Artist

Domenico Quaceci – Carillon | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο χαλαρός αλλά παθιασμένος ρυθμός του πιάνου ρέει τόσο αρμονικά και ακούραστα που γαληνεύει την ψυχή. Η εξαιρετική μελωδία μέσα από μια νοσταλγική ατμόσφαιρα μας φέρνει ευχάριστες μνήμες του παρελθόντος κάνοντας το παρόν μας ακόμα πιο αισιόδοξο. Σαν μια πεταλούδα που πετά ανέμελη νιώθουμε το μυαλό μας να αλαφρώνει από τις σκέψεις.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The relaxed yet passionate rhythm of the piano flows so harmoniously and tirelessly that it soothes the soul. The excellent melody through a nostalgic atmosphere brings us pleasant memories of the past making our present even more optimistic. Like a butterfly flying carefree we feel our mind lighten with thoughts.”

-Nagamag.com

“Il ritmo rilassato ma appassionato del pianoforte scorre in modo così armonioso e instancabile da calmare l’anima. L’eccellente melodia attraverso un’atmosfera nostalgica ci riporta piacevoli ricordi del passato rendendo il nostro presente ancora più ottimista. Come una farfalla che vola spensierata sentiamo la nostra mente alleggerirsi di pensieri.”

-Nagamag.com

The original review of “Domenico Quaceci – Carillon” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Domenico Quaceci” (Italy) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Carillon” crafted by the gifted artist of “Domenico Quaceci”. This Neoclassical composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Domenico Quaceci – Carillon”. The song as well offers an intriguing exploration of Neo / Modern Classical, Traditional Classical music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Neoclassical compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Neoclassical songs from all corners of the globe, to the global audience of Neoclassical music enthusiasts!

Listen to “Domenico Quaceci – Carillon” on Spotify

You can listen to “Domenico Quaceci – Carillon” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for Domenico Quaceci – Carillon

The song “Domenico Quaceci – Carillon” is released by Musica Lavica Records

Neoclassical home page where “Domenico Quaceci – Carillon” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Domenico Quaceci”, providing music reviews and music discoveries like “Carillon”.
This music post about song “Carillon” by “Domenico Quaceci” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Domenico Quaceci” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical, Traditional Classical songs like “Carillon” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Domenico Quaceci – Carillon” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Domenico Quaceci – La ballata delle cose nascoste

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Depth and emotion can be felt with every piano note played. Transitions of the lower keys creates very dreamy atmosphere, specially with a change of pace and introducing us with a beautiful violin theme, with a very cinematic vibe. Feeling can not be described, what this composition awakes while listening. ”

“Το βάθος και το συναίσθημα μπορούν να γίνουν αισθητές με κάθε σημείωμα πιάνου. Οι μεταβάσεις των χαμηλότερων πλήκτρων δημιουργούν πολύ ονειρική ατμόσφαιρα, ειδικά με μια αλλαγή ρυθμού και μας εισάγουν με ένα όμορφο θέμα βιολιού, με μια πολύ κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Το συναίσθημα δεν μπορεί να περιγραφεί, αυτό που ξυπνά αυτή η σύνθεση ενώ ακούει.” *

“La profondità e l’emozione possono essere avvertite con ogni nota a pianoforte suonata. Le transizioni delle chiavi inferiori crea un’atmosfera molto sognante, specialmente con un cambio di ritmo e presentandoci con un bellissimo tema di violino, con un’atmosfera molto cinematografica. Non può essere descritto, ciò che questa composizione si sveglia mentre ascolta.” *

-Nagamag.com

The song “Domenico Quaceci – La ballata delle cose nascoste” is released by Musica Lavica Records

Song Sources for “Domenico Quaceci – La ballata delle cose nascoste”:
Spotify: open.spotify.com/track/0lckWDtUtWGjBXZl9ZUrp0
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PBmU700QWcg
Apple Music: music.apple.com/us/album/la-ballata-delle-cose-nascoste/1683795970?i=1683797388
Deezer: www.deezer.com/track/2249230347

Find Domenico Quaceci on Socials:
Instagram: www.instagram.com/domenicoquaceci_official
TikTok: www.tiktok.com/@domenicoquaceci_

Website of Domenico Quaceci:
music.apple.com/it/artist/domenico-quaceci/1494294371

Domenico Quaceci – The snow falls when you walk

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Тающие снежинки на тёплых ладонях, сверкающие в ночи маленькие бриллианты, которые медленно спускаются с небес. Вдох и выдох, снова вдох и снова выдох. Почувствуйте, как мелодия фортепиано гуляет прохладными ветрами по вашей коже, застывая на мгновение, чтобы вновь свести с ума своим великолепием. Музыка – как способ передачи и отражение чувств -Domenico Quaceci-.”

“Making snowflakes on warm palms, sparkling small diamonds sparkling in the night, which slowly go down from heaven. Inhale and exhale, inhale again and exhale again. Feel how the piano melody walks with cool winds over your skin, freezing for a moment to bring your splendor again. Music -as a way of transmitting and reflecting feelings -domenico quaceci-.” *

“Facendo fiocchi di neve su palmi caldi, scintillanti piccoli diamanti scintillanti nella notte, che lentamente scendono dal cielo. Inspira ed espira, inspira di nuovo ed espira di nuovo. Senti come la melodia di piano cammina con venti freschi sulla pelle, congelando per un momento per riportare di nuovo il tuo splendore. Musica -come un modo per trasmettere e riflettere i sentimenti -domenico quaceci-.” *

-Nagamag.com

The song “Domenico Quaceci – The snow falls when you walk” is released by Musica Lavica Records

Song Sources for “Domenico Quaceci – The snow falls when you walk”:
Spotify: open.spotify.com/track/2rc22vmDSWiUkVm2wUKXr0

Find Domenico Quaceci on Socials:
Instagram: www.instagram.com/domenicoquaceci_official
TikTok: www.tiktok.com/@domenicoquaceci_

Website of Domenico Quaceci:
music.apple.com/it/artist/domenico-quaceci/1494294371

Domenico Quaceci – Fiore di primavera

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Когда весной первые лучи солнца падают на цветочные поля, их лепестки словно маленькие дети тянутся к теплу. Они наполняют любовью и светом всё вокруг себя, точно так же, как и новая композиция -Domenico Quaceci-, которая излучает невероятной силы энергию любви. Очаровательная неоклассическая мелодия исполненная на фортепиано от всей души.”

“When in the spring the first rays of the sun fall on the flower fields, their petals like small children stretch to heat. They fill everything around them with love and light, just like the new composition -Domenico quaceci-, which radiates incredible power of love. A charming neoclassical melody performed on the piano with all my heart.” *

“Quando in primavera i primi raggi del sole cadono sui campi di fiori, i loro petali come i bambini piccoli si estendono per riscaldare. Riempi tutto intorno a loro con amore e luce, proprio come la nuova composizione -domenico quacici-, che irradia incredibile potere dell’amore. Un’affascinante melodia neoclassica si è esibita sul piano con tutto il cuore.” *

-Nagamag.com

The song “Domenico Quaceci – Fiore di primavera” is released by Musica Lavica Records

Song Sources for “Domenico Quaceci – Fiore di primavera”:
Spotify: open.spotify.com/track/0CU31TOGcciVvCxA0e6R8k

Find Domenico Quaceci on Socials:
Instagram: www.instagram.com/domenicoquaceci_official
TikTok: www.tiktok.com/@domenicoquaceci_

Website of Domenico Quaceci:
music.apple.com/it/artist/domenico-quaceci/1494294371

Like an ocean – Domenico Quaceci (Video)

Categories: Neoclassical, The Latest, Video|Tags: , , |

“Magical compilation of classic piano melodies from the hands of Domenico Quaceci. Energy shifts and Very smooth transitions, which can pull like magnet and lead us through the vast ocean waves. A truly excellent piece of sound.”

-Nagamag.com

The song is a moment in which perhaps unconsciously we perceive something, a sensation, an intuition, but this escapes us and we are therefore unable to understand but aware of having something more. There is so much to discover and so little time.

www.facebook.com/Domenicoquaceciofficial/
www.instagram.com/domenicoquaceci_official

Go to Top