I’d – Marc Miner

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Ένα όμορφο ταξιδιάρικο κομμάτι που έχει όλα τα συστατικά να γίνει το αγαπημένο μας. Τα φρέσκα και καθαρά φωνητικά είναι τόσο εκφραστικά και οικεία. Η ευχάριστη μελωδία κινείται τόσο άνετα μέσα μας που μας παρασύρει σε ένα μεθυστικό και παθιασμένο χορό. Ο ζωντανός ροκ ρυθμός κρατά αναμφίβολα το ενδιαφέρον μας αμείωτο.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A beautiful travel piece that has all the ingredients to become our favourite. The fresh and clean vocals are so expressive and familiar. The pleasant melody moves so comfortably inside us that it seduces us into an intoxicating and passionate dance. The lively rock beat definitely keeps our interest undiminished.”

-Nagamag.com

“Ein wunderschönes Reisestück, das alle Zutaten hat, um unser Favorit zu werden. Der frische und klare Gesang ist so ausdrucksstark und vertraut. Die angenehme Melodie bewegt sich so wohlig in uns, dass sie uns zu einem mitreißenden und leidenschaftlichen Tanz verführt. Der lebhafte Rock-Beat hält unser Interesse auf jeden Fall ungebrochen.”

-Nagamag.com

The original review of “Marc Miner – I’d” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Marc Miner” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Marc Miner – I’d”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Marc Miner – I’d” will bring joy to any Rock and Americana, Pop Rock, Southern Rock / Red Dirt music listener !

Listen to “Marc Miner – I’d” on Spotify

You can listen to “Marc Miner – I’d” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Marc Miner – I’d

The song “Marc Miner – I’d” is released by Between Music

Song Sources for “Marc Miner – I’d”:
Spotify: open.spotify.com/track/2yKHZIJULt0scfXh8nLDoN

Rock home page where “Marc Miner – I’d” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Marc Miner”, providing music reviews and music discoveries like “I’d”.
This music post about song “I’d” by “Marc Miner” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Marc Miner” and more Rock, Americana, Pop Rock, Southern Rock / Red Dirt songs like “I’d” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Marc Miner – I’d” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Building My Own Dreamland – John Lewitt

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Όμορφη και χαρούμενη μελωδία με την κιθάρα και τα ντραμς να μας μεταφέρουν όλη τη θετική τους ενέργεια. Η καθαρή και εύθυμη χροιά των φωνητικών δημιουργεί μια υπέροχη και απολαυστική ατμόσφαιρα. Ο κεφάτος ρυθμός μας κάνει να χοροπηδάμε και να διασκεδάζουμε διώχνοντας μακριά τις έγνοιες και τα προβλήματα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful and happy melody with the guitar and drums conveying all their positive energy. The clean and cheerful timbre of the vocals creates a wonderful and enjoyable atmosphere. The heady rhythm makes us jump and have fun, chasing away worries and problems.”

-Nagamag.com

“Preciosa y alegre melodía con la guitarra y la batería transmitiendo toda su energía positiva. El timbre limpio y alegre de las voces crea una atmósfera maravillosa y agradable. El ritmo embriagador nos hace saltar y divertirnos, ahuyentando preocupaciones y problemas.”

-Nagamag.com

The original review of “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “John Lewitt” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Building My Own Dreamland” by the talented “John Lewitt”. A unique Rock composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “John Lewitt – Building My Own Dreamland”. The song expresses Folk Rock, Folk Pop music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Rock reviewers motivated to write about “John Lewitt – Building My Own Dreamland”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Rock songs that discovers around the globe, for Rock listeners of all over the world!

Listen to “John Lewitt – Building My Own Dreamland” on Spotify

You can listen to “John Lewitt – Building My Own Dreamland” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for John Lewitt – Building My Own Dreamland

The song “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is released by LORICO Records

Song Sources for “John Lewitt – Building My Own Dreamland”:
Spotify: open.spotify.com/track/63YdpjZoWxNNNUd2yjOdXW

Rock home page where “John Lewitt – Building My Own Dreamland” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “John Lewitt”, providing music reviews and music discoveries like “Building My Own Dreamland”.
This music post about song “Building My Own Dreamland” by “John Lewitt” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “John Lewitt” and more Rock, Folk Rock, Folk Pop songs like “Building My Own Dreamland” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “John Lewitt – Building My Own Dreamland” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy) – Kenny Sharp

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Очаровывающий своей позитивной атмосферой трек в жанре Country и Folk, исполненный -Kenny Sharp- с участием -Mikki Brayboy-. Мелодия просто изобилует яркими гитарными аккордами, живым барабанным ритмом и вокалом, который так хорошо дополняет аранжировку и создает потрясающую гармонию. Такая заводная музыка прекрасно подойдет для вечеринок и поднятия настроения в любой момент вашей жизни!”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A track in the Country and Folk genre, enchanting with its positive atmosphere, performed by -Kenny Sharp- with the participation of -Mikki Brayboy-. The melody is simply bursting with bright guitar chords, a lively drum beat and vocals that complement the arrangement so well and create amazing harmony. This catchy music is perfect for parties and to lift your spirits at any moment in your life!”

-Nagamag.com

“Ένα κομμάτι στο είδος Country και Folk, μαγευτικό με τη θετική του ατμόσφαιρα, ερμηνευμένο από τον -Kenny Sharp- με τη συμμετοχή του -Mikki Brayboy-. Η μελωδία είναι απλά γεμάτη από έντονες χορδές κιθάρας, ζωηρό ρυθμό ντραμς και φωνητικά που συμπληρώνουν τόσο καλά τη διασκευή και δημιουργούν εκπληκτική αρμονία. Αυτή η συναρπαστική μουσική είναι ιδανική για πάρτι και για να σας φτιάξει τη διάθεση οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή σας!”

-Nagamag.com

The original review of “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kenny Sharp” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)”, a masterpiece by “Kenny Sharp”. A song of Rock genre, that also offers Country, Folk Pop characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Rock reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)”. A Rock discovery that brought to you and to the worldwide community of Rock enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” on Spotify

You can listen to “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)

The song “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” is released by Brown Liquor Music

Song Sources for “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0J9H8KVWlfKNqVGjzkrWXZ
Apple Music: music.apple.com/us/album/stomp-holler-feat-mikki-brayboy/1743074907?i=1743074909

Rock home page where “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Kenny Sharp”, providing music reviews and music discoveries like “Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)”.
This music post about song “Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” by “Kenny Sharp” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Kenny Sharp” and more Rock, Country, Folk Pop songs like “Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Kenny Sharp – Stomp & Holler (feat. Mikki Brayboy)” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Life Preserver – Common Crime

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“-Life Preserver- весьма энергичный и захватывающий трек, который точно затронет струны вашей души своими яркими и динамичными вибрациями. С первых секунд звучания вы ощутите внушительную мощь и энергию, которая наполнена атмосферой Alternative Rock и Punk. Главной составляющей этой композиции является ее насыщенная аранжировка, а утонченное сочетание гитарного соло, ударных и вокала делает этот трек поистине неповторимым и запоминающимся!”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Life Preserver is a very energetic and exciting track that will definitely touch the strings of your soul with its bright and dynamic vibrations. From the first seconds of sound, you will feel impressive power and energy, which is filled with the atmosphere of Alternative Rock and Punk. The main component of this composition is its rich arrangement, and the sophisticated combination of guitar solo, drums and vocals makes this track truly unique and memorable!”

-Nagamag.com

“-Το Life Preserver είναι ένα πολύ ενεργητικό και συναρπαστικό κομμάτι που σίγουρα θα αγγίξει τις χορδές της ψυχής σας με τις φωτεινές και δυναμικές δονήσεις του. Από τα πρώτα δευτερόλεπτα του ήχου, θα νιώσετε εντυπωσιακή δύναμη και ενέργεια, η οποία είναι γεμάτη με την ατμόσφαιρα του Alternative Rock και του Punk. Το κύριο συστατικό αυτής της σύνθεσης είναι η πλούσια διασκευή της και ο εκλεπτυσμένος συνδυασμός σόλο κιθάρας, ντραμς και φωνητικών κάνει αυτό το κομμάτι πραγματικά μοναδικό και αξέχαστο!”

-Nagamag.com

The original review of “Common Crime – Life Preserver” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Common Crime” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Life Preserver” by the remarkable “Common Crime”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Common Crime – Life Preserver.” The song manages to take you on a journey through the world of Alternative Rock, Punk music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Common Crime – Life Preserver” on Spotify

You can listen to “Common Crime – Life Preserver” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of Common Crime – Life Preserver

I’ve had my heart broke a million times before
What difference does it make if it breaks one more
I’ll throw up my guard, I’ll grind down my teeth
This batch has turned bitter, but it won’t bitter me

You can chip it away but my walls still won’t fall down

I’ve been thrown to the water from such a young age
But I learned how to swim and survived every wave
The pressure of drowning, the fear of defeat
Alone in the ocean, tethered to the sea

It’ll be forever and a day before I let it get to me

Send out my way a life preserver
Been gone so long and it’s time to return
Send out my way a life preserver
Send it my way before it’s too late

Send out my way a life preserver
Been gone so long and it’s time to return
Send out my way a life preserver
Send it my way before it’s too late


Additional information/sources for Common Crime – Life Preserver

Song Sources for “Common Crime – Life Preserver”:
Spotify: open.spotify.com/track/5T0UitKCkp556gryopQCKC

Rock home page where “Common Crime – Life Preserver” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Common Crime”, providing music reviews and music discoveries like “Life Preserver”.
This music post about song “Life Preserver” by “Common Crime” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Common Crime” and more Rock, Alternative Rock, Punk songs like “Life Preserver” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Common Crime – Life Preserver” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Don’t Cross That River Alone – Hollerhead

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Μια ήρεμη και απαλή ροκ μπαλάντα με μελωδία γεμάτη ειλικρίνεια που αγγίζει την καρδιά μας. Είναι πραγματικά κάτι που χρειαζόμαστε για να μην νιώθουμε μόνοι. Τα φωνητικά με την ιδιαίτερη αισθαντική χροιά τους εκφράζουν τόσο επιδέξια τα συναισθήματα τους και μας παρασύρουν. Ο ρυθμός άλλοτε ήρεμος και άλλοτε ανήσυχος μας συγκινεί.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A calm and gentle rock ballad with a melody full of sincerity that touches our hearts. It’s really something we need to not feel alone. The vocals with their special soulful timbre express their feelings so skillfully and seduce us. The rhythm, sometimes calm and sometimes restless, moves us.”

-Nagamag.com

“Una balada de rock tranquila y suave con una melodía llena de sinceridad que nos llega al corazón. Es realmente algo que necesitamos para no sentirnos solos. Las voces con su timbre especial y conmovedor expresan sus sentimientos con mucha habilidad y nos seducen. El ritmo, a veces tranquilo y a veces inquieto, nos conmueve.”

-Nagamag.com

The original review of “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Hollerhead” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Don’t Cross That River Alone” by “Hollerhead”. A Rock composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Rock reviewer during listening to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone”. which submerging as well Country, Americana, Alt Country experience through itself.

Listen to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” on Spotify

You can listen to “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Hollerhead – Don’t Cross That River Alone

Song Sources for “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone”:
Spotify: open.spotify.com/track/6Jho8AWS7FiJNgavSlvYdq

Rock home page where “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Hollerhead”, providing music reviews and music discoveries like “Don’t Cross That River Alone”.
This music post about song “Don’t Cross That River Alone” by “Hollerhead” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Hollerhead” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Don’t Cross That River Alone” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Hollerhead – Don’t Cross That River Alone” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Be My Lady – Gee Gee Writer

Categories: Audio, Music, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Όμορφη και κεφάτη μελωδία με ροκ χαρακτήρα που ξεκουράζει το μυαλό και ανεβάζει την διάθεση. Τα ευέλικτα φωνητικά ρέουν με τόση ευκολία και μας γοητεύουν. Ο ζωηρός ρυθμός μας ξεσηκώνει και μας προσφέρει απλόχερα διασκέδαση. Η αγάπη είναι παντού και είναι τόσο ωραίο να μιλάμε για αυτήν, διώχνοντας μακριά όσα μας στεναχωρούν.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful and heady melody with a rock character that relaxes the mind and lifts the mood. The flexible vocals flow with such ease and captivate us. The lively rhythm excites us and offers us generous entertainment. Love is everywhere and it’s so nice to talk about it, pushing away what makes us sad.”

-Nagamag.com

“Smuk og hæsblæsende melodi med rockkarakter, der afslapper sindet og løfter stemningen. Den fleksible vokal flyder så let og fanger os. Den livlige rytme ophidser os og tilbyder os generøs underholdning. Kærlighed er overalt, og det er så rart at tale om det, skubbe væk det, der gør os triste.”

-Nagamag.com

The original review of “Gee Gee Writer – Be My Lady
is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Gee Gee Writer” (Denmark) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “Gee Gee Writer – Be My Lady”. Hit play button and lay back while the vibes that Gee Gee Writer managed to create will feel your body with the feelings that only “Be My Lady” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “Gee Gee Writer – Be My Lady” on Youtube and Spotify

You can listen to “Gee Gee Writer – Be My Lady” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Gee Gee Writer – Be My Lady”.

Rock home page where “Gee Gee Writer – Be My Lady” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Gee Gee Writer”, providing music reviews and music discoveries like “Be My Lady”.
This music post about song “Be My Lady” by “Gee Gee Writer” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Gee Gee Writer” and more Rock, Folk songs like “Be My Lady” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Gee Gee Writer – Be My Lady” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Turn it Up – Wade Aylett Band

Categories: Audio, Music, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Фолк мелодия полна теплых и живых звуков акустических гитар, которые создают очень приятную атмосферу. Голос вокалиста стремится яркими лучами прямо в сердце и душу слушателя. -Turn it Up- это идеальное сочетание музыкального мастерства и эмоциональной искренности от автора. Такая музыка служит путеводителем для всех, кому нужно капелька чистых эмоций.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The folk tune is full of warm and lively acoustic guitar sounds that create a very pleasant atmosphere. The vocalist’s voice strives with bright rays straight into the heart and soul of the listener. -Turn it Up is the perfect combination of musical skill and emotional sincerity from the author. This kind of music serves as a guide for anyone who needs a drop of pure emotion.”

-Nagamag.com

“Η λαϊκή μελωδία είναι γεμάτη ζεστούς και ζωηρούς ήχους ακουστικής κιθάρας που δημιουργούν μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η φωνή του τραγουδιστή αγωνίζεται με λαμπερές ακτίνες κατευθείαν στην καρδιά και την ψυχή του ακροατή. -Το Turn it Up είναι ο τέλειος συνδυασμός μουσικής δεξιοτεχνίας και συναισθηματικής ειλικρίνειας από τον συγγραφέα. Αυτό το είδος μουσικής χρησιμεύει ως οδηγός για όποιον χρειάζεται μια σταγόνα καθαρού συναισθήματος.”

-Nagamag.com

The original review of “Wade Aylett Ban – Turn it Up” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Wade Aylett Band” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Turn it Up”, a masterpiece of “Wade Aylett Band” This extraordinary composition of “Wade Aylett Ban – Turn it Up” with details of Rock genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Wade Aylett Ban – Turn it Up” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Folk music as well!

Listen to “Wade Aylett Ban – Turn it Up” on Spotify

You can listen to “Wade Aylett Ban – Turn it Up” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Rock home page where “Wade Aylett Ban – Turn it Up” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Wade Aylett Band”, providing music reviews and music discoveries like “Turn it Up”.
This music post about song “Turn it Up” by “Wade Aylett Band” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Wade Aylett Band” and more Rock, Folk songs like “Turn it Up” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Wade Aylett Ban – Turn it Up” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Why You Wanna Be Like That? – Louie & The Flashbombs

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“-Why You Wanna Be Like That?- новая потрясающая песня от -Louie & The Flashbombs-, которая идеально сочетает в себе элементы альтернативного рока с энергичным звучанием и яркими мелодиями. Сложные метафоры и эмоциональная передача делают эту композицию особенно глубокой и захватывающей. Отличное сочетание качественного звучания и энергичной музыки, которая не оставит равнодушным ни одного слушателя.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Why You Wanna Be Like That? is a stunning new song from -Louie & The Flashbombs- that perfectly combines elements of alternative rock with an energetic sound and bright melodies. Complex metaphors and emotional transmission make this composition especially deep and exciting. An excellent combination of high-quality sound and energetic music that will not leave any listener indifferent.”

-Nagamag.com

“-Το Why You Wanna Be Like That είναι ένα εκπληκτικό νέο τραγούδι από τους -Louie & The Flashbombs- που συνδυάζει τέλεια στοιχεία εναλλακτικού ροκ με ενεργητικό ήχο και λαμπερές μελωδίες. Οι σύνθετες μεταφορές και η συναισθηματική μετάδοση κάνουν αυτή τη σύνθεση ιδιαίτερα βαθιά και συναρπαστική. Ένας εξαιρετικός συνδυασμός ήχου υψηλής ποιότητας και ενεργητικής μουσικής που δεν θα αφήσει κανέναν ακροατή ασυγκίνητο.”

-Nagamag.com

The original review of “Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Louie & The Flashbombs” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Why You Wanna Be Like That?” crafted by the gifted artist of “Louie & The Flashbombs”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?”. The song as well offers an intriguing exploration of Alternative Rock music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?” on Youtube and Spotify

You can listen to “Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?”.

Additional information/sources for Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?

Song Sources for “Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?”:
Spotify: open.spotify.com/track/63RDkr2H1c11rrqY25bYcw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=_BvRqpZWiAI
Apple Music: music.apple.com/us/album/why-you-wanna-be-like-that/1736781884?i=1736781886
Deezer: www.deezer.com/track/2714438972
Pandora: www.pandora.com/TR:119553795

Rock home page where “Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Louie & The Flashbombs”, providing music reviews and music discoveries like “Why You Wanna Be Like That?”.
This music post about song “Why You Wanna Be Like That?” by “Louie & The Flashbombs” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Louie & The Flashbombs” and more Rock, Alternative Rock songs like “Why You Wanna Be Like That?” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Louie & The Flashbombs – Why You Wanna Be Like That?” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Tina (Live at Lakehouse Studios) – the dt’s

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Выступление группы в -Lakehouse Studios- было невероятно энергичным и захватывающим. Эта группа, играющая в жанрах Indie Rock, Alternative Rock и Power Pop, смогла создать неповторимую атмосферу на сцене! Их музыка оригинальна, с отчетливыми влияниями классического рока, но в то же время совершенно уникальная, с собственным органичным звучанием.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The band’s performance at Lakehouse Studios was incredibly energetic and exciting. This band, playing in the genres of Indie Rock, Alternative Rock and Power Pop, was able to create a unique atmosphere on stage! Their music is original, with clear classic rock influences, but at the same time completely unique, with its own organic sound.”

-Nagamag.com

“Η εμφάνιση του συγκροτήματος στα Lakehouse Studios ήταν απίστευτα ενεργητική και συναρπαστική. Αυτό το συγκρότημα, παίζοντας στα είδη Indie Rock, Alternative Rock και Power Pop, μπόρεσε να δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα στη σκηνή! Η μουσική τους είναι πρωτότυπη, με σαφείς κλασικές ροκ επιρροές, αλλά ταυτόχρονα εντελώς μοναδική, με τον δικό της οργανικό ήχο.”

-Nagamag.com

The original review of “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “the dt’s” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Tina (Live at Lakehouse Studios)” crafted by the gifted artist of “the dt’s”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)”. The song as well offers an intriguing exploration of Indie Rock, Alternative Rock, Power Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)” on Youtube and Spotify

You can listen to “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)”.


Lyrics of the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)

Promises I’ll never
I’ll never let you go
I’m rolling down a river
I won’t leave my feelings on shore
For you

Tina
Tina
You melt my heart in two
Loving only you
Tina
Tina
You melt my heart in two
Loving only you
Gonna tell you again
Tell you again my friend

Tears of silver
In your beautiful eyes
You’re walking in my dreams
It was a beautiful scenic night well
Put my pictures on your wall
And I’ll fade right into you
And I’d never loved myself again
If it wasn’t for you
Wasn’t for you

Tina
Tina
You melt my heart in two
Loving only you
Tina
Tina
You melt my heart in two
Loving only you
Gonna tell you again
Tell you again, my friend

Tina
Tina
You melt my heart in two
Loving only you
Tina
Tina
You melt my heart in two
Loving only you
Melt my heart it two
Loving only you
Gonna tell you again
Tell you again my friend


Additional information/sources for the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)

The song “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)” is released by DistroKid

Song Sources for “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)”:
Spotify: open.spotify.com/track/6W8kpR50gnl4HEfqoLLw5L
Youtube: www.youtube.com/watch?v=FM0rCdBcFww
Apple Music: music.apple.com/us/album/tina-live-at-lakehouse-studios/1746030690?i=1746030692
Bandcamp: thedts.bandcamp.com/track/tina-live-at-lakehouse-studios

Rock home page where “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “the dt’s”, providing music reviews and music discoveries like “Tina (Live at Lakehouse Studios)”.
This music post about song “Tina (Live at Lakehouse Studios)” by “the dt’s” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “the dt’s” and more Rock, Indie Rock, Alternative Rock, Power Pop songs like “Tina (Live at Lakehouse Studios)” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “the dt’s – Tina (Live at Lakehouse Studios)” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Six Feet Under – Enok Amrani

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Просто волшебная песня, которая переносит слушателя в свою атмосферу и отличается своей искренностью и очень глубокими текстами, позволяющие вам задуматься о жизни. -Enok Amrani- прекрасно передает всю грусть и красоту своих слов с помощью Americana и Acoustic Folk, умело сочетая игру на инструментах и вокал. Трек идеально подходит для тех, кто ценит истинную музыку и хочет продлить моменты вдохновения и созерцания.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Just a magical song that takes the listener into its atmosphere and is distinguished by its sincerity and very deep lyrics that allow you to think about life. -Enok Amrani- perfectly conveys all the sadness and beauty of his words with the help of Americana and Acoustic Folk, skillfully combining instrumentation and vocals. The track is ideal for those who appreciate true music and want to prolong moments of inspiration and contemplation.”

-Nagamag.com

“Bare en magisk sang som tar lytteren inn i atmosfæren og utmerker seg ved sin oppriktighet og veldig dype tekster som lar deg tenke på livet. -Enok Amrani- formidler perfekt all tristheten og skjønnheten i ordene hans ved hjelp av Americana og Acoustic Folk, og kombinerer dyktig instrumentering og vokal. Sporet er ideelt for de som setter pris på ekte musikk og ønsker å forlenge øyeblikk av inspirasjon og kontemplasjon.”

-Nagamag.com

The original review of “Enok Amrani – Six Feet Under” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Enok Amrani” (Norway) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Six Feet Under” by “Enok Amrani”. A Rock composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Rock reviewer during listening to “Enok Amrani – Six Feet Under”. which submerging as well Country, Americana, Acoustic Folk experience through itself.

Listen to “Enok Amrani – Six Feet Under” on Spotify

You can listen to “Enok Amrani – Six Feet Under” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Enok Amrani – Six Feet Under

Song Sources for “Enok Amrani – Six Feet Under”:
Spotify: open.spotify.com/track/6JCqkk88UWk75WXRU2StiS

Rock home page where “Enok Amrani – Six Feet Under” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Enok Amrani”, providing music reviews and music discoveries like “Six Feet Under”.
This music post about song “Six Feet Under” by “Enok Amrani” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Enok Amrani” and more Rock, Country, Americana, Acoustic Folk songs like “Six Feet Under” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Enok Amrani – Six Feet Under” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Load More Posts
Go to Top