Elmer Andersson x LAD – On My Mind

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Με άνεση και καλή διάθεση ο ευχάριστος ρυθμός μας ξεσηκώνει και καταφέρνει να διώξει μακριά τις ανησυχίες μας. Η θεσπέσια μελωδία μοιράζεται μαζί μας την χαρά της και το κέφι της και μας ανοίγει νέους ορίζοντες για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή και τις δυσκολίες της. Τα φωνητικά με καθαρή και σαφή ταυτότητα μας αγαλλιάζουν και μας μεταφέρουν την θετική τους ενέργεια.”

“In a comfortable and good mood our pleasant pace raises and manages to drive away our concerns. The exquisite melody shares with us its joy and fun and opens us new horizons about how we perceive its life and difficulties. The vocals with a clear and clear identity rejoice and convey to us their positive energy.” *

“I ett bekvämt och gott humör höjer vår trevliga takt och lyckas driva bort våra bekymmer. Den utsökta melodin delar med oss ​​sin glädje och roliga och öppnar oss nya horisonter om hur vi uppfattar dess liv och svårigheter. Sången med en tydlig och tydlig identitet gläder sig och förmedlar till oss deras positiva energi.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Elmer Andersson x LAD – On My Mind”:
Spotify: open.spotify.com/track/6CVuhce3Z5ilGjMnsfuY0i

Jahju16 – Align

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Υπέροχη ατμοσφαιρική μελωδία με χαρούμενη και ευχάριστη διάθεση. Τα φωνητικά με την ιδιαίτερη χροιά τους δίνουν την ένταση που χρειάζεται στο κομμάτι και μας κερδίζουν με την γοητεία τους. Ο ρυθμός μας ξεσηκώνει και μας αναζωογονεί με την δροσιά και το κέφι του. Ένα κομμάτι που σε ταξιδεύει και σε μεταφέρει σε όμορφα καλοκαιρινά τοπία.”

“Wonderful atmospheric melody with happy and enjoyable mood. The vocals with their special tone give the intensity they need to the piece and they win us with their charm. Our rhythm revolves and rejuvenates us with its coolness and fun. A piece that travels you and takes you to beautiful summer landscapes.” *

“Underbar atmosfärisk melodi med lyckligt och roligt humör. Sången med sin speciella ton ger den intensitet de behöver för banan och de vinner oss med sin charm. Vår rytm kretsar och föryngrar oss med dess svalhet och roliga. En bit som reser dig och tar dig till vackra sommarlandskap.” *

-Nagamag.com

The song “Jahju16 – Align” is released by Switching Lanes

Song Sources for “Jahju16 – Align”:
Spotify: open.spotify.com/track/2Af5tvY5hCUnwPPvUvfuXA

Bjorn Rydhog – Adore her (Azure Blue Remix) (Remix by Azure Blue)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Όμορφα και ζεστά φωνητικά μας αγκαλιάζουν και χαϊδεύουν τα αφτιά μας με την αρμονία τους. Δυνατά και εύστοχα μηνύματα περνούν μέσα από το υπέροχο αυτό κομμάτι. Η μελωδία δεν σταματά να μας διασκεδάζει και να μας δίνει αισιοδοξία με την θετική της ενέργεια. Ο ζωντανός ρυθμός είναι η δύναμη μας και τίποτα δεν μας σταματά.”

“Beautiful and warm vocals embrace and caress our ears with their harmony. Loud and apt messages pass through this wonderful piece. The melody does not stop us from having fun and giving us optimism with its positive energy. The living rhythm is our power and nothing stops us.” *

“Vackra och varma sång omfamnar och smeker våra öron med sin harmoni. Höga och apt -meddelanden passerar genom detta underbara stycke. Melodin hindrar oss inte från att ha kul och ger oss optimism med sin positiva energi. Den levande rytmen är vår kraft och ingenting stoppar oss.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Bjorn Rydhog – Adore her (Azure Blue Remix) (Remix by Azure Blue)”:
Spotify:
open.spotify.com/track/3C7mOgKblQI9IJIUITwZDk

Find Bjorn Rydhog on Socials:
Instagram: www.instagram.com/bjorn.rydhog/
TikTok: www.tiktok.com/@bjorn_rydhog

Website of Bjorn Rydhog:
music.amazon.co.uk/artists/B07FS9SBPK/bjorn-rydhog

Alex Westin – Somebody You Love

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Όμορφη και συγκινητική μελωδία που μιλά κατευθείαν στην καρδιά. Με απλότητα και ειλικρίνεια μας αγγίζει. Τα φωνητικά με σεβασμό, εκπληκτική καθαρότητα αλλά και δυναμική που μας παρασύρει γίνονται ξεκάθαρα οι πρωταγωνιστές αυτού του κομματιού. Ο ρυθμός γρήγορος και κεφάτος μας γεμίζει συναισθήματα και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για το αγαπημένο μας πρόσωπο.”

“Beautiful and moving melody that speaks straight to the heart. With simplicity and honesty it touches us. The vocals with respect, amazing purity and dynamics that drag us clearly become the protagonists of this track. The rhythm quick and cheerful fills us with emotions and we are ready to make the right decisions for our loved one.” *

“Vacker och rörlig melodi som talar direkt mot hjärtat. Med enkelhet och ärlighet berör det oss. Sången med respekt, fantastisk renhet och dynamik som drar oss blir tydligt huvudpersonerna i detta spår. Rytmen snabba och glada fyller oss med känslor och vi är redo att fatta rätt beslut för vår älskade.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Alex Westin – Somebody You Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/4YP9ixHQzGxXEtQsrbTGVc

Find Alex Westin on Socials:
Instagram: www.instagram.com/alexander.westin/

Per Thornberg – A Man And His Mind

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ο ζωηρός και έξυπνος ρυθμός ανεβάζει τη διάθεση και δημιουργεί μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η ανεμελιά της μελωδίας μας χαλαρώνει και μας κάνει να ξεχνάμε τα προβλήματα μας. Πραγματικά πρόκειται για ένα υπέροχο κομμάτι που μας βγάζει από την καθημερινότητα μας και μας προσκαλεί σε μια βραδινή έξοδο για ποτό.”

“The lively and smart pace raises the mood and creates a very pleasant atmosphere. The carelessness of the melody relaxes us and makes us forget about our problems. It is really a wonderful piece that takes us out of our daily lives and invites us to an evening out for a drink.” *

“Den livliga och smarta takten höjer stämningen och skapar en mycket trevlig atmosfär. Melodins slarviga slappnar av oss och får oss att glömma våra problem. Det är verkligen en underbar bit som tar oss ut ur vårt dagliga liv och inbjuder oss till en kväll för en drink.” *

-Nagamag.com

The song “Per Thornberg – A Man And His Mind” is released by ELITIST • A Division of Strawtown

Song Sources for “Per Thornberg – A Man And His Mind”:
Spotify: open.spotify.com/track/307LNw82DbIabAOke74u7F

Find Per Thornberg on Socials:
Instagram: www.instagram.com/per_thornberg/

JÁNA – I Do

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Τα φανταστικά φωνητικά διαπερνούν το μυαλό και με το ευαίσθητο και απαλό ηχόχρωμα τους αποτυπώνονται μέσα μας. Η μελωδία γεμάτη ενέργεια και δύναμη αλλά και με δόσεις υπερκόσμιας χρυσόσκονης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μαγική και εντυπωσιακή. Ο ήρεμος ρυθμός μας κρατά σε αρμονία και βρίσκουμε την ισορροπία μέσα μας.”

“The fantastic vocals pierce the mind and with their sensitive and gentle sound they are imprinted within us. The melody full of energy and power but also in doses of supernatural gold doses creates a magical and impressive atmosphere. The calm rhythm keeps us in harmony and we find the balance within us.” *

“Den fantastiska sången tränger igenom sinnet och med deras känsliga och skonsamma ljud är de intryckta i oss. Melodin full av energi och kraft men också i doser av övernaturliga gulddoser skapar en magisk och imponerande atmosfär. Den lugna rytmen håller oss i harmoni och vi hittar balansen i oss.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “JÁNA – I Do”:
Spotify: open.spotify.com/track/6nuMBxZE3hpqJWejq96n4p
Youtube: www.youtube.com/watch?v=3zFZP3n2jEs

Find JÁNA on Socials:
Instagram: www.instagram.com/janaandren/
Twitter: twitter.com/janaandren

Di Leva – Fire Of Love

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Όμορφη και αισιόδοξη μελωδία που ανεβάζει τη διάθεση μας και μας φτιάχνει το κέφι. Τα φωνητικά πραγματικά εντυπωσιάζουν και ξεχωρίζουν ενώ με την χροιά τους νιώθουμε ζεστασιά και οικειότητα. Ο ρυθμός μας μεταφέρει την ευεξία και την ζωντάνια του ενώ ξεκουράζει το μυαλό και την ψυχή με την θετική του ενέργεια.”

“Beautiful and optimistic melody that raises our mood and makes us happy. The vocals really impress and stand out while with their tone we feel warm and intimacy. Our rhythm carries our well -being and vitality while resting the mind and soul with its positive energy.” *

“Vacker och optimistisk melodi som väcker vårt humör och gör oss lyckliga. Sången imponerar verkligen och sticker ut medan vi med sin ton känner oss varma och intimitet. Vår rytm bär vår välbefinnande och vitalitet samtidigt som vi vilar sinnet och själen med dess positiva energi.” *

-Nagamag.com

The song “Di Leva – Fire Of Love” is released by Spaceflower

Song Sources for “Di Leva – Fire Of Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/3UygyF1gMS6lQAAD41E4zN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=6FireNFC7Do
Apple Music: music.apple.com/us/album/fire-of-love/1656245613?i=1656246097
Deezer: www.deezer.com/track/2111815117

PAPA Sound x Wayne J – Discipline Child

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , |

“Η εκπληκτική μελωδία μας ταξιδεύει σε όμορφα γαλάζια νερά μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο μαγεία. Όλα είναι τόσο επιδέξια αρμονικά και οι νεράιδες του νερού μας παρασύρουν στα πολύχρωμα μονοπάτια τους. Τα φωνητικά με χαρά και αισιοδοξία ανεβάζουν την διάθεση μας,ενώ ο ρυθμός μας ζωντανεύει και με κέφι μας διασκεδάζει.”

“Our stunning melody travels in beautiful blue waters in a landscape full of magic. Everything is so skillfully harmonious and the fairies of our water drag on their colorful paths. The vocals with joy and optimism raise our mood, while our rhythm comes to life and with fun.” *

“Vår fantastiska melodi reser i vackra blå vatten i ett landskap fullt av magi. Allt är så skickligt harmoniskt och älvorna i vårt vatten drar på deras färgglada vägar. Sången med glädje och optimism ökar vårt humör, medan vår rytm kommer till liv och med kul.” *

-Nagamag.com

The song “PAPA Sound x Wayne J – Discipline Child” is released by Icons Creating Evil Art

Song Sources for “PAPA Sound x Wayne J – Discipline Child”:
Spotify: open.spotify.com/track/352lksOgywR57RBec5TWFe

Magnus John Anderson – Le Gras

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Η βροχή σταματά και ο λαμπερός ήλιος παίρνει τη θέση του συννεφιασμένου ουρανού. Η μελωδία μας παρασύρει σε ένα νοσταλγικό και μεθυστικό χορό. Τα συναισθήματα βρίσκουν διέξοδο και οι χαρούμενες σκέψεις μας γεμίζουν με χρώματα το χώρο. Με ένα ορμητικό και ασταμάτητο ρυθμό προχωράμε μπροστά στο ζωηρό φως.”

“The rain stops and the glamorous sun takes the place of the cloudy sky. The melody drags us into a nostalgic and intoxicating dance. Emotions find a way out and our happy thoughts fill the space with colors. With a rushing and endless rhythm we move forward in front of the vibrant light.” *

“Regnet stannar och den glamorösa solen tar platsen för den molniga himlen. Melodin drar oss in i en nostalgisk och berusande dans. Känslor hittar en väg ut och våra lyckliga tankar fyller utrymmet med färger. Med en rusande och oändlig rytm går vi framåt framför det livliga ljuset.” *

-Nagamag.com

The song “Magnus John Anderson – Le Gras” is released by van Drumpt

Song Sources for “Magnus John Anderson – Le Gras”:
Spotify: open.spotify.com/track/3YFPtehqyoU37LkvwwqqQ4

Find Magnus John Anderson on Socials:
Instagram: www.instagram.com/_m_j_a_n_d_e_r_s_o_n/

Website of Magnus John Anderson:
magnusjohnanderson.com/

Allertz – To The Moon

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η ένταση και ο ρυθμός απαλλάσσουν την ψυχή από τα σκοτάδια της. Ένας νέος κόσμος φαντασίας και μαγείας απλώνεται μπροστά μας και είμαστε έτοιμοι να περιπλανηθούμε μέσα σε αυτόν. Τα υπερκόσμια φωνητικά ξεχειλίζουν από ειλικρίνεια και προσφέρουν απίστευτη ελευθερία. Η μελωδία μας μεθά και προχωράμε μπροστά αφήνοντας πίσω κάθε δισταγμό.”

“Tension and rhythm free the soul from its darkness. A new world of fantasy and magic is stretching in front of us and we are ready to wander around it. Hypertensive vocals overflow with honesty and offer incredible freedom. Our melody drunk and we move forward leaving behind any hesitation.” *

“Spänning och rytm frigör själen från dess mörker. En ny värld av fantasi och magi sträcker sig framför oss och vi är redo att vandra runt den. Hypertensiva sång överflödar av ärlighet och erbjuder otrolig frihet. Vår melodi berusade och vi går framåt och lämnar efter sig alla.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Allertz – To The Moon”:
Spotify: open.spotify.com/track/0IswSUMlJPrr47zBtcjLy4

Load More Posts
Go to Top