Music Genre

Kowloon – So Long Ago | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Με ευαισθησία η υπέροχη ροκ μπαλάντα μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Η ρομαντική μελωδία μαλακώνει τις σκέψεις μας και μας απελευθερώνει. Τα εξαίσια φωνητικά μας μεταφέρουν πίσω στο χρόνο και οι αναμνήσεις έρχονται απροσδόκητα. Η αρμονική ροή του ρυθμού μας χαλαρώνει και μπορούμε να δούμε καθαρά τα συναισθήματα μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“With sensitivity the wonderful rock ballad speaks directly to the heart. The romantic melody softens our thoughts and sets us free. The exquisite vocals transport us back in time and the memories come unexpectedly. The harmonious flow of the rhythm relaxes us and we can see our emotions clearly.”

-Nagamag.com

“Con sensibilidad, la maravillosa balada de rock habla directamente al corazón. La melodía romántica suaviza nuestros pensamientos y nos libera. Las exquisitas voces nos transportan al pasado y los recuerdos llegan de forma inesperada. El fluir armonioso del ritmo nos relaja y podemos ver nuestras emociones con claridad.”

-Nagamag.com

The original review of “Kowloon – So Long Ago” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Kowloon” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Rock music review, inspired by the unique song “Kowloon – So Long Ago”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Kowloon – So Long Ago” encourages us to continue sharing such Rock songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Rock listeners!

Listen to “Kowloon – So Long Ago” on Spotify

You can listen to “Kowloon – So Long Ago” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Kowloon – So Long Ago

Song Sources for “Kowloon – So Long Ago”:
Spotify: open.spotify.com/track/2mwWMTSbF9AfSKm2Te5ETf

Rock home page where “Kowloon – So Long Ago” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Kowloon”, providing music reviews and music discoveries like “So Long Ago”.
This music post about song “So Long Ago” by “Kowloon” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Kowloon” and more Rock, Chillwave, Folktronica songs like “So Long Ago” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Kowloon – So Long Ago” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Vraell – fil | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“-Vraell- обладает особым даром — он искусство объединяет сердца тех, кто прикоснётся к его музыке. Его новый акустический трек представляет собой великолепное сочетание между жанрами Acoustic Folk и Folktronica. Этот музыкальный эксперимент переносит нас в удивительный мир искусства, где традиционные звуки и обволакивающий вокал гармонично сочетаются друг с другом.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“-Vraell- has a special gift – his art unites the hearts of those who touch his music. His new acoustic track is a great combination between the Acoustic Folk and Folktronica genres. This musical experiment takes us into the wonderful world of art, where traditional sounds and enveloping vocals are harmoniously combined with each other.”

-Nagamag.com

“-Ο Vraell- έχει ένα ιδιαίτερο χάρισμα – η τέχνη του ενώνει τις καρδιές όσων αγγίζουν τη μουσική του. Το νέο του ακουστικό κομμάτι είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός μεταξύ των ειδών Acoustic Folk και Folktronica. Αυτό το μουσικό πείραμα μας ταξιδεύει στον υπέροχο κόσμο της τέχνης, όπου οι παραδοσιακοί ήχοι και τα περικυκλωμένα φωνητικά συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους.”

-Nagamag.com

The original review of “Vraell – fil” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Vraell” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Vraell – fil”. Hit play button and lay back while the vibes that Vraell managed to create will feel your body with the feelings that only “fil” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Vraell – fil” on Youtube and Spotify

You can listen to “Vraell – fil” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Vraell – fil”.


Lyrics of Vraell – fil

Why oh why, do you need that high
Of always dancing on the tightrope

Just another sip
So you’ll feel the ground
Right before you slip on the slope

Feel my heart
There you’ll no longer be afraid
You’ll finally be able to say
All the things that make you wanna keep Dancing on the tightrope

Like a star you go and fly
You fly away and go dance on the thread Like a star you fly high And this love we have’s better than the movies
We sang until we cried on the rooftops Danced and shouted until dawn

We sang and cried on the rooftops
Danced and shouted,
all for you
Anything for you


Additional information/sources for Vraell – fil

The song “Vraell – fil” is released by Nettwerk Music Group

Song Sources for “Vraell – fil”:
Spotify: open.spotify.com/track/7jaZc9eo2aoNcbGNcfdW3q
Youtube: www.youtube.com/watch?v=XOVX5oRfZ4g
Apple Music: music.apple.com/us/album/fil-feat-jasm%C3%AFn/1731453287?i=1731453289
Deezer: www.deezer.com/track/2666410182
Pandora: www.pandora.com/TR:116888360

Pop home page where “Vraell – fil” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Vraell”, providing music reviews and music discoveries like “fil”.
This music post about song “fil” by “Vraell” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Vraell” and more Pop, Acoustic Folk, Folktronica songs like “fil” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Vraell – fil” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Pallmer – Swimming | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Чувственные и такие воздушные акустические аккорды дарят незабываемую мелодию и создаётся впечатление, что вы погружаетесь в глубины океана музыки. Chamber Pop несёт с собой ощущение свободы и лёгкости, пропитанное непринуждённым вокалом -Pallmer-. Каждый звук и каждая нота прорезают воздух, вызывая волны эмоций.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Sensual and such air acoustic chords give an unforgettable melody and it seems that you are immersed in the depths of the ocean of music. Chamber Pop carries with it a feeling of freedom and lightness, saturated with laid -back vocals -pallmer-. Each sound and each note cut out air, causing waves of emotions.”

-Nagamag.com

“Οι αισθησιακές και τέτοιες ακουστικές χορδές δίνουν μια αξέχαστη μελωδία και φαίνεται ότι βυθιστείτε στα βάθη του ωκεανού της μουσικής. Το Pop του θαλάμου φέρει μαζί του ένα αίσθημα ελευθερίας και ελαφρότητας, κορεσμένο με φωνητικά -back -pallmer-. Κάθε ήχος και κάθε σημείωση κόβει τον αέρα, προκαλώντας κύματα συναισθημάτων.”

-Nagamag.com

The original review of “Pallmer – Swimming” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Pallmer” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Pop reviewers and it all about “Pallmer – Swimming”. Hit play button and lay back while the vibes that Pallmer managed to create will feel your body with the feelings that only “Swimming” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Pop songs from around the world, and share them with Pop listeners, worldwide.

Listen to “Pallmer – Swimming” on Youtube and Spotify

You can listen to “Pallmer – Swimming” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Pallmer – Swimming”.


Lyrics of Pallmer – Swimming

Drinking thick port from cheap glasses
Wanting so much, calling it coping
Jaded for the first time and finally
Feeling the weight of what that means
Craving sweetness like a fruit fly

Wishing I could swim in it
Wishing I could swim in it

Saying I’m sad sounds too simple
A candid statement that takes up room
Swallow my words so they disappear like
Skipping stones across the ocean on a cold day

Wishing I could swim in it
Wishing I could swim in it

This is my body, solid and warm
Distill me down to currents and salt
Floating on hopes that are buoyed by uncertainty
That could flood me, but I will keep my head up
Knowing I could swim in it
Knowing I could swim in it

Drinking thick port from cheap glasses
Wanting so much, calling it coping.


Additional information/sources for Pallmer – Swimming

Song Sources for “Pallmer – Swimming”:
Spotify: open.spotify.com/track/1Vnlc0b2Hf9aPRGaaLhZ5g
Youtube: www.youtube.com/watch?v=0iVekkVm0m8

Pop home page where “Pallmer – Swimming” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Pallmer”, providing music reviews and music discoveries like “Swimming”.
This music post about song “Swimming” by “Pallmer” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Pallmer” and more Pop, Chamber Pop, Folktronica songs like “Swimming” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Pallmer – Swimming” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Olivia Reid – Nightmare Machine | Pop music review

Categories: Audio, Features, Pop, Pop Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

Nagamag proudly presents the song with title “Nightmare Machine” by the talented “Olivia Reid”. A unique Pop composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Olivia Reid – Nightmare Machine”. The song expresses Indietronica, Indie Pop, Folktronica music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the following music review that one of our experienced Pop reviewers motivated to write about “Olivia Reid – Nightmare Machine”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Pop songs that discovers around the globe, for Pop listeners of all over the world! The original review of “Olivia Reid – Nightmare Machine” is written in the native language that is spoken by the dedicated Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations, of which the first one depends from the origin of the artist “Olivia Reid” (United States) and the other is translated in English/Spanish/Greek depended by the original music review as well as the first translation.

“Very distinctive style, beautiful voice, strong and vibrant with a great message of the song. Recording is nice, clear and very smooth. Arrangement is done so well, with a perfect flow and story telling. The song is put together very well overall. It’s definitely something that needs to be heard. ”

“Πολύ διακριτικό στυλ, όμορφη φωνή, ισχυρή και ζωντανή με ένα μεγάλο μήνυμα του τραγουδιού. Η εγγραφή είναι ωραία, καθαρή και πολύ ομαλή. Η ρύθμιση γίνεται τόσο καλά, με μια τέλεια ροή και ιστορία. Το τραγούδι είναι μαζί πολύ καλά συνολικά. Είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να ακουστεί.” *

“Estilo muy distintivo, voz hermosa, fuerte y vibrante con un gran mensaje de la canción. La grabación es agradable, clara y muy suave. El arreglo se hace muy bien, con un flujo perfecto y una narración de historias. La canción está junta muy bien en general. Definitivamente es algo que necesita ser escuchado.” *

-Nagamag.com

Listen to “Olivia Reid – Nightmare Machine” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Pop song.

Song Sources for “Olivia Reid – Nightmare Machine”:
Spotify: open.spotify.com/track/7GAoSqewwn9PArGeeD3DVv

Find Olivia Reid on Socials:
Instagram: www.instagram.com/oliviareidmusic/
TikTok: www.tiktok.com/@oliviareidmusic

Website of Olivia Reid:
www.oliviareid.com/

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Olivia Reid”, providing music reviews and music discoveries like “Nightmare Machine”.
This music post about song “Nightmare Machine” by “Olivia Reid” has been arranged in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Olivia Reid” and more Pop, Indietronica, Indie Pop, Folktronica songs like “Nightmare Machine” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

If you enjoyed “Olivia Reid – Nightmare Machine” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Jack in Water – All The Fires You Start

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Γλυκιά, ζεστή και νοσταλγική μελωδία που εκφράζει ωστόσο τη δυναμική και το ταπεραμέντο της. Τα φωνητικά με την ξεχωριστή χροιά τους μαγεύουν τις αισθήσεις και με το σχεδόν ψιθυριστό ύφος τους κατορθώνουν να εισχωρήσουν στο μυαλό και την ψυχή. Ο ρυθμός με την ήρεμη δύναμη του καταφέρνει να μας μεταφέρει την ένταση του και να μας παρασύρει μαζί του.”

“Sweet, warm and nostalgic melody that expresses its dynamic and temperament, however. The vocals with their distinctive complexion captivate the senses and in their almost whispering style they manage to penetrate the mind and soul. The rhythm with his calm power manages to convey his intensity and drag us with him.” *

“Sin embargo, la melodía dulce, cálida y nostálgica que expresa su dinámica y temperamento. Las voces con su tez distintiva cautivan los sentidos y en su estilo casi susurro logran penetrar la mente y el alma. El ritmo con su poder tranquilo logra transmitir su intensidad y arrastrarnos con él.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Jack in Water – All The Fires You Start”:
Spotify: open.spotify.com/track/2emZBiVIIHWtP7pUSsnGEX

Find Jack in Water on Socials:
Instagram: www.instagram.com/jackinwatermusic/
Twitter: twitter.com/jackinwater

Sgammato x Brendan Daugherty – Baby, Don’t You Know?

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Melancholic feeling of the song is mixed with wonderful and smooth beat, that is very relaxing, as well as the song sound structure. Vocals are definitely full of depth and mixture feelings, dynamic at moments and very calming at the same time. Beautifully produced, specially the vocal layering and the effects used, amazing atmosphere they create. ”

“Η μελαγχολική αίσθηση του τραγουδιού αναμιγνύεται με υπέροχο και ομαλό ρυθμό, που είναι πολύ χαλαρωτικό, καθώς και η δομή ήχου τραγουδιού. Τα φωνητικά είναι σίγουρα γεμάτα από συναισθήματα βάθους και μείγματος, δυναμικά σε στιγμές και πολύ χαλαρωτικά ταυτόχρονα. Όμορφα παραγόμενο, ειδικά η φωνητική στρώση και τα αποτελέσματα που χρησιμοποιούνται, εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιουργούν.” *

“La melancólica sensación de la canción se mezcla con un ritmo maravilloso y suave, que es muy relajante, así como la estructura de sonido de la canción. Las voces definitivamente están llenas de profundidad y sentimientos de mezcla, dinámica en momentos y muy calmantes al mismo tiempo. Bellamente producida, especialmente las capas vocales y los efectos utilizados, la atmósfera sorprendente que crean.” *

-Nagamag.com

The song “Sgammato x Brendan Daugherty – Baby, Don’t You Know?” is released by Sgammato Music

Song Sources for “Sgammato x Brendan Daugherty – Baby, Don’t You Know?”:
Spotify: open.spotify.com/track/3WQ33okqr76ANa28BWhl6y
Youtube: www.youtube.com/watch?v=oQBnnOKPs8k
Apple Music: music.apple.com/us/album/baby-dont-you-know/1680115566?i=1680115667
Deezer: www.deezer.com/track/2218863777

Nanuk – Young

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Эту Folk композицию хочется пить маленькими глотками, как если бы она была сладким и крепким эликсиром. Очарование и элегантность в каждом звуке, в который -Nanuk- вложил всё своё сердце. Почувствуйте себя молодым и вечным, насладитесь красотой голоса вокалиста и красивым исполнением на акустической гитаре.”

“I want to drink this folk composition in small sips, as if it were a sweet and strong elixir. Charm and elegance in every sound, in which -nanuk- put his whole heart. Feel like young and eternal, enjoy the beauty of the vocalist’s voice and a beautiful performance on an acoustic guitar.” *

“Θέλω να πίνω αυτή τη λαϊκή σύνθεση σε μικρές γουλιές, σαν να ήταν ένα γλυκό και ισχυρό ελιξίριο. Γοητεία και κομψότητα σε κάθε ήχο, στον οποίο -nanuk- έβαλε όλη του την καρδιά. Νιώστε σαν νέοι και αιώνιοι, απολαύστε την ομορφιά της φωνής του τραγουδιστή και μια όμορφη παράσταση σε μια ακουστική κιθάρα.” *

-Nagamag.com

The song “Nanuk – Young” is released by DistroKid

Song Sources for “Nanuk – Young”:
Spotify: open.spotify.com/track/1p4iQ1vXaXtoM8SyOamNNU

Find Nanuk on Socials:
Instagram: www.instagram.com/nanukworld

Jessica Carter Altman – Blood Moon

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Απαλά και αρμονικά φωνητικά που ταξιδεύουν το μυαλό και την καρδιά κάνουν το κομμάτι μοναδικό. Τα υπέροχα ανεβοκατεβάσματα της έντασης της φωνής μας μαγεύουν. Η φανταστική μελωδία εισχωρεί στην ψυχή και την αναστατώνει ευχάριστα σαν ένα φως που διώχνει το σκοτάδι. Ο ρυθμός σαν τον κυματισμό της θάλασσας μας παρασύρει και μας πάει μακριά.”

“Soft and harmonious vocals that travel the mind and heart make the piece unique. The magnificent uphill of the intensity of our voice are fascinating. The fantastic melody enters the soul and pleasantly upsets it like a light that drives the darkness. The rhythm like the ripple of the sea drags us and goes away.” *

“Soft and harmonious vocals that travel the mind and heart make the piece unique. The magnificent uphill of the intensity of our voice are fascinating. The fantastic melody enters the soul and pleasantly upsets it like a light that drives the darkness. The rhythm like the ripple of the sea drags us and goes away.” *

-Nagamag.com

The song “Jessica Carter Altman – Blood Moon” is released by JCA Productions LLC

Song Sources for “Jessica Carter Altman – Blood Moon”:
Spotify: open.spotify.com/track/33QzCCTsdChGuO6TjvqtG4
Youtube: www.youtube.com/watch?v=RtIrNE0JK4U
Deezer: www.deezer.com/track/1974630357

Find Jessica Carter Altman on Socials:
Instagram: www.instagram.com/jessica.carter.altman
Twitter: twitter.com/jcarteraltman

Website of Jessica Carter Altman:
www.jessicacarteraltman.com/

Grandfather Machine – Hear It Running (Old Bones)

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Beautiful and smooth guitar theme from the intro of the song makes the wonderful atmosphere and mood. Lead vocals expands that vibe even further, with so much emotion. As the song progresses so does the soundscape in the background, layering the structure so well, specially the saxophone part, that is so smooth. ”

“Όμορφο και ομαλό θέμα κιθάρας από την εισαγωγή του τραγουδιού κάνει την υπέροχη ατμόσφαιρα και τη διάθεση. Τα φωνητικά μολύβδου επεκτείνουν αυτό το vibe ακόμη περισσότερο, με τόσο πολύ συναίσθημα. Καθώς το τραγούδι εξελίσσεται, το ίδιο συμβαίνει και το ηχητικό τοπίο στο παρασκήνιο, η στρώση της δομής τόσο καλά, ειδικά το τμήμα σαξόφωνο, που είναι τόσο ομαλή.” *

“El tema de guitarra hermoso y suave de la introducción de la canción hace que el maravilloso ambiente y el estado de ánimo. La voz principal amplía esa vibra aún más, con tanta emoción. A medida que avanza la canción, también lo hace el paisaje sonoro en el fondo, colocando la estructura tan bien, especialmente la parte del saxofón, que es tan suave.” *

-Nagamag.com

The song “Grandfather Machine – Hear It Running (Old Bones)” is released by Goodnight Shirt Records

Track Sources for “Grandfather Machine – Hear It Running (Old Bones)”:
Spotify: open.spotify.com/track/7oTM56lDkbKnL5kc5dse83
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Z4ty4O3cWxY
Apple Music: music.apple.com/us/album/hear-it-running-old-bones/1669382830?i=1669382831

Find Grandfather Machine on Socials:
Instagram: www.instagram.com/grandfathermachine/

Website of Grandfather Machine:
grandfathermachine.com

Dan Mangan x Felix Cartal – Just Know It (Felix Cartal’s Sunset Mix)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Μοναδική μελωδία που διαπερνά το μυαλό και αναστατώνει τις αισθήσεις ευχάριστα. Δημιουργεί μια φανταστικά υπέροχη ατμόσφαιρα που δεν θέλεις να τη χάσεις με τίποτα. Τα φωνητικά απόλυτα ταιριασμένα βρίσκονται σε πλήρη αρμονία και ανεβάζουν το επίπεδο του κομματιού ακόμα πιο πολύ. Ο ζωντανός ρυθμός κρατά το ενθουσιασμό μας αμείωτο από την αρχή έως το τέλος.”

“Unique melody that permeates the mind and upset the senses pleasantly. It creates a fantastic wonderful atmosphere that you don’t want to lose with anything. The vocals are perfectly matched in complete harmony and raise the level of the piece even more. The living rhythm keeps our enthusiasm unabated from beginning to end.” *

“Unique melody that permeates the mind and upset the senses pleasantly. It creates a fantastic wonderful atmosphere that you don’t want to lose with anything. The vocals are perfectly matched in complete harmony and raise the level of the piece even more. The living rhythm keeps our enthusiasm unabated from beginning to end.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Dan Mangan x Felix Cartal – Just Know It (Felix Cartal’s Sunset Mix)”:
Spotify: open.spotify.com/track/6g1nZGJA20gADqQYbM6JWX

Load More Posts
Go to Top