Music Genre

Steven Poole – In Silent Circles

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Μέσα στην ησυχία της ψυχής έρχεται η μελωδία να ανάψει τη φλόγα του πάθους και να βγάλει στο φως τα συναισθήματα που τόσο καλά είχαν κρυφτεί για να μπορεί να γίνει η ζωή ανεκτή. Το μυαλό αρχίζει να καθαρίζει και να βλέπει μπροστά του να ξετυλίγεται το κουβάρι της αλήθειας. Με τόση ειλικρίνεια και απλότητα ο ρυθμός βάζει τις σκέψεις στη σειρά και οι απαντήσεις έρχονται μόνες τους.”

“In the quiet of the soul comes the melody to light the flame of passion and to bring to light the emotions that had been so well hidden so that life could be tolerated. The mind begins to clean and see the tangle of truth unfold in front of him. With so much honesty and simplicity the rhythm puts the thoughts in the order and the answers come on their own.” *

“En la tranquilidad del alma viene la melodía para encender la llama de la pasión y sacar a la luz las emociones que habían estado tan bien ocultas para que la vida pudiera ser tolerada. La mente comienza a limpiar y ver que la enredo de la verdad se desarrolla frente a él. Con tanta honestidad y simplicidad, el ritmo pone los pensamientos en el orden y las respuestas se encuentran solas.” *

-Nagamag.com

The song “Steven Poole – In Silent Circles” is released by MCX Distro

Song Sources for “Steven Poole – In Silent Circles”:
Spotify: open.spotify.com/track/3Fi64ymdsl9nM0MRlKn96J

Find Steven Poole on Socials:
Twitter: twitter.com/stevenpoole

Sergio Díaz De Rojas – Amanita Muscaria

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Эта композиция станет для вас бесконечным путешествием в неоклассическую музыку. Подобно таинственной находке этот трек создаёт вдохновляющую атмосферу, полную загадок и эмоций, которая наполнена жизненной энергией и глубоким смыслом. Мелодия фортепиано создаёт эффект таинственности и помогает обрести идеальное настроение для медитации и вдумчивого погружения в свои мысли.”

“This composition will be an endless trip to neoclassical music for you. Like a mysterious find, this track creates an inspiring atmosphere full of mysteries and emotions, which is filled with vital energy and deep meaning. The piano melody creates the effect of mystery and helps to find the perfect mood for meditation and thoughtful immersion in your thoughts.” *

“Esta composición será un viaje interminable a la música neoclásica para ti. Como un hallazgo misterioso, esta pista crea una atmósfera inspiradora llena de misterios y emociones, que está llena de energía vital y un significado profundo. La melodía del piano crea el efecto del misterio y ayuda a encontrar el estado de ánimo perfecto para la meditación y la inmersión reflexiva en sus pensamientos.” *

-Nagamag.com

The song “Sergio Díaz De Rojas – Amanita Muscaria” is released by Nettwerk Music Group

Song Sources for “Sergio Díaz De Rojas – Amanita Muscaria”:
Spotify: open.spotify.com/track/31cDKBadfCTKxCAOe0BNeA
Youtube: www.youtube.com/watch?v=R1AusfeAmuk
Apple Music: music.apple.com/us/album/amanita-muscaria/1680827633?i=1680827636
Deezer: www.deezer.com/track/2227397097

Find Sergio Díaz De Rojas on Socials:
Instagram: www.instagram.com/bonjoursergio/

Website of Sergio Díaz De Rojas:
bonjoursergio.com

Neil Foster – Sheskinmore

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Неоклассическая композиция от -Neil Foster- характеризуется мелодичными фортепианными аккордами, которые создают атмосферу умиротворения и спокойствия, а благодаря приятной и волшебной мелодии может стать отличным выбором для релаксации или фоновой музыки, чтобы начать своё путешествие к гармонии с самим собой.”

“The neoclassical composition from -neil foster is characterized by melodic piano chords that create an atmosphere of peace and tranquility, and thanks to a pleasant and magical melody, it can be a great choice for relaxation or background music to start its journey to harmony with yourself.” *

“Η νεοκλασική σύνθεση από το -neil Foster χαρακτηρίζεται από μελωδικές χορδές πιάνου που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ειρήνης και ηρεμίας και χάρη σε μια ευχάριστη και μαγική μελωδία, μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή για χαλάρωση ή μουσική υπόκρουση για να ξεκινήσει το ταξίδι της στην Harmony με τον εαυτό σας .” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Neil Foster – Sheskinmore”:
Spotify: open.spotify.com/track/6QwMbamESRgpeTcucExxib

Find Neil Foster on Socials:
Instagram: www.instagram.com/neil_foster_music/

Mare Insularum Pier – One

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Композиция -Mare Insularum Pier- поразила нас своей красотой и глубиной. Музыка отводит взгляд за горизонт, открывая перед слушателем прекрасный вид на бесконечное море. Она вдохновляет на безграничные приключения и мечты.
Мелодия пиано передаёт через себя чарующие звуковые волны, гармонию и энергиею. Эмоциональная композиция, которая сделает прекрасным начало вашего дня.”

“The composition -mar insularum pier- struck us with its beauty and depth. Music looks over the horizon, opening before the listener a beautiful view of the endless sea. It inspires endless adventures and dreams.
The melody of the Piano conveys the enchanting sound waves, harmony and energy through itself. The emotional composition that will make the start of your day.” *

“La composizione -mar del molo insularum, ci ha colpito con la sua bellezza e profondità. La musica guarda oltre l’orizzonte, aprendo davanti all’ascoltatore una splendida vista del mare infinito. Ispira avventure e sogni infiniti.
La melodia del piano trasmette le incantevoli onde sonore, armonia ed energia attraverso se stessa. La composizione emotiva che farà l’inizio della tua giornata.” *

-Nagamag.com

The song “Mare Insularum Pier – One” is released by Independent

Song Sources for “Mare Insularum Pier – One”:
Spotify: open.spotify.com/track/5P351NicHrveBoDb0MHUu0
Apple Music: music.apple.com/us/album/one/1682171414?i=1682171787

Geert Veneklaas – The Dream

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Меланхоличная и безумно красивая фортепианная композиция от -Geert Veneklaas- наполненная красивыми мечтами и снами. Каждая нота в этой музыке насыщенна живительной силой, которая помогает душе не заблудиться в глубинах своих сновидений. Музыка вызывает потрясающие визуальные образы, которые заставляют нас забывать о реальности и погружаться в мир, где царит гармония и красота.”

“A melancholy and insanely beautiful piano composition from -seert Veneklaas is filled with beautiful dreams and dreams. Each note in this music is saturated with a life -giving force that helps the soul not get lost in the depths of his dreams. Music causes amazing visual images that make us forget about reality and plunge into the world where harmony and beauty reigns.” *

“Een melancholische en waanzinnig mooie pianocompositie van -Sert Veneklaas is gevuld met prachtige dromen en dromen. Elke noot in deze muziek is verzadigd met een levenskracht die de ziel helpt niet te verdwalen in de diepten van zijn dromen. Muziek veroorzaakt verbazingwekkende visuele beelden die ons doen vergeten de realiteit te vergeten en de wereld in te duiken waar harmonie en schoonheid heersen.” *

-Nagamag.com

The song “Geert Veneklaas – The Dream” is released by GV Neoclassical

Song Sources for “Geert Veneklaas – The Dream”:
Spotify: open.spotify.com/track/7K774KWtBU4tJTcUm0v52q
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ioxTv5y2wNY
Deezer: www.deezer.com/track/2227877297

Martin Rott – Ascension

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Dreamy soundscape full of mesmerizing tones and themes. Cinematic structure expands beautifully with very rhythmic patterns that are layered with wonderful string and violins themes. Piano in the background gives more emotion and depth within the composition in amazing way. ”

“Ονειρεμένο ήχο γεμάτο μαγευτικούς τόνους και θέματα. Η κινηματογραφική δομή επεκτείνεται όμορφα με πολύ ρυθμικά σχέδια που είναι στρωμένα με υπέροχα θέματα και βιολιά. Το πιάνο στο παρασκήνιο δίνει περισσότερο συναίσθημα και βάθος μέσα στη σύνθεση με εκπληκτικό τρόπο.” *

“Verträumte Klanglandschaften voller faszinierender Töne und Themen. Die filmische Struktur erweitert sich wunderschön mit sehr rhythmischen Mustern, die mit wunderbaren Saiten- und Geigenthemen geschichtet sind. Klavier im Hintergrund verleiht auf erstaunliche Weise mehr Emotionen und Tiefe in der Komposition.” *

-Nagamag.com

The song “Martin Rott – Ascension” is released by Blue Marble

Song Sources for “Martin Rott – Ascension”:
Spotify: open.spotify.com/track/3O6PztRt1ojseEbZri5EIb

Find Martin Rott on Socials:
Instagram: www.instagram.com/martin.the/

Website of Martin Rott:
recordjet.promo.li/MartinRottAcapulco

Sina Lennox – Lights

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Mesmerizing atmosphere and beautiful piano themes that creates dreamy effect. Full of positive feeling can be heard with every note, perfectly exploring the title of the composition, lights in every sense of the word. Arrangement and production is done so well, capturing the soundscapes in a right way. ”

“Μεγάλη ατμόσφαιρα και όμορφα θέματα πιάνου που δημιουργούν ονειρικό αποτέλεσμα. Γεμάτο θετικό συναίσθημα μπορεί να ακουστεί με κάθε σημείωση, εξερευνώντας τέλεια τον τίτλο της σύνθεσης, τα φώτα με κάθε έννοια της λέξης. Η ρύθμιση και η παραγωγή γίνεται τόσο καλά, καταγράφοντας τα ηχητικά τοπία με τον σωστό τρόπο.” *

“Faszinierende Atmosphäre und schöne Klavierthemen, die verträumte Effekte erzeugen. Bei jeder Notiz ist mit jeder Notiz zu hören, die den Titel der Komposition perfekt erforscht, Lichter in jedem Sinne des Wortes. Arrangement und Produktion werden so gut gemacht und die Klanglandschaften richtig erfassen.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Sina Lennox – Lights”:
Spotify: open.spotify.com/track/23Vm6am9xaEUuPWqWGf4rI

Julian Loida – You Will Be Missed

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Οι εκπληκτικές νότες του πιάνου εισχωρούν στο μυαλό μας και μοιράζονται την αγωνία τους μαζί μας. Η μελωδία ζωηρή περιπλανιέται αναζητώντας τον χαμένο εαυτό της. Μαζί της αναζητώντας την αλήθεια πετώ πάνω από τα σύννεφα και αφήνω πίσω μου τα ανούσια και μικρά. Μέσα από την μουσική όλα είναι τόσο ξεκάθαρα.”

“The stunning notes of the piano penetrate our minds and share their anxiety with us. The melody vividly wanders in search of her lost self. With her looking for the truth I fly over the clouds and leave behind the meaningless and small. Through music everything is so clear.” *

“Las impresionantes notas del piano penetran nuestras mentes y comparten su ansiedad con nosotros. La melodía deambula vívidamente en busca de su ser perdido. Con ella buscando la verdad, vuelo sobre las nubes y dejo atrás lo pequeño y sin sentido. A través de la música, todo está tan claro.” *

-Nagamag.com

The song “Julian Loida – You Will Be Missed” is released by GRATITUDE SOUND MUSIC

Song Sources for “Julian Loida – You Will Be Missed”:
Spotify: open.spotify.com/track/6cypCQRXm0R9dVvv4kF7oS
Apple Music: music.apple.com/us/album/you-will-be-missed/1673973311?i=1673973314
Deezer: www.deezer.com/track/2162263927

Find Julian Loida on Socials:
Instagram: www.instagram.com/julianloida/

Website of Julian Loida:
www.julianloida.com/

Eydís Evensen – Tranquillant

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Με απαλές και ήρεμες κινήσεις ο πρωινός αέρας με γεμίζει αισιοδοξία και μου δίνει κουράγιο. Η υπέροχη μελωδία με αγκαλιάζει και μου χαϊδεύει στοργικά τα μαλλιά. Η χαρά βρίσκει ξανά θέση μέσα μου ενώ συλλογίζομαι όλα τα εμπόδια που πέρασαν. Οι εξαίσιες νότες του πιάνουν κατορθώνουν να μου δείξουν καθαρά την αλήθεια και να με κάνουν να προχωρήσω μπροστά.”

“With gentle and calm movements, the morning air fills me with optimism and gives me courage. The wonderful melody hugs me and caresses my hair. Joy finds a place again in me while I think about all the obstacles that passed. His exquisite notes catch him clearly show me the truth and make me move forward.” *

“Með mildum og rólegum hreyfingum fyllir morgunloftið mig bjartsýni og gefur mér hugrekki. Hin yndislega lag knúsar mig og strýkur hárið á mér. Joy finnur aftur stað í mér á meðan ég hugsa um allar hindranir sem liðu. Stórkostlegar athugasemdir hans ná honum sýna mér greinilega sannleikann og láta mig halda áfram.” *

-Nagamag.com

The song “Eydís Evensen – Tranquillant” is released by XXIM Records

Song Sources for “Eydís Evensen – Tranquillant”:
Spotify: open.spotify.com/track/7lvEhtMzOBgfVBu4oF7cse
Youtube: www.youtube.com/watch?v=IWOMTs_1NUY
Apple Music: music.apple.com/us/album/tranquillant/1669016720?i=1669016733
Deezer: www.deezer.com/track/2230959697

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Katya Richardson – From A Past Life

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Η ήρεμη και ρομαντική μελωδία ρέει μέσα στο μυαλό και στο σώμα. Η μελαγχολική της υπόσταση με γεμίζει σκέψεις και μπορώ πια να αναλογιστώ και να αναζητήσω τις απαντήσεις στα ερωτήματα μου. Ένα ταξίδι πάνω από τα σύννεφα και πέρα από τον ορίζοντα ξεκινά και η ελευθερία αυτή με φέρνει πιο κοντά στον εαυτό μου.”

“The calm and romantic melody flows into the mind and body. Its melancholy existence fills me with thoughts and I can now reflect and look for the answers to my questions. A journey above the clouds and beyond the horizon begins and this freedom brings me closer to myself.” *

“La melodía tranquila y romántica fluye hacia la mente y el cuerpo. Su existencia melancólica me llena de pensamientos y ahora puedo reflexionar y buscar las respuestas a mis preguntas. Comienza un viaje sobre las nubes y más allá del horizonte y esta libertad me acerca a mí mismo.” *

-Nagamag.com

The song “Katya Richardson – From A Past Life” is released by Katya Richardson Music

Song Sources for “Katya Richardson – From A Past Life”:
Spotify: open.spotify.com/track/485GsxaZCUL8WqmYJe4BDm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=_cj5C4nVXUo
Deezer: www.deezer.com/track/2242118197

Load More Posts
Go to Top