STELIOS K – RUNNING THROUGH MY HEAD

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“The beat will keep you active and that vocal effect also attract your attention. Find the vibration you need in “Running through my head”, increase the volume level and feel its bass moving your feet. Deep House elixir of atmospheric hue, for those who always look for the right sound in the right time.”

“Το ρυθμό θα σας κρατήσει ενεργό και αυτό το φωνητικό αποτέλεσμα προσελκύει επίσης την προσοχή σας. Βρείτε τη δόνηση που χρειάζεστε στο “τρέξιμο μέσα από το κεφάλι μου”, αυξήστε το επίπεδο έντασης και αισθανθείτε το μπάσο του να κινεί τα πόδια σας. Deep House Elixir της ατμοσφαιρικής απόχρωσης, για όσους πάντα αναζητούν τον σωστό ήχο στην κατάλληλη στιγμή.” *

“El ritmo te mantendrá activo y ese efecto vocal también atrae tu atención. Encuentre la vibración que necesita para “correr a través de mi cabeza”, aumente el nivel de volumen y sienta que su bajo se mueve los pies. Deep House Elixir del tono atmosférico, para aquellos que siempre buscan el sonido correcto en el momento adecuado.” *

-Nagamag.com

This song released by: FR8LINE RECORDS

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/47PyWdm6fYiKpwXhgJu7mZ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=qPwJTHVr9aw
Apple Music: music.apple.com/us/album/running-through-my-head/1664606109?i=1664606178
Deezer: www.deezer.com/track/2105083567

George Mensah – Share My Love

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Старая, но до боли в сердце знакомая музыка House, которая вот уже не одно десятилетие сохранила в себе свою ламповость и душевность. Отправляйтесь в ритмическое путешествие вместе с новым синглом от -George Mensah-, которые с такой любовью передали всю атмосферу такого прекрасного и неувядающего времени. Любимая музыка любимой многими эпохи.”

“The old, but to the pain in the heart, familiar music House, which has been on its lamp and sincerity for more than one decade for more than one decade. Go on a rhythmic journey along with the new single from -george Mensah-, which with such love conveyed the whole atmosphere of such a beautiful and unfading time. Favorite music by many of the era.” *

“Το παλιό, αλλά στον πόνο στην καρδιά, το γνωστό μουσικό σπίτι, το οποίο βρίσκεται στην λάμπα και την ειλικρίνειά του για περισσότερο από μία δεκαετία για περισσότερο από μία δεκαετία. Πηγαίνετε σε ένα ρυθμικό ταξίδι μαζί με το νέο single από το -GEORGE MENSAH-, το οποίο με τέτοια αγάπη μεταβίβασε ολόκληρη την ατμόσφαιρα ενός τόσο όμορφου και άθικτου χρόνου. Αγαπημένη μουσική από πολλές από τις εποχές.” *

-Nagamag.com

This song released by: Lovejuice Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2Ou4btRuzH9zPz9UZSr0cB

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/georgiemensah
TikTok: www.tiktok.com/@georgiemensah

Mau P – Gimme That Bounce

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Faster tempo and groove that have more old school elements will definitely make you move on the dance floor. Smooth bass line makes hypnotic drive, while the vocal samples layers that mood so well. Lead synth theme is simple, but so effective, color is the hook, event with the breakdown harmonic progression. ”

“Ταχύτερος ρυθμός και αυλάκωση που έχουν περισσότερα παλιά σχολικά στοιχεία θα σας κάνουν σίγουρα να μετακινηθείτε στο πάτωμα. Η ομαλή γραμμή μπάσων κάνει την υπνωτική κίνηση, ενώ τα φωνητικά δείγματα στρώματα αυτή τη διάθεση τόσο καλά. Το θέμα Synth Lead είναι απλό, αλλά τόσο αποτελεσματικό, το χρώμα είναι το γάντζο, το γεγονός με την αρμονική εξέλιξη της διάσπασης.” *

“El tempo y el ritmo más rápido que tienen más elementos de la vieja escuela definitivamente te harán moverte en la pista de baile. La línea de bajo liso hace un impulso hipnótico, mientras que las muestras vocales capas tan bien. El tema del sintetizador de plomo es simple, pero tan efectivo, el color es el gancho, el evento con la progresión armónica de desglose.” *

-Nagamag.com

The song “Mau P – Gimme That Bounce” is released by Insomniac Records

Track Sources for “Mau P – Gimme That Bounce”:
Spotify: open.spotify.com/track/7jURkEKDVEm9sHueqUX0ko

Maxi Meraki – Home (Ft. Starving Yet Full)

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Modern production can be felt from the first beat. Kick drum is perfect for all the club fan with smooth groove as a driving force. Piano themes and chord progression makes that old school feeling withing the song, but the lead vocal is something that will stay in your ears, it creates pure magic within the song. ”

“Η σύγχρονη παραγωγή μπορεί να γίνει αισθητή από το πρώτο ρυθμό. Το Kick Drum είναι ιδανικό για όλο τον ανεμιστήρα του συλλόγου με ομαλή αυλάκωση ως κινητήρια δύναμη. Τα θέματα πιάνου και η εξέλιξη της χορδής καθιστούν αυτό το παλιό σχολικό συναίσθημα με το τραγούδι, αλλά το Lead Vocal είναι κάτι που θα παραμείνει στα αυτιά σας, δημιουργεί καθαρή μαγεία μέσα στο τραγούδι.” *

“La producción moderna se puede sentir desde el primer ritmo. Kick Drum es perfecto para todos los fanáticos del club con un ritmo suave como fuerza impulsora. Los temas de piano y la progresión de acordes hacen que esa vieja escuela se sienta con la canción, pero la voz principal es algo que permanecerá en tus oídos, crea pura magia dentro de la canción.” *

-Nagamag.com

This song released by: My Other Side of the Moon

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6MPv0GFCjZdnOBRD5DmpgW

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/maximeraki/
TikTok: www.tiktok.com/@maximeraki__

Website: www.beatport.com/artist/maxi-meraki/800739

Kipunji – Fortress – Club Version

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Beautiful percussive elements and very groovy vibes, that are layered with lush piano theme and catchy vocal sample makes instant impression with the track. Bass line feels like its played on a guitar and that gives the track depth. Background guitar themes are adding more amazing harmonies to the track. ”

“Όμορφα κρουστά στοιχεία και πολύ αυλάκια, τα οποία είναι στρωμένα με πλούσιο θέμα πιάνου και πιασάρικο φωνητικό δείγμα κάνουν άμεση εντύπωση με την πίστα. Η Bass Line αισθάνεται σαν να παίζεται σε μια κιθάρα και αυτό δίνει το βάθος της διαδρομής. Τα θέματα κιθάρας φόντου προσθέτουν πιο εκπληκτικές αρμονίες στην πίστα.” *

“Hermosos elementos percusivos y vibraciones muy maravillosas, que están en capas con un exuberante tema de piano y una muestra vocal pegadiza hacen una impresión instantánea con la pista. Bass Line se siente como si se reproduzca en una guitarra y eso le da la profundidad de la pista. Los temas de guitarra de fondo están agregando más armonías sorprendentes a la pista.” *

-Nagamag.com

This song released by: BlueTide Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5Wjqnqk6ulGs00go205czC

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/pj_kipunji/
Twitter: twitter.com/pj_kipunji
TikTok: www.tiktok.com/@pj_kipunji

Devon James feat. Hundreds Thousands – Risky Business

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Catchy chords, beautiful vocal and old school groove gives this track amazing atmosphere. Nice edits and effects on the vocal within the arrangement. Simple but effective bass line feels like it came directly from the 90’s, same goes for the lead synths, great one. ”

“Οι πιασάρικες χορδές, η όμορφη φωνητική και η παλιά σχολική αυλάκωση δίνουν σε αυτό το κομμάτι εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ωραίες επεξεργασίες και επιπτώσεις στο φωνητικό μέσα στη ρύθμιση. Η απλή αλλά αποτελεσματική γραμμή μπάσων αισθάνεται σαν να προέρχεται απευθείας από τη δεκαετία του ’90, το ίδιο ισχύει και για τα synths μολύβδου, μεγάλη.” *

“Los acordes pegadizos, el hermoso ritmo vocal y de la vieja escuela le dan a esta canción un ambiente increíble. Buenas ediciones y efectos sobre la voz dentro del arreglo. La línea de bajo simple pero efectiva parece que vino directamente de los 90, lo mismo ocurre con los sintetizadores de plomo, excelente.” *

-Nagamag.com

This song released by: RVDIOVCTIVE

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7FPF0jvFXUE7IReti0XAyN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=-p9aQ_unsPA
Deezer: www.deezer.com/track/2078682317

Mountain Range – Flocks

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Follow the groove of “Flocks” and let the music clean your mind. Another Techno-House masterpiece with powerful rhythmic flow and soft vocals is ready to spread its magic for the next five minutes. Impressive and addictive production too.”

“Ακολουθήστε το αυλάκι των “κοπάδι” και αφήστε τη μουσική να καθαρίσει το μυαλό σας. Ένα άλλο αριστούργημα techno-house με ισχυρή ρυθμική ροή και μαλακά φωνητικά είναι έτοιμο να διαδώσει τη μαγεία του για τα επόμενα πέντε λεπτά. Εντυπωσιακή και εθιστική παραγωγή επίσης.” *

“Sigue el surco de “Flocks” y deja que la música limpie tu mente. Otra obra maestra tecnológica con un poderoso flujo rítmico y voces suaves está lista para difundir su magia durante los próximos cinco minutos. Producción impresionante y adictiva también.” *

-Nagamag.com

This song released by: Left Haunted Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/58xVdVksp6wthFT4beVb8c
Youtube: www.youtube.com/watch?v=WRgGzQDU8yA
Apple Music: music.apple.com/us/album/flocks-feat-kezia-tomsett/1659973573?i=1659973574

Svet – Silence feat Diana Inez (Juloboy Remix)

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Η μελωδία μας αποκαλύπτει τα υπέροχα και μοναδικά μονοπάτια της. Τα φωνητικά απίστευτα όμορφα, δυναμικά και καθαρά διαπερνούν την ψυχή και το μυαλό και μας απογειώνουν σε κόσμους μαγικούς. Ο ρυθμός ασυγκράτητος και ζωντανός μας φέρνει κοντά στην ευτυχία. Η αύρα του κομματιού μένει αξέχαστη και αναΛλοίωτη.”

“Our melody reveals its wonderful and unique paths. The vocals incredibly beautiful, dynamic and purely cross the soul and mind and take us into magical worlds. The rhythm of unstoppable and living brings us close to happiness. The aura of the track is unforgettable and unchanged.” *

“Nuestra melodía revela sus caminos maravillosos y únicos. Las voces increíblemente hermosas, dinámicas y puramente cruzan el alma y la mente y nos llevan a mundos mágicos. El ritmo de imparable y la vida nos acerca a la felicidad. El aura de la pista es inolvidable y sin cambios.” *

-Nagamag.com

This song released by: Extra Sound Recordings

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7cF50hWvbTS2PxDng6uR5X
Youtube: www.youtube.com/watch?v=j391EzbFnIU
Apple Music: music.apple.com/us/album/silence-juloboy-remix/1656819556?i=1656819557
Deezer: www.deezer.com/track/2041394257

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/djsvet/

Kapuzen – Chemicals (On The Dance Floor)

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“House groove with a lot of old school elements with a modern sound and production. Catchy vocals that are smoothly placed and arranged to add more atmosphere and vibe to the groove. Sound edits are done so well. ”

-Nagamag.com

This song released by: Darklight Recordings

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6TjgiQhWjhVWyDB0MjLWSs
Youtube: www.youtube.com/watch?v=I6g6UOLODh4
Apple Music: music.apple.com/us/album/chemicals-on-the-dance-floor/1661979766?i=1661979767
Deezer: www.deezer.com/track/2089178367

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/KapuzenMusic
Twitter: twitter.com/KapuzenMusic
TikTok: www.tiktok.com/@djkapuzen

Load More Posts
Go to Top