Joe Nolan – The Losing Game

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Τα βαριά και μεγάλα σε έκταση φωνητικά εκφράζουν τα δυνατά συναισθήματα. Η μελωδία ηχεί ακούραστα και επίμονα έως ότου γίνει η έκρηξη μέσα μας. Ο ρυθμός γίνεται η αφετηρία και δίνει το έναυσμα για την μεγάλη αλλαγή μας. Κοίτα μπροστά αλλιώς θα είσαι ο χαμένος.”

“Heavy and large vocals express the strong emotions. The melody sounds tirelessly and persistently until the explosion within us. The pace becomes the starting point and triggers our big change. Look forward otherwise you will be the loser.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: FALLEN TREE RECORDS

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0EvBxlpvheN69uGGc4KAls
Youtube: www.youtube.com/watch?v=hCNe14Vu8_8
Apple Music: music.apple.com/us/album/the-losing-game-feat-coulou/1652666783?i=1652666784
Deezer: www.deezer.com/track/1995677017

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/joenolanmusic/
Twitter: twitter.com/joenolansongs
TikTok: www.tiktok.com/@joenolanmusic

Website: www.joenolanmusic.com

Martyn Dust – Believe Every Word

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Μια νέα μέρα ξεκινά ,ψύχραιμα ετοιμάζω αυτά που έχω να κάνω. Η μουσική μου δίνει τα φτερά. Η μελωδία δίνει ένα χαρούμενο τόνο και ο ρυθμός περπατά δίπλα μου αρμονικά. Τα φωνητικά μου χαρίζονται άφθονα και με την απαλότητα τους μου συμπαραστέκονται.”

“A new day starts, coolly prepare what I have to do. The music gives me the wings. The melody gives a happy tone and the rhythm walks next to me harmoniously. My vocals are abundant and with their softness they support me.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/01s5UY4yuStrMX6eM9HSYI

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/dustmartyn/

Website: martyndust.com/

Tongue Hammer – Billy Bill

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Το ξεκάθαρο ροκ ύφος τραβάει την προσοχή από την αρχή. Ήρθε η ώρα να ξεδώσεις με την γεμάτη ένταση μελωδία και να ξεσηκωθείς με το δυνατό ρυθμό. Τα φωναχτά φωνητικά σε καλούν να αφήσεις τον καναπέ σου και πάρεις τις αποφάσεις σου. Δεν μπορείς να μείνεις απλός παρατηρητής πιά.”

“The clear rock style draws attention from the beginning. It’s time to get out with the full melody intensity and get up at the right pace. The loud vocals invite you to leave your couch and you make your decisions. You can’t be a simple observer.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Color Red

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5byou3WeMKkD4wm8GoGkst

Sawyer Fredericks – The Golden Tree

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Όμορφα φωνητικά με μελαγχολικά στοιχεία, απαλά και με σχεδόν τρεμάμενο ύφος .Η μελωδία σε παρασύρει μέσα στα κίτρινα φύλλα του φθινοπώρου. Ο ρυθμός θυμίζει τα ρυάκια που δειλά άρχισαν να γεμίζουν αρκετό νερό .Μια γαλήνια θλίψη σε περιβάλει και περιμένεις το ελπιδοφόρο μήνυμα.”

“Beautiful vocals with melancholy elements, soft and in an almost trembling style. The melody drags you into the yellow autumn leaves. The rhythm is reminiscent of the streams that have begun to fill a lot of water. A calm sadness surrounds you and you are waiting for the hopeful message.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Windrake Recordings

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7HshhgcBRm4ArF6RyBgHn2

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/sawyerfrdrx/
Twitter: twitter.com/SawyerFrdrx

Website: www.sawyerfredericks.com/

Winter Mountain – The Lucky Ones

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Good music never has an expiring date. Let’s remember a representative example of quality acoustic sound where two voices merge in an impressive manner that make us feel calm! Put on your headphones and let this magic work.”

-Nagamag.com

This song released by: Astral Fox Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5sFyxnLvrE5mvR7HOWldPZ

Maple Run Band – Mud River

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Акустическая мелодия Folk так кристальна и чиста, словно горная, талая вода спускающая по склону. Голос и пение гитар рождают удивительные чувства, которые рвутся наружу. Подобная музыка помогает осознать самое главное — жизнь одна и другой такой не будет.”

“The acoustic melody of Folk is so crystal and pure, like a mountain, meltwater descending along the slope. The voice and singing of guitars give birth to amazing feelings that are torn out. Such music helps to realize the most important thing – life is one and the other will not be.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Back Pasture Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1e5FqjkzVJ7UyLCf8KkZZl

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/maplerunband

Charlie Williams – Sabrine

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Следуйте за голосом -Charlie Williams-, как если бы он был единственным лучом света в тёмном, непроглядном царстве. Мелодия и атмосфера Folk и Country звучания служат настоящим бриллиантом. В этом треке есть всё, чтобы насладиться им словно в последний раз.”

“Follow the voice -charlie Williams-, as if he were the only ray of light in a dark, impenetrable kingdom. The melody and atmosphere of Folk and Country sound are a real diamond. In this track there is everything to enjoy it as if for the last time.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1BCcEbSPNNE1VfzHhxO26x

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/charlie.willz/
Twitter: twitter.com/charlie_will

Brit Taylor – Rich Little Girls

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Позитивная и очень своеобразная Country композиция от -Brit Taylor-. Если для вас важна в музыке задушевность, кристальный вокал и простая, но очень сочная аранжировка, то данная работа однозначно для вас! Музыка, в которой сочетаются самые разнообразные спектры чувств!”

“Positive and very peculiar Country composition from -brit Taylor-. If sincere, crystal vocals and simple, but very juicy arrangement are important for you, then this work is definitely for you! Music, which combines a wide variety of spectra of feelings!” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Cut A Shine Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6iZwFG2RPqHpPFd4FP9M3A

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/brittaylormusic

The Satellite Station – Tremble

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Красивейшая Indie Folk композиция с потрясающей и вдохновляющей мелодией фортепиано, которая выступает в качестве аккомпанемента для вокалиста. Душевный голос с непередаваемой атмосферой присутствия, чья вибрация стремится словно стрела в ваше сердце.”

“The beautiful Indie Folk composition with a stunning and inspiring piano melody, which acts as an accompaniment for a vocalist. A sincere voice with an indescribable atmosphere of presence, whose vibration strives like an arrow in your heart.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: alexrainbirdRecords

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3YUPwq9iJvsuUks99s1ohI

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/thesatellitestationmusic
TikTok: www.tiktok.com/@thesatellitestation

Website: thesatellitestation.com/

Toria Wooff – All I Dream About (Is You)

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Oνειρεμένα φωνητικά ακούγονται ενώ μια τεράστια αιώρα με πηγαινοφέρνει πάνω από υπέροχα, χρωματιστά λουλούδια. Η μελωδία βάζει την ψυχή μου σε ένα κήπο αγάπης και με γαληνεύει. Ο ρυθμός με ζωντανεύει σαν ξαφνικό πέταγμα πεταλούδας μια ηλιόλουστη μέρα.”

“Oblified vocals are heard while a huge hammock gets me over wonderful, colored flowers. Melody puts my soul in a garden of love and calms me down. The rhythm comes to life like a sudden butterfly flying a sunny day.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Sloe Flower Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0QaFzEnxqAzhD9YLVSLrkY
Youtube: www.youtube.com/watch?v=nVERp1D6qRU
Apple Music: music.apple.com/us/album/all-i-dream-about-is-you/1651510274?i=1651510275

Load More Posts
Go to Top