Parasynthax x Keta Kraus – We are Strangers

Categories: Audio, Psytrance, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Η επιβλητική και δυναμική μελωδία ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα και χανόμαστε μέσα στα πολύπλοκα και σκοτεινά μονοπάτια της. Ο υπέροχα ξέφρενος ρυθμός εισχωρεί σε κάθε νευρικό κύτταρο και το κάνει υποχείριο του. Ωστόσο, η απελευθέρωση μέσα από την ένταση του κομματιού είναι αξεπέραστη”

“The imposing and dynamic melody electrifies the atmosphere and we are lost in its complex and dark paths. The beautifully frantic rhythm enters every nervous cell and makes it under it. However, release through the tension of the piece is unmatched” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

A1EC – DIFFUSION

Categories: Audio, Psytrance, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Τα επιδέξια μυστηριακά φωνητικά κάνουν την εισαγωγή για την έκρηξη ψυχής που θα ακολουθήσει. Ο ρυθμός είναι το εύφλεκτο υλικό που θα μας οδηγήσει στο λυτρωτικό ξέσπασμα. Η ένταση και ο δυναμισμός του διαπερνά το σώμα .Η μελωδία εισχωρεί στο μυαλό και δεν του επιτρέπει στασιμότητες.”

“The skillful mysterious vocals make the introduction to the explosion of the soul to follow. The rhythm is the flammable material that will lead us to the redemptive outburst. Its tension and dynamism penetrates the body. The melody enters the mind and does not allow it to be stagnant.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/7BNGEsXNSahzhRRmpihLE4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0EPnvDenhy4

Awarego – Persecution

Categories: Audio, Psytrance, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Η δυνατή ένταση και ο ρυθμός δημιουργούν την απόλυτη απελευθέρωση, καθώς το σώμα αφήνεται αδιαμαρτύρητα στις επιθυμίες της ψυχής. Η μελωδία μας φέρνει πιο κοντά σε κόσμους μυστηρίου και απόλαυσης. Άλλοτε ήσυχη σε στάση αναμονής και άλλοτε δυναμική με επιθετικές τάσεις φέρνει τα συναισθήματα σε κορύφωση.”

“Strong intensity and rhythm create absolute liberation, as the body is left unquestionable in the desires of the soul. The melody brings us closer to the worlds of mystery and enjoyment. Sometimes quiet in standby and at times dynamic with aggressive tendencies brings emotions to climax.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Indiefy

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1DngLII3gI08i0ZN3DVVfn
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PE3vkh1TYKI
Deezer: www.deezer.com/track/2070436517

Artist’s Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@awaregomusic

Tomboyz – Fauda

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , , , |

“The vocal samples and the pulsating rhythm open the portal into the amazing world of Techno, with a dense and rich bass, a hypnotizing melody and a peculiar state in which you soar above the ground, disappearing further behind the horizon.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Вокальные семплы и пульсирующий ритм открывают портал в удивительный мир Techno, с густым и насыщенным басом, гипнотизирующей мелодией и своеобразным состоянием, в котором вы парите над землёй, исчезая всё дальше за линией горизонта.”

-Nagamag.com

www.instagram.com/fmtomboyz/

Genuim – Acid Reign

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , , |

“-Genuim- sends you to the expanses of his acid kingdom, taking you further and further from the world familiar to you. The rhythm of Psytrance burns from the inside, the earth underfoot begins to melt and you fall into the melodic abyss of this crazy track. Hold on stronger!” (Automatically Translated with Google Translate)

“-Genuim- отправляет вас на просторы своего кислотного королевства, унося всё дальше и дальше от привычного вам мира. Ритм Psytrance обжигает изнутри, земля под ногами начинает плавиться и вы падаете в мелодическую бездну этого сумасшедшего трека. Держитесь крепче!”

-Nagamag.com

www.instagram.com/genuimmusic

Prime Punk – Cyberland

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , |

“It is interesting to observe how the melodic line of this PsyTrance track develops. The rhythmic pattern slowly inserts into a state of trance, only sometimes making a short pause, and then again immerses you in a psychedelic, viscous atmosphere. (Automatically Translated with Google Translate)

“Интересно наблюдать, как развивается мелодичная линия этого Psytrance трека. Ритмический рисунок медленно вводит в состояние транса, лишь иногда делая непродолжительную паузу, а потом вновь погружает вас в психоделическую, вязкую атмосферу.”

-Nagamag.com

After the successful "Stoned" single the Prime Punk return with another wicked weapon. This epic progressive techno, as you may guess from it's title, is going to simply blast the room at any event it is going to be played at! Save your nozzle - Future is almost here!

primepunk.io/

Shadow Remington – Melancholia

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , |

“The melancholy mood will not leave you throughout the track, but a similar approach to creating the atmosphere in the PsyTrance genre is very important. The ability to immerse in a traction atmosphere, which combines a deep bass party, a frantic rhythm and a crazy melody is a key feature of this track. (Automatically Translated with Google Translate)

“Меланхоличное настроение не покинет вас на протяжении всего трека, но подобный подход к созданию атмосферы в жанре Psytrance очень важен. Способность погрузить в тягучую атмосферу, в которой сочетаются глубокая басовая партия, бешеный ритм и сумасшедшая мелодия является ключевой особенностью этого трека.”

-Nagamag.com

Rebirth EP depicts the emotions crossed during the cycles of life, leading us to evolve and reborn.

While "Melancholia" evoke emotions such as melancholy, sadness or even nostalgia, "Krishna" refers to periods of doubt, introspection, and questioning. Following this, "Vida Loca" symbolizes the return of joy, sunny days, encounters and new projects. "The Flute Song" concludes the EP on a happier tone, with freshness and lightness.

Are you ready to reborn ?

www.facebook.com/ShadowRemington/

Forest Little – Zombie Apocalypse

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , , |

“The theme of the zombie apocalypse is relevant at all times and understanding this -Forest Little-created a stressed, energetic and very bright track in the PsyTrance genre. Wake your imagination to feel all the fiery power of the new single! (Automatically Translated with Google Translate)

“Тема зомби-апокалипсиса актуальна во все времена и понимая это -Forest Little- создал напряжённый, энергичный и очень яркий трек в жанре Psytrance. Разбуди своё воображение, чтобы прочувствовать на себе всю огненную мощь нового сингла!”

-Nagamag.com

www.instagram.com/forestlittlemusic

Beat Controllers – You and Me (Spotify)

Categories: Audio, Psytrance, The Latest|Tags: , , |

“Prepare your ears for this strong Psytrance kick. After a smooth, vocal driven intro, "You and Me" reveals its strong character. Fast, fat and groovy electronic loops directly hit you in the brain and steal your attention. Interesting track with catchy progression and also a final melodic shift, which can make you hit "play" once more.”

-Nagamag.com

www.facebook.com/BeatControllers
www.instagram.com/beatcontrollers/

Beat Controllers It is a Project of Electronic Music with 10 years of trajectory, with a style of experimental psytrance and live electric guitar, they have managed to cross borders in stages in Mexico, United States, Rumania and Israel.

Load More Posts
Go to Top