Klaz – 1930

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Soothing and very relaxing atmosphere of the song is something you want to dive in instantly. It pulls you into this wonderful and dreamy world of sound structure. Laid back vibe is perfectly produced. Chanting ethno vocal creates the best part of the song, blissful and calming moment. ”

“Η χαλαρωτική και πολύ χαλαρωτική ατμόσφαιρα του τραγουδιού είναι κάτι που θέλετε να βουτήξετε αμέσως. Σας τραβάει σε αυτόν τον υπέροχο και ονειρικό κόσμο της ηχητικής δομής. Η χαλάρωση της ατμόσφαιρας παράγεται τέλεια. Η ψαλμωδία εθνοτικής φωνής δημιουργεί το καλύτερο μέρος του τραγουδιού, ευτυχισμένη και ηρεμιστική στιγμή.” *

“Rustende en zeer ontspannen sfeer van het nummer is iets waar je meteen in wilt duiken. Het trekt je in deze prachtige en dromerige wereld van geluidsstructuur. De relaxte sfeer wordt perfect geproduceerd. Chanting Ethno Vocal creëert het beste deel van het nummer, zalig en kalmerend moment.” *

-Nagamag.com

The song “Klaz – 1930” is released by Earforce Records

Song Sources for “Klaz – 1930”:
Spotify: open.spotify.com/track/5UqDBCSmldr1y0UMk1rBSg
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QpcnOhgjY_o

Find Klaz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/klaztunes/

Gwyn Love – ur gf kisses me

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Трек, который выделяется своей креативностью и запоминающимся звучанием. Начиная с интро, этот Lo-fi Pop трек заставляет забыть об окружающем мире и почувствовать незабываемую атмосферу. Музыкальное сопровождение выглядит очень гармоничным и богатым. -Gwyn Love- настоящий поэт и с помощью языка любви вызывает множество эмоций у слушателей.”

“The track that stands out by its creativity and memorable sound. Starting with Intro, this Lo-Fi Pop track makes you forget about the world around us and feel an unforgettable atmosphere. Musical accompaniment looks very harmonious and rich. -GWYN LOVE is a real poet and with the help of the language of love causes many emotions among the listeners.” *

“Το κομμάτι που ξεχωρίζει από τη δημιουργικότητα και τον αξέχαστο ήχο του. Ξεκινώντας από την εισαγωγή, αυτό το ποπ κομμάτι Lo-Fi σας κάνει να ξεχάσετε τον κόσμο γύρω μας και να αισθανθείτε μια αξέχαστη ατμόσφαιρα. Η μουσική συνοδεία φαίνεται πολύ αρμονική και πλούσια. -Gwyn Love είναι ένας πραγματικός ποιητής και με τη βοήθεια της γλώσσας της αγάπης προκαλεί πολλά συναισθήματα μεταξύ των ακροατών.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Gwyn Love – ur gf kisses me”:
Spotify: open.spotify.com/track/0vjiSp3bZMVTRV49SDg5v7

Ayla – Good Vibrations

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Lo-fi Pop композиция от -Ayla- представляет собой необычную, позитивную и привлекательную работу. Она притягивает своей зажигательной и весёлой мелодией и демонстрирует эксклюзивный стиль автора. Музыка невероятно красочна, каждый элемент, использованный в этом треке, дополняет всю композицию и создаёт прекрасную, спокойную обстановку.”

“Lo-Fi POP composition from -ayla- is an unusual, positive and attractive work. She attracts her incendiary and cheerful melody and demonstrates the exclusive style of the author. The music is incredibly colorful, each element used in this track complements the whole composition and creates an excellent, calm atmosphere.” *

“Το Lo-Fi Pop Composition από -Ayla- είναι μια ασυνήθιστη, θετική και ελκυστική δουλειά. Προσελκύει την εμπρηστική και χαρούμενη μελωδία της και επιδεικνύει το αποκλειστικό στυλ του συγγραφέα. Η μουσική είναι απίστευτα πολύχρωμη, κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται σε αυτό το κομμάτι συμπληρώνει ολόκληρη τη σύνθεση και δημιουργεί μια εξαιρετική, ήρεμη ατμόσφαιρα.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Ayla – Good Vibrations”:
Spotify: open.spotify.com/track/6uIUfpQk0U7EBZinRjrDUQ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=cdowDULMzjQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/good-vibrations/1674974430?i=1674974445
Deezer: www.deezer.com/track/2172346367

Find Ayla on Socials:
Instagram: www.instagram.com/aylaboswellp/
TikTok: www.tiktok.com/@aylabpena

Van Common – Mercury

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Лучший пример качественного звучания, который должен понравиться любителям жанров Bedroom и Indie Electronic. Трек является прекрасным примером искусства в мире музыки и передачи чувств через голос и мелодию.
Отличная аранжировка, которая создаёт очень гармоничное звучание, затрагивая сердца слушателей. Настоятельно рекомендуем всем, кто ценит качественную музыку.”

“The best example of high -quality sound that Bedroom and Indie Electronic genres should like. The track is an excellent example of art in the world of music and transmitting feelings through the voice and melody.
Great arrangement that creates a very harmonious sound, affecting the hearts of listeners. We strongly recommend that everyone who appreciates quality music.” *

“Het beste voorbeeld van hoog -kwaliteitsgeluid dat slaapkamer en indie -elektronische genres zouden moeten vinden. De track is een uitstekend voorbeeld van kunst in de wereld van muziek en het overbrengen van gevoelens door de stem en melodie.
Geweldige arrangement die een zeer harmonieus geluid creëert, die de harten van luisteraars beïnvloedt. We raden ten zeerste aan dat iedereen die kwaliteitsmuziek waardeert.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Van Common – Mercury”:
Spotify: open.spotify.com/track/5sJj33CAll04niXAsCmakH

Find Van Common on Socials:
Instagram: www.instagram.com/vancommon
TikTok: www.tiktok.com/@user3961210160046

Juliander – Strange

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Лёгкий, волнительный словно волны на беспокойном океане трек в жанре Lo-fi Pop, в котором вокал -Juliander- парит словно птица над вами. Ощущение безмятежности, как будто ты находишься в безвременье, вне этого мира. Музыка прекрасна, чудотворна и блаженна. Настоящее волшебство заключённое в магию звуков и вибраций.”

“Light, exciting waves on the restless ocean, the track in the Lo-Fi Pop genre, in which the vocals -Juliander-soars like a bird over you. A feeling of serenity, as if you are in timelessness, outside this world. The music is beautiful, miraculous and blessed. Real magic enclosed in the magic of sounds and vibrations.” *

“Lätta, spännande vågor på det rastlösa havet, spåret i lo-fi-popgenren, där sången -Juliander-soars som en fågel över dig. En känsla av lugn, som om du är i tidlöshet, utanför denna värld. Musiken är vacker, mirakulös och välsignad. Verklig magi innesluten i magin i ljud och vibrationer.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Juliander – Strange”:
Spotify: open.spotify.com/track/2Dl2uVCe2YIFIH7401tduU
Youtube: www.youtube.com/watch?v=D0xBuRET4-U
Apple Music: music.apple.com/us/album/strange/1680683699?i=1680683707

Find Juliander on Socials:
Instagram: www.instagram.com/juliander/
Twitter: twitter.com/juliander
TikTok: www.tiktok.com/@juliandermusic

Moon Blue – All I Know (Is That)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Catchy guitar riff sets the bar high with this song. It is a beautiful hook that creates the basic structure of the song, that expands in a wonderful way as it progresses. Lead vocal is amazing, dreamy, perfect fit with the song mood and sounds. Slower tempo and sunny vibe this song have is all you need for your day off. ”

“Το πιασάρικο riff κιθάρας θέτει το μπαρ ψηλά με αυτό το τραγούδι. Είναι ένα όμορφο γάντζο που δημιουργεί τη βασική δομή του τραγουδιού, που επεκτείνεται με θαυμάσιο τρόπο καθώς εξελίσσεται. Το Lead Vocal είναι εκπληκτικό, ονειρικό, τέλειο κατάλληλο με τη διάθεση και τους ήχους του τραγουδιού. Ο πιο αργός ρυθμός και η ηλιόλουστη ατμόσφαιρα αυτό το τραγούδι έχει είναι το μόνο που χρειάζεστε για την ημέρα σας μακριά.” *

“El riff de guitarra pegadizo coloca el bar alto con esta canción. Es un gancho hermoso que crea la estructura básica de la canción, que se expande de una manera maravillosa a medida que avanza. Lead Vocal es increíble, soñador, perfecto con el estado de ánimo y los sonidos de la canción. El tempo más lento y el ambiente soleado que esta canción tiene es todo lo que necesitas para tu día libre.” *

-Nagamag.com

The song “Moon Blue – All I Know (Is That)” is released by 777 MUSIC

Song Sources for “Moon Blue – All I Know (Is That)”:
Spotify: open.spotify.com/track/6vMrZzBi6PFR5hDVR0ksrz

Find Moon Blue on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@moonbluemusic

Scoobert Doobert – Meteor Shower (feat. Jamie Drake)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Soft and mellow sounds can be almost felt. Easy listening tones and dreamy vocal are perfectly aligned together. Song progresses beautifully, harmonic structure is full of amazing layers. Subtle details within arrangement are done so well, specially the atmosphere background vocals have, with lush guitar they create wonderful depth. ”

“Οι μαλακοί και μαλακοί ήχοι μπορούν να γίνουν σχεδόν αισθητές. Οι εύκολοι τόνοι ακρόασης και ονειρικού φωνητικού είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι μαζί. Το τραγούδι εξελίσσεται όμορφα, η αρμονική δομή είναι γεμάτη από εκπληκτικά στρώματα. Οι λεπτές λεπτομέρειες μέσα στη ρύθμιση γίνονται τόσο καλά, ειδικά τα φωνητικά φόντου της ατμόσφαιρας έχουν, με πλούσια κιθάρα που δημιουργούν υπέροχο βάθος.” *

“Los sonidos suaves y suaves casi se pueden sentir. Los tonos de escucha fáciles y la voz soñadora están perfectamente alineados juntos. La canción progresa maravillosamente, la estructura armónica está llena de capas increíbles. Los detalles sutiles dentro de los arreglos se hacen muy bien, especialmente la atmósfera que tienen las voces de fondo, con una guitarra exuberante, crean una profundidad maravillosa.” *

-Nagamag.com

The song “Scoobert Doobert – Meteor Shower (feat. Jamie Drake)” is released by Beformer

Song Sources for “Scoobert Doobert – Meteor Shower (feat. Jamie Drake)”:
Spotify: open.spotify.com/track/2xWnX3wmodlJgoEgLnyeMG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=fOE3sK5lG3s
Apple Music: music.apple.com/us/album/meteor-shower/1675015494?i=1675015495
Deezer: www.deezer.com/track/2170474437

Find Scoobert Doobert on Socials:
Instagram: www.instagram.com/scoobertdoobert.pizza/
TikTok: www.tiktok.com/@mr.scoobert_doobert

Kerry Charles – Stay At Home

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Saxophone theme with very peaceful atmosphere introduce us to this magnificent song. Beautiful vocals are layered with subtle guitar riffs and smooth beats that adds the perfect groove to the song as it progresses. Arrangement and production is done so well. Instrumental parts are maybe the best moments within the song, so blissful. ”

“Σαξοφωνικό θέμα με πολύ ειρηνική ατμόσφαιρα μας εισαγάγει σε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Τα όμορφα φωνητικά είναι στρωμένα με λεπτές κιθάρες και ομαλά κτυπήματα που προσθέτουν το τέλειο αυλάκι στο τραγούδι καθώς εξελίσσεται. Η ρύθμιση και η παραγωγή γίνεται τόσο καλά. Τα όργανα μέρη είναι ίσως οι καλύτερες στιγμές μέσα στο τραγούδι, τόσο ευτυχισμένο.” *

“El tema del saxofón con una atmósfera muy pacífica nos presenta esta magnífica canción. Las hermosas voces están en capas con sutiles riffs de guitarra y ritmos suaves que agrega el ritmo perfecto a la canción a medida que avanza. El arreglo y la producción se hacen muy bien. Las partes instrumentales son quizás los mejores momentos dentro de la canción, tan felices.” *

-Nagamag.com

The song “Kerry Charles – Stay At Home” is released by Grind Select

Song Sources for “Kerry Charles – Stay At Home”:
Spotify: open.spotify.com/track/3MyOL2KonMTlQPItoDJg7x
Youtube: www.youtube.com/watch?v=OfpfG6qWq8s
Apple Music: music.apple.com/us/album/stay-at-home/1659558726?i=1659559349
Deezer: www.deezer.com/track/2068023217

Find Kerry Charles on Socials:
Twitter: twitter.com/kerrycharles_
TikTok: www.tiktok.com/@kerrycharlesmusic

Website of Kerry Charles:
kerrycharles.org/

Local the Neighbour – Ruin me

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Amazing drum section and the beats that will definitely stand out as the songs best parts. Amazing and bouncy bass line with funk structure in dynamic gives the song smooth groove. Vocals are really well produced, subtle and effective. Lead theme stands as the chorus part perfectly, layered with wonderful sounds and detailed electronic sequences that expands songs atmosphere. ”

“Καταπληκτικό τμήμα τυμπάνου και τα beats που σίγουρα θα ξεχωρίζουν ως τα καλύτερα τραγούδια. Καταπληκτική και bouncy μπάσο με δομή funk στη δυναμική δίνει το τραγούδι ομαλή αυλάκωση. Τα φωνητικά είναι πραγματικά καλά παραγόμενα, λεπτές και αποτελεσματικές. Το Lead Theme είναι το κομμάτι του χορού τέλεια, στρωματοποιημένο με υπέροχους ήχους και λεπτομερείς ηλεκτρονικές ακολουθίες που επεκτείνουν την ατμόσφαιρα τραγουδιών.” *

“Increíble sección de batería y los ritmos que definitivamente se destacarán como las mejores partes de las canciones. La línea de bajo increíble y hinchable con la estructura de funk en Dynamic le da a la canción un ritmo suave. Las voces son realmente bien producidas, sutiles y efectivas. El tema principal se destaca como la parte del coro perfectamente, en capas con sonidos maravillosos y secuencias electrónicas detalladas que amplía la atmósfera de canciones.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Local the Neighbour – Ruin me”:
Spotify: open.spotify.com/track/44ExTkY3JNsdAJZ9ZgZ498

Find Local the Neighbour on Socials:
Instagram: www.instagram.com/localtheneighbour/

Lola Lennox – Dreamer

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Η φανταστική μελωδία αναστατώνει όλες τις αισθήσεις μου και στολίζει την αέρα με τη μαγευτική χρυσόσκονη της. Τα φωνητικά εκρηκτικά και λεπτά συνάμα ξεδιπλώνουν τις απίστευτες δυνατότητες τους και με όλη τη δύναμη τους εκφράζουν απόλυτα τα συναισθήματα μας. Ο ρυθμός με ζωντάνια και δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα και μας μεταφέρει την γλυκιά ένταση του.”

“The fantastic melody upsets all my senses and adorns the air with its magnificent gold dust. The vocal explosives and minutes unfold their incredible potential and with all their power they express our emotions perfectly. The rhythm with vibrancy and strengthens the atmosphere and takes us its sweet intensity.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Lola Lennox – Dreamer”:
Spotify: open.spotify.com/track/1od61bJbUXK9E0C3985ew6
Youtube: www.youtube.com/watch?v=fisO2LP04B4

Load More Posts
Go to Top