NUNYA – Aric B.

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Τα καθαρά και γεμάτα ειλικρίνεια φωνητικά μας κερδίζουν από την πρώτη στιγμή. Μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας και την καθησυχάζουν. Η απαλή μελωδία μας ηρεμεί με ένα μοναδικό τρόπο και μας μεταφέρει την αγάπη και την ζεστασιά της. Ο ρυθμός με διακριτικό τρόπο εισχωρεί μέσα μας κατευθύνοντας τις κινήσεις μας και γίνεται το απόλυτο τονωτικό μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The clear and honest vocals win us over from the first moment. They speak directly to our heart and reassure it. The soft melody soothes us in a unique way and conveys her love and warmth. The rhythm subtly enters us directing our movements and becomes our ultimate tonic.”

-Nagamag.com

“La voz clara y honesta nos conquista desde el primer momento. Hablan directamente a nuestro corazón y lo tranquilizan. La suave melodía nos tranquiliza de una manera única y transmite su amor y calidez. El ritmo entra sutilmente en nosotros dirigiendo nuestros movimientos y se convierte en nuestra tónica definitiva.”

-Nagamag.com

The original review of “Aric B. – NUNYA” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Aric B.” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “NUNYA” crafted by the gifted artist of “Aric B.”. This Pop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Aric B. – NUNYA”. The song as well offers an intriguing exploration of Alternative / Indie R&B, Indie Pop, Alt Pop music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Pop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Pop songs from all corners of the globe, to the global audience of Pop music enthusiasts!

Listen to “Aric B. – NUNYA” on Spotify

You can listen to “Aric B. – NUNYA” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Aric B. – NUNYA

See you been ridin’ round with the top down tryna be low-key
You know I’ve been locked down since the first time you laid your eyes on me
Too blazed with the stunner shades on
While the radio playin’ my song
And they still wanna know what’s good what the deal is between you and me
(Oh Yea)
And we ain’t gotta keep this private
But if you just wanna hide
Cause when your energy is all over me
That’s when they know we be lyin’
So when they asking questions like what it is
It ain’t no stress we just vibin’
Cause when we lie they be in they feelin’s
But the love we got, that ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
The love we got
That ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
(That ain’t ya’ll business No)
Cause the problems come with jealousy
So let’s keep the peace for you and me
Cause the love we got, that ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
We be up in the club tryna’ be discreet (Shhh)
But they really don’t know when we get home it’s finna be me and you in them sheets
And we ain’t gotta keep this private
But if you wanna hide it (Ok)
Cause when your energy is all over me
That’s when they know we be lyin’ (Uh huh)
So when they asking questions like what it is
It ain’t no stress we just vibin’
Cause when we lie they be in they feelin’s
But the love we got, that ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
The love we got
That ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
(That ain’t ya’ll business No)
Cause the problems come with jealousy
So let’s keep the peace for you and me
Cause the love we got, that ain’t yo’ business
Ain’t yo’ business
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)
NUNYA (Business)


Additional information/sources for Aric B. – NUNYA

The song “Aric B. – NUNYA” is released by AricBMusic & Humble Growth Higher Results, LLC

Song Sources for “Aric B. – NUNYA”:
Spotify: open.spotify.com/track/3JyoIH3uTNlYluRhsUGZvP

Pop home page where “Aric B. – NUNYA” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Aric B.”, providing music reviews and music discoveries like “NUNYA”.
This music post about song “NUNYA” by “Aric B.” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Aric B.” and more Pop, Alternative / Indie R&B, Indie Pop, Alt Pop songs like “NUNYA” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Aric B. – NUNYA” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Like No One Could – Flora Cash

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Композиция -Like No One Could- от дуэта -Flora Cash- это очень трогательная песня, которая поразит сердца многих из вас. Вплетая элементы Indie R&B и Alt Pop, композиция создает незабываемую атмосферу и умиротворенное настроение. Вокал исполнителей звучит чисто и так эмоционально, словно они призывают вас прикоснуться к сюжету песни. Такое своеобразное и милое звучание погружает в мир нежности и сопереживания.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The composition -Like No One Could- from the duet -Flora Cash- is a very touching song that will hit the hearts of many of you. Weaving elements of Indie R&B and Alt Pop, the composition creates an unforgettable atmosphere and a peaceful mood. The performers’ vocals sound clear and so emotional, as if they are calling you to touch the plot of the song. Such a unique and sweet sound immerses you in a world of tenderness and empathy.”

-Nagamag.com

“Kompositionen -Like No One Could- från duetten -Flora Cash- är en mycket rörande låt som kommer att träffa många av er. Genom att väva inslag av Indie R&B och Alt Pop skapar kompositionen en oförglömlig atmosfär och en fridfull stämning. Artisternas sång låter tydlig och så känslomässig, som om de uppmanar dig att beröra handlingen i låten. Ett sådant unikt och sött ljud fördjupar dig i en värld av ömhet och empati.”

-Nagamag.com

The original review of “Flora Cash – Like No One Could” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Flora Cash” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Flora Cash – Like No One Could”. Hit play button and lay back while the vibes that Flora Cash managed to create will feel your body with the feelings that only “Like No One Could” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Flora Cash – Like No One Could” on Spotify

You can listen to “Flora Cash – Like No One Could” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Flora Cash – Like No One Could

you’ve been talking to me like you never have before
asking what if one of us gets bored?
saying people change, life is short
we could lose affection

what’s the plan if we can’t or we won’t evolve?
looking hard at the mirror on the wall
would it be better if we never met at all?
pay attention to my words

i, i will always
even when we are older
when the darkness is closer
i’ll always be into you

open your arms
i’ll keep you close to my heart
i, i will love you, love you
like no one could

like no one could
like no one ‘cause
like no one could

i think you know me pretty damn well
maybe better than i know myself
spent years in a single shell
of our invention

we’ve come a long way to get here
a lot of blood, lotta sweat lotta tears
you don’t think i’d really just disappear
pay attention to my words

i, i will always
even when we are older
when the darkness is closer
i’ll always be into you

open your arms
i’ll keep you close to my heart
i, i will love you, love you
like no one could

like no one could
like no one ‘cause
like no one could

when all our friends have gone home
and we’re all alone
we’ll always have each other, you’re my home
you’re my heart and my poison
part of my soul
you’ll always feel like home to me
you’ll always feel like home to me


Additional information/sources for Flora Cash – Like No One Could

The song “Flora Cash – Like No One Could” is released by Flower Money Records

Song Sources for “Flora Cash – Like No One Could”:
Spotify: open.spotify.com/track/7HYVCFYBAUnYobUqgx4k4n
Apple Music: music.apple.com/us/album/like-no-one-could/1745550513?i=1745550514

Pop home page where “Flora Cash – Like No One Could” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Flora Cash”, providing music reviews and music discoveries like “Like No One Could”.
This music post about song “Like No One Could” by “Flora Cash” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Flora Cash” and more Pop, Alternative / Indie R&B, Alt Pop, Adult Contemporary songs like “Like No One Could” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Flora Cash – Like No One Could” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

patch me thru – Tahlele

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Μια εκπληκτική μελωδία ξεγνοιασιάς και αναμνήσεων μέσα στο ζεστό μεσημέρι μας ηρεμεί και μας σκορπίζει τη δροσιά της. Τα υπέροχα φωνητικά χαϊδεύουν τα αφτιά μας και απαλά απλώνουν τριγύρω μας τη μαγεία τους. Ο χαλαρός και ευέλικτος ρυθμός προσφέρει τη γαλήνη μέσα μας και αυτό είναι σίγουρα κάτι ανεκτίμητο.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“An amazing melody of carefreeness and memories in the hot midday calms us down and spreads its coolness. The wonderful vocals caress our ears and gently spread their magic around us. The relaxed and flexible rhythm offers peace within us and that is definitely something priceless.”

-Nagamag.com

“Una asombrosa melodía de despreocupación y recuerdos en el caluroso mediodía nos calma y contagia su frescura. Las maravillosas voces acarician nuestros oídos y esparcen suavemente su magia a nuestro alrededor. El ritmo relajado y flexible ofrece paz en nuestro interior y eso definitivamente es algo que no tiene precio.”

-Nagamag.com

The original review of “Tahlele – patch me thru” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Tahlele” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Tahlele – patch me thru”. Hit play button and lay back while the vibes that Tahlele managed to create will feel your body with the feelings that only “patch me thru” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Tahlele – patch me thru” on Spotify

You can listen to “Tahlele – patch me thru” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.


Lyrics of Tahlele – patch me thru

Keep my memory
Well and alive
You claim you’re the remedy
Well, let’s see you try

Patch me thru
I’m tryna connect with you
Patch me thru
I’m tryna connect to you

Your heart is open, girl
Stop acting so shy
You know you are my world
Baby, you’re mine

Patch me thru
I’m tryna connect with you
Patch me thru
I’m tryna connect to you

Patch me thru
I’m tryna connect to you
Patch me thru
I’m tryna connect to you

Patch me thru
Patch me thru
Patch me thru
Patch me thru
Patch me thru
Patch me thru
Patch me thru
Patch me thru


Additional information/sources for Tahlele – patch me thru

The song “Tahlele – patch me thru” is released by LUVZAAMWÉ

Song Sources for “Tahlele – patch me thru”:
Spotify: open.spotify.com/track/5C47X1MsWYzeqRv9wz4M8n

Pop home page where “Tahlele – patch me thru” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Tahlele”, providing music reviews and music discoveries like “patch me thru”.
This music post about song “patch me thru” by “Tahlele” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Tahlele” and more Pop, Alternative / Indie R&B, Bedroom / Lo-fi Pop, Indie Pop songs like “patch me thru” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Tahlele – patch me thru” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Mat Elliott – happy4u | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Amazing jazz song with smooth harmonic structure behind it. Full of catchy guitar riffs, very soul full lead vocal and smooth subtle rhythmic parts that will definitely make you feel relaxed. Progression and arrangement is done so well, every transition is with a perfect flow.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Καταπληκτικό τραγούδι τζαζ με ομαλή αρμονική δομή πίσω του. Γεμάτο πιασάρικα κιθαριστικά riff, πολύ soul φωνητικά και ομαλά διακριτικά ρυθμικά μέρη που σίγουρα θα σας κάνουν να νιώσετε χαλαροί. Η εξέλιξη και η διευθέτηση γίνονται τόσο καλά, κάθε μετάβαση γίνεται με τέλεια ροή.”

-Nagamag.com

“Increíble canción de jazz con una suave estructura armónica detrás. Lleno de riffs de guitarra pegadizos, voz principal muy soul y partes rítmicas suaves y sutiles que definitivamente te harán sentir relajado. La progresión y la disposición se hacen tan bien que cada transición tiene un flujo perfecto.”

-Nagamag.com

The original review of “Mat Elliott – happy4u” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mat Elliott” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “happy4u” by the remarkable “Mat Elliott”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Mat Elliott – happy4u.” The song manages to take you on a journey through the world of Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Indie Dance music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Mat Elliott – happy4u” on Youtube and Spotify

You can listen to “Mat Elliott – happy4u” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Mat Elliott – happy4u”.

Additional information/sources for Mat Elliott – happy4u

The song “Mat Elliott – happy4u” is released by West Street Records

Song Sources for “Mat Elliott – happy4u”:
Spotify: open.spotify.com/track/6H8WzI8e6N4JsGoiaxUj4C
Youtube: www.youtube.com/watch?v=aVcDlKovifA
Apple Music: music.apple.com/us/album/happy4u/1743129869?i=1743129874
Deezer: www.deezer.com/track/2766877491
Pandora: www.pandora.com/TR:122711768

Jazz home page where “Mat Elliott – happy4u” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Mat Elliott”, providing music reviews and music discoveries like “happy4u”.
This music post about song “happy4u” by “Mat Elliott” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Mat Elliott” and more Jazz, Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Indie Dance songs like “happy4u” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Mat Elliott – happy4u” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Hendrix Harris – Karma | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Τα υπέροχα φωνητικά με τη γοητευτική βραχνάδα τους μας εντυπωσιάζουν από την αρχή. Νιώθουμε τόσο οικεία και ζεστά μαζί τους, καθώς με το αισθαντικό τους ύφος χαϊδεύουν τα αφτιά μας. Ο ανυπόμονος ρυθμός ανεβάζει την αδρεναλίνη και η παθιασμένη μελωδία εκφράζει απόλυτα τα συναισθήματα μας. Σίγουρα πρόκειται για ένα μοναδικό κομμάτι.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The lovely vocals with their charming hoarseness impress us from the start. We feel so familiar and warm with them as they caress our ears with their sensual style. The eager beat raises the adrenaline and the passionate melody perfectly expresses our feelings. This is definitely a unique piece.”

-Nagamag.com

“Las encantadoras voces con su encantadora ronquera nos impresionan desde el principio. Nos sentimos tan familiares y cálidos con ellos mientras acarician nuestros oídos con su estilo sensual. El ritmo ansioso eleva la adrenalina y la apasionada melodía expresa perfectamente nuestros sentimientos. Esta es definitivamente una pieza única.”

-Nagamag.com

The original review of “Hendrix Harris – Karma” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Hendrix Harris” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Hendrix Harris – Karma”, written by one of our experienced Jazz reviewers of Jazz genre. It’s a Jazz song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Hendrix Harris – Karma” will bring joy to any Jazz and Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Alt Pop music listener !

Listen to “Hendrix Harris – Karma” on Youtube and Spotify

You can listen to “Hendrix Harris – Karma” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Hendrix Harris – Karma”.

Additional information/sources for Hendrix Harris – Karma

The song “Hendrix Harris – Karma” is released by naïve

Song Sources for “Hendrix Harris – Karma”:
Spotify: open.spotify.com/track/5BFJoSsWj9eLpw27taOrqk
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Jrb2iQUDmoU

Jazz home page where “Hendrix Harris – Karma” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Hendrix Harris”, providing music reviews and music discoveries like “Karma”.
This music post about song “Karma” by “Hendrix Harris” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Hendrix Harris” and more Jazz, Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Alt Pop songs like “Karma” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Hendrix Harris – Karma” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey) | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Amazing jazz song with smooth harmonic structure behind it. Full of catchy guitar riffs, blissful lead themes, funky vibe and smooth rhythmic parts that layers their amazing voices. Progression and arrangement is done so well, every transition is with a perfect flow.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Καταπληκτικό τραγούδι τζαζ με ομαλή αρμονική δομή πίσω του. Γεμάτο πιασάρικα riff κιθάρας, χαρούμενα lead θέματα, funky vibe και απαλά ρυθμικά μέρη που στρώνουν τις εκπληκτικές φωνές τους. Η εξέλιξη και η διευθέτηση γίνονται τόσο καλά, κάθε μετάβαση γίνεται με τέλεια ροή.”

-Nagamag.com

“Increíble canción de jazz con una suave estructura armónica detrás. Lleno de pegadizos riffs de guitarra, maravillosos temas principales, vibraciones funky y partes rítmicas suaves que superponen sus increíbles voces. La progresión y la disposición se hacen tan bien que cada transición tiene un flujo perfecto.”

-Nagamag.com

The original review of “Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Part Time Love Affair” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” crafted by the gifted artist of “Part Time Love Affair”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)”. The song as well offers an intriguing exploration of Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Retro Soul music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” on Spotify

You can listen to “Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)

The song “Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” is released by Part Time Love Affair, LLC

Song Sources for “Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5tTwudtGTtwyO3rSatQMVN
Bandcamp: parttimeloveaffair.bandcamp.com/track/present-moment-feat-jasmine-bailey

Jazz home page where “Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Part Time Love Affair”, providing music reviews and music discoveries like “Present Moment (feat. Jasmine Bailey)”.
This music post about song “Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” by “Part Time Love Affair” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Part Time Love Affair” and more Jazz, Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Retro Soul songs like “Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Part Time Love Affair – Present Moment (feat. Jasmine Bailey)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Shivani Day – Blue Car | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Mesmerizing and melancholic mood with atmosphere that keeps gaining momentum as this piece progresses. Her voice is so blissful, seductive and extremely catchy. Arrangement and transitions are done perfectly, almost cinematic, just proving how dreamy this song is. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Σαγηνευτική και μελαγχολική διάθεση με ατμόσφαιρα που κερδίζει συνεχώς δυναμική καθώς προχωρά αυτό το κομμάτι. Η φωνή της είναι τόσο χαρούμενη, σαγηνευτική και εξαιρετικά πιασάρικα. Η διασκευή και οι μεταβάσεις γίνονται άψογα, σχεδόν κινηματογραφικά, απλώς αποδεικνύοντας πόσο ονειρικό είναι αυτό το τραγούδι. ”

-Nagamag.com

“Estado de ánimo fascinante y melancólico con una atmósfera que sigue ganando impulso a medida que avanza esta pieza. Su voz es tan dichosa, seductora y extremadamente pegadiza. Los arreglos y las transiciones están hechos a la perfección, casi cinematográficos, lo que demuestra lo soñadora que es esta canción. ”

-Nagamag.com

The original review of “Shivani Day – Blue Car” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Shivani Day” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Blue Car”, a masterpiece of “Shivani Day” This extraordinary composition of “Shivani Day – Blue Car” with details of Pop genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Shivani Day – Blue Car” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Alternative / Indie R&B music as well!

Listen to “Shivani Day – Blue Car” on Youtube and Spotify

You can listen to “Shivani Day – Blue Car” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Shivani Day – Blue Car”.

Additional information/sources for Shivani Day – Blue Car

The song “Shivani Day – Blue Car” is released by FAMM

Song Sources for “Shivani Day – Blue Car”:
Spotify: open.spotify.com/track/6q0T53SQOskEXvzI5BcpWR
Youtube: www.youtube.com/watch?v=1PI4Fv7S5A0
Pandora: www.pandora.com/TR:123310295

Pop home page where “Shivani Day – Blue Car” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Shivani Day”, providing music reviews and music discoveries like “Blue Car”.
This music post about song “Blue Car” by “Shivani Day” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Shivani Day” and more Pop, Alternative / Indie R&B songs like “Blue Car” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Shivani Day – Blue Car” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Esor Rose – Take ‘Em Off | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Τα φωνητικά απλώνουν την ακαταμάχητη γοητεία τους και τις φωνητικές τους ικανότητες δημιουργώντας μας μοναδική ατμόσφαιρα απόλαυσης και διασκέδασης. Τα συναισθήματα είναι έντονα και η μελωδία δεν σταματά να μας δείχνει τη δυναμική αξία της, ενώ μας παρασύρει σε ένα ευχάριστο ταξίδι πάθους. Ο ρυθμός με μια επιθετική ομορφιά μας αναστατώνει”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The vocals spread their irresistible charm and vocal skills creating for us a unique atmosphere of enjoyment and fun. The emotions are intense and the melody does not stop showing us its dynamic value, while taking us on a pleasant journey of passion. The rhythm with an aggressive beauty upsets us”

-Nagamag.com

“Las voces contagian su irresistible encanto y habilidad vocal creando para nosotros una atmósfera única de disfrute y diversión. Las emociones son intensas y la melodía no deja de mostrarnos su valor dinámico, mientras nos lleva por un placentero viaje de pasión. El ritmo con una belleza agresiva nos trastorna”

-Nagamag.com

The original review of “Esor Rose – Take ‘Em Off” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Esor Rose” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Esor Rose – Take ‘Em Off”, written by one of our experienced Jazz reviewers of Jazz genre. It’s a Jazz song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Esor Rose – Take ‘Em Off” will bring joy to any Jazz and Funk, Contemporary R&B, Alternative / Indie R&B music listener !

Listen to “Esor Rose – Take ‘Em Off” on Spotify

You can listen to “Esor Rose – Take ‘Em Off” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Esor Rose – Take ‘Em Off

The song “Esor Rose – Take ‘Em Off” is released by Esor Rose Productions

Song Sources for “Esor Rose – Take ‘Em Off”:
Spotify: open.spotify.com/track/4aGy38Itx4Yi3hFGM2RfZ1

Jazz home page where “Esor Rose – Take ‘Em Off” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Esor Rose”, providing music reviews and music discoveries like “Take ‘Em Off”.
This music post about song “Take ‘Em Off” by “Esor Rose” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Esor Rose” and more Jazz, Funk, Contemporary R&B, Alternative / Indie R&B songs like “Take ‘Em Off” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Esor Rose – Take ‘Em Off” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

PawPaw Rod – Rainy | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Flows brilliantly, great use of harmony, the melody trades off, blissful lead vocal and the smooth but still groovy rhythm is just amazing. Key signatures is wonderful, dynamics really flow together nicely, different instruments and the progression of this wonderful piece is set so well. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ρέει υπέροχα, εξαιρετική χρήση της αρμονίας, η μελωδία ανταλλάσσεται, το χαρούμενο φωνητικό και ο απαλός αλλά ακόμα groovy ρυθμός είναι απλά εκπληκτικός. Οι βασικές υπογραφές είναι υπέροχες, η δυναμική συνδυάζεται πραγματικά όμορφα, διαφορετικά όργανα και η εξέλιξη αυτού του υπέροχου κομματιού είναι τόσο καλά στημένη.”

-Nagamag.com

“Fluye de manera brillante, un gran uso de la armonía, la melodía se compensa, la voz principal es maravillosa y el ritmo suave pero aún así es simplemente increíble. Las armaduras son maravillosas, la dinámica realmente fluye muy bien, los diferentes instrumentos y la progresión de esta maravillosa pieza están muy bien configuradas.”

-Nagamag.com

The original review of “PawPaw Rod – Rainy” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “PawPaw Rod” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “PawPaw Rod – Rainy”, written by one of our experienced Jazz reviewers of Jazz genre. It’s a Jazz song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “PawPaw Rod – Rainy” will bring joy to any Jazz and Funk, Alternative / Indie R&B, Electro Funk music listener !

Listen to “PawPaw Rod – Rainy” on Spotify

You can listen to “PawPaw Rod – Rainy” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for PawPaw Rod – Rainy

Song Sources for “PawPaw Rod – Rainy”:
Spotify: open.spotify.com/track/3p8lRdtsdptq9Td8I7ewjk

Jazz home page where “PawPaw Rod – Rainy” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “PawPaw Rod”, providing music reviews and music discoveries like “Rainy”.
This music post about song “Rainy” by “PawPaw Rod” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “PawPaw Rod” and more Jazz, Funk, Alternative / Indie R&B, Electro Funk songs like “Rainy” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “PawPaw Rod – Rainy” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Jason LaPierre x eda – Enchanté | Jazz music review

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Beautiful song, even with its obvious title, song feels much deeper and strikes a chord instantly. Its melancholic but still enchanting atmosphere is just mesmerizing. Her vocal is seductive and full of emotion. Smooth beats ads more layers to the blissful music behind it. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Όμορφο τραγούδι, ακόμα και με τον προφανή τίτλο του, το τραγούδι αισθάνεται πολύ πιο βαθιά και χτυπάει αμέσως μια συγχορδία. Η μελαγχολική αλλά και πάλι μαγευτική ατμόσφαιρά του είναι απλά μαγευτική. Τα φωνητικά της είναι σαγηνευτικά και γεμάτα συναισθήματα. Smooth beats προσθέτουν περισσότερα επίπεδα στη χαρούμενη μουσική πίσω από αυτό.”

-Nagamag.com

“Hermosa canción, incluso con su título obvio, la canción se siente mucho más profunda y toca una fibra sensible al instante. Su atmósfera melancólica pero aún encantadora es simplemente fascinante. Su voz es seductora y llena de emoción. Los ritmos suaves añaden más capas a la maravillosa música que hay detrás.”

-Nagamag.com

The original review of “Jason LaPierre x eda – Enchanté” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jason LaPierre x eda” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Enchanté”. a collaborative perfection of “Jason LaPierre x eda”. This creation in the terrain of Jazz, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Jason LaPierre x eda – Enchanté”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Jazz, Philippines music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Jazz reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Jason LaPierre x eda – Enchanté”. Our tireless mission to explore Jazz songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Jazz enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Jason LaPierre x eda – Enchanté” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jason LaPierre x eda – Enchanté” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Jason LaPierre x eda – Enchanté”.


Lyrics of Jason LaPierre x eda – Enchanté

Enchante, mon amour
If only I knew
You were just a shooting star,
Simply passing through

Enchante, I’ve been a fool
Fell, each moment, for you
And as dusk breaks the day
As we both walk away

I’ll write you a letter just to let you know
It was a great pleasure to know you

Enchante, s’il vous plaît
Don’t forget what I say
To remember me in autumn leaves
Or in any little way

Enchante, et adieu
My broken heart, big and blue
And I will see you
When I do

And maybe in a different time
When your heart is ready for mine
I’ll come back to this city
And we’ll give our little story
A happy ending

Enchante, s’il vous plaît
Don’t forget what I say
To remember me in autumn leaves
Or in any little way

Enchante, et adieu
My broken heart, big and blue
And I will see you
When I do


Additional information/sources for Jason LaPierre x eda – Enchanté

The song “Jason LaPierre x eda – Enchanté” is released by Underdog Music

Song Sources for “Jason LaPierre x eda – Enchanté”:
Spotify: open.spotify.com/track/4bOR3z1RoskmyhuZDDQRWc
Youtube: www.youtube.com/watch?v=erZ51dsCdCg
Apple Music: music.apple.com/us/album/enchant%C3%A9/1743919434?i=1743919438

Jazz home page where “Jason LaPierre x eda – Enchanté” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Jason LaPierre x eda”, providing music reviews and music discoveries like “Enchanté”.
This music post about song “Enchanté” by “Jason LaPierre x eda” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Jason LaPierre x eda” and more Jazz, Neo-Soul, Alternative / Indie R&B, Jazz, Philippines songs like “Enchanté” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Jason LaPierre x eda – Enchanté” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Load More Posts
Go to Top