Jeremy Michael – Flyin’ Now | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η δυναμική ροκ μελωδία στήνει μια ολόκληρη γιορτή, όπου όλοι θέλουμε να πάρουμε μέρος σε αυτή. Τα υπέροχα και απολαυστικά φωνητικά ανεβάζουν την αδρεναλίνη και μας διασκεδάζουν χωρίς όρια. Ο ζωηρός ρυθμός ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα και μας αφήνει να αιωρούμαστε σε μια ονειρεμένο παραμύθι συναισθημάτων.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The dynamic rock tune sets up a whole party where we all want to be a part of it. The wonderful and delightful vocals raise the adrenaline and entertain us without limits. The lively rhythm electrifies the atmosphere and leaves us floating in a dreamy tale of emotions.”

-Nagamag.com

“La dinámica melodía de rock crea toda una fiesta en la que todos queremos ser parte de ella. Las maravillosas y encantadoras voces elevan la adrenalina y nos entretienen sin límites. El ritmo animado electriza la atmósfera y nos deja flotando en una historia de ensueño de emociones.”

-Nagamag.com

The original review of “Jeremy Michael – Flyin’ Now” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jeremy Michael” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Flyin’ Now” by the remarkable “Jeremy Michael”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Jeremy Michael – Flyin’ Now.” The song manages to take you on a journey through the world of Country, Alt Country music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Jeremy Michael – Flyin’ Now” on Spotify

You can listen to “Jeremy Michael – Flyin’ Now” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Jeremy Michael – Flyin’ Now

The song “Jeremy Michael – Flyin’ Now” is released by Song Bus Records

Song Sources for “Jeremy Michael – Flyin’ Now”:
Spotify: open.spotify.com/track/2OtzJyR8aP7kDBmaouIk0S

Rock home page where “Jeremy Michael – Flyin’ Now” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Jeremy Michael”, providing music reviews and music discoveries like “Flyin’ Now”.
This music post about song “Flyin’ Now” by “Jeremy Michael” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Jeremy Michael” and more Rock, Country, Alt Country songs like “Flyin’ Now” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Jeremy Michael – Flyin’ Now” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Jessie T – Almost Beautiful | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Это искренняя, исходящая из самого сердца, нежная песня, которая заставляет вас трепетать от волнения и тепла. Мелодия наполнена романтикой и добротой, она словно обволакивает слушателя своей красотой. Композиция, в которой каждая нота, каждое слово излучают искренностью и любовь. Она призывает нас ценить тех, кто нас окружает, и видеть в них красоту, которая порой замыкается за банальными повседневными моментами.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This is a sincere, heartfelt, tender song that makes you tremble with excitement and warmth. The melody is filled with romance and kindness, it seems to envelop the listener with its beauty. A composition in which every note, every word radiates sincerity and love. She encourages us to appreciate those around us and see the beauty in them that is sometimes hidden behind the banal everyday moments.”

-Nagamag.com

“Αυτό είναι ένα ειλικρινές, εγκάρδιο, τρυφερό τραγούδι που σε κάνει να τρέμεις από ενθουσιασμό και ζεστασιά. Η μελωδία είναι γεμάτη ρομαντισμό και καλοσύνη, μοιάζει να τυλίγει τον ακροατή με την ομορφιά της. Μια σύνθεση στην οποία κάθε νότα, κάθε λέξη εκπέμπει ειλικρίνεια και αγάπη. Μας ενθαρρύνει να εκτιμήσουμε τους γύρω μας και να δούμε την ομορφιά σε αυτούς που μερικές φορές κρύβεται πίσω από τις μπανάλ καθημερινές στιγμές.”

-Nagamag.com

The original review of “Jessie T – Almost Beautiful” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jessie T” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Almost Beautiful” crafted by the gifted artist of “Jessie T”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Jessie T – Almost Beautiful”. The song as well offers an intriguing exploration of Country, Americana, Alt Country music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Jessie T – Almost Beautiful” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jessie T – Almost Beautiful” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Jessie T – Almost Beautiful”.


Lyrics of Jessie T – Almost Beautiful

We were like thunder without rain
We were like smoke without flame
We were one step away from being worth it

A moonlit night without stars
A broken heart without scars
Just about one step away from being perfect

We were almost beautiful
Weren’t we

Our hearts always walked in line
but they never grew close
can’t pretend you didn’t know
and babe as your lips touch mine
it’s time, to let, me, go
even though
We were almost beautiful
Almost Beautiful
Weren’t we

A touch with no need
A love with no dream
Were we one step away from learning how

A goodbye without tears
A jump without fear
There’s nothing left to save us now

We were almost beautiful

Our hearts always walked in line
but they never grew close
can’t pretend you didn’t know
and babe as your lips touch mine
it’s time, to let, me, go
even though
We were almost beautiful
Almost Beautiful
Weren’t we

You can’t anticipate it
You got to appreciate it
Real love is worth the wait
and I hope you find it

Our hearts always walked in line
but they never grew close
can’t pretend you didn’t know
and babe as your lips touch mine
it’s time, to let, me, go
even though
We were almost beautiful
We were almost beautiful
Baby we were almost beautiful
Weren’t we


Additional information/sources for Jessie T – Almost Beautiful

The song “Jessie T – Almost Beautiful” is released by Jessie T Music

Song Sources for “Jessie T – Almost Beautiful”:
Spotify: open.spotify.com/track/6A8Z7OqagNFXUWPYuVujDB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=H6uTYltV_Kg

Rock home page where “Jessie T – Almost Beautiful” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Jessie T”, providing music reviews and music discoveries like “Almost Beautiful”.
This music post about song “Almost Beautiful” by “Jessie T” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Jessie T” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Almost Beautiful” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Jessie T – Almost Beautiful” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Fletcher Moudy – Highway 59 | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“-Fletcher Moudy- очень талантливый исполнитель, чья музыка олицетворяет дух свободы и выступает в качестве путеводителя для всех его поклонников. Гитарные аккорды и вокал погружают в атмосферу бескрайних пустынных прерий и бесконечных дорог. Это песня, которая напоминает нам о том, что жизнь наполнена возможностями и приключениями, и что важно не пропустить ни одного момента.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Fletcher Moudy is a very talented performer whose music embodies the spirit of freedom and acts as a guide for all his fans. Guitar chords and vocals immerse you in the atmosphere of endless desert prairies and endless roads. This is a song that reminds us that life is filled with opportunity and adventure, and that it is important not to miss a single moment.”

-Nagamag.com

“-Ο Fletcher Moudy είναι ένας πολύ ταλαντούχος ερμηνευτής του οποίου η μουσική ενσαρκώνει το πνεύμα της ελευθερίας και λειτουργεί ως οδηγός για όλους τους θαυμαστές του. Οι χορδές και τα φωνητικά της κιθάρας σας βυθίζουν στην ατμόσφαιρα των ατελείωτων λιβαδιών της ερήμου και των ατελείωτων δρόμων. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και περιπέτειες και ότι είναι σημαντικό να μην χάσουμε ούτε μια στιγμή.”

-Nagamag.com

The original review of “Fletcher Moudy – Highway 59” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Fletcher Moudy” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Highway 59” crafted by the gifted artist of “Fletcher Moudy”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Fletcher Moudy – Highway 59”. The song as well offers an intriguing exploration of Country, Americana, Alt Country music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Fletcher Moudy – Highway 59” on Spotify

You can listen to “Fletcher Moudy – Highway 59” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of Fletcher Moudy – Highway 59

Got the Rolling Stones on the radio
Burning gas, moving fast in my GTO
Bell bottoms blue, shades like Elton John
Start me up, fill my cup, and get gone

Someday I might look back
Pictures from a Kodak
Wishing I still had that
Pontiac

Chasing dotted lines
Top down in the sunshine
Aint no troubles when I’m riding with you
American princess,
Freedom in a sun dress
Still on my mind, everytime,
I drive down Highway 59

sipping ninety proof, Like them outlaws do
Silver flask on the dash in a full moon
Nightime at the lakeside, skinny dippin sometimes
Starry skies, in her eyes, making love signs
Someday I might look back
Pictures from a Kodak
Wishing I still had that
Pontiac

Chasing dotted lines
Top down in the sunshine
Aint no troubles when I’m riding with you
American princess,
Freedom in a sun dress
Still on my mind, everytime,
I drive down Highway 59
Highway 59

You and the sunset on the passenger side
Southbound smiling as the summer slipped by
Thinking how I loved you and I couldn’t let you go
But then ended up on separate roads,


Additional information/sources for Fletcher Moudy – Highway 59

The song “Fletcher Moudy – Highway 59” is released by Moonseed Records

Song Sources for “Fletcher Moudy – Highway 59”:
Spotify: open.spotify.com/track/329y2iYzExJSbJSb0nlQTv
Apple Music: music.apple.com/us/album/highway-59/1744682363?i=1744682364

Rock home page where “Fletcher Moudy – Highway 59” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Fletcher Moudy”, providing music reviews and music discoveries like “Highway 59”.
This music post about song “Highway 59” by “Fletcher Moudy” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Fletcher Moudy” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Highway 59” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Fletcher Moudy – Highway 59” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Laurie LeBlanc – The BBQ Dance | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Just amazing country blues song with great vocal and smooth harmonic structure behind it. Strong lead vocal will put your feet straight to the dance floor. Full of catchy guitar riffs, amazing subtle piano themes in the background and smooth groove that will definitely make dance. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Απλά καταπληκτικό τραγούδι της country blues με υπέροχα φωνητικά και ομαλή αρμονική δομή πίσω του. Το δυνατό φωνητικό θα βάλει τα πόδια σας κατευθείαν στην πίστα. Γεμάτο πιασάρικα κιθαριστικά riff, εκπληκτικά διακριτικά θέματα πιάνου στο βάθος και ομαλό groove που σίγουρα θα κάνουν χορό. ”

-Nagamag.com

“Simplemente increíble canción de country blues con una gran voz y una suave estructura armónica detrás. Una fuerte voz principal te pondrá los pies en la pista de baile. Lleno de pegadizos riffs de guitarra, sorprendentes y sutiles temas de piano de fondo y un ritmo suave que definitivamente te hará bailar. ”

-Nagamag.com

The original review of “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Laurie LeBlanc” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” will bring joy to any Rock and Country, Americana, Alt Country music listener !

Listen to “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” on Youtube and Spotify

You can listen to “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance”.

Additional information/sources for Laurie LeBlanc – The BBQ Dance

The song “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” is released by Les Productions Laurie Leblanc

Song Sources for “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance”:
Spotify: open.spotify.com/track/1KybcFj9ECvdBBqU54uRL2
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PeyvCtyVyWg
Apple Music: music.apple.com/us/album/la-bbq-dance/1715614695?i=1715614829
Deezer: www.deezer.com/track/2799620692
Pandora: www.pandora.com/TR:74508357

Rock home page where “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Laurie LeBlanc”, providing music reviews and music discoveries like “The BBQ Dance”.
This music post about song “The BBQ Dance” by “Laurie LeBlanc” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Laurie LeBlanc” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “The BBQ Dance” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Belfountain – Through The Darkness | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Μοιάζουν όλα τόσο όμορφα γύρω μας βγαίνοντας από το σκοτάδι. Τα δέντρα σου χαμογελούν και ο ήλιος λάμπει. Η μελωδία έρχεται με αγάπη και ζεστασιά να σε αγκαλιάσει και να σου δώσει την ελπίδα πως όλα θα πάνε καλά. Τα υπέροχα φωνητικά μας συναρπάζουν και με την ζεστή χροιά τους μας κάνουν να νιώθουμε τόσο σίγουροι. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε τον χαρούμενο ρυθμό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Everything looks so beautiful around us emerging from the darkness. The trees smile at you and the sun shines. The melody comes with love and warmth to embrace you and give you hope that everything will be fine. The beautiful vocals captivate us and with their warm timbre make us feel so confident. All we have to do is trust the happy beat.”

-Nagamag.com

“Todo se ve tan hermoso a nuestro alrededor al emerger de la oscuridad. Los árboles te sonríen y el sol brilla. La melodía viene con amor y calidez para abrazarte y darte la esperanza de que todo estará bien. Las hermosas voces nos cautivan y con su cálido timbre nos hacen sentir muy seguros. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en el ritmo feliz.”

-Nagamag.com

The original review of “Belfountain – Through The Darkness” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Belfountain” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Through The Darkness” by the remarkable “Belfountain”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Belfountain – Through The Darkness.” The song manages to take you on a journey through the world of Indie Folk, Americana, Alt Country music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Belfountain – Through The Darkness” on Youtube and Spotify

You can listen to “Belfountain – Through The Darkness” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Belfountain – Through The Darkness”.


Lyrics of Belfountain – Through The Darkness

Wake, from this sleep
The clock is running away as you dream
Make something grand
Set yourself in flight
‘Cause nothing matters quite like it seems

Come, save my soul
I’ve done so many things to dig this hole
Throw me a line
‘Cause I can’t save myself this time

And my tongue refuses to speak
And my heart knows that it’s weak
Yeah my mind and eyes they can’t see
Through the darkness

Take nothing man
‘Cause everyone knows
That’s just the way it goes
In this plan

Come, save my soul
I’ve done so many things to dig this hole
Throw me a line
‘Cause I can’t save myself this time

And my tongue refuses to speak
And my heart knows that it’s weak
Yeah my mind and eyes they can’t see
Through the darkness
Through the darkness

You know my name, I thought I was invisible
You know my game, guess we’re indivisible
But I don’t get, why you’d stay
Yet I need you now, more than any time before

Come, save my soul
I’ve done so many things to dig this hole
Throw me a line
‘Cause I can’t save myself this time

And my tongue refuses to speak
And my heart knows that it’s weak
Yeah my mind and eyes they can’t see
Through the darkness
Through the darkness
We love the darkness


Additional information/sources for Belfountain – Through The Darkness

The song “Belfountain – Through The Darkness” is released by Flatcar Records / Fontana North

Song Sources for “Belfountain – Through The Darkness”:
Spotify: open.spotify.com/track/1Z6ERTFxatrnY85g3WUngh
Youtube: www.youtube.com/watch?v=mVToq3sd2FM
Apple Music: music.apple.com/us/album/through-the-darkness/1728336676?i=1728336959
Deezer: www.deezer.com/track/2642191882
Pandora: www.pandora.com/TR:115408835

Rock home page where “Belfountain – Through The Darkness” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Belfountain”, providing music reviews and music discoveries like “Through The Darkness”.
This music post about song “Through The Darkness” by “Belfountain” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Belfountain” and more Rock, Indie Folk, Americana, Alt Country songs like “Through The Darkness” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Belfountain – Through The Darkness” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

B.B. Cole – Poor Beatrice | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Η όμορφη και κεφάτη ροκ μελωδία ανεβάζει από την πρώτη στιγμή την διάθεση. Με θετική ενέργεια τα υπέροχα φωνητικά μας γεμίζουν ωραίες εικόνες και δεν χορταίνουμε να τα ακούμε. Η καθαρή χροιά τους και οι επιδέξιες εναλλαγές τους φέρνουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ο ζωντανός ρυθμός δεν σταματά να μας διασκεδάζει και να μας φωτίζει τη μέρα μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful and heady rock melody lifts the mood from the first moment. With positive energy our wonderful vocals fill beautiful images and we can’t get enough of listening to them. Their clean timbre and skilful alternations bring an even result. The live rhythm never stops entertaining us and brightening our day.”

-Nagamag.com

“Die schöne und berauschende Rockmelodie hebt vom ersten Moment an die Stimmung. Mit positiver Energie füllen unsere wunderbaren Vocals wunderschöne Bilder und wir können nicht genug davon bekommen, ihnen zuzuhören. Ihr sauberes Timbre und geschickte Wechsel sorgen für ein gleichmäßiges Ergebnis. Der Live-Rhythmus hört nie auf, uns zu unterhalten und unseren Tag zu verschönern.”

-Nagamag.com

The original review of “B.B. Cole – Poor Beatrice” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “B.B. Cole” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “B.B. Cole – Poor Beatrice”. Hit play button and lay back while the vibes that B.B. Cole managed to create will feel your body with the feelings that only “Poor Beatrice” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “B.B. Cole – Poor Beatrice” on Youtube and Spotify

You can listen to “B.B. Cole – Poor Beatrice” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “B.B. Cole – Poor Beatrice”.


Lyrics of B.B. Cole – Poor Beatrice

and the angels cried for you poor Beatrice
your time on earth was short and very far from bliss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

so many men around you,
but no one was as brave
so you took it in your hands
to bring him to his grave

while he was sleeping in his bed
into his heart you drove the nail
the hammer landed on his head
and he turned slightly pale

and the angels cried for you poor Beatrice
your tortured soul deserved so much more than this
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

they knew about his cruelty
but turned a blind eye to your pain
in the end they saw you bleed
and their prayers were in vain

you hoped the veil would free you,
but your savior never came
it was the scaffold where you wore it
and not the altar, what a shame

and the angels cried for you poor Beatrice
when your time had come you sealed your last will with a kiss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

Amid a sea of candles
they laid your body down
still spellbound by your beauty
white roses as your crown

they made you a sinner
and hung you up in chains
(while) the hypocrites are gone by now
your legend it remains

and the angels cried for you poor Beatrice
there is so much joy in life that you had to miss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own


Additional information/sources for B.B. Cole – Poor Beatrice

The song “B.B. Cole – Poor Beatrice” is released by Between Music

Song Sources for “B.B. Cole – Poor Beatrice”:
Spotify: open.spotify.com/track/6OaOOZBxgOUEbMnz6yyr0c
Youtube: www.youtube.com/watch?v=eUxOESMwfpg
Apple Music: music.apple.com/us/album/poor-beatrice/1743807235?i=1743807236
Deezer: www.deezer.com/track/2773547801
Pandora: www.pandora.com/TR:123069697

Rock home page where “B.B. Cole – Poor Beatrice” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “B.B. Cole”, providing music reviews and music discoveries like “Poor Beatrice”.
This music post about song “Poor Beatrice” by “B.B. Cole” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “B.B. Cole” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Poor Beatrice” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “B.B. Cole – Poor Beatrice” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

BERLYN – You and Me | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η ροκ ενέργεια την μελωδίας εισχωρεί μέσα μας και το πάθος της αναστατώνει τις αισθήσεις μας. Τα γλυκά αλλά δυναμικά φωνητικά σε τέλεια αρμονία με την μελωδία ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα και με ένα μαγικό τρόπο μας απελευθερώνουν. Ο ξέφρενος ρυθμός με την ένταση του είναι αυτό που χρειαζόμαστε, είναι το απόλυτο τονωτικό μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The rock energy of the melody seeps into us and its passion stirs our senses. The sweet but powerful vocals in perfect harmony with the melody electrify the atmosphere and magically set us free. The frantic pace with its intensity is what we need, it is our ultimate tonic.”

-Nagamag.com

“La energía rockera de la melodía se filtra en nosotros y su pasión despierta nuestros sentidos. Las voces dulces pero poderosas en perfecta armonía con la melodía electrizan la atmósfera y mágicamente nos liberan. El ritmo frenético con su intensidad es lo que necesitamos, es nuestro tónico definitivo.”

-Nagamag.com

The original review of “BERLYN – You and Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “BERLYN” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “BERLYN – You and Me”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “BERLYN – You and Me” will bring joy to any Rock and Country, Alt Country music listener !

Listen to “BERLYN – You and Me” on Spotify

You can listen to “BERLYN – You and Me” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for BERLYN – You and Me

Song Sources for “BERLYN – You and Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/3bQTB58XOPqRyHllifFBvd

Rock home page where “BERLYN – You and Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “BERLYN”, providing music reviews and music discoveries like “You and Me”.
This music post about song “You and Me” by “BERLYN” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “BERLYN” and more Rock, Country, Alt Country songs like “You and Me” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “BERLYN – You and Me” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Ashley Law – Devil in Disguise | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Το βιολί κάνει την εισαγωγή και κεντρίζει το ενδιαφέρον μας από την πρώτη στιγμή. Η όμορφη και πληθωρική μελωδία μας μεταφέρει την ενέργεια της και μας αναζωογονεί. Τα φωνητικά με την ψιθυριστή χροιά τους στην αρχή είναι τόσο γοητευτικά και καταφέρνουν να ανεβάσουν την αδρεναλίνη μας στη συνέχεια με την δυναμική τους όψη. Ο ζωηρός ροκ ρυθμός μας ξεσηκώνει και μας συναρπάζει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The violin makes the introduction and piques our interest from the first moment. The beautiful and exuberant melody conveys its energy to us and rejuvenates us. The vocals with their whispering timbre at the beginning are so charming and manage to raise our adrenaline afterwards with their dynamic aspect. The lively rock rhythm excites and fascinates us.”

-Nagamag.com

“El violín hace la introducción y despierta nuestro interés desde el primer momento. La hermosa y exuberante melodía nos transmite su energía y nos rejuvenece. Las voces con su timbre susurrante al principio son tan encantadoras y logran elevar nuestra adrenalina después con su aspecto dinámico. El vivo ritmo del rock nos emociona y fascina.”

-Nagamag.com

The original review of “Ashley Law – Devil in Disguise” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Ashley Law” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “Ashley Law – Devil in Disguise”. Hit play button and lay back while the vibes that Ashley Law managed to create will feel your body with the feelings that only “Devil in Disguise” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “Ashley Law – Devil in Disguise” on Spotify

You can listen to “Ashley Law – Devil in Disguise” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Ashley Law – Devil in Disguise

Song Sources for “Ashley Law – Devil in Disguise”:
Spotify: open.spotify.com/track/4Yzb7FfgSvBqN0V6FHBZfy

Rock home page where “Ashley Law – Devil in Disguise” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Ashley Law”, providing music reviews and music discoveries like “Devil in Disguise”.
This music post about song “Devil in Disguise” by “Ashley Law” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Ashley Law” and more Rock, Country, Alt Country songs like “Devil in Disguise” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Ashley Law – Devil in Disguise” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Michael Caswell – Georgia My Girl | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Ένα γλυκό και ευαίσθητο κομμάτι γεμάτο συναισθήματα. Η όμορφη μελωδία μας ταξιδεύει νοσταλγικά και μας χαρίζει χαρούμενες στιγμές. Τα υπέροχα φωνητικά με την αισθαντική χροιά τους μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας και η ειλικρίνεια τους γεμίζει την ψυχή μας. Ο ρυθμός μας κάνει να λικνιζόμαστε και να χαλαρώνουμε νιώθοντας τη σημασία της πραγματικής αγάπης μέσα μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A sweet and sensitive track full of emotions. The beautiful melody takes us on a nostalgic trip and gives us happy moments. The beautiful vocals with their soulful timbre speak directly to our heart and their honesty fills our soul. The rhythm makes us rock and relax feeling the importance of true love within us.”

-Nagamag.com

“Un track dulce y sensible lleno de emociones. La hermosa melodía nos lleva a un viaje nostálgico y nos regala momentos felices. Las hermosas voces con su timbre conmovedor hablan directamente a nuestro corazón y su honestidad llena nuestra alma. El ritmo nos hace mecernos y relajarnos sintiendo la importancia del amor verdadero dentro de nosotros.”

-Nagamag.com

The original review of “Michael Caswell – Georgia My Girl” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Michael Caswell” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “Georgia My Girl”, a masterpiece by “Michael Caswell”. A song of Rock genre, that also offers Country, Alt Country characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Rock reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Michael Caswell – Georgia My Girl”. A Rock discovery that brought to you and to the worldwide community of Rock enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Michael Caswell – Georgia My Girl” on Spotify

You can listen to “Michael Caswell – Georgia My Girl” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Michael Caswell – Georgia My Girl

Song Sources for “Michael Caswell – Georgia My Girl”:
Spotify: open.spotify.com/track/0EYBzFj6mQDtlEl1Rt7izL

Rock home page where “Michael Caswell – Georgia My Girl” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Michael Caswell”, providing music reviews and music discoveries like “Georgia My Girl”.
This music post about song “Georgia My Girl” by “Michael Caswell” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Michael Caswell” and more Rock, Country, Alt Country songs like “Georgia My Girl” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Michael Caswell – Georgia My Girl” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Olivia Hellman – Spoiler Alert | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η απελευθέρωση που προκαλεί το κομμάτι με τον ρυθμό και τη μελωδία του είναι εκπληκτική. Η γοητεία της ροκ πάντα κερδίζει. Τα φωνητικά μας εντυπωσιάζουν με την έκταση τους και την καθαρή χροιά τους αλλά και με την γλυκύτητα τους. Ο δυναμικός και ζωηρός ρυθμός μας ξεσηκώνει και είμαστε τόσο έτοιμη να χορέψουμε ξένοιαστα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The release that the track evokes with its rhythm and melody is amazing. The charm of rock always wins. The vocals impress us with their length and clear timbre but also with their sweetness. The dynamic and lively rhythm excites us and we are so ready to dance carefree.”

-Nagamag.com

“La liberación que evoca el tema con su ritmo y melodía es asombrosa. El encanto del rock siempre gana. Las voces nos impresionan por su duración y timbre claro pero también por su dulzura. El ritmo dinámico y vivaz nos emociona y estamos muy dispuestos a bailar sin preocupaciones.”

-Nagamag.com

The original review of “Olivia Hellman – Spoiler Alert” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Olivia Hellman” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Rock music review, inspired by the unique song “Olivia Hellman – Spoiler Alert”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Olivia Hellman – Spoiler Alert” encourages us to continue sharing such Rock songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Rock listeners!

Listen to “Olivia Hellman – Spoiler Alert” on Youtube and Spotify

You can listen to “Olivia Hellman – Spoiler Alert” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Olivia Hellman – Spoiler Alert”.

Additional information/sources for Olivia Hellman – Spoiler Alert

Song Sources for “Olivia Hellman – Spoiler Alert”:
Spotify: open.spotify.com/track/0Vn1cvp2zExxqe0ivne0KL
Youtube: www.youtube.com/watch?v=MHa7egCqxoM

Rock home page where “Olivia Hellman – Spoiler Alert” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Olivia Hellman”, providing music reviews and music discoveries like “Spoiler Alert”.
This music post about song “Spoiler Alert” by “Olivia Hellman” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Olivia Hellman” and more Rock, Pop Rock, Alt Country songs like “Spoiler Alert” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Olivia Hellman – Spoiler Alert” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Load More Posts
Go to Top