Music Genre

Plàsi – Avignon | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Ένα απίστευτο ταξίδι συναισθημάτων και εικόνων ξεκινά με την μοναδική αυτή μελωδία και κάπου εκεί συναντάς τα υπέροχο υγρό γαλάζιο. Τα μοναδικά φωνητικά σου ξυπνούν τόσα συναισθήματα και είναι αυτή η στιγμή που βουτάς στα λυτρωτικά νερά της θάλασσας, πετώντας μακριά τα βάρη της ψυχής σου. Ο νοσταλγικός ρυθμός σου δίνει ζωή και βρίσκεις αναπάντεχα τον επίγειο παράδεισο σου.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“An incredible journey of emotions and images begins with this unique melody and somewhere there you meet the wonderful liquid blue. Your unique vocals evoke so many emotions and this is the moment when you dive into the liberating waters of the sea, throwing away the burdens of your soul. The nostalgic rhythm gives you life and you unexpectedly find your earthly paradise.”

-Nagamag.com

“En otrolig resa av känslor och bilder börjar med denna unika melodi och någonstans där möter du den underbara flytande blå. Din unika sång väcker så många känslor och detta är ögonblicket när du dyker ner i havets befriande vatten och kastar bort din själs bördor. Den nostalgiska rytmen ger dig liv och du hittar oväntat ditt jordiska paradis.”

-Nagamag.com

The original review of “Plàsi – Avignon” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Plàsi” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Avignon” by the remarkable “Plàsi”. A captivating Pop music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Plàsi – Avignon.” The song manages to take you on a journey through the world of Indie Folk, Folk music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Plàsi – Avignon” on Youtube and Spotify

You can listen to “Plàsi – Avignon” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Plàsi – Avignon”.


Lyrics of Plàsi – Avignon

In the summertime when we broke
And returned to something we loved
In the afterglow of our souls
Looking forward no more u-turns

Took a car drove over to Avignon
Where I believed that we could be free
Down the cost and all the way to Castellón
Look at this and just let it be

All the way south, where we danced
Where we gave away our hearts
Cover your eyes, let’s surprise
In a purple paradise

By the ocean side down south west
Can I hold you here as my guest?
Finding back to where we started
In the place where we departed

Everything came back to us in Avignon
Finally you started see me
Down the cost and all the way to Castellón
Look at us and just let it be

All the way south, where we danced
Where we gave away our hearts
Cover your eyes, let’s surprise
In a purple paradise

Took a car drove over to Avignon
Down the cost and all the way to Castellón
Took a car drove over to Avignon
Where I believed that we could be free


Additional information/sources for Plàsi – Avignon

Song Sources for “Plàsi – Avignon”:
Spotify: open.spotify.com/track/0JA8jQG6oVRsOzdsc0iiJc
Youtube: www.youtube.com/watch?v=OjGpl9SiPwA

Pop home page where “Plàsi – Avignon” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Plàsi”, providing music reviews and music discoveries like “Avignon”.
This music post about song “Avignon” by “Plàsi” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Plàsi” and more Pop, Indie Folk, Folk songs like “Avignon” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Plàsi – Avignon” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Avry – Fabrics | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Мягкий голос исполнителя переплетается со звучанием акустической гитары, создавая уютное и умиротворенное звучание. Мелодия легкая и запоминающаяся, она мгновенно уносит слушателя в мир теплоты и чувств, которые бегут ручьями дождя по стеклу. -Avry- умело передает свои эмоции через музыку, которая отражается эхом в его и ваших сердцах.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The performer’s soft voice intertwines with the sound of an acoustic guitar, creating a cozy and peaceful sound. The melody is light and memorable, it instantly takes the listener into the world of warmth and feelings that run like streams of rain on the glass. -Avry- skillfully conveys his emotions through music that echoes in his and your hearts.”

-Nagamag.com

“Η απαλή φωνή του ερμηνευτή μπλέκεται με τον ήχο μιας ακουστικής κιθάρας, δημιουργώντας έναν ζεστό και γαλήνιο ήχο. Η μελωδία είναι ανάλαφρη και αξέχαστη, παρασύρει αμέσως τον ακροατή στον κόσμο της ζεστασιάς και των συναισθημάτων που τρέχουν σαν ρυάκια βροχής στο γυαλί. -Ο Άβρυ- μεταφέρει με δεξιοτεχνία τα συναισθήματά του μέσα από τη μουσική που αντηχεί στη δική του και στις καρδιές σας.”

-Nagamag.com

The original review of “Avry – Fabrics” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Avry” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “Fabrics”, a masterpiece by “Avry”. A song of Rock genre, that also offers Indie Folk, Acoustic Folk, Folk characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Rock reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Avry – Fabrics”. A Rock discovery that brought to you and to the worldwide community of Rock enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Avry – Fabrics” on Spotify

You can listen to “Avry – Fabrics” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Avry – Fabrics

Song Sources for “Avry – Fabrics”:
Spotify: open.spotify.com/track/3KsDwXekJyZFds3u6IyyGE

Rock home page where “Avry – Fabrics” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Avry”, providing music reviews and music discoveries like “Fabrics”.
This music post about song “Fabrics” by “Avry” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Avry” and more Rock, Indie Folk, Acoustic Folk, Folk songs like “Fabrics” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Avry – Fabrics” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

We Are All Fossils – Hollow | Rock music review

Categories: Audio, Music, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Mesmerizing and melancholic mood and atmosphere that keeps gaining momentum as this piece progresses. Lead vocal is so blissful, as well as the guitar themes. Arrangement and transitions are done perfectly, almost cinematic, just proving how dreamy this song is. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Μαγευτική και μελαγχολική διάθεση και ατμόσφαιρα που κερδίζει συνεχώς δυναμική καθώς προχωρά αυτό το κομμάτι. Το βασικό φωνητικό είναι τόσο ευχάριστο, όπως και τα θέματα της κιθάρας. Η διασκευή και οι μεταβάσεις γίνονται άψογα, σχεδόν κινηματογραφικά, απλώς αποδεικνύοντας πόσο ονειρικό είναι αυτό το τραγούδι.”

-Nagamag.com

“Estado de ánimo y atmósfera fascinantes y melancólicos que siguen ganando impulso a medida que avanza esta pieza. La voz principal es maravillosa, al igual que los temas de guitarra. Los arreglos y las transiciones están hechos a la perfección, casi cinematográficos, lo que demuestra lo soñadora que es esta canción.”

-Nagamag.com

The original review of “We Are All Fossils – Hollow
is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “We Are All Fossils
(United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Hollow” by “We Are All Fossils
“. A Rock composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Rock reviewer during listening to “We Are All Fossils – Hollow”. which submerging as well Folk experience through itself.

Listen to “We Are All Fossils – Hollow” on Youtube and Spotify

You can listen to “We Are All Fossils – Hollow” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “We Are All Fossils – Hollow”.

Rock home page where “We Are All Fossils – Hollow” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “We Are All Fossils
, providing music reviews and music discoveries like “Hollow”.
This music post about song “Hollow” by “We Are All Fossils
is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “We Are All Fossils
and more Rock, Folk songs like “Hollow” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “We Are All Fossils – Hollow” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Slow Code – Whale Eye | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Эта акустическая песня обладает потрясающей атмосферой, которая состоит из харизматичного вокала и ярко выраженного звучания гитар. Оригинальное сочетание сочных аккордов создают запоминающийся звук, который не позволит вам заскучать, пытаясь вслушаться в каждое слово. Насладитесь этим треком и дайте волю своим чувствам и воображению!”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This acoustic song has a stunning atmosphere, which consists of charismatic vocals and pronounced guitar sounds. The original combination of rich chords creates a memorable sound that will not let you get bored, trying to listen to every word. Enjoy this track and let your feelings and imagination run wild!”

-Nagamag.com

“Αυτό το ακουστικό τραγούδι έχει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, η οποία αποτελείται από χαρισματικά φωνητικά και έντονους ήχους κιθάρας. Ο πρωτότυπος συνδυασμός πλούσιων συγχορδιών δημιουργεί έναν αξέχαστο ήχο που δεν θα σας αφήσει να βαρεθείτε, προσπαθώντας να ακούσετε κάθε λέξη. Απολαύστε αυτό το κομμάτι και αφήστε τα συναισθήματα και τη φαντασία σας να τρέξουν!”

-Nagamag.com

The original review of “Slow Code – Whale Eye” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Slow Code” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Whale Eye” by the remarkable “Slow Code”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Slow Code – Whale Eye.” The song manages to take you on a journey through the world of Indie Rock, Indie Pop, Folk music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Slow Code – Whale Eye” on Youtube and Spotify

You can listen to “Slow Code – Whale Eye” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Slow Code – Whale Eye”.


Lyrics of Slow Code – Whale Eye

Tell us a story
The one we know already
Skip to the part
Where we went far
But we got home

I wish it was early
But it’s so dark already
We just woke up
I think we missed our chance to start

So save yourself
We’re all out of love tonight
Even if we’re somewhere else
It’ll never be a thing that feels alive
I can see that whale eye in my mind
I can see it open wide

Tell me a story
The one I know already
Where I got lost
But then I found out I was home

I wish it was easy
But it’s so hard already
It’s hard to think
We gotta leave this place alone


Additional information/sources for Slow Code – Whale Eye

Song Sources for “Slow Code – Whale Eye”:
Spotify: open.spotify.com/track/2XDxH5LtVwVm8P2BWDmdp7
Youtube: www.youtube.com/watch?v=TiNsJ5KWyfE
Apple Music: music.apple.com/us/album/whale-eye/1739286630?i=1739286631
Deezer: www.deezer.com/track/2735641721
Pandora: www.pandora.com/TR:121028218

Rock home page where “Slow Code – Whale Eye” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Slow Code”, providing music reviews and music discoveries like “Whale Eye”.
This music post about song “Whale Eye” by “Slow Code” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Slow Code” and more Rock, Indie Rock, Indie Pop, Folk songs like “Whale Eye” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Slow Code – Whale Eye” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Nick Gill – In My Life (chill version) | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Τα απαλά αγγίγματα της ρομαντικής και νοσταλγικής μελωδίας είναι τόσο επουλωτικά για τις πληγές μας. Τα ζεστά και με έκταση φωνητικά μαλακώνουν την καρδιά μας και γίνονται η συντροφιά μας στις δύσκολες μέρες μας. Ο ήσυχος ρυθμός αφήνει το μυαλό να ηρεμήσει και να δει καθαρά αυτά που αξίζουν περισσότερο στη ζωή.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The soft touches of romantic and nostalgic melody are so healing for our wounds. The warm and extended vocals soften our hearts and become our company in our difficult days. The quiet rhythm allows the mind to calm down and see clearly what is most worthwhile in life.”

-Nagamag.com

“Los suaves toques de la melodía romántica y nostálgica son muy curativos para nuestras heridas. Las voces cálidas y prolongadas suavizan nuestros corazones y se convierten en nuestra compañía en nuestros días difíciles. El ritmo tranquilo permite que la mente se calme y vea claramente qué es lo más valioso en la vida.”

-Nagamag.com

The original review of “Nick Gill – In My Life (chill version)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Nick Gill” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “In My Life (chill version)” crafted by the gifted artist of “Nick Gill”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Nick Gill – In My Life (chill version)”. The song as well offers an intriguing exploration of Acoustic Folk, Folk music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Nick Gill – In My Life (chill version)” on Spotify

You can listen to “Nick Gill – In My Life (chill version)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of Nick Gill – In My Life (chill version)

Please just give up on me
cause i’m not who you want me to be
if you could cut the cord right now set me free somehow
i bet we could walk away in peace

we haven’t talked in a while
I’m dying to hear you moved on
where not together where not apart
but i can’t stop refreshing your feed

when everything I say
keeps you in my life
when all the thoughts i fight
keeps you in my life
my friends hear me complain
keeps you in my life
have we really gone our separate ways
you’re a ghost in our grave

can’t say we didn’t see the flags
plotting to take all our plans
we fought back like hell
we fought for each other
we fought till we couldn’t stand each other

when everything I say
keeps you in my life
when all the thoughts i fight
keeps you in my life
my friends hear me complain
keeps you in my life
have we really gone our separate ways
you’re a ghost in our grave

it’s okay to be alone you can let go

when everything I say keeps you in my life
when all the thoughts I fight

when everything I say
keeps you in my life
when all the thoughts i fight
keeps you in my life
my friends hear me complain
keeps you in my life
have we really gone our separate ways


Additional information/sources for Nick Gill – In My Life (chill version)

Song Sources for “Nick Gill – In My Life (chill version)”:
Spotify: open.spotify.com/track/52xbQe0m0gSGmmdgKhLWXu
Deezer: www.deezer.com/track/2696898042
Pandora: www.pandora.com/TR:118898708

Rock home page where “Nick Gill – In My Life (chill version)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Nick Gill”, providing music reviews and music discoveries like “In My Life (chill version)”.
This music post about song “In My Life (chill version)” by “Nick Gill” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Nick Gill” and more Rock, Acoustic Folk, Folk songs like “In My Life (chill version)” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Nick Gill – In My Life (chill version)” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο κεφάτος και ζωηρός ρυθμός δημιουργεί μια ευχάριστη διάθεση. Τα ωραία φωνητικά με όρεξη και με αισιοδοξία σκορπίζουν χαμόγελα στην ηλιόλουστη μέρα και μας κάνουν χαρούμενους. Η μελωδία χοροπηδά σαν την μέλισσα πάνω από τα φυτά και μας παρασύρει σε μια περιπλάνηση στην όμορφη φύση. Οι παιχνιδιάρικες νότες εισχωρούν μέσα μας και μας κάνουν καλύτερους.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The lively and lively rhythm creates a pleasant mood. The beautiful vocals with zest and optimism spread smiles on the sunny day and make us happy. The melody hops like a bee over the plants and takes us on a wander through beautiful nature. Playful notes seep into us and make us better.”

-Nagamag.com

“El ritmo animado y animado crea un ambiente agradable. Las hermosas voces con entusiasmo y optimismo reparten sonrisas en el día soleado y nos hacen felices. La melodía salta como una abeja sobre las plantas y nos lleva a pasear por la hermosa naturaleza. Las notas divertidas se filtran en nosotros y nos hacen mejores.”

-Nagamag.com

The original review of “Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Prince Enoki” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree”. Hit play button and lay back while the vibes that Prince Enoki managed to create will feel your body with the feelings that only “Come Away, My Love, to the Fig Tree” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree” on Spotify

You can listen to “Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree

Over our heads a million stars
And every day this story starts
A secret world we can’t see
Hidden in a tree
Unfolds, a tale of synergy

It all depends on a wasp so small
It smells the fruit trees call
And flies up to the entryway
Into the fig it finds its way
Loses its wings entering

Then surrendering

A life, exchanged for her offspring

It’s true

Figs are fantastic when tasted

But there can’t be any magic without the wasp

Hundreds of fig varieties

Each has its own wasp species
The wasp can find just the tree
Where it needs to be

By scent, it has no eyes to see

It lays its eggs and it pollinates
A brand new life awaits
Deep in the fig the larvae grow

And once they’re large they’ll have to go
Find a mate, and bestow pollinate and flow

Then fly into the afterglow


Additional information/sources for Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree

The song “Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree” is released by Magic Messenger

Song Sources for “Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree”:
Spotify: open.spotify.com/track/4x85GBw2XQc2wseUKxgawx

Rock home page where “Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Prince Enoki”, providing music reviews and music discoveries like “Come Away, My Love, to the Fig Tree”.
This music post about song “Come Away, My Love, to the Fig Tree” by “Prince Enoki” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Prince Enoki” and more Rock, Neo / Modern Classical, Folk songs like “Come Away, My Love, to the Fig Tree” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Prince Enoki – Come Away, My Love, to the Fig Tree” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Josh Wingate – The Light | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Τα αισθαντικά και ζεστά φωνητικά εισχωρούν μέσα μας και μας παρασύρουν σε ένα όμορφο ταξίδι, όπου οι σκέψεις μας βρίσκουν χώρο για να ονειροπολήσουν. Η μελωδία τόσο ταιριαστή και αρμονική δίνει χρώμα και υπόσταση στα όνειρα μας. Το φως γύρω μας γεμίζει αισιοδοξία και ο ευκίνητος ρυθμός μας ζωντανεύει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The soulful and warm vocals penetrate us and take us on a beautiful journey, where our thoughts find space to daydream. The melody so fitting and harmonious gives color and substance to our dreams. The light around us fills us with optimism and the nimble rhythm enlivens us.”

-Nagamag.com

“Las voces cálidas y conmovedoras nos penetran y nos llevan a un hermoso viaje, donde nuestros pensamientos encuentran espacio para soñar despiertos. La melodía tan apropiada y armoniosa da color y sustancia a nuestros sueños. La luz que nos rodea nos llena de optimismo y el ritmo ágil nos anima.”

-Nagamag.com

The original review of “Josh Wingate – The Light” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Josh Wingate” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “The Light” crafted by the gifted artist of “Josh Wingate”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Josh Wingate – The Light”. The song as well offers an intriguing exploration of Indie Folk, Americana, Folk music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Josh Wingate – The Light” on Spotify

You can listen to “Josh Wingate – The Light” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Josh Wingate – The Light

Song Sources for “Josh Wingate – The Light”:
Spotify: open.spotify.com/track/3fyqrthxRzM5GT2OIgkDGL

Rock home page where “Josh Wingate – The Light” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Josh Wingate”, providing music reviews and music discoveries like “The Light”.
This music post about song “The Light” by “Josh Wingate” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Josh Wingate” and more Rock, Indie Folk, Americana, Folk songs like “The Light” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Josh Wingate – The Light” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Sky of Augustine – Free | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Τα ήσυχα και απαλά αγγίγματα της μελωδίας είναι τόσο απαραίτητα και λυτρωτικά. Οι νότες της κιθάρας μας κρατούν την καλύτερη παρέα και τα εξαιρετικά φωνητικά σαν πραγματικοί φίλοι μας μαλακώνουν την καρδιά και μοιράζονται το ψυχικό μας βάρος. Ο ήρεμος ρυθμός μας χαλαρώνει και ανοίγει το δρόμο προς την ελευθερία μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The quiet and gentle touches of the melody are so necessary and liberating. The guitar notes keep us the best company and the excellent vocals like real friends soften our heart and share our mental burden. The calm rhythm relaxes us and paves the way to our freedom.”

-Nagamag.com

“Die ruhigen und sanften Berührungen der Melodie sind so notwendig und befreiend. Die Gitarrennoten leisten uns beste Gesellschaft und der exzellente Gesang erweicht unser Herz wie bei echten Freunden und teilt unsere mentale Last. Der ruhige Rhythmus entspannt uns und ebnet den Weg zu unserer Freiheit.”

-Nagamag.com

The original review of “Sky of Augustine – Free” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Sky of Augustine” (Switzerland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Free”, a masterpiece of “Sky of Augustine” This extraordinary composition of “Sky of Augustine – Free” with details of Rock genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Sky of Augustine – Free” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Acoustic Folk, Folk music as well!

Listen to “Sky of Augustine – Free” on Youtube and Spotify

You can listen to “Sky of Augustine – Free” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Sky of Augustine – Free”.

Additional information/sources for Sky of Augustine – Free

The song “Sky of Augustine – Free” is released by Sophie Records

Song Sources for “Sky of Augustine – Free”:
Spotify: open.spotify.com/track/4BHG1JS8Db8cCvQf1sx3JG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=srDPU95PiDU
Apple Music: music.apple.com/us/album/free/1736162998?i=1736163004
Deezer: www.deezer.com/track/2704266682
Pandora: www.pandora.com/TR:119162759

Rock home page where “Sky of Augustine – Free” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Sky of Augustine”, providing music reviews and music discoveries like “Free”.
This music post about song “Free” by “Sky of Augustine” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Sky of Augustine” and more Rock, Acoustic Folk, Folk songs like “Free” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Sky of Augustine – Free” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Doris Club – Lily, There’s Still Time | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Τα απαλά και ευαίσθητα φωνητικά πραγματικά είναι τόσο μοναδικά και τόσο υπέροχο να τα ακούς. Αν πιστεύεις ότι η μαγεία υπάρχει ο ήχος της πρέπει να είναι κάπως έτσι. Η ρομαντική και μεθυστική μελωδία μοιράζει αγάπη και θετικά συναισθήματα. Ένα ατελείωτο ταξίδι χρωμάτων και αρωμάτων που βάζουν το μυαλό στο ρυθμό της φαντασίας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The soft and delicate vocals really are so unique and so wonderful to hear. If you believe magic exists its sound must be something like this. The romantic and intoxicating melody spreads love and positive emotions. An endless journey of colors and scents that set the mind to the rhythm of imagination.”

-Nagamag.com

“Las voces suaves y delicadas son realmente únicas y maravillosas de escuchar. Si crees que existe la magia, su sonido debe ser algo como esto. La melodía romántica y embriagadora difunde amor y emociones positivas. Un viaje interminable de colores y aromas que ponen la mente al ritmo de la imaginación.”

-Nagamag.com

The original review of “Doris Club – Lily, There’s Still Time” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Doris Club” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Doris Club – Lily, There’s Still Time”. Hit play button and lay back while the vibes that Doris Club managed to create will feel your body with the feelings that only “Lily, There’s Still Time” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Doris Club – Lily, There’s Still Time” on Spotify

You can listen to “Doris Club – Lily, There’s Still Time” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Doris Club – Lily, There’s Still Time

Lily, didn’t sleep a wink last night
You’re still on the phone trying to apologise
You’re sorry to your very bone, I know
But really, you should figure out what for

The pill box used to scare you, now you swear to god
You can’t do any more than half a day
Without wanting to just throw it all away
Ain’t that a little hasty?

It’s just like the time you said you’d never touch a thing
Then you went and bleached all of your hair
Came back with yet another ring
You started speaking with a twang, confused the hell out of everyone
They’d had enough
But I think you’re right about this one
It’s probably not the love that you were dreaming of

So say your goodbyes
Oh, you sure love crying
There’s plenty of time
Left to find something exciting

Lily, what if that’s all there is to it?
We walk through the fields, feel the new morning dew on our fingertips
And don’t you think
You should count your blessings for a bit?
Instead of storming around
Wishing you’d found whatever it is?

So sleep, you’ll be fine
And don’t get too used to crying
There’s plenty of time
Left to find something exciting
Just do the right thing
Lily, I’m close behind


Additional information/sources for Doris Club – Lily, There’s Still Time

Song Sources for “Doris Club – Lily, There’s Still Time”:
Spotify: open.spotify.com/track/2OmNO6PU4uRE6BSdWcahWm

Pop home page where “Doris Club – Lily, There’s Still Time” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Doris Club”, providing music reviews and music discoveries like “Lily, There’s Still Time”.
This music post about song “Lily, There’s Still Time” by “Doris Club” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Doris Club” and more Pop, Indie Folk, Folk songs like “Lily, There’s Still Time” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Doris Club – Lily, There’s Still Time” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Specific Coast – The You In Me | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Благодаря сочетанию позитивной, мелодической структуры и эмоционального текста, трек взывает к распространению позитивных вибраций среди слушателей. Мелодия легко впитывается в вашу душу и воспроизводится внутри на бесконечном повторе. -Specific Coast- великолепно передает каждую ноту с чувством и любовью, делая музыку подлинно живой и искренней.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Thanks to the combination of a positive, melodic structure and emotional text, the track appears to the spread of positive vibrations among students. The melody is easily absorbed into your soul and is reproduced inside on an endless repeat. -Specific coast- perfectly conveys every note with feeling and love, making music truly alive and sincere.”

-Nagamag.com

“Χάρη στον συνδυασμό μιας θετικής, μελωδικής δομής και συναισθηματικού κειμένου, το κομμάτι εμφανίζεται στην εξάπλωση των θετικών δονήσεων μεταξύ των μαθητών. Η μελωδία απορροφάται εύκολα στην ψυχή σας και αναπαράγεται μέσα σε μια ατελείωτη επανάληψη. -Η ειδική ακτή- μεταφέρει τέλεια κάθε σημείωση με αίσθημα και αγάπη, καθιστώντας τη μουσική πραγματικά ζωντανή και ειλικρινή.”

-Nagamag.com

The original review of “Specific Coast – The You In Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Specific Coast” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Specific Coast – The You In Me”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Specific Coast – The You In Me” will bring joy to any Rock and Indie Folk, Folk music listener !

Listen to “Specific Coast – The You In Me” on Spotify

You can listen to “Specific Coast – The You In Me” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Specific Coast – The You In Me

The song “Specific Coast – The You In Me” is released by Cactus Coast Records

Song Sources for “Specific Coast – The You In Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/50e11wO8dQ4yulVkGH8EWW

Rock home page where “Specific Coast – The You In Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Specific Coast”, providing music reviews and music discoveries like “The You In Me”.
This music post about song “The You In Me” by “Specific Coast” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Specific Coast” and more Rock, Indie Folk, Folk songs like “The You In Me” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Specific Coast – The You In Me” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Load More Posts
Go to Top