Music Genre

Steven Poole – In Silent Circles

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Μέσα στην ησυχία της ψυχής έρχεται η μελωδία να ανάψει τη φλόγα του πάθους και να βγάλει στο φως τα συναισθήματα που τόσο καλά είχαν κρυφτεί για να μπορεί να γίνει η ζωή ανεκτή. Το μυαλό αρχίζει να καθαρίζει και να βλέπει μπροστά του να ξετυλίγεται το κουβάρι της αλήθειας. Με τόση ειλικρίνεια και απλότητα ο ρυθμός βάζει τις σκέψεις στη σειρά και οι απαντήσεις έρχονται μόνες τους.”

“In the quiet of the soul comes the melody to light the flame of passion and to bring to light the emotions that had been so well hidden so that life could be tolerated. The mind begins to clean and see the tangle of truth unfold in front of him. With so much honesty and simplicity the rhythm puts the thoughts in the order and the answers come on their own.” *

“En la tranquilidad del alma viene la melodía para encender la llama de la pasión y sacar a la luz las emociones que habían estado tan bien ocultas para que la vida pudiera ser tolerada. La mente comienza a limpiar y ver que la enredo de la verdad se desarrolla frente a él. Con tanta honestidad y simplicidad, el ritmo pone los pensamientos en el orden y las respuestas se encuentran solas.” *

-Nagamag.com

The song “Steven Poole – In Silent Circles” is released by MCX Distro

Song Sources for “Steven Poole – In Silent Circles”:
Spotify: open.spotify.com/track/3Fi64ymdsl9nM0MRlKn96J

Find Steven Poole on Socials:
Twitter: twitter.com/stevenpoole

Geert Veneklaas – The Dream

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Меланхоличная и безумно красивая фортепианная композиция от -Geert Veneklaas- наполненная красивыми мечтами и снами. Каждая нота в этой музыке насыщенна живительной силой, которая помогает душе не заблудиться в глубинах своих сновидений. Музыка вызывает потрясающие визуальные образы, которые заставляют нас забывать о реальности и погружаться в мир, где царит гармония и красота.”

“A melancholy and insanely beautiful piano composition from -seert Veneklaas is filled with beautiful dreams and dreams. Each note in this music is saturated with a life -giving force that helps the soul not get lost in the depths of his dreams. Music causes amazing visual images that make us forget about reality and plunge into the world where harmony and beauty reigns.” *

“Een melancholische en waanzinnig mooie pianocompositie van -Sert Veneklaas is gevuld met prachtige dromen en dromen. Elke noot in deze muziek is verzadigd met een levenskracht die de ziel helpt niet te verdwalen in de diepten van zijn dromen. Muziek veroorzaakt verbazingwekkende visuele beelden die ons doen vergeten de realiteit te vergeten en de wereld in te duiken waar harmonie en schoonheid heersen.” *

-Nagamag.com

The song “Geert Veneklaas – The Dream” is released by GV Neoclassical

Song Sources for “Geert Veneklaas – The Dream”:
Spotify: open.spotify.com/track/7K774KWtBU4tJTcUm0v52q
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ioxTv5y2wNY
Deezer: www.deezer.com/track/2227877297

UtAGe – Cognitive Dissonance

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“For those who seek the difference, “UtAGe” from Japan has a nice piano surprice. Spontaneous and vivid melodic patterns, alternate each other with unpredictable manner, keeping our interest and creating curiosity of what’s next. A rejuvenating break for your ears.”

“Για όσους αναζητούν τη διαφορά, η “Utage” από την Ιαπωνία έχει μια ωραία έκπληξη για πιάνο. Τα αυθόρμητα και ζωντανά μελωδικά μοτίβα, εναλλάσσονται μεταξύ τους με απρόβλεπτο τρόπο, διατηρώντας το ενδιαφέρον μας και δημιουργώντας περιέργεια για το τι θα ακολουθήσει. Ένα αναζωογονητικό διάλειμμα για τα αυτιά σας.” *

“違いを求める人のために、日本からの「Utage」には素敵なピアノの驚きがあります。自発的で鮮やかなメロディックパターンは、予測不可能な方法で互いに交互に交互になり、私たちの興味を維持し、次のものの好奇心を生み出します。あなたの耳のための若返りの休憩。” *

-Nagamag.com

Song Sources for “UtAGe – Cognitive Dissonance”:
Apple Music: music.apple.com/us/album/cognitive-dissonance/1684252905?i=1684253433

Domenico Quaceci – The snow falls when you walk

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Тающие снежинки на тёплых ладонях, сверкающие в ночи маленькие бриллианты, которые медленно спускаются с небес. Вдох и выдох, снова вдох и снова выдох. Почувствуйте, как мелодия фортепиано гуляет прохладными ветрами по вашей коже, застывая на мгновение, чтобы вновь свести с ума своим великолепием. Музыка – как способ передачи и отражение чувств -Domenico Quaceci-.”

“Making snowflakes on warm palms, sparkling small diamonds sparkling in the night, which slowly go down from heaven. Inhale and exhale, inhale again and exhale again. Feel how the piano melody walks with cool winds over your skin, freezing for a moment to bring your splendor again. Music -as a way of transmitting and reflecting feelings -domenico quaceci-.” *

“Facendo fiocchi di neve su palmi caldi, scintillanti piccoli diamanti scintillanti nella notte, che lentamente scendono dal cielo. Inspira ed espira, inspira di nuovo ed espira di nuovo. Senti come la melodia di piano cammina con venti freschi sulla pelle, congelando per un momento per riportare di nuovo il tuo splendore. Musica -come un modo per trasmettere e riflettere i sentimenti -domenico quaceci-.” *

-Nagamag.com

The song “Domenico Quaceci – The snow falls when you walk” is released by Musica Lavica Records

Song Sources for “Domenico Quaceci – The snow falls when you walk”:
Spotify: open.spotify.com/track/2rc22vmDSWiUkVm2wUKXr0

Find Domenico Quaceci on Socials:
Instagram: www.instagram.com/domenicoquaceci_official
TikTok: www.tiktok.com/@domenicoquaceci_

Website of Domenico Quaceci:
music.apple.com/it/artist/domenico-quaceci/1494294371

Eikona – Companion

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η ρομαντική και ήρεμη μελωδία μαλακώνει το μυαλό και την καρδιά. Μέσα σε μια γαλήνια ατμόσφαιρα ονειρεύομαι μαζί της και νιώθω πως όμορφες στιγμές θα έρθουν. Οι νότες του πιάνου χαϊδεύουν τα αφτιά μου τόσο επιδέξια και στοργικά με αγκαλιάζουν. Οι ανησυχίες και οι κακές σκέψεις δεν έχουν πια θέση μέσα μου.”

“The romantic and calm melody softens the mind and heart. In a serene atmosphere I dream with her and feel that beautiful moments will come. The notes of the piano caress my ears so skilful and affectionately embrace me. Concerns and bad thoughts no longer have a place within me.” *

“La melodía romántica y tranquila suaviza la mente y el corazón. En un ambiente sereno sueño con ella y siento que llegarán hermosos momentos. Las notas del piano acarician mis oídos tan hábiles y cariñosamente me abrazan. Las preocupaciones y los malos pensamientos ya no tienen un lugar dentro de mí.” *

-Nagamag.com

The song “Eikona – Companion” is released by DistroKid

Song Sources for “Eikona – Companion”:
Spotify: open.spotify.com/track/0xfcHraMigPsVJl7BfcB5Q

Eydís Evensen – Tranquillant

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Με απαλές και ήρεμες κινήσεις ο πρωινός αέρας με γεμίζει αισιοδοξία και μου δίνει κουράγιο. Η υπέροχη μελωδία με αγκαλιάζει και μου χαϊδεύει στοργικά τα μαλλιά. Η χαρά βρίσκει ξανά θέση μέσα μου ενώ συλλογίζομαι όλα τα εμπόδια που πέρασαν. Οι εξαίσιες νότες του πιάνουν κατορθώνουν να μου δείξουν καθαρά την αλήθεια και να με κάνουν να προχωρήσω μπροστά.”

“With gentle and calm movements, the morning air fills me with optimism and gives me courage. The wonderful melody hugs me and caresses my hair. Joy finds a place again in me while I think about all the obstacles that passed. His exquisite notes catch him clearly show me the truth and make me move forward.” *

“Með mildum og rólegum hreyfingum fyllir morgunloftið mig bjartsýni og gefur mér hugrekki. Hin yndislega lag knúsar mig og strýkur hárið á mér. Joy finnur aftur stað í mér á meðan ég hugsa um allar hindranir sem liðu. Stórkostlegar athugasemdir hans ná honum sýna mér greinilega sannleikann og láta mig halda áfram.” *

-Nagamag.com

The song “Eydís Evensen – Tranquillant” is released by XXIM Records

Song Sources for “Eydís Evensen – Tranquillant”:
Spotify: open.spotify.com/track/7lvEhtMzOBgfVBu4oF7cse
Youtube: www.youtube.com/watch?v=IWOMTs_1NUY
Apple Music: music.apple.com/us/album/tranquillant/1669016720?i=1669016733
Deezer: www.deezer.com/track/2230959697

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Katya Richardson – From A Past Life

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Η ήρεμη και ρομαντική μελωδία ρέει μέσα στο μυαλό και στο σώμα. Η μελαγχολική της υπόσταση με γεμίζει σκέψεις και μπορώ πια να αναλογιστώ και να αναζητήσω τις απαντήσεις στα ερωτήματα μου. Ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα και πέρα από τον ορίζοντα ξεκινά και η ελευθερία αυτή με φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μου.”

“The calm and romantic melody flows into the mind and body. Its melancholy existence fills me with thoughts and I can now reflect and look for the answers to my questions. A journey above the clouds and beyond the horizon begins and this freedom brings me closer to myself.” *

“La melodía tranquila y romántica fluye hacia la mente y el cuerpo. Su existencia melancólica me llena de pensamientos y ahora puedo reflexionar y buscar las respuestas a mis preguntas. Comienza un viaje sobre las nubes y más allá del horizonte y esta libertad me acerca a mí mismo.” *

-Nagamag.com

The song “Katya Richardson – From A Past Life” is released by Katya Richardson Music

Song Sources for “Katya Richardson – From A Past Life”:
Spotify: open.spotify.com/track/485GsxaZCUL8WqmYJe4BDm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=_cj5C4nVXUo
Deezer: www.deezer.com/track/2242118197

Steve Luck – Bloom

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Почувствуйте, как внутри вас расцветают бескрайние сады, почувствуйте дыхание жизни и сияние души вместе с фортепианной музыкой от -Steve Luck-. Станьте частью этого произведения и постарайтесь погрузить своё сознание в состояние медитации и умиротворения, пока эта очаровательная мелодия путешествует внутри вас.”

“Feel how endless gardens bloom inside you, feel the breath of life and the radiance of the soul along with piano music from -stee luck-. Become a part of this work and try to load your consciousness into a state of meditation and peace, while this charming melody travels inside you.” *

“Νιώστε πόσο ατελείωτες κήποι ανθίζουν μέσα σας, αισθανθείτε την ανάσα της ζωής και την ακτινοβολία της ψυχής μαζί με τη μουσική πιάνου από την τύχη. Γίνετε μέρος αυτού του έργου και προσπαθήστε να φορτώσετε τη συνείδησή σας σε κατάσταση διαλογισμού και ειρήνης, ενώ αυτή η γοητευτική μελωδία ταξιδεύει μέσα σας.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Steve Luck – Bloom”:
Spotify: open.spotify.com/track/1izeTuPeUXDSm1hq8372FF

Find Steve Luck on Socials:
Instagram: www.instagram.com/steveluckmusic
Twitter: twitter.com/steveluck

Frederik Magle – Sunset for piano

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Οι νότες του πιάνου διαπερνούν τόσο έντονα τα συναισθήματα μας και μας γεμίζουν αγάπη και νοσταλγία. Η φανταστική μελωδία περιπλανιέται στο χώρο και μας αναστατώνει. Άλλοτε ήρεμη μας φέρνει σε περισυλλογή και άλλοτε ζωηρή βγάζει από μέσα μας κάθε δισταγμό και μας απελευθερώνει. Εκλεπτυσμένη και διακριτική μας κάνει να την απολαμβάνουμε απόλυτα.”

“The notes of the piano pierce our emotions so strongly and fill us with love and nostalgia. The fantastic melody wanders in space and upsets us. At times calm brings us into meditation and at times vigorously pulls out every hesitation from within and releases us. Refined and discreet makes us enjoy it perfectly.” *

“Noterne fra klaveret gennemborer vores følelser så stærkt og fylder os med kærlighed og nostalgi. Den fantastiske melodi vandrer i rummet og forstyrrer os. Til tider bringer Calm os i meditation og trækker til tider kraftigt enhver tøven indefra og frigiver os. Raffineret og diskret får os til at nyde det perfekt.” *

-Nagamag.com

The song “Frederik Magle – Sunset for piano” is released by Frederik Magle Music

Song Sources for “Frederik Magle – Sunset for piano”:
Spotify: open.spotify.com/track/7zBxvtGntzBxjMqrfZsbAl
Youtube: www.youtube.com/watch?v=36F3fBLeKRw
Apple Music: music.apple.com/us/album/sunset-for-piano/1679317756?i=1679318086

Find Frederik Magle on Socials:
Instagram: www.instagram.com/frederikmagle/
TikTok: www.tiktok.com/@frederikmaglemusic

Website of Frederik Magle:
www.magle.dk

Kjell Sønksen – When The Rain Is Pounding

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Когда дождь за окном стучит по железной крыше и каплями рисует узоры на запотевших окнах, начинаешь осознавать, что ты не один и природа вокруг тебя словно разговаривает с тобой. Откройте двери своей души и впустите эту милую фортепианную композицию от композитора -Kjell Sønksen- и станьте частью его красивого произведения.”

“When the rain outside the window knocks on the iron roof and drops the patterns on foggy windows, you begin to realize that you are not the only one and the nature around you is as if talking to you. Open the doors of your soul and let this cute piano composition from the composer -kjell siance- and become part of his beautiful work.” *

“Wenn der Regen außerhalb des Fensters auf das Eisendach klopft und die Muster auf nebligen Fenstern fallen lässt, erkennen Sie, dass Sie nicht der einzige sind und die Natur um Sie herum wie mit Ihnen sprechen. Öffne die Türen deiner Seele und lass diese süße Klavierkomposition aus dem Komponisten -Kjell -Sank – und werden Teil seiner schönen Arbeit.” *

-Nagamag.com

The song “Kjell Sønksen – When The Rain Is Pounding” is released by recordJet

Song Sources for “Kjell Sønksen – When The Rain Is Pounding”:
Spotify: open.spotify.com/track/4PSSCqIGi5zIPhKkcOZxlr

Find Kjell Sønksen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/kjell_soenksen
TikTok: www.tiktok.com/@kjell_soenksen

Load More Posts
Go to Top