Music Genre

That Old Feeling – Norm Drubner

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Τα απαλά και εκλεπτυσμένα αγγίγματα της μελωδίας είναι κάτι το μοναδικό. Με ιδιαίτερα ευγενικό και διακριτικό στυλ τα φωνητικά ξετυλίγουν ένα παραμυθένιο σκηνικό μπροστά μας. Ο ρομαντισμός μέσα μας επιστρέφει και το παρελθόν μας αναβιώνει. Χανόμαστε μέσα στο μεθυστικό ρυθμό, χωρίς καν να θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτή την μαγική αρμονία του.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The soft and refined touches of the melody are something unique. With a particularly kind and discreet style, the vocals unfold a fairy-tale scene in front of us. The romance within us returns and our past is revived. We lose ourselves in the intoxicating rhythm, without even wanting to resist its magical harmony.”

-Nagamag.com

“Los toques suaves y refinados de la melodía son algo único. Con un estilo especialmente amable y discreto, las voces despliegan ante nosotros una escena de cuento de hadas. El romance dentro de nosotros regresa y nuestro pasado revive. Nos perdemos en el ritmo embriagador, sin siquiera querer resistirnos a su mágica armonía.”

-Nagamag.com

The original review of “Norm Drubner – That Old Feeling” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Norm Drubner” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “That Old Feeling”, a masterpiece by “Norm Drubner”. A song of Jazz genre, that also offers Jazz characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Jazz reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Norm Drubner – That Old Feeling”. A Jazz discovery that brought to you and to the worldwide community of Jazz enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Norm Drubner – That Old Feeling” on Spotify

You can listen to “Norm Drubner – That Old Feeling” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Norm Drubner – That Old Feeling

Song Sources for “Norm Drubner – That Old Feeling”:
Spotify: open.spotify.com/track/3NnsyPqkeBdDos3KFwl5MZ

Jazz home page where “Norm Drubner – That Old Feeling” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Norm Drubner”, providing music reviews and music discoveries like “That Old Feeling”.
This music post about song “That Old Feeling” by “Norm Drubner” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Norm Drubner” and more Jazz, Jazz songs like “That Old Feeling” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Norm Drubner – That Old Feeling” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

On the Streets of New Orleans – Greg Johnson

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Джазовая композиция -On the Streets of New Orleans- удивительной глубины и красоты инструментальная работа, которая транспортирует вас в атмосферную прогулку по Новому Орлеану. Мелодия плывет по вечерним улочкам излучая живую энергию, наполненную ритмами жизни города. Почувствуйте, как музыка прикасается к вашему сердцу.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The jazz composition -On the Streets of New Orleans is an instrumental work of amazing depth and beauty that transports you on an atmospheric walk through New Orleans. The melody floats through the evening streets, emitting lively energy, filled with the rhythms of city life. Feel how the music touches your heart.”

-Nagamag.com

“Η τζαζ σύνθεση -On the Streets of New Orleans είναι ένα οργανικό έργο εκπληκτικού βάθους και ομορφιάς που σε μεταφέρει σε έναν ατμοσφαιρικό περίπατο στη Νέα Ορλεάνη. Η μελωδία αιωρείται στους βραδινούς δρόμους, εκπέμποντας ζωηρή ενέργεια, γεμάτη με τους ρυθμούς της ζωής της πόλης. Νιώστε πώς η μουσική αγγίζει την καρδιά σας.”

-Nagamag.com

The original review of “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Greg Johnson” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “On the Streets of New Orleans” by the remarkable “Greg Johnson”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans.” The song manages to take you on a journey through the world of Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion, Jazz music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans” on Youtube and Spotify

You can listen to “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans”.


Lyrics of Greg Johnson – On the Streets of New Orleans

This feels like something between torture and bliss
Never seen moonlight bend shadows like this
Walk down that alley, I may never come back
Could be one step too many, and the demons attack
I just don’t know

The barking of Hellhounds descends in my ears
Then changes to voices of angels so clear
Is this the ending I dread or a beginning?
Am I already dead?
The moments pass so slow

Now and then I am spared with a moment of peace
The violence of pressure is relieved by release
Those hands grip so tightly ‘round my throat
And then they just let go

The morning arrives and I hear the bells chime
And i sense a return now of people and of time
These are things I recall
The events of one night in the Fall
On the streets of New Orlean


Additional information/sources for Greg Johnson – On the Streets of New Orleans

The song “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans” is released by Starburst Records

Song Sources for “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans”:
Spotify: open.spotify.com/track/5p3gzwKZN4ncm5NVOS0JmA
Youtube: www.youtube.com/watch?v=blPEIYms6Bw

Jazz home page where “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Greg Johnson”, providing music reviews and music discoveries like “On the Streets of New Orleans”.
This music post about song “On the Streets of New Orleans” by “Greg Johnson” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Greg Johnson” and more Jazz, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion, Jazz songs like “On the Streets of New Orleans” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Greg Johnson – On the Streets of New Orleans” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Alone Together – Per Thornberg

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Amazing jazz song with smooth harmonic structure behind it. Full of blissful saxophone themes and smooth subtle rhythmic parts that layers this beautiful composition. Progression and arrangement is done so well, every transition is with a perfect flow.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Καταπληκτικό τραγούδι τζαζ με ομαλή αρμονική δομή πίσω του. Γεμάτο από χαρούμενα θέματα σαξόφωνου και απαλά διακριτικά ρυθμικά μέρη που στρώνουν αυτή την όμορφη σύνθεση. Η εξέλιξη και η διευθέτηση γίνονται τόσο καλά, κάθε μετάβαση γίνεται με τέλεια ροή.”

-Nagamag.com

“Fantastisk jazzlåt med mjuk harmonisk struktur bakom sig. Full av saliga saxofonteman och släta subtila rytmiska partier som kombinerar denna vackra komposition. Progression och arrangemang är gjort så bra, varje övergång är med ett perfekt flöde.”

-Nagamag.com

The original review of “Per Thornberg – Alone Together” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Per Thornberg” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Per Thornberg – Alone Together”. Hit play button and lay back while the vibes that Per Thornberg managed to create will feel your body with the feelings that only “Alone Together” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Per Thornberg – Alone Together” on Spotify

You can listen to “Per Thornberg – Alone Together” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Per Thornberg – Alone Together

The song “Per Thornberg – Alone Together” is released by ELITIST • A Division of Strawtown

Song Sources for “Per Thornberg – Alone Together”:
Spotify: open.spotify.com/track/4x6U1Ws4zUqDVtPdSmblSz

Jazz home page where “Per Thornberg – Alone Together” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Per Thornberg”, providing music reviews and music discoveries like “Alone Together”.
This music post about song “Alone Together” by “Per Thornberg” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Per Thornberg” and more Jazz, Jazz songs like “Alone Together” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Per Thornberg – Alone Together” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

In Hanelei – Greg Johnson

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Η νύχτα έχει πέσει και τα κύματα της θάλασσας απαλά δροσίζουν τα πόδια μας. Τα ζεστά φωνητικά μας αγαλλιάζουν με λόγια τρυφερά και η απαλή μελωδία ξεκουράζει την ψυχή μας από όλα τα προβλήματα. Ο ήρεμος ρυθμός μας χαλαρώνει σε αυτή την όμορφη ακρογιαλιά. Το μόνο που θέλουμε είναι να μην τελειώσει ποτέ το όνειρο αυτό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Night has fallen and the waves of the sea gently cool our feet. The warm vocals delight us with tender words and the soft melody rests our soul from all troubles. The calm pace relaxes us on this beautiful beach. All we want is for this dream to never end.”

-Nagamag.com

“Ha caído la noche y las olas del mar refrescan suavemente nuestros pies. Las cálidas voces nos deleitan con tiernas palabras y la suave melodía descansa nuestra alma de todos los problemas. El ritmo tranquilo nos relaja en esta hermosa playa. Lo único que queremos es que este sueño nunca termine.”

-Nagamag.com

The original review of “Greg Johnson – In Hanelei” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Greg Johnson” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Greg Johnson – In Hanelei”. Hit play button and lay back while the vibes that Greg Johnson managed to create will feel your body with the feelings that only “In Hanelei” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Greg Johnson – In Hanelei” on Spotify

You can listen to “Greg Johnson – In Hanelei” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.


Lyrics of Greg Johnson – In Hanelei

Day by day
You feel the pulse of the world beat on
The moment’s here, then the moment’s gone
And we move on our way

The days race on
And the pace is so merciless
And the road becomes meaningless
Dawn to dusk, dusk to dawn

But in Hanalei
Magic breezes come off the bay
And they warm and caress the soul
Harmonic elements blend
In Hanalei
You feel the balance of nature’s rhyme
Enchanting rhythm of space and time
Plays on without end

Magic land
Holy mixture of sand and sea
Waves, they worship eternally
And come to rest on the sand

Children play
Surfer’s search for the turquoise gem
The perfect ride that’s eluded them
Always one day away

But in Hanalei
Magic breezes come off the bay
And they warm and caress the soul
Harmonic elements blend
In Hanalei
You feel the balance of nature’s rhyme
Enchanting rhythm of space and time
Plays on without end


Additional information/sources for Greg Johnson – In Hanelei

The song “Greg Johnson – In Hanelei” is released by Starburst Records

Song Sources for “Greg Johnson – In Hanelei”:
Spotify: open.spotify.com/track/0885EhZObptrEQ02fXwkGw

Jazz home page where “Greg Johnson – In Hanelei” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Greg Johnson”, providing music reviews and music discoveries like “In Hanelei”.
This music post about song “In Hanelei” by “Greg Johnson” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Greg Johnson” and more Jazz, Jazz, Adult Contemporary songs like “In Hanelei” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Greg Johnson – In Hanelei” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Tune for L.N. – larry nozero

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Μέσα από τον ανήσυχο αλλά χαλαρό ρυθμό απολαμβάνουμε ένα ονειρικό ταξίδι αισθήσεων. Η εκλεπτυσμένη και χαρούμενη μελωδία ανεβάζει το επίπεδο της διασκέδασης και μας παρασύρει σε μια μυστηριακή περιπλάνηση. Τα απαλά και ιδιαίτερα φωνητικά δίνουν ένα ανέμελο χαρακτήρα στο κομμάτι κάνοντας μας να νιώθουμε πιο ανάλαφρα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Through the restless but relaxed rhythm we enjoy a dreamlike journey of the senses. The refined and happy melody raises the level of fun and takes us on a mysterious wander. The soft and special vocals give a carefree character to the track making us feel lighter.”

-Nagamag.com

“A través del ritmo inquieto pero relajado disfrutamos de un viaje onírico de los sentidos. La melodía refinada y alegre eleva el nivel de diversión y nos lleva a un paseo misterioso. Las voces suaves y especiales le dan un carácter despreocupado al tema haciéndonos sentir más ligeros.”

-Nagamag.com

The original review of “larry nozero – Tune for L.N.” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “larry nozero” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Tune for L.N.” by “larry nozero”. A Jazz composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Jazz reviewer during listening to “larry nozero – Tune for L.N.”. which submerging as well Jazz experience through itself.

Listen to “larry nozero – Tune for L.N.” on Spotify

You can listen to “larry nozero – Tune for L.N.” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for larry nozero – Tune for L.N.

The song “larry nozero – Tune for L.N.” is released by BBE Music

Song Sources for “larry nozero – Tune for L.N.”:
Spotify: open.spotify.com/track/0qHlPi89Ecvu7jm1VTUJbo

Jazz home page where “larry nozero – Tune for L.N.” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “larry nozero”, providing music reviews and music discoveries like “Tune for L.N.”.
This music post about song “Tune for L.N.” by “larry nozero” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “larry nozero” and more Jazz, Jazz songs like “Tune for L.N.” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “larry nozero – Tune for L.N.” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

YOUR SMILE – Black Ship Japan

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Красивый и разнообразный инструментальный джазовый трек, мелодия которого великолепно сочетает в себе мягкие и выразительные звуки, создавая атмосферу неповторимой ностальгии и романтики. -YOUR SMILE- идеально подходит для спокойного вечера или романтического свидания двух любящих сердец, наполненного приятной атмосферой и теплыми эмоциями.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A beautiful and varied instrumental jazz track, the melody of which perfectly combines soft and expressive sounds, creating an atmosphere of unique nostalgia and romance. -YOUR SMILE- is ideal for a relaxing evening or a romantic date between two loving hearts, filled with a pleasant atmosphere and warm emotions.”

-Nagamag.com

“美しく変化に富んだインストゥルメンタルジャズトラック。そのメロディーは柔らかく表現力豊かなサウンドを完璧に組み合わせ、独特のノスタルジーとロマンスの雰囲気を作り出しています。 -YOUR SMILE-は、心地よい雰囲気と温かい感情に満ちた、リラックスした夜や愛する二人のロマンチックなデートに最適です。”

-Nagamag.com

The original review of “Black Ship Japan – YOUR SMILE” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Black Ship Japan” (Japan) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “YOUR SMILE” by the remarkable “Black Ship Japan”. A captivating Jazz music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Black Ship Japan – YOUR SMILE.” The song manages to take you on a journey through the world of Jazz Fusion, Jazz music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Black Ship Japan – YOUR SMILE” on Spotify

You can listen to “Black Ship Japan – YOUR SMILE” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Black Ship Japan – YOUR SMILE

Song Sources for “Black Ship Japan – YOUR SMILE”:
Spotify: open.spotify.com/track/1p5gsez6MIJY5hYpLDjHYh

Jazz home page where “Black Ship Japan – YOUR SMILE” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Black Ship Japan”, providing music reviews and music discoveries like “YOUR SMILE”.
This music post about song “YOUR SMILE” by “Black Ship Japan” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Black Ship Japan” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz songs like “YOUR SMILE” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Black Ship Japan – YOUR SMILE” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Dog dance – Sam Newbould

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Old school vibe that hit you instantly with the first sounds, this song creates wonderful world of nostalgia. Marvelous lead saxophone is amazing as it can be, crystal, great structure. Beautiful jazzy vibe feels like a roller coaster of nostalgia that will stay in your ears.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Old school vibe που σε χτύπησε αμέσως με τους πρώτους ήχους, αυτό το τραγούδι δημιουργεί υπέροχο κόσμο νοσταλγίας. Το θαυμάσιο μολύβδινο σαξόφωνο είναι εκπληκτικό όπως μπορεί, κρύσταλλο, εξαιρετική δομή. Το όμορφο jazzy vibe μοιάζει με ένα τρενάκι της νοσταλγίας που θα μείνει στα αυτιά σας.”

-Nagamag.com

“Con un ambiente de la vieja escuela que te impacta instantáneamente con los primeros sonidos, esta canción crea un maravilloso mundo de nostalgia. Maravilloso saxofón solista, increíble, cristal, gran estructura. La hermosa vibra de jazz se siente como una montaña rusa de nostalgia que permanecerá en tus oídos.”

-Nagamag.com

The original review of “Sam Newbould – Dog dance” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Sam Newbould” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Dog dance” by “Sam Newbould”. A Jazz composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Jazz reviewer during listening to “Sam Newbould – Dog dance”. which submerging as well Jazz Fusion, Jazz, Bossa Nova experience through itself.

Listen to “Sam Newbould – Dog dance” on Youtube and Spotify

You can listen to “Sam Newbould – Dog dance” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Jazz song and watch the official video clip of “Sam Newbould – Dog dance”.

Additional information/sources for Sam Newbould – Dog dance

The song “Sam Newbould – Dog dance” is released by Zennez Records

Song Sources for “Sam Newbould – Dog dance”:
Spotify: open.spotify.com/track/54judYBclL6lK1TaEdwyAV
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PFEHAC8QaDs

Jazz home page where “Sam Newbould – Dog dance” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Sam Newbould”, providing music reviews and music discoveries like “Dog dance”.
This music post about song “Dog dance” by “Sam Newbould” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Sam Newbould” and more Jazz, Jazz Fusion, Jazz, Bossa Nova songs like “Dog dance” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Sam Newbould – Dog dance” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Wish The World – L.C. Franke

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Cinematic structure gives this song different sound dimension, more depth and emotion to the already beautiful lead vocal that is just surreal, very dreamy and beautiful. Perfect fit with the smooth mood and jazzy vibe this song have, really dreamy atmosphere.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Η κινηματογραφική δομή δίνει σε αυτό το τραγούδι διαφορετική ηχητική διάσταση, περισσότερο βάθος και συναίσθημα στο ήδη όμορφο βασικό φωνητικό που είναι απλά σουρεαλιστικό, πολύ ονειρικό και όμορφο. Τέλεια εφαρμογή με την απαλή διάθεση και τη jazzy ατμόσφαιρα που έχει αυτό το τραγούδι, πραγματικά ονειρική ατμόσφαιρα.”

-Nagamag.com

“La estructura cinematográfica le da a esta canción una dimensión sonora diferente, más profundidad y emoción a la ya hermosa voz principal que es simplemente surrealista, muy soñadora y hermosa. Encaja perfectamente con el humor suave y la vibra de jazz que tiene esta canción, una atmósfera realmente de ensueño.”

-Nagamag.com

The original review of “L.C. Franke – Wish The World” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “L.C. Franke” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Wish The World” crafted by the gifted artist of “L.C. Franke”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “L.C. Franke – Wish The World”. The song as well offers an intriguing exploration of Jazz, Tango music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “L.C. Franke – Wish The World” on Spotify

You can listen to “L.C. Franke – Wish The World” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for L.C. Franke – Wish The World

The song “L.C. Franke – Wish The World” is released by Side Hustle Records

Song Sources for “L.C. Franke – Wish The World”:
Spotify: open.spotify.com/track/6SjZvm98S02Nrmxumz7JSn
Apple Music: music.apple.com/us/album/wish-the-world/1746298322?i=1746298337

Jazz home page where “L.C. Franke – Wish The World” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “L.C. Franke”, providing music reviews and music discoveries like “Wish The World”.
This music post about song “Wish The World” by “L.C. Franke” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “L.C. Franke” and more Jazz, Jazz, Tango songs like “Wish The World” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “L.C. Franke – Wish The World” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

I Love LOVE – Shelly Rudolph

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Τα όμορφα και αισθαντικά φωνητικά μας μεταφέρουν τόσο επιδέξια τα συναισθήματα τους και μας βάζουν στο παιχνίδι. Με την πληθωρική και μοναδική χροιά τους μας ενθαρρύνουν να προχωρήσουμε μπροστά. Η ζωηρή μελωδία μας κάνει να νιώθουμε πιο ερωτικοί και να εστιάζουμε στην αγάπη, ενώ λικνιζόμαστε στον κεφάτο ρυθμό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful and soulful vocals convey their emotions so skillfully and get us into the game. With their exuberant and unique hue they encourage us to move forward. The lively melody makes us feel more amorous and focus on love while we sway to the heady beat.”

-Nagamag.com

“Las hermosas y conmovedoras voces transmiten sus emociones con mucha habilidad y nos meten en el juego. Con su tonalidad exuberante y única nos animan a seguir adelante. La animada melodía nos hace sentir más enamorados y concentrarnos en el amor mientras nos balanceamos al ritmo embriagador.”

-Nagamag.com

The original review of “Shelly Rudolph – I Love LOVE” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Shelly Rudolph” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “I Love LOVE” crafted by the gifted artist of “Shelly Rudolph”. This Jazz composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Shelly Rudolph – I Love LOVE”. The song as well offers an intriguing exploration of Neo-Soul, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Jazz compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Jazz songs from all corners of the globe, to the global audience of Jazz music enthusiasts!

Listen to “Shelly Rudolph – I Love LOVE” on Spotify

You can listen to “Shelly Rudolph – I Love LOVE” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Shelly Rudolph – I Love LOVE

Song Sources for “Shelly Rudolph – I Love LOVE”:
Spotify: open.spotify.com/track/17hPiaj0Hhu28utfSWw7k7

Jazz home page where “Shelly Rudolph – I Love LOVE” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Shelly Rudolph”, providing music reviews and music discoveries like “I Love LOVE”.
This music post about song “I Love LOVE” by “Shelly Rudolph” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Shelly Rudolph” and more Jazz, Neo-Soul, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz songs like “I Love LOVE” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Shelly Rudolph – I Love LOVE” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns) – Thomas Thunder

Categories: Audio, Jazz, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Η απίστευτη ενέργεια του κομματιού και το πάθος του μας κάνει να ξεχνάμε ότι μας βαραίνει και διώχνει μακριά κάθε μας συστολή. Η ένταση της μελωδίας μας σε συνδυασμό με το εκλεπτυσμένο και προσεγμένο ύφος της ανεβάζουν το επίπεδο της διασκέδασης. Ο ξέφρενος και δυναμικός ρυθμός μας επηρεάζει και μας απελευθερώνει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The incredible energy of the piece and its passion makes us forget that it weighs us down and drives away all our shyness. The intensity of our melody combined with its sophisticated and careful style raise the level of entertainment. The frenetic and dynamic rhythm affects us and frees us.”

-Nagamag.com

“La increíble energía de la pieza y su pasión nos hace olvidar que nos pesa y ahuyenta toda nuestra timidez. La intensidad de nuestra melodía combinada con su estilo sofisticado y cuidado elevan el nivel de entretenimiento. El ritmo frenético y dinámico nos afecta y nos libera.”

-Nagamag.com

The original review of “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Thomas Thunder” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)”, a masterpiece by “Thomas Thunder”. A song of Jazz genre, that also offers Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion, Jazz characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Jazz reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)”. A Jazz discovery that brought to you and to the worldwide community of Jazz enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” on Spotify

You can listen to “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.

Additional information/sources for Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)

Song Sources for “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1rsBbDMBQ5yJ4dylzXTcus

Jazz home page where “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Thomas Thunder”, providing music reviews and music discoveries like “Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)”.
This music post about song “Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” by “Thomas Thunder” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Thomas Thunder” and more Jazz, Nu Jazz / Jazztronica, Jazz Fusion, Jazz songs like “Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Thomas Thunder – Sunshine (feat. Derek Sherinian, Ric Fierabracci & Terminus Horns)” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

Load More Posts
Go to Top