David Myles – Perdu à Saint-Henri | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η όμορφη εισαγωγή μας μεταφέρει σε μια υπέροχη ρομαντική ατμόσφαιρα, όπου η μελωδία εισβάλει τόσο λυτρωτικά στα αυτιά μας. Τα απαλά φωνητικά χειρίζονται τόσο επιδέξια την γλώσσα και νιώθουμε την αρμονία τους σαν ένα στοργικό χάδι που έχουμε σίγουρα ανάγκη. Ο ήρεμος ρυθμός μας χαλαρώνει και μας αφήνει να ταξιδέψουμε με την φαντασία μας ατελείωτα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful introduction transports us to a wonderful romantic atmosphere, where the melody invades our ears so liberatingly. The soft vocals handle the language so deftly and we feel their harmony like a loving caress that we definitely need. The calm rhythm relaxes us and lets us travel with our imagination endlessly.”

-Nagamag.com

“La preciosa introducción nos transporta a una maravillosa atmósfera romántica, donde la melodía invade nuestros oídos de forma liberadora. Las suaves voces manejan el lenguaje con tanta destreza y sentimos su armonía como una caricia amorosa que definitivamente necesitamos. El ritmo tranquilo nos relaja y nos deja viajar con nuestra imaginación sin cesar.”

-Nagamag.com

The original review of “David Myles – Perdu à Saint-Henri” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “David Myles” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Perdu à Saint-Henri” crafted by the gifted artist of “David Myles”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “David Myles – Perdu à Saint-Henri”. The song as well offers an intriguing exploration of Acoustic Folk, Singer Songwriter music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “David Myles – Perdu à Saint-Henri” on Youtube and Spotify

You can listen to “David Myles – Perdu à Saint-Henri” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “David Myles – Perdu à Saint-Henri”.


Lyrics of David Myles – Perdu à Saint-Henri

Je viens d’arriver en ville
Où sont les grands espaces?
Comme les plaines de chez moi

On m’a dit que c’est facile
Que je trouverais ma place
Qu’je me sentirais chez moi

Pourtant ce soir
Je m’égare sans savoir
Où va l’histoire?
J’ai rien trouvé encore

Je suis
Perdu à Saint-Henri
Ici
Perdu à Saint-Henri

Les années passent si vite
On s’était trouvé là-bas
Sur le bord du canal

Ce qu’on partageait en rêve
On l’avait au bout des doigts
L’horizon rien qu’à nous

Pourtant ce soir
On s’regarde sans savoir
Où va l’histoire?
Elle devrait vivre encore

Je suis
Perdu à Saint-Henri
Ici
Perdu à Saint-Henri

Chaque pas fait écho
Ta lueur fait défaut
Sur les murs et dans les flaques d’eau
Sur les murs et dans les flaques d’eau

Je reviens encore en ville
Les ruelles n’ont pas changé
La vie m’a mené ailleurs

Je connais ces murs par coeur
Mais je m’y reconnais plus
Retour au point de départ…
Quand je suis
Perdu à Saint-Henri
Ici
Perdu à Saint-Henri

Je suis
Perdu à Saint-Henri
Ici
Perdu à Saint-Henri

________________________________________

English:

I just arrived in town
Where are the wide open spaces?
Like the plains of my home

I was told it’s easy
That I would find my place
That I would feel at home

Yet tonight
I get lost without knowing
Where is the story going?
I haven’t found anything yet

I am
Lost in Saint-Henri
Here
Lost in Saint-Henri

The years pass so quickly
We found ourselves there
On the edge of the canal

What we shared in dreams
We had it at our fingertips
The horizon all ours

Yet tonight
We look at each other without knowing
Where is the story going?
She should still live

I am
Lost in Saint-Henri
Here
Lost in Saint-Henri

Every step echoes
Your glow is missing
On walls and in puddles
On walls and in puddles

I’m coming back to town again
The streets have not changed
Life took me somewhere else

I know these walls by heart
But I recognize myself more
Back to the starting point…
When I’m
Lost in Saint-Henri
Here
Lost in Saint-Henri

I am
Lost in Saint-Henri
Here
Lost in Saint-Henri


Additional information/sources for David Myles – Perdu à Saint-Henri

The song “David Myles – Perdu à Saint-Henri” is released by turtlemusik

Song Sources for “David Myles – Perdu à Saint-Henri”:
Spotify: open.spotify.com/track/4mtCu8Iw55svjr54337mDW
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2n7enRUeC58
Apple Music: music.apple.com/us/album/perdu-%C3%A0-saint-henri/1728504910?i=1728505193
Deezer: www.deezer.com/track/2643807482
Pandora: www.pandora.com/TR:115509577

Rock home page where “David Myles – Perdu à Saint-Henri” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “David Myles”, providing music reviews and music discoveries like “Perdu à Saint-Henri”.
This music post about song “Perdu à Saint-Henri” by “David Myles” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “David Myles” and more Rock, Acoustic Folk, Singer Songwriter songs like “Perdu à Saint-Henri” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “David Myles – Perdu à Saint-Henri” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine) | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“-David Myles- объединил усилия вместе с -May Erlewine-, чтобы создать непревзойдённую красоту, которая пропитана ностальгическими эмоциями и заставляет слушателя задуматься о потерянной любви. Акустическая кантри музыка переносит нас в мир гармонии, спокойствия и меланхолии. Голоса -David и May- просто идеально сочетаются друг с другом, создавая тёплую атмосферу. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-David Myles- united efforts with -may erlewine- to create unsurpassed beauty, which is saturated with nostalgic emotions and makes the listener think about lost love. Acoustic country music transfers us to the world of harmony, calm and melancholy. Voices -David and May- just perfectly combine with each other, creating a warm atmosphere.”

-Nagamag.com

“-David Myles- United προσπάθειες με -Με-May Erlewine- Για να δημιουργήσετε αξεπέραστη ομορφιά, η οποία είναι κορεσμένη με νοσταλγικά συναισθήματα και κάνει τον ακροατή να σκεφτεί την χαμένη αγάπη. Η ακουστική μουσική της χώρας μας μεταφέρει στον κόσμο της αρμονίας, της ηρεμίας και της μελαγχολίας. Φωνές -David και Μάιος – απλά συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.”

-Nagamag.com

The original review of “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “David Myles” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Still Missing You (feat. May Erlewine)” crafted by the gifted artist of “David Myles”. This Rock composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)”. The song as well offers an intriguing exploration of Country, Singer Songwriter music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Rock compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Rock songs from all corners of the globe, to the global audience of Rock music enthusiasts!

Listen to “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)” on Youtube and Spotify

You can listen to “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)”.


Lyrics of David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)

I tell my friends what I’ve been doing
What’s keeping me out since you’ve been gone
I lie about books I’ve been reading
About all of the ways I’m moving on

Cause I fall apart every morning
And I fall apart every afternoon
I hope it will change but every evening
I fall asleep still missing you

I tell my mum that I’ve been dating
She tells her friends I’m on the mend
My sister’s kids think that I’m so funny
Guess I’m getting good at playing pretend

Cause I fall apart every morning
And I fall apart every afternoon
I hope it will change but every evening
I fall asleep still missing you
I fall asleep still missing you
Still missing you
Still missing you
Still missing you


Additional information/sources for David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)

The song “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)” is released by turtlemusik

Song Sources for “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)”:
Spotify: open.spotify.com/track/1Akj2Qw6lKDFMtu6ZlpYVw
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4kDZOW7_7oY
Apple Music: music.apple.com/us/album/still-missing-you-feat-may-erlewine/1726257595?i=1726257611
Deezer: www.deezer.com/track/2624523622
Pandora: www.pandora.com/TR:111893850

Rock home page where “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “David Myles”, providing music reviews and music discoveries like “Still Missing You (feat. May Erlewine)”.
This music post about song “Still Missing You (feat. May Erlewine)” by “David Myles” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “David Myles” and more Rock, Country, Singer Songwriter songs like “Still Missing You (feat. May Erlewine)” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “David Myles – Still Missing You (feat. May Erlewine)” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Go to Top