Charlie PS – Slow Burn | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο πληθωρικός ροκ ρυθμός ηλεκτρίζει τη ατμόσφαιρα και μας δίνει δύναμη για ένα νέο ξεκίνημα. Τα επιδέξια και δυναμικά φωνητικά βάζουν φωτιά μέσα μας και πυροδοτούν μια έκρηξη που από καιρό έπρεπε να έχει συμβεί. Ο όμορφα έντονος ρυθμός δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες και δισταγμούς και μας κάνει να θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The exuberant rock rhythm elects the atmosphere and gives us the strength for a new start. The skillful and dynamic vocals set fire inside us and trigger an explosion that had long had. The beautifully intense pace leaves no room for doubts and hesitation and makes us want to move forward.”

-Nagamag.com

“El exuberante ritmo de roca elige la atmósfera y nos da la fuerza para un nuevo comienzo. Las voces hábiles y dinámicas prendieron fuego dentro de nosotros y provocaron una explosión que había tenido durante mucho tiempo. El ritmo maravillosamente intenso no deja espacio para dudas y dudas y nos hace querer avanzar.”

-Nagamag.com

The original review of “Charlie PS – Slow Burn” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Charlie PS” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Rock music review, inspired by the unique song “Charlie PS – Slow Burn”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Charlie PS – Slow Burn” encourages us to continue sharing such Rock songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Rock listeners!

Listen to “Charlie PS – Slow Burn” on Spotify

You can listen to “Charlie PS – Slow Burn” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Rock song.

Additional information/sources for Charlie PS – Slow Burn

Song Sources for “Charlie PS – Slow Burn”:
Spotify: open.spotify.com/track/26vhnErrdlr83xVp58eBOx

Find Charlie PS on Socials:
Facebook: www.facebook.com/CharliePSMusic
Instagram: www.instagram.com/charliepsmusic
Twitter: twitter.com/CharliePSMusic

Website of Charlie PS:
www.charlieps.com/epk

Rock home page where “Charlie PS – Slow Burn” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Charlie PS”, providing music reviews and music discoveries like “Slow Burn”.
This music post about song “Slow Burn” by “Charlie PS” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Charlie PS” and more Rock, Alternative Rock, Southern Rock / Red Dirt songs like “Slow Burn” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Charlie PS – Slow Burn” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

Charlie PS – Down to the Devil | Pop music review

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Энергичная композиция, которая объединяет жанры Electro и Pop Rock, создавая уникальное и запоминающееся звучание. Голос -Charlie PS- придаёт треку дополнительную эмоциональность и глубоко западает в душу слушателя, передавая смысл и эмоции текста. Он призывает нас быть осторожными и не позволять себе оказаться во власти темных сил. В треке нет места для скучных моментов — каждая нота и слово имеют своё значение и служат целостной идеи для всей песни.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“An energetic composition that combines Electro and Pop Rock genres, creating a unique and memorable sound. Voice -Charlie PS – gives the track additional emotionality and deeply sinks into the soul of the listener, conveying the meaning and emotions of the text. He urges us to be careful and not allow ourselves to be in the power of dark forces. In the track there is no place for boring moments – each note and word have its own meaning and serve as a holistic idea for the whole song.”

-Nagamag.com

“Μια ενεργητική σύνθεση που συνδυάζει τα ηλεκτροκίνητα και τα pop rock είδη, δημιουργώντας ένα μοναδικό και αξέχαστο ήχο. Voice – Charlie PS – δίνει στο κομμάτι πρόσθετη συναισθηματικότητα και βυθίζεται βαθιά στην ψυχή του ακροατή, μεταφέροντας το νόημα και τα συναισθήματα του κειμένου. Μας παροτρύνει να είμαστε προσεκτικοί και να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να είναι στη δύναμη των σκοτεινών δυνάμεων. Στο κομμάτι δεν υπάρχει χώρος για βαρετές στιγμές – κάθε σημείωση και λέξη έχει το δικό της νόημα και χρησιμεύει ως ολιστική ιδέα για ολόκληρο το τραγούδι.”

-Nagamag.com

The original review of “Charlie PS – Down to the Devil” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Charlie PS” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag proudly presents the song with title “Down to the Devil” by the talented “Charlie PS”. A unique Pop composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Charlie PS – Down to the Devil”. The song expresses Electro Pop, Pop Rock music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the above music review that one of our experienced Pop reviewers motivated to write about “Charlie PS – Down to the Devil”. Nagamag, as an international music magazine, reviews Pop songs that discovers around the globe, for Pop listeners of all over the world!

Listen to “Charlie PS – Down to the Devil” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Charlie PS – Down to the Devil”.

Song Sources for “Charlie PS – Down to the Devil”:
Spotify: open.spotify.com/track/1D8kleyx6S4vzVQvIVXKvF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=VvX8SpuNQvE

Find Charlie PS on Socials:
Facebook: www.facebook.com/CharliePSMusic
Instagram: www.instagram.com/charliepsmusic
Twitter: twitter.com/CharliePSMusic

Website of Charlie PS:
www.charlieps.com/epk

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Charlie PS”, providing music reviews and music discoveries like “Down to the Devil”.
This music post about song “Down to the Devil” by “Charlie PS” has been arranged in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Charlie PS” and more Pop, Electro Pop, Pop Rock songs like “Down to the Devil” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

If you enjoyed “Charlie PS – Down to the Devil” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Go to Top