful song, mixture between darker and brighter mood. Love you vocals are produced well with music, perfect fit. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4Ppl0LSnw6xYMUiw3YpPCU
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pyC6NWn_uFU
Apple Music: music.apple.com/us/album/restons-amis/1643966938?i=1643967256
Deezer: www.deezer.com/track/1904503967

ALBA – Pas compliquée

Categories: Pop, The Latest, Video|Tags: , |

“French Pop had never given such warm and positive vibrations before that, which filled the peel – the new single, filled like a balloon. The mood range achieved in this track is incredible and very high!” (Automatically Translated with Google Translate)

“French Pop ещё никогда до этого не дарил таких тёплых и позитивных вибраций, которыми наполнила как воздушный шар певица -ALBA- свой новый сингл. Диапазон настроения достигнутый в этом треке — невероятен и очень высок!”

-Nagamag.com

www.instagram.com/albalala/

Minthi x Denize – Où tu vas

Categories: Audio, Pop, The Latest|Tags: , |

“This melody is like a dazzling, menthol balm runs through your veins, pleasantly burning with its cold. A beautiful and such elegant French vocals presses on the invisible keys of your soul and slowly, but gradually driving you crazy. A pleasant French pop for a pleasant pastime.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Эта мелодия словно ослепительный, ментоловый бальзам бежит по вашим венам, приятно обжигая своим холодком. Красивый и такой элегантный французский вокал нажимает на невидимые клавиши вашей души и медленно, но постепенно сводит вас с ума. Приятный French Pop для приятного времяпрепровождения.”

-Nagamag.com

www.instagram.com/minthimusic

LUPO – Gorge braise

Categories: Audio, Hip-Hop, The Latest|Tags: , , , |

“A powerful, dynamic melodic line in the deafening rhythms of French Hip-Hop, whose energy bursts into your life at a frantic speed! There is too much music in the world, but so little quality and memorable. This track will remain in your memory for a long time! (Automatically Translated with Google Translate)

“Мощная, динамичная мелодическая линия в оглушающих ритмах french hip-hop, энергия которого врывается в вашу жизнь на бешеной скорости! В мире слишком много музыки, но так мало качественной и запоминающейся. Этот трек останется в вашей памяти на долго!”

-Nagamag.com

Eliott jane – Billie

Categories: Audio, Pop, The Latest|Tags: , |

“Charming and attractive – eliott jane-, in the rays of its new, mental track. Your playlist will replenish the charming French Pop and if you are eager to get enough of the next appetizing portion of high-quality music, then do it louder. (Automatically Translated with Google Translate)

“Обворожительная и привлекательная -Eliott jane-, в лучах своего нового, душевного трека. Ваш плей-лист пополнится очаровательным French Pop и если вы жаждите насытиться очередной аппетитной порцией качественной музыки, то сделайте погромче.”

-Nagamag.com

www.instagram.com/eliott.jane/

Load More Posts
Go to Top