Edoardo Gastaldi – Quadrifogli

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Όσα κι αν έχουν συμβεί στη ζωή ,ευχάριστα και θλιβερά πάντα έρχεται κάτι νέο για να σε εκπλήξει. Μια υπέροχη μελωδία σαν κι αυτή βρίσκεται πάντα δίπλα σου και ζωντανεύει το βιβλίο της ζωής σου. Παίρνει χρώματα από τη φύση και σου φτιάχνει παραστάσεις. Έτσι είναι αδύνατο να ξεχάσεις όσα έζησες αλλά πάντα έχεις έναν οδηγό για να συμβουλευτείς στο μέλλον.”

“Whatever happened in life, pleasant and sad always comes something new to surprise you. A wonderful melody like this is always next to you and brings to life the book of your life. It takes colors from nature and makes you shows. So it is impossible to forget what you have lived through but you always have a guide to consult in the future.” *

“Pase lo que pase en la vida, Pleasant and Sad siempre viene algo nuevo para sorprenderte. Una melodía maravillosa como esta siempre está a tu lado y da vida al libro de tu vida. Se necesitan colores de la naturaleza y te hace espectáculos. Por lo tanto, es imposible olvidar lo que ha vivido, pero siempre tiene una guía para consultar en el futuro.” *

-Nagamag.com

This song released by: PaKo Music Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2uhbhTNnvqAImXV4fbgaJD
Youtube: www.youtube.com/watch?v=PjriJVloAYI
Apple Music: music.apple.com/us/album/quadrifogli/1657878575?i=1657878887
Deezer: www.deezer.com/track/2018817057

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/edoardo_gastaldi
Twitter: twitter.com/GastaldiEdoardo

Eamonn Watt – Marigold Girl

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Когда сердцу нужен душевный покой, когда солнце топит сгустившиеся тучи своими обжигающими лучами, а птицы поют свои серенады за окном, то в такие удивительные и важные моменты приятно погрузиться в нежную, спокойную гармонию фортепианной мелодии от -Eamonn Watt-. Мир замирает вокруг вас на мгновение и вы вместе с ним.”

“When the heart needs mental peace, when the sun drowned the thickening clouds with their burning rays, and the birds sing their serenades outside the window, then at such amazing and important moments it is pleasant to plunge into the tender, calm harmony of the piano melody from -Emonn Watt-. The world freezes around you for a moment and you are with him.” *

“Όταν η καρδιά χρειάζεται πνευματική ειρήνη, όταν ο ήλιος πνίγηκε τα παχύρρευστα σύννεφα με τις καυτές ακτίνες τους και τα πουλιά τραγουδούν τις serenades τους έξω από το παράθυρο, στη συνέχεια σε τέτοιες εκπληκτικές και σημαντικές στιγμές είναι ευχάριστο να βυθιστεί στην τρυφερή, ήρεμη αρμονία του πιάνο μελωδία από -emonn watt-. Ο κόσμος παγώνει γύρω σας για μια στιγμή και είστε μαζί του.” *

-Nagamag.com

This song released by: Virtually Conducted Productions

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2jO6n6LvPmrgVub2dcEbim

Andrea Sertori – Among Friends

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Η υπέροχη ρομαντική μελωδία σε αγκαλιάζει ζεστά και απαλύνει τα τραύματα σου. Σε βάζει σε στρώματα απαλά και σκουπίζει τα δάκρυα σου. Σαν ήχος από παλιό παιδικό παιχνίδι φέρνει αναμνήσεις και εικόνες και σαν καλό φίλος σου επιβεβαιώνει ότι όλα τα έκανες καλά. Οι αμφιβολίες σε εγκαταλείπουν και πλέον κάνεις βήματα σταθερά.”

“The wonderful romantic melody embraces you warm and softens your wounds. It puts you in a gentle layers and wipes your tears. As a sound of old children’s play it brings memories and images and as a good friend confirms that you did all well. Doubts are leaving you and now steadily steps.” *

“La maravillosa melodía romántica te abraza cálido y suaviza tus heridas. Te pone en capas suaves y te limpia las lágrimas. Como un sonido de Old Children’s Play, trae recuerdos e imágenes y, como un buen amigo, confirma que lo hiciste bien. Las dudas te dejan y ahora pasos constantemente.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6JzV17BBaY5OnCMu4puy2C

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/andrea.sertori

Erik Hall – Canto Ostinato (Sections 74-87)

Categories: Neoclassical, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Нечто невероятное вас ожидает в этой композиции в жанре Modern Classical, которая вместе с очаровательной мелодией и гармонией утреннего рассвета приходит в ваш дом. Освещая всё вокруг себя она радует ваше сердце и наполняет душу глотком чистой энергией.”

“Something incredible awaits you in this composition in the genre of Modern Classical, which, along with a charming melody and harmony of morning dawn, comes to your house. Having lit up everything around herself, she pleases your heart and fills the soul with a sip of pure energy.” *

“Κάτι απίστευτο σας περιμένει σε αυτή τη σύνθεση στο είδος της σύγχρονης κλασικής, το οποίο, μαζί με μια γοητευτική μελωδία και αρμονία της πρωινής αυγής, έρχεται στο σπίτι σας. Έχοντας φωτίσει τα πάντα γύρω από τον εαυτό της, ευχαριστεί την καρδιά σας και γεμίζει την ψυχή με μια γουλιά καθαρής ενέργειας.” *

-Nagamag.com

In 2020, Erik Hall released his version of Music for 18 Musicians by Steve Reich to wide acclaim. His follow up to that project is his take on Dutch composer Simeon ten Holt’s masterpiece Canto Ostinato. It will be the second album in what is now a planned trilogy of classical minimalism interpretations by the Chicago musician. It’s set for a February 24th release on Western Vinyl.

To make the new year, and also to mark 2023 being ten Holt’s centenary/would-be 100th birthday, Hall shares “Sections 74-87” from the piece as the next single, a section of the piece that adds some whimsical elements to its driving rhythmic stucture.

Canto Ostinato was written for four pianos from 1976 to 1979 by the late Dutch composer Simeon ten Holt, the piece is freshly framed as an intimate, hour-long solo performance consisting of multitracked grand pianos, electric piano, and organ.

An apt second chapter, Canto Ostinato is Simeon ten Holt’s blissfully adventurous magnum opus. As a solitary Dutch composer of the mid-20th century avant-garde, ten Holt dared to abandon the fashionable twelve-tone language of his schooling for a return to tonality, the simple triad, and shifting rhythmic patterns. Rather than revert to the old laws of harmony, he employed overlapping, freely repeating shapes with a highly distinctive tonal center to manifest an independent ‘musical object,’ liberating the piece’s overall structure from the written page and defining a new Dutch minimal music.

Ola Jacobsen – Peace

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Если бы мы жиле в мире, который наполнен спокойствием, светом и журчанием ручьёв, то в нём непременно звучала бы такая музыка, как в новой неоклассической композиции от -Ola Jacobsen-. Идиллия и спокойствие, которые помогают почувствовать себя живым.”

“If we were a vein in a world that is filled with calm, light and murmur of streams, then it would certainly sound such music as in a new neoclassical composition from -la jacobsen-. Idyll and tranquility that help to feel alive.” *

“Εάν ήμασταν μια φλέβα σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος με ήρεμη, ελαφριά και μούδιασμα ρευμάτων, τότε σίγουρα θα ακούγεται μια τέτοια μουσική όπως σε μια νέα νεοκλασική σύνθεση από το -la Jacobsen-. Idyll και ηρεμία που βοηθούν να αισθάνονται ζωντανοί.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/5jxxrcGeDLYUSqn3pIkJSs
Youtube: www.youtube.com/watch?v=rP6z6tDrpuE
Apple Music: music.apple.com/us/album/peace/1653793221?i=1653793233
Deezer: www.deezer.com/track/2007926127

Dennis Korn x Bernd Schreiber – 2049

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Melancholic mood can be felt from the first notes, composition is full of emotions, specially when the the strings arrive. Arrangement in the middle part changes it pace, music becomes more dynamic and a bit lighter in mood, before it comes back to the starting vibe. ”

“Η μελαγχολική διάθεση μπορεί να γίνει αισθητή από τις πρώτες σημειώσεις, η σύνθεση είναι γεμάτη από συναισθήματα, ειδικά όταν φτάνουν οι χορδές. Η ρύθμιση στο μεσαίο τμήμα αλλάζει ρυθμό, η μουσική γίνεται πιο δυναμική και λίγο ελαφρύτερη στη διάθεση, προτού επιστρέψει στην αρχική ατμόσφαιρα.” *

“El estado de ánimo melancólico se puede sentir desde las primeras notas, la composición está llena de emociones, especialmente cuando llegan las cuerdas. El arreglo en la parte media lo cambia, la música se vuelve más dinámica y un poco más ligera en el estado de ánimo, antes de que vuelva al ambiente inicial.” *

-Nagamag.com

Cyrille Champagne – Desert Landscape Vision

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Relaxing and very calm atmosphere with beautiful guitar theme that is layered with smooth sounds and harmonies in the background. Strings adds more emotion to the overall mood so well, arrangement is perfectly capturing that feeling. ”

“Χαλαρωτική και πολύ ήρεμη ατμόσφαιρα με όμορφο θέμα κιθάρας που είναι στρωμένο με ομαλούς ήχους και αρμονίες στο παρασκήνιο. Οι χορδές προσθέτουν περισσότερο συναίσθημα στη συνολική διάθεση τόσο καλά, η διάταξη καταγράφει τέλεια αυτό το συναίσθημα.” *

“Ambiente relajante y muy tranquilo con un hermoso tema de guitarra que está en capas con sonidos y armonías suaves en el fondo. Strings agrega más emoción al estado de ánimo general tan bien, el arreglo está capturando perfectamente ese sentimiento.” *

-Nagamag.com

This song released by: Echo Orange

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4CAJtAY7GaBYIEKVwCKU7n
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ECXuEmV5590
Apple Music: music.apple.com/us/album/desert-landscape-vision/1657152270?i=1657153010
Deezer: www.deezer.com/track/2005383977

Fire Haste Music – You See Us Now

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Ένα αίσθημα τρόμου με περιβάλει και τρέχω να κρυφτώ μακριά. Η μελωδία σαν να με καταπλακώνει μου δείχνει τον κίνδυνο και πρέπει να βρω τη δύναμη να αντισταθώ και να αντιμετωπίσω τον εχθρό ακόμα κι αν αυτός είναι ο ίδιος μου ο εαυτός. Το κομμάτι πραγματικά πετυχαίνει επιδέξια να μεταφέρει το συναίσθημα και να το κάνει να φαίνεται αληθινό.”

“A feeling of terror surrounds me and I run to hide away. The melody as if it crushes me shows me the danger and I have to find the power to resist and deal with the enemy even if he is myself. The piece really skillfully succeeds in conveying the feeling and making it look true.” *

“Una sensación de terror me rodea y corro para esconderme. La melodía como si me aplasta me muestra el peligro y tengo que encontrar el poder para resistir y lidiar con el enemigo incluso si él es yo mismo. La pieza realmente logra transmitir la sensación y hacer que parezca verdad.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/74QItUbNGQRIHijCYay3VJ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=blF-BpiSjpE
Apple Music: music.apple.com/us/album/you-see-us-now/1652514053?i=1652514064
Deezer: www.deezer.com/track/1994267907

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/fire_haste_music/

Website: firehastemusic.com

Gifts From Crows – Forever Surrendering

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Violin theme shines, full of emotions and melancholic vibes of the piano melody that follows it. Together they are creating very dreamy atmosphere, with cinematic mood. The way violin and piano are layered in a harmonic way are beautiful. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2zkWJfgGZijObLx7MiS1fo
Youtube: www.youtube.com/watch?v=KNlpepAKEx0
Apple Music: music.apple.com/us/album/forever-surrendering/1663370678?i=1663370681
Deezer: www.deezer.com/track/2097434327

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/giftsfromcrows/

Maussene – Lumina

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Dreamy soundscapes full of atmosphere that creates true wonders, world of its own for the listener. Easy to get lost in this melancholic sound that is very emotional as well. Easy listening and beautiful themes. ”

-Nagamag.com

This song released by: MGT Personnal Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6Tkoc3YAhue3QMXVcObVHQ

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/maussene_music/

Load More Posts
Go to Top