FM Wu – Scapegoat

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Almost classical piano theme introduce us to this song in a beautiful way. It structure is almost cinematic, that gives more depth and emotional impact while listening. Old school rap style expands the mood into the hip hop world perfectly. Very groovy beat is amazing, even the slower tempo can’t calm down its vibe and flow. ”

“Σχεδόν το κλασικό θέμα πιάνου μας παρουσιάζει σε αυτό το τραγούδι με όμορφο τρόπο. Η δομή είναι σχεδόν κινηματογραφική, που δίνει περισσότερο βάθος και συναισθηματική επίδραση ενώ ακούει. Το παλιό στυλ ραπ σχολείου επεκτείνει τέλεια τη διάθεση στον κόσμο του hip hop. Πολύ groovy beat είναι εκπληκτικό, ακόμα και ο πιο αργός ρυθμός δεν μπορεί να ηρεμήσει το vibe και τη ροή του.” *

“El tema de piano casi clásico nos presenta esta canción de una manera hermosa. Su estructura es casi cinemática, que da más profundidad e impacto emocional mientras escucha. El estilo de rap de la vieja escuela amplía perfectamente el estado de ánimo al mundo del hip hop. El ritmo muy maravilloso es increíble, incluso el tempo más lento no puede calmar su ambiente y flujo.” *

-Nagamag.com

The song “FM Wu – Scapegoat” is released by Finesse Mob

Song Sources for “FM Wu – Scapegoat”:
Spotify: open.spotify.com/track/0ttEkr2QLMKeWFO730YuHw

Find FM Wu on Socials:
Instagram: www.instagram.com/brazilian_wu/
Twitter: twitter.com/d_fresh_kid
TikTok: www.tiktok.com/@fmwu202

Website of FM Wu:
linktr.ee/brazilian_wu

CA$H CAM – LIKE, DAMN

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Deep and at moment darker feeling can be heard in the harmonic structure. Song expand into a more positive mood with an amazing sound choices, from the beats and rhythm parts, to the lyrical structure and style of the lead vocal. Song have that old school feeling overall, that sets it apart instantly. ”

“Βαθιά και αυτή τη στιγμή πιο σκοτεινό συναίσθημα μπορεί να ακουστεί στην αρμονική δομή. Το τραγούδι επεκτείνεται σε μια πιο θετική διάθεση με εκπληκτικές επιλογές ήχου, από τα beats και τα μέρη ρυθμού, μέχρι τη λυρική δομή και το στυλ του φωνητικού μολύβδου. Το τραγούδι έχει αυτό το παλιό σχολείο συναίσθημα συνολικά, που το ξεχωρίζει αμέσως.” *

“La sensación profunda y en el momento más oscura se puede escuchar en la estructura armónica. La canción se expande a un estado de ánimo más positivo con una increíble opción de sonido, desde las partes de ritmo y ritmo hasta la estructura lírica y el estilo de la voz principal. La canción tiene esa sensación de la vieja escuela en general, que lo distingue al instante.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “CA$H CAM – LIKE, DAMN”:
Spotify: open.spotify.com/track/2nL9GhjAsk6viLMeNNaIkN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=UE47IZItv7U
Apple Music: music.apple.com/us/album/like-damn/1678817806?i=1678817807
Deezer: www.deezer.com/track/2206049477

Find CA$H CAM on Socials:
Instagram: www.instagram.com/thecashcam
TikTok: www.tiktok.com/@thecashcam

Website of CA$H CAM:
music.apple.com/us/artist/ca%24h-cam/1472452625

F.ACE – Lies

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Δυναμικά και ξεχωριστά φωνητικά αναστατώνουν την ψυχή και το μυαλό.Με επιθετικό ύφος θέλουν να εκφραστούν και να μας απελευθερώσουν.Η μελωδία υπέροχη και μοναδική αγγίζει ευαίσθητες χορδές και συγκινεί.Ο ρυθμός γρήγορος και πληθωρικός γίνεται η αφετηρία για μια νέα αρχή αφήνοντας πίσω τα λάθη του παρελθόντος.”

“Dynamic and separate vocals upset the soul and mind. With aggressive style they want to express themselves and release us. past.” *

“Dynamic and separate vocals upset the soul and mind. With aggressive style they want to express themselves and release us. past.” *

-Nagamag.com

The song “F.ACE – Lies” is released by Global Music

Song Sources for “F.ACE – Lies”:
Spotify: open.spotify.com/track/6wBJiEJn3OQiqIz9gyBc0B

Find F.ACE on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@seemyf.ace

Enshiloh – NUMB

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Dreamy chord theme that is edited so good, creates big distant atmosphere, fitting with the song mood. Modern beats are produced so well, even with the slower tempo, adding the groove just right. Lead vocal is perfect, very catchy and edited so great with the background layers that expands the mood of the song. ”

“Το Dreamy Chord θέμα που επεξεργάζεται τόσο καλό, δημιουργεί μεγάλη μακρινή ατμόσφαιρα, προσαρμόζοντας τη διάθεση του τραγουδιού. Οι σύγχρονες κτύποι παράγονται τόσο καλά, ακόμη και με τον πιο αργό ρυθμό, προσθέτοντας το αυλάκι ακριβώς δεξιά. Το Lead Vocal είναι τέλειο, πολύ πιασάρικο και επεξεργασμένο τόσο μεγάλο με τα στρώματα φόντου που επεκτείνουν τη διάθεση του τραγουδιού.” *

“Tema de acordes soñador que se edita tan bien, crea un ambiente grande distante, que se ajusta al estado de ánimo de la canción. Los ritmos modernos se producen muy bien, incluso con el tempo más lento, agregando el ritmo a la perfección. La voz principal es perfecta, muy pegadiza y editada tan bien con las capas de fondo que expande el estado de ánimo de la canción.” *

-Nagamag.com

The song “Enshiloh – NUMB” is released by La Familia Music Group, LLC.

Track Sources for “Enshiloh – NUMB”:
Spotify: open.spotify.com/track/21c9NH8cqErebtsMwndx2t
Youtube: www.youtube.com/watch?v=EktAdnft-Nw
Apple Music: music.apple.com/us/album/numb/1670596972?i=1670596974
Deezer: www.deezer.com/track/2140580867

CEO Fully Loaded x Fatt Macc – Round The Corner

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Нечасто можно услышать качественный Hip-Hop трек, в котором с высоким профессионализмом выполнен весь спектр работ. Начиная с динамичного ритма, который разбудит всех ваших соседей и заканчивая очень мощным речитативом в исполнении -CEO Fully Loaded x Fatt Macc-. Они вложили так много своих эмоций в трек, поглощая всё ваше внимание.”

“It is infrequently to hear a high-quality HIP-Hop track, in which with high professionalism the entire range of work is completed. Starting with a dynamic rhythm that will wake up all your neighbors and ending with a very powerful recitative performed by -ceo Fully Loaded X Fatt MaccC-. They invested so many emotions in the track, absorbing all your attention.” *

“Είναι σπάνια να ακούσετε μια υψηλής ποιότητας hip-hop κομμάτι, στην οποία με τον υψηλό επαγγελματισμό ολοκληρώνεται ολόκληρη η ποικιλία των εργασιών. Ξεκινώντας με ένα δυναμικό ρυθμό που θα ξυπνήσει όλους τους γείτονές σας και θα τελειώσει με μια πολύ ισχυρή αναλογία που εκτελείται από -CEO πλήρως φορτωμένο x fatt maccc-. Επένδυσαν τόσα πολλά συναισθήματα στην πίστα, απορροφώντας όλη την προσοχή σας.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “CEO Fully Loaded x Fatt Macc – Round The Corner”:
Spotify: open.spotify.com/track/4WP7kn3JpEL9CTgkhfiu7N
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Z31qXd4ydlQ

Coely – Kaos

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Бывает такое, что на твоём пути возникают сложности и кажется, что нет пути для решения тех проблем, которые лежат тяжёлым весом на твоих плечах. В такие моменты приходит осознание, что только музыка спасёт тебя от нахлынувшего безумия. Пусть это невероятное сочетание вайба в рамках жанров Hip-Hop и Trap и колючего как иголки текста пробудит внутри вас перемены.”

“It happens that difficulties arise on your way and it seems that there is no way to solve those problems that are heavy weight on your shoulders. At such moments, there is a realization that only music will save you from the surging madness. Let it be an incredible combination of Vaib in the framework of the genres of HIP-HOP and TraP and prickly as a needles of the text will awaken a change inside you.” *

“Συμβαίνει ότι προκύπτουν δυσκολίες στο δρόμο σας και φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος να λύσετε αυτά τα προβλήματα που είναι βαρύ βάρος στους ώμους σας. Σε τέτοιες στιγμές, υπάρχει μια συνειδητοποίηση ότι μόνο η μουσική θα σας εξοικονομήσει από την τρέχουσα τρέλα. Ας είναι ένας απίστευτος συνδυασμός VAIB στο πλαίσιο των ειδών του hip-hop και της παγίδας και φραγκοστάφυλο, καθώς οι βελόνες του κειμένου θα ξυπνήσουν μια αλλαγή μέσα σας.” *

-Nagamag.com

Track Sources for “Coely – Kaos”:
Spotify: open.spotify.com/track/3KxMo9ObNAUdp7G9MfZVDw

Find Coely on Socials:
Instagram: www.instagram.com/coelycoely/
TikTok: www.tiktok.com/@coelycoely

Kjindabuilding – Birdie

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Moderns sound, production, sounds, synths used, editing, everything is top notch. Perfect beats and bass line makes this song very groovy with a great drive. Vocal is catchy, leading the song, it is layered with a lots of sound atmosphere. ”

-Nagamag.com

This song released by: Community Wifi

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4AbLQDrFojCHEiIF0zOxT8
Youtube: www.youtube.com/watch?v=rWdWSYG9flE
Apple Music: music.apple.com/us/album/birdie/1659972239?i=1659972241

Zenodro – Ven Aqui feat. Zano

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Darker atmosphere and background whispering that sounds like a mantra feels ominous and really amazing. Vocal adds to the song with a hip hop vibe, but the synth lead sound in the background is hypnotic and a real driving force for the song. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/751FwQ8c7OI6XtPswOngOO

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/zenodro1992/
Twitter: twitter.com/ZenodroOfficial

F.ACE – Chess Not Checkers

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Lush piano theme in the background creates some classical atmosphere, layered with a groovy drums and rhythm parts, they are creating some wonderful atmosphere. Vocals feels like an homage to some retro sounds, great song. ”

-Nagamag.com

This song released by: Global Music

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6mZuTdEjuvUZ4qYeXzvuBd

Artist’s Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@seemyf.ace

Nep Jennings – MR

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“The darker mood and that piano sequence makes that 90’s feeling even more real to the listener. Dirty drums and rhythm parts are so smooth, giving the song perfect groove. Vocals are making that retro magic as well. perfect lead to the song. ”

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5icqkzQibREXpr3inJwc6K
Youtube: www.youtube.com/watch?v=NftLAHoMVW8

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/nep_jennings/
TikTok: www.tiktok.com/@nepjennings

Load More Posts
Go to Top