Music Genre

Stefan J. Selbert – Dogs | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Μέσα από την χαρωπή και παιχνιδιάρικη μελωδία όλα φαίνονται πιο όμορφα και ζωντανά. Η διάθεση μας αλλάζει και τα υπέροχα φωνητικά φωτίζουν τις ψυχές μας με το κέφι και την αισιοδοξία τους αλλά και με την άψογη χροιά τους. Ο ξέφρενος ρυθμός μας διασκεδάζει απλόχερα και μας δείχνει πως η ζωή είναι γεμάτη ωραίες στιγμές.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Through the cheerful and playful melody everything seems more beautiful and alive. Our mood changes and the wonderful vocals light up our souls with their cheerfulness and optimism but also with their flawless complexion. The frenetic rhythm generously entertains us and shows us that life is full of beautiful moments.”

-Nagamag.com

“A través de la alegre y juguetona melodía todo parece más bello y vivo. Nuestro estado de ánimo cambia y las maravillosas voces iluminan nuestras almas con su alegría y optimismo pero también con su tez impecable. El ritmo frenético nos entretiene generosamente y nos muestra que la vida está llena de bellos momentos.”

-Nagamag.com

The original review of “Stefan J. Selbert – Dogs” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Stefan J. Selbert” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Dogs” by the talented “Stefan J. Selbert”. A unique Rock composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Stefan J. Selbert – Dogs”. The song expresses Country, Americana, Folk music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Rock reviewers motivated to write about “Stefan J. Selbert – Dogs”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Rock songs that discovers around the globe, for Rock listeners of all over the world!

Listen to “Stefan J. Selbert – Dogs” on Spotify

You can listen to “Stefan J. Selbert – Dogs” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Stefan J. Selbert – Dogs

Song Sources for “Stefan J. Selbert – Dogs”:
Spotify: open.spotify.com/track/4QQ9nI0KOpIkWPB9UETjkU

Rock home page where “Stefan J. Selbert – Dogs” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Stefan J. Selbert”, providing music reviews and music discoveries like “Dogs”.
This music post about song “Dogs” by “Stefan J. Selbert” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Stefan J. Selbert” and more Rock, Country, Americana, Folk songs like “Dogs” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Stefan J. Selbert – Dogs” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Jessie T – Almost Beautiful | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Это искренняя, исходящая из самого сердца, нежная песня, которая заставляет вас трепетать от волнения и тепла. Мелодия наполнена романтикой и добротой, она словно обволакивает слушателя своей красотой. Композиция, в которой каждая нота, каждое слово излучают искренностью и любовь. Она призывает нас ценить тех, кто нас окружает, и видеть в них красоту, которая порой замыкается за банальными повседневными моментами.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“This is a sincere, heartfelt, tender song that makes you tremble with excitement and warmth. The melody is filled with romance and kindness, it seems to envelop the listener with its beauty. A composition in which every note, every word radiates sincerity and love. She encourages us to appreciate those around us and see the beauty in them that is sometimes hidden behind the banal everyday moments.”

-Nagamag.com

“Αυτό είναι ένα ειλικρινές, εγκάρδιο, τρυφερό τραγούδι που σε κάνει να τρέμεις από ενθουσιασμό και ζεστασιά. Η μελωδία είναι γεμάτη ρομαντισμό και καλοσύνη, μοιάζει να τυλίγει τον ακροατή με την ομορφιά της. Μια σύνθεση στην οποία κάθε νότα, κάθε λέξη εκπέμπει ειλικρίνεια και αγάπη. Μας ενθαρρύνει να εκτιμήσουμε τους γύρω μας και να δούμε την ομορφιά σε αυτούς που μερικές φορές κρύβεται πίσω από τις μπανάλ καθημερινές στιγμές.”

-Nagamag.com

The original review of “Jessie T – Almost Beautiful” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jessie T” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Almost Beautiful” crafted by the gifted artist of “Jessie T”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Jessie T – Almost Beautiful”. The song as well offers an intriguing exploration of Country, Americana, Alt Country music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Jessie T – Almost Beautiful” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jessie T – Almost Beautiful” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Jessie T – Almost Beautiful”.


Lyrics of Jessie T – Almost Beautiful

We were like thunder without rain
We were like smoke without flame
We were one step away from being worth it

A moonlit night without stars
A broken heart without scars
Just about one step away from being perfect

We were almost beautiful
Weren’t we

Our hearts always walked in line
but they never grew close
can’t pretend you didn’t know
and babe as your lips touch mine
it’s time, to let, me, go
even though
We were almost beautiful
Almost Beautiful
Weren’t we

A touch with no need
A love with no dream
Were we one step away from learning how

A goodbye without tears
A jump without fear
There’s nothing left to save us now

We were almost beautiful

Our hearts always walked in line
but they never grew close
can’t pretend you didn’t know
and babe as your lips touch mine
it’s time, to let, me, go
even though
We were almost beautiful
Almost Beautiful
Weren’t we

You can’t anticipate it
You got to appreciate it
Real love is worth the wait
and I hope you find it

Our hearts always walked in line
but they never grew close
can’t pretend you didn’t know
and babe as your lips touch mine
it’s time, to let, me, go
even though
We were almost beautiful
We were almost beautiful
Baby we were almost beautiful
Weren’t we


Additional information/sources for Jessie T – Almost Beautiful

The song “Jessie T – Almost Beautiful” is released by Jessie T Music

Song Sources for “Jessie T – Almost Beautiful”:
Spotify: open.spotify.com/track/6A8Z7OqagNFXUWPYuVujDB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=H6uTYltV_Kg

Rock home page where “Jessie T – Almost Beautiful” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Jessie T”, providing music reviews and music discoveries like “Almost Beautiful”.
This music post about song “Almost Beautiful” by “Jessie T” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Jessie T” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Almost Beautiful” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Jessie T – Almost Beautiful” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Charlie Wincent – Sir Peter Vance | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Музыка воплощает в себе все лучшие черты жанров Country и Americana: глубокие, лирические текста, эмоциональный вокал и гармоничное звучание инструментов. -Charlie Wincent- умело смешивает традиционные элементы музыкальных стилей, добавляя к ним свежий звук и свою уникальную трактовку. Этот трек станет отличным спутником для тех, кто ценит искренние и глубокие музыкальные произведения.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The music embodies all the best features of the Country and Americana genres: deep, lyrical lyrics, emotional vocals and harmonious sounding instruments. -Charlie Wincent- skillfully mixes traditional elements of musical styles, adding to them a fresh sound and his own unique interpretation. This track will be an excellent companion for those who appreciate sincere and deep musical works.”

-Nagamag.com

“Musiken förkroppsligar alla de bästa egenskaperna hos Country- och Americana-genrerna: djupa, lyriska texter, känslomässig sång och harmoniskt klingande instrument. -Charlie Wincent- blandar skickligt traditionella delar av musikstilar och lägger till dem ett fräscht ljud och sin egen unika tolkning. Det här spåret kommer att vara en utmärkt följeslagare för dem som uppskattar uppriktiga och djupa musikaliska verk.”

-Nagamag.com

The original review of “Charlie Wincent – Sir Peter Vance” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Charlie Wincent” (Sweden) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Charlie Wincent – Sir Peter Vance”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Charlie Wincent – Sir Peter Vance” will bring joy to any Rock and Country, Americana music listener !

Listen to “Charlie Wincent – Sir Peter Vance” on Spotify

You can listen to “Charlie Wincent – Sir Peter Vance” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Charlie Wincent – Sir Peter Vance

The song “Charlie Wincent – Sir Peter Vance” is released by Wincent Records

Song Sources for “Charlie Wincent – Sir Peter Vance”:
Spotify: open.spotify.com/track/5SSFpkWgUy06eZ6OLmtW0W
Apple Music: music.apple.com/us/album/sir-peter-vance/1741252252?i=1741252253

Rock home page where “Charlie Wincent – Sir Peter Vance” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Charlie Wincent”, providing music reviews and music discoveries like “Sir Peter Vance”.
This music post about song “Sir Peter Vance” by “Charlie Wincent” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Charlie Wincent” and more Rock, Country, Americana songs like “Sir Peter Vance” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Charlie Wincent – Sir Peter Vance” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Steve Jinski – Gone | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Melancholic and very emotional song feels deeper and deeper with every time it is played. Addictive lead vocal is just beautiful. Song progresses smoothly into the dreamy mood with blissful guitar themes and riffs theme that makes atmosphere of the song blooming perfectly. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Το μελαγχολικό και πολύ συναισθηματικό τραγούδι γίνεται όλο και πιο βαθύ κάθε φορά που παίζεται. Το εθιστικό βασικό φωνητικό είναι απλά όμορφο. Το τραγούδι εξελίσσεται ομαλά στην ονειρική διάθεση με χαρούμενα θέματα κιθάρας και θέμα riffs που κάνει την ατμόσφαιρα του τραγουδιού να ανθίζει τέλεια. ”

-Nagamag.com

“La canción melancólica y muy emotiva se siente cada vez más profunda cada vez que se toca. La voz principal adictiva es simplemente hermosa. La canción avanza suavemente hacia un ambiente de ensueño con maravillosos temas de guitarra y riffs que hacen que la atmósfera de la canción florezca perfectamente. ”

-Nagamag.com

The original review of “Steve Jinski – Gone” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Steve Jinski” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Gone” crafted by the gifted artist of “Steve Jinski”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Steve Jinski – Gone”. The song as well offers an intriguing exploration of Folk Rock, Americana, Singer Songwriter music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Steve Jinski – Gone” on Youtube and Spotify

You can listen to “Steve Jinski – Gone” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Steve Jinski – Gone”.


Lyrics of Steve Jinski – Gone

He was always near but never there, always around never quite prepared
Then one day the sky came down and after the rain
He knew his chance had gone and would never come again
The saddest place is the centre of a crowded room when your friends have gone
Gone, they’re gone, gone, gone, gone, gone

He shut the door, turned out the light, dreamed of what should have been not what might
One day his tears cried out into the street all that loneliness there at your feet
The saddest place is the centre of a crowded room when your friends have gone
Gone, they’re gone, gone, gone, gone, gone


Additional information/sources for Steve Jinski – Gone

The song “Steve Jinski – Gone” is released by Lucky Smile Records

Song Sources for “Steve Jinski – Gone”:
Spotify: open.spotify.com/track/2dq6yMj1WGH1puo2gxutKa
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2OR_chZMTQg
Apple Music: music.apple.com/us/album/gone/1708947109?i=1708947111
Deezer: www.deezer.com/track/2466976525
Pandora: www.pandora.com/TR:105320767

Rock home page where “Steve Jinski – Gone” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Steve Jinski”, providing music reviews and music discoveries like “Gone”.
This music post about song “Gone” by “Steve Jinski” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Steve Jinski” and more Rock, Folk Rock, Americana, Singer Songwriter songs like “Gone” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Steve Jinski – Gone” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Fletcher Moudy – Highway 59 | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“-Fletcher Moudy- очень талантливый исполнитель, чья музыка олицетворяет дух свободы и выступает в качестве путеводителя для всех его поклонников. Гитарные аккорды и вокал погружают в атмосферу бескрайних пустынных прерий и бесконечных дорог. Это песня, которая напоминает нам о том, что жизнь наполнена возможностями и приключениями, и что важно не пропустить ни одного момента.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Fletcher Moudy is a very talented performer whose music embodies the spirit of freedom and acts as a guide for all his fans. Guitar chords and vocals immerse you in the atmosphere of endless desert prairies and endless roads. This is a song that reminds us that life is filled with opportunity and adventure, and that it is important not to miss a single moment.”

-Nagamag.com

“-Ο Fletcher Moudy είναι ένας πολύ ταλαντούχος ερμηνευτής του οποίου η μουσική ενσαρκώνει το πνεύμα της ελευθερίας και λειτουργεί ως οδηγός για όλους τους θαυμαστές του. Οι χορδές και τα φωνητικά της κιθάρας σας βυθίζουν στην ατμόσφαιρα των ατελείωτων λιβαδιών της ερήμου και των ατελείωτων δρόμων. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και περιπέτειες και ότι είναι σημαντικό να μην χάσουμε ούτε μια στιγμή.”

-Nagamag.com

The original review of “Fletcher Moudy – Highway 59” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Fletcher Moudy” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Highway 59” crafted by the gifted artist of “Fletcher Moudy”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Fletcher Moudy – Highway 59”. The song as well offers an intriguing exploration of Country, Americana, Alt Country music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “Fletcher Moudy – Highway 59” on Spotify

You can listen to “Fletcher Moudy – Highway 59” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.


Lyrics of Fletcher Moudy – Highway 59

Got the Rolling Stones on the radio
Burning gas, moving fast in my GTO
Bell bottoms blue, shades like Elton John
Start me up, fill my cup, and get gone

Someday I might look back
Pictures from a Kodak
Wishing I still had that
Pontiac

Chasing dotted lines
Top down in the sunshine
Aint no troubles when I’m riding with you
American princess,
Freedom in a sun dress
Still on my mind, everytime,
I drive down Highway 59

sipping ninety proof, Like them outlaws do
Silver flask on the dash in a full moon
Nightime at the lakeside, skinny dippin sometimes
Starry skies, in her eyes, making love signs
Someday I might look back
Pictures from a Kodak
Wishing I still had that
Pontiac

Chasing dotted lines
Top down in the sunshine
Aint no troubles when I’m riding with you
American princess,
Freedom in a sun dress
Still on my mind, everytime,
I drive down Highway 59
Highway 59

You and the sunset on the passenger side
Southbound smiling as the summer slipped by
Thinking how I loved you and I couldn’t let you go
But then ended up on separate roads,


Additional information/sources for Fletcher Moudy – Highway 59

The song “Fletcher Moudy – Highway 59” is released by Moonseed Records

Song Sources for “Fletcher Moudy – Highway 59”:
Spotify: open.spotify.com/track/329y2iYzExJSbJSb0nlQTv
Apple Music: music.apple.com/us/album/highway-59/1744682363?i=1744682364

Rock home page where “Fletcher Moudy – Highway 59” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Fletcher Moudy”, providing music reviews and music discoveries like “Highway 59”.
This music post about song “Highway 59” by “Fletcher Moudy” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Fletcher Moudy” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Highway 59” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Fletcher Moudy – Highway 59” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Laurie LeBlanc – The BBQ Dance | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Just amazing country blues song with great vocal and smooth harmonic structure behind it. Strong lead vocal will put your feet straight to the dance floor. Full of catchy guitar riffs, amazing subtle piano themes in the background and smooth groove that will definitely make dance. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Απλά καταπληκτικό τραγούδι της country blues με υπέροχα φωνητικά και ομαλή αρμονική δομή πίσω του. Το δυνατό φωνητικό θα βάλει τα πόδια σας κατευθείαν στην πίστα. Γεμάτο πιασάρικα κιθαριστικά riff, εκπληκτικά διακριτικά θέματα πιάνου στο βάθος και ομαλό groove που σίγουρα θα κάνουν χορό. ”

-Nagamag.com

“Simplemente increíble canción de country blues con una gran voz y una suave estructura armónica detrás. Una fuerte voz principal te pondrá los pies en la pista de baile. Lleno de pegadizos riffs de guitarra, sorprendentes y sutiles temas de piano de fondo y un ritmo suave que definitivamente te hará bailar. ”

-Nagamag.com

The original review of “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Laurie LeBlanc” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” will bring joy to any Rock and Country, Americana, Alt Country music listener !

Listen to “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” on Youtube and Spotify

You can listen to “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance”.

Additional information/sources for Laurie LeBlanc – The BBQ Dance

The song “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” is released by Les Productions Laurie Leblanc

Song Sources for “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance”:
Spotify: open.spotify.com/track/1KybcFj9ECvdBBqU54uRL2
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PeyvCtyVyWg
Apple Music: music.apple.com/us/album/la-bbq-dance/1715614695?i=1715614829
Deezer: www.deezer.com/track/2799620692
Pandora: www.pandora.com/TR:74508357

Rock home page where “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Laurie LeBlanc”, providing music reviews and music discoveries like “The BBQ Dance”.
This music post about song “The BBQ Dance” by “Laurie LeBlanc” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Laurie LeBlanc” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “The BBQ Dance” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Laurie LeBlanc – The BBQ Dance” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Belfountain – Through The Darkness | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Μοιάζουν όλα τόσο όμορφα γύρω μας βγαίνοντας από το σκοτάδι. Τα δέντρα σου χαμογελούν και ο ήλιος λάμπει. Η μελωδία έρχεται με αγάπη και ζεστασιά να σε αγκαλιάσει και να σου δώσει την ελπίδα πως όλα θα πάνε καλά. Τα υπέροχα φωνητικά μας συναρπάζουν και με την ζεστή χροιά τους μας κάνουν να νιώθουμε τόσο σίγουροι. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε τον χαρούμενο ρυθμό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Everything looks so beautiful around us emerging from the darkness. The trees smile at you and the sun shines. The melody comes with love and warmth to embrace you and give you hope that everything will be fine. The beautiful vocals captivate us and with their warm timbre make us feel so confident. All we have to do is trust the happy beat.”

-Nagamag.com

“Todo se ve tan hermoso a nuestro alrededor al emerger de la oscuridad. Los árboles te sonríen y el sol brilla. La melodía viene con amor y calidez para abrazarte y darte la esperanza de que todo estará bien. Las hermosas voces nos cautivan y con su cálido timbre nos hacen sentir muy seguros. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en el ritmo feliz.”

-Nagamag.com

The original review of “Belfountain – Through The Darkness” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Belfountain” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Through The Darkness” by the remarkable “Belfountain”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Belfountain – Through The Darkness.” The song manages to take you on a journey through the world of Indie Folk, Americana, Alt Country music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Belfountain – Through The Darkness” on Youtube and Spotify

You can listen to “Belfountain – Through The Darkness” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Belfountain – Through The Darkness”.


Lyrics of Belfountain – Through The Darkness

Wake, from this sleep
The clock is running away as you dream
Make something grand
Set yourself in flight
‘Cause nothing matters quite like it seems

Come, save my soul
I’ve done so many things to dig this hole
Throw me a line
‘Cause I can’t save myself this time

And my tongue refuses to speak
And my heart knows that it’s weak
Yeah my mind and eyes they can’t see
Through the darkness

Take nothing man
‘Cause everyone knows
That’s just the way it goes
In this plan

Come, save my soul
I’ve done so many things to dig this hole
Throw me a line
‘Cause I can’t save myself this time

And my tongue refuses to speak
And my heart knows that it’s weak
Yeah my mind and eyes they can’t see
Through the darkness
Through the darkness

You know my name, I thought I was invisible
You know my game, guess we’re indivisible
But I don’t get, why you’d stay
Yet I need you now, more than any time before

Come, save my soul
I’ve done so many things to dig this hole
Throw me a line
‘Cause I can’t save myself this time

And my tongue refuses to speak
And my heart knows that it’s weak
Yeah my mind and eyes they can’t see
Through the darkness
Through the darkness
We love the darkness


Additional information/sources for Belfountain – Through The Darkness

The song “Belfountain – Through The Darkness” is released by Flatcar Records / Fontana North

Song Sources for “Belfountain – Through The Darkness”:
Spotify: open.spotify.com/track/1Z6ERTFxatrnY85g3WUngh
Youtube: www.youtube.com/watch?v=mVToq3sd2FM
Apple Music: music.apple.com/us/album/through-the-darkness/1728336676?i=1728336959
Deezer: www.deezer.com/track/2642191882
Pandora: www.pandora.com/TR:115408835

Rock home page where “Belfountain – Through The Darkness” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Belfountain”, providing music reviews and music discoveries like “Through The Darkness”.
This music post about song “Through The Darkness” by “Belfountain” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Belfountain” and more Rock, Indie Folk, Americana, Alt Country songs like “Through The Darkness” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Belfountain – Through The Darkness” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

B.B. Cole – Poor Beatrice | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Η όμορφη και κεφάτη ροκ μελωδία ανεβάζει από την πρώτη στιγμή την διάθεση. Με θετική ενέργεια τα υπέροχα φωνητικά μας γεμίζουν ωραίες εικόνες και δεν χορταίνουμε να τα ακούμε. Η καθαρή χροιά τους και οι επιδέξιες εναλλαγές τους φέρνουν ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ο ζωντανός ρυθμός δεν σταματά να μας διασκεδάζει και να μας φωτίζει τη μέρα μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful and heady rock melody lifts the mood from the first moment. With positive energy our wonderful vocals fill beautiful images and we can’t get enough of listening to them. Their clean timbre and skilful alternations bring an even result. The live rhythm never stops entertaining us and brightening our day.”

-Nagamag.com

“Die schöne und berauschende Rockmelodie hebt vom ersten Moment an die Stimmung. Mit positiver Energie füllen unsere wunderbaren Vocals wunderschöne Bilder und wir können nicht genug davon bekommen, ihnen zuzuhören. Ihr sauberes Timbre und geschickte Wechsel sorgen für ein gleichmäßiges Ergebnis. Der Live-Rhythmus hört nie auf, uns zu unterhalten und unseren Tag zu verschönern.”

-Nagamag.com

The original review of “B.B. Cole – Poor Beatrice” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “B.B. Cole” (Austria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Rock reviewers and it all about “B.B. Cole – Poor Beatrice”. Hit play button and lay back while the vibes that B.B. Cole managed to create will feel your body with the feelings that only “Poor Beatrice” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Rock songs from around the world, and share them with Rock listeners, worldwide.

Listen to “B.B. Cole – Poor Beatrice” on Youtube and Spotify

You can listen to “B.B. Cole – Poor Beatrice” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “B.B. Cole – Poor Beatrice”.


Lyrics of B.B. Cole – Poor Beatrice

and the angels cried for you poor Beatrice
your time on earth was short and very far from bliss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

so many men around you,
but no one was as brave
so you took it in your hands
to bring him to his grave

while he was sleeping in his bed
into his heart you drove the nail
the hammer landed on his head
and he turned slightly pale

and the angels cried for you poor Beatrice
your tortured soul deserved so much more than this
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

they knew about his cruelty
but turned a blind eye to your pain
in the end they saw you bleed
and their prayers were in vain

you hoped the veil would free you,
but your savior never came
it was the scaffold where you wore it
and not the altar, what a shame

and the angels cried for you poor Beatrice
when your time had come you sealed your last will with a kiss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own

Amid a sea of candles
they laid your body down
still spellbound by your beauty
white roses as your crown

they made you a sinner
and hung you up in chains
(while) the hypocrites are gone by now
your legend it remains

and the angels cried for you poor Beatrice
there is so much joy in life that you had to miss
you turned heads wherever you have shown
but on your final path you lost your own


Additional information/sources for B.B. Cole – Poor Beatrice

The song “B.B. Cole – Poor Beatrice” is released by Between Music

Song Sources for “B.B. Cole – Poor Beatrice”:
Spotify: open.spotify.com/track/6OaOOZBxgOUEbMnz6yyr0c
Youtube: www.youtube.com/watch?v=eUxOESMwfpg
Apple Music: music.apple.com/us/album/poor-beatrice/1743807235?i=1743807236
Deezer: www.deezer.com/track/2773547801
Pandora: www.pandora.com/TR:123069697

Rock home page where “B.B. Cole – Poor Beatrice” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “B.B. Cole”, providing music reviews and music discoveries like “Poor Beatrice”.
This music post about song “Poor Beatrice” by “B.B. Cole” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “B.B. Cole” and more Rock, Country, Americana, Alt Country songs like “Poor Beatrice” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “B.B. Cole – Poor Beatrice” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas | Rock music review

Categories: Audio, Music, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Catchy song, with so addictive vibe and harmonic structure. Lead vocal have a perfect crispy voice that almost sounds like Johnny Cash. Songs atmosphere really get under your skin and its structure adds more depth to the song very melancholic mood in general. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πιασάρικο τραγούδι, με τόσο εθιστική ατμόσφαιρα και αρμονική δομή. Τα κύρια φωνητικά έχουν μια τέλεια τραγανή φωνή που μοιάζει σχεδόν με τον Johnny Cash. Η ατμόσφαιρα των τραγουδιών είναι πραγματικά κάτω από το δέρμα σας και η δομή της προσθέτει περισσότερο βάθος στο τραγούδι πολύ μελαγχολική διάθεση γενικά. ”

-Nagamag.com

“Canción pegadiza, con una vibra y una estructura armónica muy adictivas. El vocalista principal tiene una voz perfecta y crujiente que casi suena como Johnny Cash. La atmósfera de la canción realmente te mete bajo la piel y su estructura agrega más profundidad al estado de ánimo muy melancólico de la canción en general. ”

-Nagamag.com

The original review of “Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Johnny Clay Shanks” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag unveils the mesmerizing composition “Ghosts in Texas”, an extraordinary creation of harmony and creativity that “Johnny Clay Shanks” offered to all of us. A Rock song, which evoked an emotional voyage to our curator that desired to write down a unique review for “Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas”. What also sets this song among the featured choices of Nagamag is the way that “Ghosts in Texas” is enriched with Americana characteristics. “Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas” is a rich music creation that deserves to be listened to again and again. Nagamag is honored to share this detailed music review by one of our experienced reviewers for Rock music compositions. As always, Nagamag keeps up evaluating Rock songs from across the globe, ensuring that all Rock enthusiasts around the world have access to these auditory treasures .

Listen to “Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas” on Youtube and Spotify

You can listen to “Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas”.

Additional information/sources for Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas

A spaghetti western love letter to those who have lived many lives and paid a tough price for having a good time.

Rock home page where “Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Johnny Clay Shanks”, providing music reviews and music discoveries like “Ghosts in Texas”.
This music post about song “Ghosts in Texas” by “Johnny Clay Shanks” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Johnny Clay Shanks” and more Rock, Americana songs like “Ghosts in Texas” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Johnny Clay Shanks – Ghosts in Texas” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Dustin Massey – Always Been This Way | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Завораживающий трек с оттенком поп-рока, в котором органично сочетаются красивая мелодия с запоминающимися припевами, создавая идеальное сочетание для наилучшего настроения. Вокал с самого начала привлекает к себе внимание, а легкий и энергичный ритм и непринужденная атмосфера делают его идеальным саундтреком для того, чтобы расслабиться и отдохнуть в один из солнечных дней.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A mesmerizing track with a pop-rock twist that seamlessly blends a beautiful melody with catchy choruses, creating the perfect combination to put you in the best mood possible. The vocals grab your attention from the very beginning, while the light and energetic rhythm and laid-back atmosphere make it the perfect soundtrack for relaxing and unwinding on a sunny day.”

-Nagamag.com

“Ένα μαγευτικό κομμάτι με μια ποπ-ροκ ανατροπή που συνδυάζει απρόσκοπτα μια όμορφη μελωδία με πιασάρικα ρεφρέν, δημιουργώντας τον τέλειο συνδυασμό για να σας βάλει στην καλύτερη δυνατή διάθεση. Τα φωνητικά τραβούν την προσοχή σας από την αρχή, ενώ ο ανάλαφρος και ενεργητικός ρυθμός και η χαλαρή ατμόσφαιρα το καθιστούν το τέλειο soundtrack για χαλάρωση και χαλάρωση σε μια ηλιόλουστη μέρα.”

-Nagamag.com

The original review of “Dustin Massey – Always Been This Way” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Dustin Massey” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brought to you the song “Always Been This Way” by “Dustin Massey”. A Rock composition that has touched the soul and affect the emotions of our dedicated Rock reviewer during listening to “Dustin Massey – Always Been This Way”. which submerging as well Americana, Pop Rock, Adult Contemporary experience through itself.

Listen to “Dustin Massey – Always Been This Way” on Youtube and Spotify

You can listen to “Dustin Massey – Always Been This Way” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Dustin Massey – Always Been This Way”.

Additional information/sources for Dustin Massey – Always Been This Way

Song Sources for “Dustin Massey – Always Been This Way”:
Spotify: open.spotify.com/track/2yh899WnIOmZIuNatEAgMF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=-o1t5RI0FH4
Apple Music: music.apple.com/us/album/always-been-this-way/1743851589?i=1743851590
Deezer: www.deezer.com/track/2773947121
Pandora: www.pandora.com/TR:123063766

Rock home page where “Dustin Massey – Always Been This Way” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Dustin Massey”, providing music reviews and music discoveries like “Always Been This Way”.
This music post about song “Always Been This Way” by “Dustin Massey” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Dustin Massey” and more Rock, Americana, Pop Rock, Adult Contemporary songs like “Always Been This Way” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Dustin Massey – Always Been This Way” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Load More Posts
Go to Top