Jessica Carter Altman – Aftermath | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Με την μυστηριακή είσοδο της όμορφης μελωδίας όλες οι αισθήσεις μας στρέφουν την προσοχή τους σε αυτήν, ενώ το ενδιαφέρον μας μένει αμείωτο σε όλη τη διάρκεια του κομματιού. Τα αισθησιακά και γεμάτα γοητεία φωνητικά σκορπίζουν τα δυναμικά μηνύματα τους και μας αναστατώνουν. Ο ήρεμος ρυθμός μας χαλαρώνει και μας αφήνει να χαθούμε σε ονειρεμένα μέρη.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“With the mysterious entrance of the beautiful melody all our senses turn their attention to it, while our interest remains unabated throughout the track. The sensual and charm full of vocals scatter their dynamic messages and upset us. Our calm rhythm relaxes and lets us get lost in dreamy places.”

-Nagamag.com

“Con la misteriosa entrada de la hermosa melodía, todos nuestros sentidos dirigen su atención hacia ella, mientras que nuestro interés permanece sin cesar en toda la pista. El sensual y el encanto lleno de voces dispersan sus mensajes dinámicos y nos molestan. Nuestro ritmo tranquilo se relaja y nos permite perdernos en lugares soñadores.”

-Nagamag.com

The original review of “Jessica Carter Altman – Aftermath” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jessica Carter Altman” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Jessica Carter Altman – Aftermath”. Hit play button and lay back while the vibes that Jessica Carter Altman managed to create will feel your body with the feelings that only “Aftermath” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Jessica Carter Altman – Aftermath” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jessica Carter Altman – Aftermath” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Jessica Carter Altman – Aftermath”.


Lyrics of Jessica Carter Altman – Aftermath

It’s all a smoke covered mirror and I can’t see the sun
Peeking through the blinds but I can’t find anyone
I’ve got a new kind of trigger – it’s been keeping me up
My head keeps ringing and the ringing won’t stop

Like I’m miles away
What is this place?

I can build on it
I can run from it
I can stand at the edge staring dumbfounded
I can scream, I can cry
But I can’t get it back
What do you do in the aftermath

Take a walk around down my dead-end streets
Nothing much here but some burned down trees
I did not ask for this wasteland I’m in
I’ve got a few ideas what I can do with it

I can build on it
I can run from it
I can stand at the edge staring dumbfounded
I can scream, I can cry
But I can’t get it back
What do you do in the aftermath

Bridge:
Wanting to just wake up and just like that
Be transported – but wishing never changed the past

I can build on it
I can run from it
Stand at the edge, staring dumbfounded
I can scream, I can cry
But I can’t get it back
What do you do in the aftermath
Yeah I know cuz I’ve tried
And it’s not coming it back
What do you do in the aftermath
What do you do in the aftermath


Additional information/sources for Jessica Carter Altman – Aftermath

The song “Jessica Carter Altman – Aftermath” is released by JCA Productions LLC

Song Sources for “Jessica Carter Altman – Aftermath”:
Spotify: open.spotify.com/track/6sa6mOdIZQTQR4wuaW4hYy
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PuKC4o0s2GI
Apple Music: music.apple.com/us/album/aftermath/1710603082?i=1710603091
Deezer: www.deezer.com/track/2485345831
Pandora: www.pandora.com/TR:106382290

Jazz home page where “Jessica Carter Altman – Aftermath” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Jessica Carter Altman”, providing music reviews and music discoveries like “Aftermath”.
This music post about song “Aftermath” by “Jessica Carter Altman” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Jessica Carter Altman” and more Jazz, Indie Pop, Singer Songwriter songs like “Aftermath” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Jessica Carter Altman – Aftermath” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Omar Fadel – Head Trip | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Эта опьяняющая мелодия поражает своей сложностью аранжировки и при этом максимально доступной для понимания широкой аудитории. Инструменты неторопливо сплетаются воедино, создавая захватывающую атмосферу, которую трудно передать словами – её нужно почувствовать. Автор вносит свой собственный вклад в звучание, создавая впечатляющую палитру звуков.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This intoxicating melody affects the complexity of the arrangement and at the same time as accessible as possible for understanding a wide audience. The tools are leisurely intertwined, creating an exciting atmosphere, which is difficult to convey in words – it must be felt. The author makes his own contribution to the sound, creating an impressive palette of sounds.”

-Nagamag.com

“Αυτή η μεθυστική μελωδία επηρεάζει την πολυπλοκότητα της ρύθμισης και ταυτόχρονα όσο το δυνατόν πιο προσιτή για την κατανόηση ενός ευρού κοινού ακροατηρίου. Τα εργαλεία είναι χαλαρά αλληλένδετα, δημιουργώντας μια συναρπαστική ατμόσφαιρα, η οποία είναι δύσκολο να μεταδοθεί με λόγια – πρέπει να γίνει αισθητή. Ο συγγραφέας κάνει τη δική του συμβολή στον ήχο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή παλέτα ήχων.”

-Nagamag.com

The original review of “Omar Fadel – Head Trip” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Omar Fadel” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Head Trip”, a masterpiece of “Omar Fadel” This extraordinary composition of “Omar Fadel – Head Trip” with details of Jazz genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Omar Fadel – Head Trip” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Jazz Fusion, Jazz, World Music (Middle Eastern & North African) music as well!

Listen to “Omar Fadel – Head Trip” on Youtube and Spotify

You can listen to “Omar Fadel – Head Trip” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Omar Fadel – Head Trip”.

Additional information/sources for Omar Fadel – Head Trip

The song “Omar Fadel – Head Trip” is released by Air-Edel Records

Song Sources for “Omar Fadel – Head Trip”:
Spotify: open.spotify.com/track/4QZchWFkrlCijn3V25Ti2b
Youtube: www.youtube.com/watch?v=EVDBTyWhcRQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/head-trip/1713750611?i=1713750980
Deezer: www.deezer.com/track/2477728461
Pandora: www.pandora.com/TR:105900307

Jazz home page where “Omar Fadel – Head Trip” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Omar Fadel”, providing music reviews and music discoveries like “Head Trip”.
This music post about song “Head Trip” by “Omar Fadel” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Omar Fadel” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz, World Music (Middle Eastern & North African) songs like “Head Trip” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Omar Fadel – Head Trip” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Juice Leg – Korean Chick | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η χαρούμενη και εκλεπτυσμένη μελωδία ανεβάζει το επίπεδο της ακουστικής απόλαυσης και χαλαρώνει το μυαλό και την ψυχή. Οι αρμονικές εναλλαγές έντασης και ηρεμίας προσφέρουν ένα άρτιο μουσικό αποτέλεσμα. Ο ρυθμός μας κρατά σε ισορροπία και ανεβάζει την αδρεναλίνη όσο χρειάζεται, ώστε τα συναισθήματα μας να βρουν διέξοδο.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The cheerful and sophisticated melody raises the level of acoustic enjoyment and relaxes the mind and soul. The harmonious alternations of intensity and tranquility offer an excellent musical result. Our rhythm is in balance and raises adrenaline as needed so that our emotions can find a way out.”

-Nagamag.com

“La melodía alegre y sofisticada aumenta el nivel de disfrute acústico y relaja la mente y el alma. Las alternancias armoniosas de intensidad y tranquilidad ofrecen un excelente resultado musical. Nuestro ritmo está en equilibrio y aumenta la adrenalina según sea necesario para que nuestras emociones puedan encontrar una salida.”

-Nagamag.com

The original review of “Juice Leg – Korean Chick” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Juice Leg” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Juice Leg – Korean Chick”, written by one of our experienced Jazz reviewers of Jazz genre. It’s a Jazz song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Juice Leg – Korean Chick” will bring joy to any Jazz and Jazz Fusion, Jazz music listener !

Listen to “Juice Leg – Korean Chick” on Youtube and Spotify

You can listen to “Juice Leg – Korean Chick” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Juice Leg – Korean Chick”.

Additional information/sources for Juice Leg – Korean Chick

Song Sources for “Juice Leg – Korean Chick”:
Spotify: open.spotify.com/track/3V4nBvHo3PQapyqu3vBWuR
Youtube: www.youtube.com/watch?v=FElWcvpsx2A
Apple Music: music.apple.com/us/album/korean-chick/1687232964?i=1687232968
Pandora: www.pandora.com/TR:94958103

Jazz home page where “Juice Leg – Korean Chick” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Juice Leg”, providing music reviews and music discoveries like “Korean Chick”.
This music post about song “Korean Chick” by “Juice Leg” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Juice Leg” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz songs like “Korean Chick” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Juice Leg – Korean Chick” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Emily Chambers – Intermission | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Изящный и красивый Neo-Soul и R&B, словно один из эпизодов жизни -Emily Chambers-. Эта композиция привносит свежий ветер в мир современной музыки и глоток чистого воздуха. Отличительной чертой этого трека является баланс между мелодичным сопровождением и свободными, импровизационными элементами исполнителя.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Graceful and beautiful Neo-Soul and R&B, like one of the episodes of life -emily chambers-. This composition brings fresh wind to the world of modern music and a sip of clean air. A distinctive feature of this track is the balance between the melodic accompaniment and the free, improvisational elements of the contractor.”

-Nagamag.com

“Χαριτωμένο και όμορφο νεο-ψυχή και R & B, όπως ένα από τα επεισόδια της ζωής -emily Chambers-. Αυτή η σύνθεση φέρνει φρέσκο ​​άνεμο στον κόσμο της σύγχρονης μουσικής και μια γουλιά καθαρού αέρα. Ένα χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό αυτού του διαδρομή είναι η ισορροπία μεταξύ της μελωδικής συνοδείας και των ελεύθερων, αυτοσχεδιαστικών στοιχείων του εργολάβου.”

-Nagamag.com

The original review of “Emily Chambers – Intermission” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Emily Chambers” () and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Intermission” by “Emily Chambers”. A Jazz composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Jazz reviewer during listening to “Emily Chambers – Intermission”. which submerging as well Neo-SoulContemporary R&BAlternative / Indie R&B experience through itself.

Listen to “Emily Chambers – Intermission” on Youtube and Spotify

You can listen to “Emily Chambers – Intermission” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Emily Chambers – Intermission”.

Additional information/sources for Emily Chambers – Intermission

Song Sources for “Emily Chambers – Intermission”:
Spotify: open.spotify.com/track/5XwrAkKC8QQFXhU44xWWjX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=GtnCYdBAGb8
Apple Music: music.apple.com/us/album/intermission/1712604298?i=1712604299
Deezer: www.deezer.com/track/2505273681
Pandora: www.pandora.com/TR:107475698

Jazz home page where “Emily Chambers – Intermission” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Emily Chambers”, providing music reviews and music discoveries like “Intermission”.
This music post about song “Intermission” by “Emily Chambers” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Emily Chambers” and more Jazz, Neo-SoulContemporary R&BAlternative / Indie R&B songs like “Intermission” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Emily Chambers – Intermission” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Claudio Suriano – West Coast Sun | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Мягкие и расслабляющие аккорды создают атмосферу пляжного отдыха и солнечного дня на побережье. Медленное вступление плавно переходят в неторопливый ритм, наполненные джазовыми фразами. Навыки и умение -Claudio Suriano- создавать настроение моря, пейзажей западного побережья, передается через его музыку. Он рисует живописные музыкальные картины, которые оживляют наше воображение.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Soft and relaxing chords create an atmosphere of beach vacation and sunny day on the coast. The slow introduction smoothly pass into a leisurely rhythm filled with jazz phrases. The skills and ability -claudio suuriano- create the mood of the sea, the landscapes of the western coast, is transmitted through its music. He draws picturesque musical paintings that revive our imagination.”

-Nagamag.com

“Gli accordi morbidi e rilassanti creano un’atmosfera di vacanze in spiaggia e giornata di sole sulla costa. La lenta introduzione passa senza intoppi in un ritmo piacevole pieno di frasi jazz. Le capacità e le capacità -Claudio Suuriano- creano l’umore del mare, i paesaggi della costa occidentale, vengono trasmessi attraverso la sua musica. Disegna pittoreschi dipinti musicali che fa rivivere la nostra immaginazione.”

-Nagamag.com

The original review of “Claudio Suriano – West Coast Sun” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Claudio Suriano” (Italy) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “West Coast Sun” crafted by the gifted artist of “Claudio Suriano”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Claudio Suriano – West Coast Sun”. The song as well offers an intriguing exploration of Funk, Nu Jazz / Jazztronica music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Claudio Suriano – West Coast Sun” on Youtube and Spotify

You can listen to “Claudio Suriano – West Coast Sun” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Claudio Suriano – West Coast Sun”.

Additional information/sources for Claudio Suriano – West Coast Sun

Song Sources for “Claudio Suriano – West Coast Sun”:
Spotify: open.spotify.com/track/0aT38PI994DkcFi6yfIfPj
Youtube: www.youtube.com/watch?v=fCPC_0E3v0g
Apple Music: music.apple.com/us/album/west-coast-sun-feat-fredrik-kronkvist-johannes-bohn/1715089460?i=1715089461
Deezer: www.deezer.com/track/2528019961
Pandora: www.pandora.com/TR:108786841

Jazz home page where “Claudio Suriano – West Coast Sun” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Claudio Suriano”, providing music reviews and music discoveries like “West Coast Sun”.
This music post about song “West Coast Sun” by “Claudio Suriano” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Claudio Suriano” and more Jazz, Funk, Nu Jazz / Jazztronica songs like “West Coast Sun” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Claudio Suriano – West Coast Sun” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Lí-Lí Octave – A New Day | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Эта песня является прекрасным примером того, как -Lí-Lí Octave- способна воссоединить различные музыкальные стили, таких как Neo-Soul и Funk, и настроения в одной композиции. Хочется отметить виртуозное исполнение каждого инструмента, которые проявляют свою экспрессивность и мелодичность, создавая различные настроения, от медитативных до ярких и выразительных.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This song is an excellent example of how -lí-lí octave is able to reunite various musical styles such as Neo-Soul and Funk, and moods in one composition. I would like to note the virtuoso execution of each tool that show their expressiveness and melody, creating various moods, from meditative to bright and expressive.”

-Nagamag.com

“Αυτό το τραγούδι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς το -lí-lí Octave είναι σε θέση να επανενωθεί διάφορα μουσικά στυλ όπως η νεο-ψυχή και η funk και οι διαθέσεις σε μία σύνθεση. Θα ήθελα να σημειώσω την εκτέλεση του βιρτουόζου κάθε εργαλείου που δείχνει την εκφραστικότητα και τη μελωδία τους, δημιουργώντας διάφορες διαθέσεις, από διαλογισμό έως φωτεινό και εκφραστικό.”

-Nagamag.com

The original review of “Lí-Lí Octave – A New Day” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Lí-Lí Octave” () and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Lí-Lí Octave – A New Day”. Hit play button and lay back while the vibes that Lí-Lí Octave managed to create will feel your body with the feelings that only “A New Day” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Lí-Lí Octave – A New Day” on Youtube and Spotify

You can listen to “Lí-Lí Octave – A New Day” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Lí-Lí Octave – A New Day”.


Lyrics of Lí-Lí Octave – A New Day

Wake Up
Get Up (Uh-Hmmm)
Wake Up (Hmmm)
Get Up (Hey Hey Hey Yeah)
Wake Up (Hey Hey)
Get Up (Hmmm Hey Yeah Hey)
Wake Up (Come on)
Get Up (Come On)
Wake Up (Yeah)
Get Up (Hey Hey)
Wake Up (Yeah yeah yeah yeah)
Get Up (Mmmm, Mmmm Hmmm Mmmmm)
Wake Up Get Up
Wake Up Get Up (Mmmm, Mmmm Hmmm Mmmmm)
Wake Up Get Up
Wake Up Get Up
Wake Up Get Up (Yeah, Hey)
Wake Up Get Up
Wake Up Get Up (yeah)
Wake Up Get Up (Come On)

Yow sunshine, sunshine you’re here again (Come On)
Bring the warmth in (Come On)
Come on bring the warmth in
Today’s ‘gon be yet another day with
Happiness taking over again (Again)
Ooh Woohoo
Come on again (Again)
Woohoo
’cause I’m sippin’ on my coffee woohoo (Oooh) no creamer watching the sunrise
Healing the World with some new vibes (Walking)

Walking with a song on my lips (Song on my lips)
and a swing in my hips (Swing in my hips)
it’s a new day (It’s a new day)
It’s a new day (Oh I’m walking)
Walking with a song on my lips (with a song on my lips)
and a swing in my hips (and a swing in my hips)
it’s a new day (Oh It’s a new day)
It’s a new day (Oh I’m walking)
Walking with a song on my lips (with a song on my lips)
and a swing in my hips (and a swing in my hips)
it’s a new day (Oh It’s a new day)
It’s a new day (Oh I’m walking)
Walking with a song on my lips (a song on my lips)
and a swing in my hips (swing in my hips)
it’s a new day (Oh It’s a new day)
It’s a new day (Yeah)

Woohooo!
Ooh, Hey!

(Steppin Steppin Steppin Steppin)
I’m Stepping
(Steppin Steppin Steppin Steppin)
I’m Walking, Come walk with me Yeah Come On
(walking Walking)
Come on, Come on, Yeah!
Woohooo! Woohooo!
I’m stepping
(Steppin Steppin Steppin Steppin)
I’m stepping
(Steppin Steppin Steppin Steppin)
Woohooo! Oh Yeah! Oh Yeah!
(Walking Walking)
Oh I’m walking Oh!
(Walking Walking)

I’ve got a spring in my step
gotta get prepped (Wooo!)
gonna get set (Come on!)
right after I feed my pet (uh-huh)
Now I’m gonna water the plants (Tell me more)
hello neighbor (Hi)
How you doing
we’re healing the world with some good vibes (Good Vibes)
Good Vibes (Good Vibes)
Come on (Come On)
Come on
I’m Walking

Walking with a song on my lips (Song on my lips)
and a swing in my hips (Swing in my hips)
it’s a new day (Oh It’s a new day)
It’s a new day (Yeah I’m walking)
Walking with a song on my lips (Oh!)
and a swing in my hips (Yeah Yeah Yeah)
It’s a new day (Oh It’s a new day)
It’s a new day (Oh I’m walking)
Walking with a song on my lips (Ohhh!)
and a swing in my hips
It’s a new day (Oh It’s a new day)
It’s a new day (Oh I’m walking, walking with you)
Walking with a song on my lips
and a swing in my hips (swing in my hips)
It’s a new day (I’m swinging my hips)
It’s a new day (’cause it’s a new day)

Come On
And there goes my baby

(Come walk with me)
(Come walk with me)
(there goes my baby)

(It’s a new day)

Are you gonna walk with me
(It’s a new day)

Yeee!!

(Come walk with me)
(Come walk with me)
Woohoo!
(It’s a new day)
(It’s a new day)

Woohoo!

Come On
(It’s a new day)
Come On
Come On
Ohhh!
(It’s a new day)

Wahoo!
Woo! Woo! Hoo! Hoo!
(It’s a new day)
Come On! Come On! Come On!Come On!
(It’s a new day)

Come On! Come On!


Additional information/sources for Lí-Lí Octave – A New Day

The song “Lí-Lí Octave – A New Day” is released by WaituMusic

Song Sources for “Lí-Lí Octave – A New Day”:
Spotify: open.spotify.com/track/2UEKfbx440lf6p6YXBMpBm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=BExJwMS71uI

Jazz home page where “Lí-Lí Octave – A New Day” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Lí-Lí Octave”, providing music reviews and music discoveries like “A New Day”.
This music post about song “A New Day” by “Lí-Lí Octave” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Lí-Lí Octave” and more Jazz, Neo-SoulFunk songs like “A New Day” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Lí-Lí Octave – A New Day” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Caméra – Le Philtre | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“С первых нот этой неоклассической композиции мы погружаемся в чарующую атмосферу. Мелодия сыграна с невероятной виртуозностью, чередуя мелодичные аккорды и более тонкие пассажи, с лёгкими оттенками джаза. Диалог между инструментами выполнен безупречно, особенно примечательны сольные партии инструментов, с блестящими и смелыми импровизациями.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“From the first notes of this neoclassical composition, we plunge into an enchanting atmosphere. The melody is played with incredible virtuosity, alternating melodic chords and thinner passages, with light shades of jazz. The dialogue between the tools is made flawlessly, solo batches of tools are especially noteworthy, with brilliant and bold improvisations.”

-Nagamag.com

“Από τις πρώτες νότες αυτής της νεοκλασικής σύνθεσης, βυθίζουμε σε μια μαγευτική ατμόσφαιρα. Η μελωδία παίζεται με απίστευτη δεξιοτεχνία, εναλλασσόμενες μελωδικές χορδές και λεπτότερα περάσματα, με ελαφρές αποχρώσεις της τζαζ. Ο διάλογος μεταξύ των εργαλείων γίνεται άψογα, οι σόλο παρτίδες εργαλείων είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες, με λαμπρές και τολμηρές αυτοσχεδιασμούς.”

-Nagamag.com

The original review of “Caméra – Le Philtre” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Caméra” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Le Philtre”, a masterpiece of “Caméra” This extraordinary composition of “Caméra – Le Philtre” with details of Jazz genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Caméra – Le Philtre” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Neo / Modern Classical, Cinematic / Epic Music music as well!

Listen to “Caméra – Le Philtre” on Spotify

You can listen to “Caméra – Le Philtre” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Caméra – Le Philtre

The song “Caméra – Le Philtre” is released by Francois Jalbert

Song Sources for “Caméra – Le Philtre”:
Spotify: open.spotify.com/track/3ePT76cZj1k5HxIIvP7yrz

Jazz home page where “Caméra – Le Philtre” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Caméra”, providing music reviews and music discoveries like “Le Philtre”.
This music post about song “Le Philtre” by “Caméra” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Caméra” and more Jazz, Neo / Modern Classical, Cinematic / Epic Music songs like “Le Philtre” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Caméra – Le Philtre” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Teotima – Orange Lamps | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Soothing and easy listening sounds make this jazz song very enjoyable. Catchy violins theme fit so well, creating wonderful atmosphere within the song and adding dreamy cinematic momentum. Her voice is just amazing, feels like a blissful layer within this amazing jazz orchestration of very talented musicians. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Οι καταπραϋντικοί και εύκολοι ήχοι ακρόασης κάνουν αυτό το τραγούδι τζαζ πολύ ευχάριστο. Το Catchy Violins ταιριάζει τόσο καλά, δημιουργώντας υπέροχη ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι και προσθέτοντας ονειρική κινηματογραφική ορμή. Η φωνή της είναι απλά εκπληκτική, αισθάνεται σαν ένα ευτυχισμένο στρώμα μέσα σε αυτή την εκπληκτική τζαζ ενορχηστρώση πολύ ταλαντούχων μουσικών.”

-Nagamag.com

“Los sonidos de escucha relajantes y fáciles hacen que esta canción de jazz sea muy agradable. El tema de los violines pegadizos se ajusta tan bien, creando un ambiente maravilloso dentro de la canción y agregando impulso cinematográfico soñador. Su voz es simplemente increíble, se siente como una capa maravillosa dentro de esta increíble orquestación de jazz de músicos muy talentosos.”

-Nagamag.com

The original review of “Teotima – Orange Lamps” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Teotima” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Teotima – Orange Lamps”. Hit play button and lay back while the vibes that Teotima managed to create will feel your body with the feelings that only “Orange Lamps” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Teotima – Orange Lamps” on Youtube and Spotify

You can listen to “Teotima – Orange Lamps” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Teotima – Orange Lamps”.

Additional information/sources for Teotima – Orange Lamps

The song “Teotima – Orange Lamps” is released by Greg Sanders

Song Sources for “Teotima – Orange Lamps”:
Spotify: open.spotify.com/track/41FO44oAJhjfWFfByiFoOJ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=jFGK7jXcYiY
Apple Music: music.apple.com/us/album/orange-lamps/1654764753?i=1654765587
Deezer: www.deezer.com/track/2015935467
Pandora: www.pandora.com/TR:16560872

Jazz home page where “Teotima – Orange Lamps” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Teotima”, providing music reviews and music discoveries like “Orange Lamps”.
This music post about song “Orange Lamps” by “Teotima” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Teotima” and more Jazz, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz, Adult Contemporary songs like “Orange Lamps” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Teotima – Orange Lamps” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Композиция отдает дань уважения эпохе классического джаза, придавая ей современный оттенок. Аранжировка хорошо продумана, с балансом мелодичных сольных партий и плотной атмосферой, которая переносит слушателей в дымный джаз-клуб. Эта композиция является свидетельством вечности джазовой музыки и напоминанием о ее непреходящем влиянии на всех нас.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The composition pays tribute to the era of classical jazz, giving it a modern shade. The arrangement is well thought out, with the balance of melodic solo parties and a dense atmosphere that transfers listeners to a smoky jazz club. This composition is evidence of the eternity of jazz music and a reminder of its enduring influence on all of us.”

-Nagamag.com

“הקומפוזיציה מחווה לעידן הג’אז הקלאסי, ומעניקה לו גוון מודרני. ההסדר מחושב היטב, עם האיזון של מסיבות סולו מלודיות ואווירה צפופה שמעבירה מאזינים למועדון ג’אז מעושן. קומפוזיציה זו היא עדות לנצח של מוזיקת ​​הג’אז ותזכורת להשפעתו המתמשכת על כולנו.”

-Nagamag.com

The original review of “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Assaf Kacholi x Amitai Mann” (Israel) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Let’s Face The Music And Dance”. a collaborative perfection of “Assaf Kacholi x Amitai Mann”. This creation in the terrain of Jazz, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Jazz, Italy music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Jazz reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance”. Our tireless mission to explore Jazz songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Jazz enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance” on Youtube and Spotify

You can listen to “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance”.


Lyrics of Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance

There may be trouble ahead
But while there’s moonlight
And music and love and romance
Let’s face the music and dance
Before the fiddlers have fled
Before they ask us to pay the bill
And while we still got a chance
Let’s face the music and dance
Soon, we’ll be without the moon
Hummin’ a different tune and then
There may be teardrops to shed
So, while there’s moonlight
And music and love and romance
Let’s face the music and dance
Before the fiddlers have fled
Before they ask us to come up with the bill
And while we still got that chance
Let’s face that music and dance
Soon, we’ll be without the moon
Hummin’ a different tune and then
There may be teardrops to shed
So, while there’s moonlight
And music and love and romance
Let’s face the music and dance, dance
Let’s face the music, that music lovely music
Let’s face the music and dance


Additional information/sources for Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance

The song “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance” is released by recordJet

Song Sources for “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance”:
Spotify: open.spotify.com/track/0KXwbOnnNAlghUWdyMIP8Z
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QMKCQevX5Qg
Apple Music: music.apple.com/us/album/lets-face-the-music-and-dance/1716872575?i=1716872584
Deezer: www.deezer.com/track/2545031911

Jazz home page where “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Assaf Kacholi x Amitai Mann”, providing music reviews and music discoveries like “Let’s Face The Music And Dance”.
This music post about song “Let’s Face The Music And Dance” by “Assaf Kacholi x Amitai Mann” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Assaf Kacholi x Amitai Mann” and more Jazz, Jazz, Italy songs like “Let’s Face The Music And Dance” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Assaf Kacholi x Amitai Mann – Let’s Face The Music And Dance” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Уникальная композиция, сочетающая в себе элементы джаза и кантри. Это создает очаровательный и душевный праздничный трек, который идеально подходит для рождественского сезона. Гладкий и чувственный вокал прекрасно дополняет теплую и привлекательную инструментовку, включающую акустические гитары, нежные фортепианные мелодии и тонкие джазовые элементы.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A unique composition combining elements of jazz and country. This creates a charming and sincere festive track that is ideal for the Christmas season. Smooth and sensual vocals perfectly complements warm and attractive instrumentation, including acoustic guitars, delicate piano melodies and thin jazz elements.”

-Nagamag.com

“Μια μοναδική σύνθεση που συνδυάζει στοιχεία τζαζ και χώρας. Αυτό δημιουργεί ένα γοητευτικό και ειλικρινές εορταστικό κομμάτι που είναι ιδανικό για την εποχή των Χριστουγέννων. Τα ομαλά και αισθησιακά φωνητικά συμπληρώνουν τέλεια τα ζεστά και ελκυστικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών κιθάρων, των λεπτών μελωδιών πιάνου και των λεπτών τζαζ.”

-Nagamag.com

The original review of “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Lauren Reno” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me”. Hit play button and lay back while the vibes that Lauren Reno managed to create will feel your body with the feelings that only “Will You Spend Christmas With Me” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me” on Youtube and Spotify

You can listen to “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me”.


Lyrics of Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me

There’s a sign in the weather
This year will be better
Baby you’re all I think about
I don’t have any doubts

It’s gonna be a good time
There’s a question on my mind
We walk in the autumn leaves
With snowfall in our dreams

Will you spend Christmas with me
We can go caroling
Wrapped up in each others arms
On a cold winters night
Decorate the tree
Will you spend Christmas with me

We got our whole lives
Cozy by the fireside
And But we’ll always remember
This first December

Will you spend Christmas with me
We can go caroling
Wrapped up in each others arms
On a cold winters night
Decorate the tree
Will you spend Christmas with me

Fa la la la la
Fa la la la la

We’ll always remember
Our first December

Will you spend Christmas with me
We can go caroling
Wrapped up in each others arms
On a cold winters night
Decorate the tree
Will you spend Christmas with me


Additional information/sources for Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me

The song “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me” is released by Majestic Ape Records

Song Sources for “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/5RlfXaRZI97FIuvqQFYjo5
Youtube: www.youtube.com/watch?v=1RhbgrZcN9o
Deezer: www.deezer.com/track/2546483262
Pandora: www.pandora.com/TR:109688693

Jazz home page where “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Lauren Reno”, providing music reviews and music discoveries like “Will You Spend Christmas With Me”.
This music post about song “Will You Spend Christmas With Me” by “Lauren Reno” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Lauren Reno” and more Jazz, Country, Jazz, Holiday Music songs like “Will You Spend Christmas With Me” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Lauren Reno – Will You Spend Christmas With Me” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Load More Posts
Go to Top