numeral – Hideous

Categories: Audio, Psychill, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Slower groove and very atmospheric mood gives this song beautiful coldness but so emotional. Piano theme alone is one of the best moments and its arranged and placed so well. Backgrounds soundscapes are produced so good, that distorted vibe gives the perfect chill. Beats become more dynamic in the third part, creating the well written peak. ”

“Η πιο αργή αυλάκωση και η πολύ ατμοσφαιρική διάθεση δίνουν σε αυτό το τραγούδι όμορφη κρύα αλλά τόσο συναισθηματική. Το θέμα του πιάνου μόνο είναι μια από τις καλύτερες στιγμές και τα διαμορφωμένα και τοποθετημένα τόσο καλά. Τα φόντο τα ηχητικά τοπία παράγονται τόσο καλά, που η παραμορφωμένη ατμόσφαιρα δίνει την τέλεια ψύχρα. Οι κτύποι γίνονται πιο δυναμικοί στο τρίτο μέρος, δημιουργώντας την καλά γραπτή κορυφή.” *

“El ritmo más lento y el estado de ánimo muy atmosférico le dan a esta canción una hermosa frialdad pero muy emocional. El tema del piano solo es uno de los mejores momentos y está organizado y colocado muy bien. Los paisajes sonoros de fondos se producen tan buenos, que el ambiente distorsionado le da el escalofrío perfecto. Los ritmos se vuelven más dinámicos en la tercera parte, creando el pico bien escrito.” *

-Nagamag.com

The song “numeral – Hideous” is released by numeral records

Track Sources for “numeral – Hideous”:
Spotify: open.spotify.com/track/6rFt9IE8kRraq7wi4qUcaA

Find numeral on Socials:
Instagram: www.instagram.com/numeral_music/
TikTok: www.tiktok.com/@numeral_sounds

Castalia – Ice Land

Categories: Audio, Psychill, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Минималистичное звуковое путешествие от -Castalia-, в новом треке которого раскрываются такие жанры, как Psydub и Psychill и лёгкие, едва ощутимые слои Ambient & Drone накрывающие вас своим тёплым покрывалом. Мелодия ненавязчиво ведёт за собой, а её атмосфера приятно ощущается где-то в глубине вашего подсознания.”

“The minimalist sound trip from -castalia-, in the new track of which such genres as PsyDub and Psychill and the light, barely tangible layers of Ambient & Drone covering you with their warm coverlet are revealed. The melody unobtrusively leads to itself, and its atmosphere is pleasantly felt somewhere in the depths of your subconscious.” *

“Το μινιμαλιστικό ηχητικό ταξίδι από -castalia-, στο νέο κομμάτι της οποίας αποκαλύπτονται τα είδη του Psydub και του Psychill και του φωτός, μόλις απτά στρώματα του περιβάλλοντος και του drone που σας καλύπτουν με το ζεστό κάλυμμα. Η μελωδία οδηγεί διακριτικά στον εαυτό της και η ατμόσφαιρά της είναι ευχάριστα αισθητή κάπου στα βάθη του υποσυνείδητου σας.” *

-Nagamag.com

The song “Castalia – Ice Land” is released by Castalia

Track Sources for “Castalia – Ice Land”:
Spotify: open.spotify.com/track/0UevJVglWZTv3NYDoL6eVJ

Jessica Cotten – Every Golden Hour

Categories: Audio, Psychill, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Very enjoyable and relaxing composition. Perfect and full easy listening sounds that arranged together so well. Piano theme in the background is beautiful, capturing the right emotion that progresses further with every new layer of a harmony. Vocal near the end is so blissful, very dreamy and gentle. ”

“Πολύ ευχάριστη και χαλαρωτική σύνθεση. Τέλειοι και πλήρεις εύκολοι ήχοι ακρόασης που κανονίστηκαν μαζί τόσο καλά. Το θέμα του πιάνου στο παρασκήνιο είναι όμορφο, καταγράφοντας το σωστό συναίσθημα που εξελίσσεται περαιτέρω με κάθε νέο στρώμα αρμονίας. Το φωνητικό κοντά στο τέλος είναι τόσο ευτυχισμένο, πολύ ονειρικό και ευγενικό.” *

“Composición muy agradable y relajante. Sonidos de escucha perfectos y completos que se organizaron tan bien. El tema del piano en el fondo es hermoso, capturando la emoción correcta que progresa aún más con cada nueva capa de armonía. La voz cerca del final es tan maravillosa, muy soñadora y gentil.” *

-Nagamag.com

This song released by: Lunaria Publishing

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/30peDqAECEajLYW7ljfbRf

Suduaya – Dubxley

Categories: Psychill, The Latest, Video|Tags: , , |

“”Suduaya” invites you in the magic world of Psychill with more than seven minutes of balanced electronic vibrations. Grab this chance to offer yourself a deeply relaxing break and recharge your energy. Also the crystal clarity of the whole production is an additional reason to concentrate on this sound.”

-Nagamag.com

Blissful psychill with a hint of dub from Suduaya

Agniy – Mistral

Categories: Audio, Psychill, The Latest|Tags: , , , |

“A beautiful, mystical and very deep work in the World Music genre with a huge variety of sound elements. Ethnic motifs, a chic-spelled rhythm-section and extraterrestrial beauty of vocals, which, like angels descending from heaven, warms and soothes.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Красивое, мистическое и очень глубокое произведение в жанре World Music с огромным разнообразием звуковых элементов. Этнические мотивы, шикарно прописанная ритм-секция и внеземной красоты вокал, который словно ангелы спустившиеся с небес — согревает и успокаивает.”

-Nagamag.com

www.instagram.com/agniy_mc/

Panda On The Bamboo Tree – Shanti Shantaia

Categories: Audio, Features, Psychill, Psychill Features, The Latest|Tags: , , , |

“Merging a panoply of electronic subgenres into an explosive package, "Panda On The Bamboo Tree" offer a special listening experience. Prepare for a psychedelic, hypnotic and meditative touch which can leave its mark inside your head.”

-Nagamag.com

Variegated electronics and deep bass are harmoniously diluted with ethnic motifs and even acoustic Indian vocals. The musician combines such genres as downtempo, chillout, lounge and others, creating unique psychedelic music piece by piece.

Chromadescent – Ripple

Categories: Audio, Psychill, The Latest|Tags: , |

“The variety of downtempo percussion elements and excellent work with effects that immerse music into the atmosphere of Psychill, driving crazy with their sound palette. This is one -way trip and in your hands the last ticket. Don't be late!” (Automatically Translated with Google Translate)

“Разнообразие перкуссионных элементов Downtempo и отличная работа с эффектами, которые погружают в атмосферу Psychill музыки, сводя с ума своей звуковой палитрой. Это путешествие в один конец и в ваших руках последний билет. Не опоздайте!”

-Nagamag.com

www.instagram.com/chromadescent/

4nzek – Mantis

Categories: Audio, Psychill, The Latest|Tags: , , , |

“Are there few bright colors in your life? The daily rhythm is too measured and viscous? Turn on this Dubstep track from the masters of your craft and plunge with your head into the abyss of a crazy and very rich atmosphere!” (Automatically Translated with Google Translate)

“В вашей жизни мало ярких красок? Ежедневный ритм слишком размеренный и вязкий? Включите этот Dubstep трек от мастеров своего дела и окунитесь с головой в бездну сумасшедшей и очень насыщенной атмосферы!”

-Nagamag.com

ffm.bio/bnaodxd

D!lemma – the wizard’s den

Categories: Audio, Psychill, The Latest|Tags: , , |

“A snow avalanche of IDM and Glitch music awaits you, in which it is simply an incredible palette from diversity and experiments. D! Lemma a real master of synthesis of the crazy sounds that can drive you crazy!” (Automatically Translated with Google Translate)

“На вас ожидает снежная лавина из ломаных ритмов IDM и Glitch музыки, в которой просто невероятная палитра из разнообразия и экспериментов. D!lemma настоящий мастер синтеза самых сумасшедших звуков, которые способны свести вас с ума!”

-Nagamag.com

www.instagram.com/dilemma.muusic/

Load More Posts
Go to Top