Music Genre

Meg Blumberg – MARKS

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Οι νότες του πιάνου πέφτουν σαν τις σταγόνες της βροχής στο έδαφος και μαλακώνουν το σκληρό έδαφος. Η μελωδία διαπερνά την ψυχή και της δίνει νόημα να συνεχίσει το ατέλειωτο ταξίδι της. Αναμνήσεις έρχονται και φεύγουν αλλά κάποια πρόσωπα είναι πάντα εκεί για να σε ακούσουν και να δώσουν μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά.”

“The notes of the piano fall like the drops of rain on the ground and soften the hard ground. The melody permeates the soul and gives it meaning to continue its endless journey. Memories come and leave but some faces are always there to listen to you and give you a big warm hug.” *

“The notes of the piano fall like the drops of rain on the ground and soften the hard ground. The melody permeates the soul and gives it meaning to continue its endless journey. Memories come and leave but some faces are always there to listen to you and give you a big warm hug.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Meg Blumberg – MARKS”:
Spotify: open.spotify.com/track/6LyoUDJ01P5HlF4dCx99J0

Find Meg Blumberg on Socials:
Instagram: www.instagram.com/megblumberg

Zachary Bruno – Yasad

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Some music can affect us in a more deep and unexpected way. Let’s focus on a special Cinematic work of absolute acoustic harmony, balance and simplicity. In “Yasad” the artist has managed to communicate with his audience, creating delicate feelings of care, sweet melancholy and peace. Those piano notes will reach your ears like drops of light rain.”

“Κάποια μουσική μπορεί να μας επηρεάσει με πιο βαθύ και απροσδόκητο τρόπο. Ας επικεντρωθούμε σε ένα ειδικό κινηματογραφικό έργο απόλυτης ακουστικής αρμονίας, ισορροπίας και απλότητας. Στο “Yasad” ο καλλιτέχνης κατάφερε να επικοινωνήσει με το ακροατήριό του, δημιουργώντας ευαίσθητα συναισθήματα φροντίδας, γλυκιά μελαγχολία και ειρήνη. Αυτές οι σημειώσεις πιάνου θα φτάσουν στα αυτιά σας, όπως σταγόνες ελαφρής βροχής.” *

“Alguna música puede afectarnos de una manera más profunda e inesperada. Centrémonos en un trabajo cinematográfico especial de armonía acústica absoluta, equilibrio y simplicidad. En “Yasad”, el artista ha logrado comunicarse con su audiencia, creando delicados sentimientos de cuidado, dulce melancolía y paz. Esas notas de piano alcanzarán sus oídos como gotas de lluvia ligera.” *

-Nagamag.com

The song “Zachary Bruno – Yasad” is released by Before the Rain

Track Sources for “Zachary Bruno – Yasad”:
Spotify: open.spotify.com/track/1RaEr2TtWItEVJE7bFSGlD
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Zo6sTPdDZSU
Apple Music: music.apple.com/us/album/yasad/1550904009?i=1550904020
Deezer: www.deezer.com/track/1223128772

Find Zachary Bruno on Socials:
Instagram: www.instagram.com/zacharyjbruno/
Twitter: twitter.com/zacharybruno

Website of Zachary Bruno:
zacharybrunomusic.com

Patrick Zelinski x Eric Heitmann – Wonder

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Crystal melodic vibrations and magical electronic pads can guarantee a deeply emotional touch and erase the typical hazy tapestry of your mind. If you appreciate Cinematic sound, Patrick Zelinski and Eric Heitmann have the ideal recipe for your ears. A really balanced production which will bring smile and supportive energy to every listener.”

“Οι κρυσταλλικές μελωδικές δονήσεις και τα μαγικά ηλεκτρονικά μαξιλάρια μπορούν να εγγυηθούν μια βαθιά συναισθηματική πινελιά και να διαγράψουν την τυπική θολότητα του μυαλού σας. Εάν εκτιμάτε τον κινηματογραφικό ήχο, ο Patrick Zelinski και ο Eric Heitmann έχουν την ιδανική συνταγή για τα αυτιά σας. Μια πραγματικά ισορροπημένη παραγωγή που θα φέρει χαμόγελο και υποστηρικτική ενέργεια σε κάθε ακροατή.” *

“Las vibraciones melódicas de cristal y las almohadillas electrónicas mágicas pueden garantizar un toque profundamente emocional y borrar el típico tapiz brumoso de su mente. Si aprecias el sonido cinematográfico, Patrick Zelinski y Eric Heitmann tienen la receta ideal para tus oídos. Una producción realmente equilibrada que traerá la sonrisa y energía de apoyo a cada oyente.” *

-Nagamag.com

 

 

The song “Patrick Zelinski x Eric Heitmann – Wonder” is released by Active Light Records

Track Sources for “Patrick Zelinski x Eric Heitmann – Wonder”:
Spotify: open.spotify.com/track/3YKgEz8KORnXo1hhRyy9WB
Youtube: www.youtube.com/watch?v=eQW9qZ17Jp4
Apple Music: music.apple.com/us/album/wonder/1665904930?i=1665904931
Deezer: www.deezer.com/track/2111120567

Sonarpilot – Gorgon

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Very old school approach in style and creation of this electronic beauty. Reminded a lot of Tangerine Dream or Klaus Schulze solo works. Beautiful sound building with attention to details, that creates truly wonderful atmosphere with smooth harmonies. Cinematic elements, specially the drum section is placed so well within the arrangement. ”

“Πολύ παλιά σχολική προσέγγιση με στυλ και δημιουργία αυτής της ηλεκτρονικής ομορφιάς. Υπενθύμισε πολλά σόλο Tangerine ή Klaus Schulze. Όμορφο κτίριο ήχου με προσοχή στις λεπτομέρειες, που δημιουργεί πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα με ομαλές αρμονίες. Τα κινηματογραφικά στοιχεία, ειδικά το τμήμα τυμπάνου τοποθετείται τόσο καλά μέσα στη ρύθμιση.” *

“Enfoque de la vieja escuela en estilo y creación de esta belleza electrónica. Recordó muchas obras de Tangerine Dream o Klaus Schulze Solo. Hermoso edificio de sonido con atención a los detalles, que crea un ambiente realmente maravilloso con armonías suaves. Los elementos cinematográficos, especialmente la sección del tambor, se coloca muy bien dentro del arreglo.” *

-Nagamag.com

The song “Sonarpilot – Gorgon” is released by Sonarpilot Audio

Track Sources for “Sonarpilot – Gorgon”:
Spotify: open.spotify.com/track/62A76q2rzrgCrKep9tOTRL
Youtube: www.youtube.com/watch?v=rS6D72p-618

Neil Foster – Twilight Song

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Beautiful, very emotional ans cinematic piece of art. Full of melancholic vibes and amazing themes, layered with wonderful sounds. Piano theme as the composition lead element, have the most touching effect on the listener. Violin theme add to that emotion and overall mood, expanding the impact this composition have while listening. ”

“Όμορφο, πολύ συναισθηματικό κινηματογραφικό κομμάτι της τέχνης. Γεμάτο με μελαγχολικά vibes και εκπληκτικά θέματα, στρωμένα με υπέροχους ήχους. Θέμα πιάνου ως στοιχείο μολύβδου σύνθεσης, έχουν το πιο συγκινητικό αποτέλεσμα στον ακροατή. Το θέμα του βιολιού προσθέτει σε αυτό το συναίσθημα και τη συνολική διάθεση, επεκτείνοντας την επίδραση που έχει αυτή η σύνθεση ενώ ακούει.” *

“Hermosa, muy emocional y la obra de arte cinematográfica. Lleno de vibraciones melancólicas y temas increíbles, en capas de sonidos maravillosos. El tema del piano como elemento principal de composición tiene el efecto más conmovedor en el oyente. El tema del violín se suma a esa emoción y estado de ánimo general, ampliando el impacto que tiene esta composición mientras escucha.” *

-Nagamag.com

The song “Neil Foster – Twilight Song” is released by Pickledog Music

Track Sources for “Neil Foster – Twilight Song”:
Spotify: open.spotify.com/track/5TlqRcHaQGzOdjdMAfVLVH

Find Neil Foster on Socials:
Instagram: www.instagram.com/neil_foster_music/

numeral – Hideous

Categories: Audio, Psychill, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Slower groove and very atmospheric mood gives this song beautiful coldness but so emotional. Piano theme alone is one of the best moments and its arranged and placed so well. Backgrounds soundscapes are produced so good, that distorted vibe gives the perfect chill. Beats become more dynamic in the third part, creating the well written peak. ”

“Η πιο αργή αυλάκωση και η πολύ ατμοσφαιρική διάθεση δίνουν σε αυτό το τραγούδι όμορφη κρύα αλλά τόσο συναισθηματική. Το θέμα του πιάνου μόνο είναι μια από τις καλύτερες στιγμές και τα διαμορφωμένα και τοποθετημένα τόσο καλά. Τα φόντο τα ηχητικά τοπία παράγονται τόσο καλά, που η παραμορφωμένη ατμόσφαιρα δίνει την τέλεια ψύχρα. Οι κτύποι γίνονται πιο δυναμικοί στο τρίτο μέρος, δημιουργώντας την καλά γραπτή κορυφή.” *

“El ritmo más lento y el estado de ánimo muy atmosférico le dan a esta canción una hermosa frialdad pero muy emocional. El tema del piano solo es uno de los mejores momentos y está organizado y colocado muy bien. Los paisajes sonoros de fondos se producen tan buenos, que el ambiente distorsionado le da el escalofrío perfecto. Los ritmos se vuelven más dinámicos en la tercera parte, creando el pico bien escrito.” *

-Nagamag.com

The song “numeral – Hideous” is released by numeral records

Track Sources for “numeral – Hideous”:
Spotify: open.spotify.com/track/6rFt9IE8kRraq7wi4qUcaA

Find numeral on Socials:
Instagram: www.instagram.com/numeral_music/
TikTok: www.tiktok.com/@numeral_sounds

Castalia – Ice Land

Categories: Audio, Psychill, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Минималистичное звуковое путешествие от -Castalia-, в новом треке которого раскрываются такие жанры, как Psydub и Psychill и лёгкие, едва ощутимые слои Ambient & Drone накрывающие вас своим тёплым покрывалом. Мелодия ненавязчиво ведёт за собой, а её атмосфера приятно ощущается где-то в глубине вашего подсознания.”

“The minimalist sound trip from -castalia-, in the new track of which such genres as PsyDub and Psychill and the light, barely tangible layers of Ambient & Drone covering you with their warm coverlet are revealed. The melody unobtrusively leads to itself, and its atmosphere is pleasantly felt somewhere in the depths of your subconscious.” *

“Το μινιμαλιστικό ηχητικό ταξίδι από -castalia-, στο νέο κομμάτι της οποίας αποκαλύπτονται τα είδη του Psydub και του Psychill και του φωτός, μόλις απτά στρώματα του περιβάλλοντος και του drone που σας καλύπτουν με το ζεστό κάλυμμα. Η μελωδία οδηγεί διακριτικά στον εαυτό της και η ατμόσφαιρά της είναι ευχάριστα αισθητή κάπου στα βάθη του υποσυνείδητου σας.” *

-Nagamag.com

The song “Castalia – Ice Land” is released by Castalia

Track Sources for “Castalia – Ice Land”:
Spotify: open.spotify.com/track/0UevJVglWZTv3NYDoL6eVJ

Domenico Quaceci – 52Hz Whale

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“A fair share of piano improvisation is ready to unfold its magic for your ear pleasure. Domenico Quaceci leaves his remarkable touch via an absolutely balanced production. Nothing can be so soothing for your body and soul as the Neoclassical sound of a skillful artist. Highly recommended after a busy, tiring day.”

“Ένα δίκαιο μερίδιο του αυτοσχεδιασμού πιάνου είναι έτοιμο να ξεδιπλώσει τη μαγεία του για την ευχαρίστηση του αυτιού σας. Ο Domenico Quaceci αφήνει την αξιοσημείωτη επαφή του μέσω μιας απολύτως ισορροπημένης παραγωγής. Τίποτα δεν μπορεί να είναι τόσο καταπραϋντικό για το σώμα και την ψυχή σας, όπως ο νεοκλασικός ήχος ενός επιδέξιος καλλιτέχνης. Συνιστάται ιδιαίτερα μετά από μια πολυάσχολη, κουραστική μέρα.” *

“Una buena parte de la improvisación de piano está lista para desarrollar su magia para el placer de tu oído. Domenico Quaceci deja su notable toque a través de una producción absolutamente equilibrada. Nada puede ser tan relajante para tu cuerpo y alma como el sonido neoclásico de un hábil artista. Muy recomendable después de un día ocupado y agotador.” *

-Nagamag.com

This song released by: Musica Lavica Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5Y00MNTLuf3vtTfHfHhrev

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/domenicoquaceci_official
TikTok: www.tiktok.com/@domenicoquaceci_

Website: music.apple.com/it/artist/domenico-quaceci/1494294371

Jessica Cotten – Every Golden Hour

Categories: Audio, Psychill, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Very enjoyable and relaxing composition. Perfect and full easy listening sounds that arranged together so well. Piano theme in the background is beautiful, capturing the right emotion that progresses further with every new layer of a harmony. Vocal near the end is so blissful, very dreamy and gentle. ”

“Πολύ ευχάριστη και χαλαρωτική σύνθεση. Τέλειοι και πλήρεις εύκολοι ήχοι ακρόασης που κανονίστηκαν μαζί τόσο καλά. Το θέμα του πιάνου στο παρασκήνιο είναι όμορφο, καταγράφοντας το σωστό συναίσθημα που εξελίσσεται περαιτέρω με κάθε νέο στρώμα αρμονίας. Το φωνητικό κοντά στο τέλος είναι τόσο ευτυχισμένο, πολύ ονειρικό και ευγενικό.” *

“Composición muy agradable y relajante. Sonidos de escucha perfectos y completos que se organizaron tan bien. El tema del piano en el fondo es hermoso, capturando la emoción correcta que progresa aún más con cada nueva capa de armonía. La voz cerca del final es tan maravillosa, muy soñadora y gentil.” *

-Nagamag.com

This song released by: Lunaria Publishing

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/30peDqAECEajLYW7ljfbRf

Cyrille Champagne – Desert Landscape Vision

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Relaxing and very calm atmosphere with beautiful guitar theme that is layered with smooth sounds and harmonies in the background. Strings adds more emotion to the overall mood so well, arrangement is perfectly capturing that feeling. ”

“Χαλαρωτική και πολύ ήρεμη ατμόσφαιρα με όμορφο θέμα κιθάρας που είναι στρωμένο με ομαλούς ήχους και αρμονίες στο παρασκήνιο. Οι χορδές προσθέτουν περισσότερο συναίσθημα στη συνολική διάθεση τόσο καλά, η διάταξη καταγράφει τέλεια αυτό το συναίσθημα.” *

“Ambiente relajante y muy tranquilo con un hermoso tema de guitarra que está en capas con sonidos y armonías suaves en el fondo. Strings agrega más emoción al estado de ánimo general tan bien, el arreglo está capturando perfectamente ese sentimiento.” *

-Nagamag.com

This song released by: Echo Orange

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4CAJtAY7GaBYIEKVwCKU7n
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ECXuEmV5590
Apple Music: music.apple.com/us/album/desert-landscape-vision/1657152270?i=1657153010
Deezer: www.deezer.com/track/2005383977

Load More Posts
Go to Top