Music Genre

L.T.Leif – Gentle Moon

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ρομαντικά και απαλά η μελωδία ρίχνει την αστερόσκονη της και όλα γύρω μοιάζουν μαγικά. Χρυσές δροσοσταλίδες κάνουν τα πράσινα φύλλα να λάμπουν, καθώς τα υπέροχα φωνητικά αντηχούν σε αυτό το απίστευτο ατμοσφαιρικό τοπίο. Ο ρυθμός μας ησυχάζει και κάνει όλα τα πλάσματα της φύσης να απολαμβάνουν την σιωπή αδιαμαρτύρητα.”

“Romantic and gently the melody throws her star dust and everything around looks magically. Golden dewdrops make the green leaves shine as the beautiful vocals echo in this incredible atmospheric landscape. Our rhythm is quiet and makes all the creatures of nature enjoy silence.” *

“Romántica y suavemente la melodía arroja su polvo de estrella y todo se ve mágicamente. Las hojas doradas doradas hacen que las hojas verdes brillen mientras las hermosas voces resuenan en este increíble paisaje atmosférico. Nuestro ritmo es tranquilo y hace que todas las criaturas de la naturaleza disfruten del silencio.” *

-Nagamag.com

This song released by: Lost Map Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5KzkNdyTt56WIFEsC4Xd0X

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/ltleif/

Will Evans – All My Relations

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Σε μια μεγάλη ανοιχτή θάλασσα ξεκινά ένα ταξίδι εκπληκτικό και η μελωδία με κάνει να νιώθω τόση ελευθερία. Τα φωνητικά είναι ακούραστη παρέα στα ταξίδια μου. Με καθαρότητα και δύναμη εντυπωσιάζουν και ξεχωρίζουν για την ευελιξία τους στις εναλλαγές την έντασης τους. Ο ρυθμός μου δίνει φτερά και θάρρος για να μην σταματήσω την όμορφη πορεία μου.”

“In a large open sea begins a stunning journey and the melody makes me feel so freedom. The vocals are tireless company on my trips. With purity and power they impress and stand out for their flexibility in the alternations of their intensity. My rhythm gives me wings and courage so as not to stop my beautiful course.” *

“En un gran mar abierto comienza un viaje sorprendente y la melodía me hace sentir tan libertad. Las voces son una compañía incansable en mis viajes. Con pureza y poder, impresionan y destacan su flexibilidad en las alternancias de su intensidad. Mi ritmo me da alas y coraje para no detener mi hermoso curso.” *

-Nagamag.com

The song “Will Evans – All My Relations” is released by Kind Folk Records

Track Sources for “Will Evans – All My Relations”:
Spotify: open.spotify.com/track/53rhwUKYXJh4ALKC4tpXhU
Youtube: www.youtube.com/watch?v=zlVIQubak_c
Deezer: www.deezer.com/track/2021732377

Find Will Evans on Socials:
Instagram: www.instagram.com/willevansmusic/

Dan San – Hard Days Are Gone

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Иногда необходимо уйти от реальности в мир неподвластных вам иллюзий и погрузиться в атмосферу удивительных звуков Indie Folk, которые с такой нежностью затрагивают все наэлектризованные струны вашей хрупкой души. -Dan San- дарит вам свою новую композицию и даёт возможность окунуться с головой в его мир гармонии, чувств и красоты.”

“Sometimes it is necessary to escape from reality into the world of illusions not subject to you and plunge into the atmosphere of amazing sounds Indie Folk, which with such tenderness affect all the electrified strings of your fragile soul. -Dan San- gives you its new composition and makes it possible to plunge with your head into its world of harmony, feelings and beauty.” *

“Μερικές φορές είναι απαραίτητο να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα στον κόσμο των ψευδαισθήσεων που δεν υπόκεινται σε εσάς και να βυθιστούν στην ατμόσφαιρα των καταπληκτικών ήχων indie λαϊκών, οι οποίοι με τέτοια τρυφερότητα επηρεάζουν όλες τις ηλεκτροκίνητες χορδές της εύθραυστης ψυχής σας. -Dan San- σας δίνει τη νέα του σύνθεση και καθιστά δυνατή την κατάδυση με το κεφάλι σας στον κόσμο της αρμονίας, των συναισθημάτων και της ομορφιάς.” *

-Nagamag.com

This song released by: odessa

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/79BWeYEy1IlYpCVveXsRXw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=-vBqC5XB7NU

Dakota Wagner – yoinks scoob – acoustic

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Мелодия акустической гитары, запах сухой травы и нежный голос -Dakota Wagner-. Музыка не спеша несёт вас по своему течению приятно ослепляя мерцанием звёзд над головой. И нет ничего в этом мире, что могло бы вам помешать осознать, как много вокруг вас настоящей, неподдельной красоты.”

“The melody of the acoustic guitar, the smell of dry grass and the delicate voice -dakota wagner-. Music slowly carries you in its course pleasantly blinding the stars over your head. And there is nothing in this world that could prevent you from realizing how many real, genuine beauty around you.” *

“Η μελωδία της ακουστικής κιθάρας, η μυρωδιά του ξηρού γρασιδιού και η λεπτή φωνή -Dakota Wagner-. Η μουσική σιγά -σιγά σας μεταφέρει στην πορεία της ευχάριστα τυφλών τα αστέρια πάνω από το κεφάλι σας. Και δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο που θα μπορούσε να σας εμποδίσει να συνειδητοποιήσετε πόσες πραγματικές, γνήσια ομορφιά γύρω σας.” *

-Nagamag.com

This song released by: yoinks intrigue

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1cp2BrT4KXf3z2sNF6YiPQ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=gQX9E536d_8
Apple Music: music.apple.com/us/album/yoinks-scoob-feat-shoshanna-bohlen-acoustic/1653509944?i=1653509954
Deezer: www.deezer.com/track/2011577057

Nathaniel Bellows – One Small Thing

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Погружающая в себя ритм-секция, удивительной красоты и глубины вокал и атмосфера Indie Folk звучания. В каждой ноте и в каждом слове чувствуется трепетное отношение к своей работе, которая создана с любовью к своим слушателям. Почувствуйте вкус жизни вместе с -Nathaniel Bellows-.”

“The rhythm-section immerses in itself, the amazing beauty and depth of the vocals and the atmosphere of Indie Folk sound. In each note and in every word, a reverent attitude to its work is felt, which is created with love for its listeners. Feel the taste of life with -nathaniel bellows-.” *

“Το τμήμα ρυθμού βυθίζεται από μόνη της, η εκπληκτική ομορφιά και το βάθος των φωνητικών και η ατμόσφαιρα του indie λαϊκού ήχου. Σε κάθε σημείωση και σε κάθε λέξη, γίνεται αισθητή μια ευλάβεια στάση απέναντι στο έργο της, η οποία δημιουργείται με αγάπη για τους ακροατές της. Νιώστε τη γεύση της ζωής με -nathaniel Bellows-.” *

-Nagamag.com

This song released by: Harmon Blunt Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/78zvlICfq4moQoqgGtFSbQ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Qz5XAV7mUIs
Bandcamp: nathanielbellows.bandcamp.com/track/one-small-thing-feat-shara-nova

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/nathanielbellows/

Website: www.swanandwolfmusic.com

Cat Rose Smith – Half Moon Light

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Удивительное и прекрасное сочетание атмосферы Indie Folk и волшебного вокала -Cat Rose Smith-. Лирическое путешествие в мир автора, песня которого наполнена магией, добром и сказочностью. Разнообразная и очень органичная аранжировка, которая создана для того, чтобы привести вас в восторг.”

“The amazing and excellent combination of the atmosphere of Indie Folk and the magic vocals -cat rose Smith-. The lyrical trip to the world of the author, whose song is filled with magic, good and fairy tale. A variety of and very organic arrangement, which is created in order to delight you.” *

“Ο εκπληκτικός και εξαιρετικός συνδυασμός της ατμόσφαιρας των indie λαϊκών και των μαγικών φωνητικών -Cat Rose Smith-. Το λυρικό ταξίδι στον κόσμο του συγγραφέα, του οποίου το τραγούδι είναι γεμάτο με μαγεία, καλό και παραμύθι. Μια ποικιλία και πολύ οργανικής ρύθμισης, η οποία δημιουργείται για να σας ευχαριστήσει.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6mlIReCYg7X8xNjS1OQOfe

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/catrosesmith
TikTok: www.tiktok.com/@catrosesmith

Tobias Arbo – Within

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Вы когда-либо чувствовали, как музыка струится внутри вас потоком внеземной энергии, словно она спустилась на нашу землю с проплывающих мимо облаков? Послушайте эту Indie Folk мелодию и станьте заложником её очаровательной звуковой терапии.”

“Have you ever felt the music flowing inside you with a stream of extraterrestrial energy, as if it went down to our land from clouds floating past? Listen to this indie folk melody and become hostage to its charming sound therapy.” *

“Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι η μουσική που ρέει μέσα σας με ένα ρεύμα εξωγήινης ενέργειας, σαν να κατέβηκε στη γη μας από τα σύννεφα που επιπλέουν στο παρελθόν; Ακούστε αυτή τη λαϊκή μελωδία indie και γίνετε όμηρος στην γοητευτική της ηχητική θεραπεία.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4rMLv0eJcOPz1QHxivGhVT
Youtube: www.youtube.com/watch?v=IwHU-vOiQao

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/tobiasarbo/
TikTok: www.tiktok.com/@tobiasarbo

Website: www.crcrecords.com/tobias-arbo-1

Kev Minney – Northampton

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η νοσταλγική μελωδία καθώς εναλλάσσεται, άλλοτε μας ηρεμεί και άλλοτε μας αναστατώνει. Τα όμορφα φωνητικά με κάπως μελαγχολικό ύφος μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο και μας φέρνουν εικόνες του παρελθόντος. Ο ρυθμός με ροκ διάθεση μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε.”

“The nostalgic melody as it alternates, sometimes calms us down and sometimes upset us. Beautiful vocals with somewhat melancholy style travel back in time and bring us images of the past. The rhythm with rock mood gives us the energy we need.” *

“La melodía nostálgica, a medida que se alterna, a veces nos calma y a veces nos molesta. Hermosas voces con estilo algo melancólico viajar en el tiempo y traernos imágenes del pasado. El ritmo con el estado de ánimo rock nos da la energía que necesitamos.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/40y91QT9vuMMrVDbXbmyQF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0F4UJ3jbwL8
Apple Music: music.apple.com/us/album/northampton/1655510631?i=1655510636
Deezer: www.deezer.com/track/2024717397

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/kevminney

Annie Sumi x Brava Kilo – Stone Between The Lips

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Τα φωνητικά σαν τα πουλιά που κελαηδούν τόσο όμορφα εισχωρούν μέσα μου και αναστατώνουν ευχάριστα την ψυχή μου. Η μελαγχολική μελωδία δείχνει να κατανοεί τα συναισθήματα μου καθώς εναλλάσσεται επιδέξια. Ο ρυθμός σαν ζωντανός οργανισμός παίρνει σάρκα και οστά και γίνεται μια γλυκιά παρέα.”

“The vocals like birds that sing so beautifully penetrate me and pleasantly upset my soul. The melancholy melody seems to understand my feelings as it skillfully alternates. The rhythm as a living organism takes flesh and bones and becomes a sweet company.” *

“Las voces como los pájaros que cantan tan bellamente me penetran y me molestan gratamente mi alma. La melandía melancólica parece entender mis sentimientos a medida que se alterna hábilmente. El ritmo como organismo vivo toma carne y huesos y se convierte en una compañía dulce.” *

-Nagamag.com

Stephanie Losi – Throwing Darts at the Universe

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Με γλυκύτητα τα φωνητικά μας κερδίζουν και μας εντυπωσιάζουν με τις δυνατότητες τους. Η υπέροχη μελωδία μας αγκαλιάζει με θαλπωρή και νιώθουμε ασφάλεια μέσα σε αυτήν σαν μικρά παιδιά. Ο ρυθμός με την ηρεμία του μας ισορροπεί και αρχίζουμε να βλέπουμε τη ζωή με περισσότερη αισιοδοξία.”

“Sweethearted our vocals win and impress us with their abilities. The wonderful melody embraces us with warmth and we feel safe within it as young children. The pace with its calm balances us and we begin to see life with more optimism.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4p0Trs9zo0oMRF4RpcI2Cc

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/stephanielosi/

Load More Posts
Go to Top