Bhaskar – Think It’s Just Enough

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο ζωηρός και έντονος ρυθμός με ξεσηκώνει και χωρίς δισταγμό αφήνομαι να με οδηγήσει σε μια μυστηριακή και απολαυστική ατμόσφαιρα. Η μελωδία στήνει ένα λυτρωτικό και ξέφρενο χορό όπου οι αισθήσεις χτυπούν κόκκινο και η αδρεναλίνη διαπερνά όλο το σώμα. Τα φωνητικά τέλεια ταιριασμένα ολοκληρώνουν τη μαγική σύνθεση των ήχων και των αγγιγμάτων του κομματιού.”

“The lively and intense rhythm raises me and without hesitation I let me lead me to a mysterious and enjoyable atmosphere. The melody sets up a redemptive and frantic dance where the senses hit red and the adrenaline permeates the whole body. The vocals perfectly fit the magic composition of the songs and touches of the piece.” *

“O ritmo animado e intenso me levanta e, sem hesitar, me deixou me levar a uma atmosfera misteriosa e agradável. A melodia cria uma dança redentora e frenética, onde os sentidos atingem o vermelho e a adrenalina permeia todo o corpo. Os vocais se encaixam perfeitamente na composição mágica das músicas e toques da peça.” *

-Nagamag.com

The song “Bhaskar – Think It’s Just Enough” is released by CONTROVERSIA

Song Sources for “Bhaskar – Think It’s Just Enough”:
Spotify: open.spotify.com/track/5lia1eBt1OvZRFngvsga6g

Hogland – After Life

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Interesting mixture of style combined together intro this club oriented EDM song. Country feeling with guitar info progresses so well into dance summer anthem. Lead vocal is so catchy, same goes with beautiful synth themes, that creates wonderful atmospheric structure. ”

“Ενδιαφέρον μείγμα στυλ σε συνδυασμό με αυτό το τραγούδι προσανατολισμένο στο club. Η αίσθηση της χώρας με τις πληροφορίες κιθάρας εξελίσσεται τόσο καλά στο χορό καλοκαιρινό ύμνο. Το Lead Vocal είναι τόσο πιασάρικο, το ίδιο συμβαίνει με όμορφα θέματα synth, που δημιουργεί υπέροχη ατμοσφαιρική δομή.” *

“Intressant blandning av stil kombinerade intro denna klubborienterade EDM -låt. Landskänsla med gitarrinfo fortskrider så bra in i dans sommarsång. Leadvokal är så fängslande, samma sak med vackra synth -teman, som skapar underbar atmosfärisk struktur.” *

-Nagamag.com

The song “Hogland – After Life” is released by Helix Records

Song Sources for “Hogland – After Life”:
Spotify: open.spotify.com/track/5NUQxIxeF3IaGs0pSAr4BX
Youtube: www.youtube.com/watch?v=a5fU3o60GfU
Deezer: www.deezer.com/track/2263103387

Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Nicky Romero is back with another deep summer hit. Smooth and slower groove perfectly captures depth of emotion that lyrics have. Lead vocal is catchy, perfect with with the sound and music. Arrangement and production feels organic and mellow with soothing flow. ”

“Ο Nicky Romero επιστρέφει με ένα άλλο βαθύ καλοκαιρινό χτύπημα. Η ομαλή και πιο αργή αυλάκωση καταγράφει τέλεια το βάθος των συναισθημάτων που έχουν οι στίχοι. Το Lead Vocal είναι πιασάρικο, ιδανικό με τον ήχο και τη μουσική. Η ρύθμιση και η παραγωγή αισθάνονται βιολογικά και μαλακά με χαλαρωτική ροή.” *

“Nicky Romero is terug met nog een diepe zomerhit. Soepel en langzamere groove legt perfect de diepte van emotie vast die teksten hebben. Lead Vocal is pakkend, perfect met het geluid en de muziek. Opstelling en productie voelt organisch en zacht aan met een rustgevende stroming.” *

-Nagamag.com

The song “Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love” is released by Virgin

Song Sources for “Nicky Romero x Nico Santos x Jonas Blue – All You Need Is Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/5yPEJ4UF90Km4KmLl2h4EE
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZUzq9ImMszk

Audio Jacked – Endless Night

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“The night fever hits red levels with the fresh track of “Audio Jacked”. An absolute dancefloor dynamite made of EDM synthlines, killer beat and rich sound effects is ready to boost your adrenaline and cause ear-addiction. Fasten your seatbelts and hit “play”!”

“Ο νυχτερινός πυρετός χτυπά τα κόκκινα επίπεδα με το φρέσκο ​​κομμάτι του “Audio Backed”. Ένα απόλυτο δυναμίτη dancefloor από συνθετικές γραμμές EDM, ο Killer Beat και τα πλούσια ηχητικά εφέ είναι έτοιμα για να ενισχύσουν την αδρεναλίνη σας και να προκαλέσουν αθημάτων στο αυτί. Στερεώστε τις ζώνες ασφαλείας σας και χτυπήστε το “Play”!” *

“La fiebre nocturna alcanza los niveles rojos con la nueva pista de “Audio Jacked”. Una dinamita de pista de baile absoluta hecha de sintetizadores EDM, ritmo asesino y ricos efectos de sonido está listo para aumentar su adrenalina y causar addicción de oídos. ¡Sujete los cinturones de seguridad y golpee “Play”!” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Audio Jacked – Endless Night”:
Spotify: open.spotify.com/track/2I5mAQCwkteLhZbITrBDpb

Find Audio Jacked on Socials:
Instagram: www.instagram.com/audiojacked/
Twitter: twitter.com/audio_jacked

Website of Audio Jacked:
music.apple.com/gb/artist/audio-jacked/1613743927

GATTÜSO – Out Of My Mind (feat. Jalja)

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Эмоциональная и динамичная композиция в жанре Melodic Techno & House, которая приводит слушателя в состояние просветления и эйфории. Мелодия и атмосфера EDM притягивает красивым вокалом и выразительным басом. Несмотря на то, что это мощный танцевальный трек, в нём есть глубина и искренность, которую сложно найти в других композициях.”

“Emotional and dynamic composition in the genre of Melodic Techno & House, which leads the listener to a state of enlightenment and euphoria. The melody and atmosphere EDM attracts with beautiful vocals and expressive bass. Despite the fact that this is a powerful dance track, it has a depth and sincerity that is difficult to find in other compositions.” *

“Συναισθηματική και δυναμική σύνθεση στο είδος της μελωδικής Techno & House, το οποίο οδηγεί τον ακροατή σε μια κατάσταση διαφώτισης και ευφορίας. Η μελωδία και η ατμόσφαιρα EDM προσελκύουν με όμορφα φωνητικά και εκφραστικό μπάσο. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ισχυρό χορευτικό κομμάτι, έχει βάθος και ειλικρίνεια που είναι δύσκολο να βρεθεί σε άλλες συνθέσεις.” *

-Nagamag.com

The song “GATTÜSO – Out Of My Mind (feat. Jalja)” is released by Ultra Records, LLC

Song Sources for “GATTÜSO – Out Of My Mind (feat. Jalja)”:
Spotify: open.spotify.com/track/3hKYGXCJC7NWtI6gMIMywE
Deezer: www.deezer.com/track/2250076657

Find GATTÜSO on Socials:
Instagram: www.instagram.com/gattusomusic/
Twitter: twitter.com/GATTUSO_MUSIC

Harrison – Give Me All Your Love

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Lead vocals and very catchy verses and chorus lines, captures the song mood in a great way. Modern production, groovy beats and faster tempo are perfect for club crowds and scene, it will definitely make you move your body to the rhythm. Strings in the background adds beautiful depth and emotion to the song, feels almost cinematic. ”

“Τα φωνητικά μολύβδου και πολύ πιασάρικοι στίχοι και γραμμές χορωδίας, καταγράφει τη διάθεση του τραγουδιού με έναν εξαιρετικό τρόπο. Η σύγχρονη παραγωγή, οι αυλακωτές ρυθμές και τα ταχύτερα ρυθμό είναι ιδανικά για πλήθη και σκηνή κλαμπ, σίγουρα θα σας κάνουν να μετακινήσετε το σώμα σας στο ρυθμό. Οι χορδές στο παρασκήνιο προσθέτουν όμορφο βάθος και συγκίνηση στο τραγούδι, αισθάνεται σχεδόν κινηματογραφικό.” *

“Las voces principales y los versos muy pegadizos y las líneas de coro capturan el estado de ánimo de la canción de una gran manera. La producción moderna, los ritmos maravillosos y el tempo más rápido son perfectos para las multitudes y la escena del club, definitivamente te hará mover tu cuerpo al ritmo. Las cuerdas en el fondo agregan una hermosa profundidad y emoción a la canción, se siente casi cinematográfica.” *

-Nagamag.com

The song “Harrison – Give Me All Your Love” is released by Perfect Havoc

Song Sources for “Harrison – Give Me All Your Love”:
Spotify: open.spotify.com/track/6USdIZ3lJQ6R0sYVLZYKBA
Youtube: www.youtube.com/watch?v=OLbXGMc5dSM
Apple Music: music.apple.com/us/album/give-me-all-your-love/1680739024?i=1680739034
Deezer: www.deezer.com/track/2222853687

Nicky Romero – Chapters

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“With his new single, Romero stayed true to his style with some great trance influenced moments. Vocal is great and very catchy, making the basic structure of the song, but the lead synth theme is pure bliss. Trance moment from the early 2000 style and it is very captivating, fitting with the vocal perfectly. ”

“Με το νέο του single, ο Romero παρέμεινε αληθινός στο στυλ του με μερικές μεγάλες στιγμές που επηρεάστηκαν από την έκσταση. Το φωνητικό είναι υπέροχο και πολύ πιασάρικο, κάνοντας τη βασική δομή του τραγουδιού, αλλά το θέμα Synth Lead είναι καθαρή ευδαιμονία. Τη στιγμή από το στυλ των αρχών του 2000 και είναι πολύ μαγευτική, προσαρμόζοντας τέλεια με το φωνητικό.” *

“Met zijn nieuwe single bleef Romero trouw aan zijn stijl met een aantal geweldige trance -beïnvloede momenten. Vocaal is geweldig en erg pakkend, waardoor de basisstructuur van het nummer wordt gemaakt, maar het hoofdsynth -thema is pure gelukzaligheid. Trance -moment uit de vroege 2000 -stijl en het is zeer boeiend, passend bij de vocale perfect.” *

-Nagamag.com

The song “Nicky Romero – Chapters” is released by Protocol Recordings

Song Sources for “Nicky Romero – Chapters”:
Spotify: open.spotify.com/track/1gpFuNlgfcpvXtD2TQILsQ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ipf-9kD5WVk

Find Nicky Romero on Socials:
Instagram: www.instagram.com/nickyromero
Twitter: twitter.com/nickyromero

PLS&TY – New Color

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Catchy piano riff will definitely bring back that 90’s mood and very familiar feeling of that house scene. Song is produced superbly. Lead vocals are done so well, after the first verse you can feel that anthem like song, with perfectly summer vibe. Beats and groove layers the mood of the song really good, dynamic with great transitions within arrangement. ”

“Το πιασάρικο riff πιάνο σίγουρα θα φέρει πίσω τη διάθεση της δεκαετίας του ’90 και πολύ οικεία αίσθηση αυτής της σκηνής του σπιτιού. Το τραγούδι παράγεται εξαιρετικά. Τα φωνητικά μολύβδου γίνονται τόσο καλά, μετά τον πρώτο στίχο, μπορείτε να αισθανθείτε ότι το τραγούδι όπως το τραγούδι, με τέλεια καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Τα χτυπήματα και οι αυλάκωση στρώνουν τη διάθεση του τραγουδιού πραγματικά καλή, δυναμική με μεγάλες μεταβάσεις μέσα στη ρύθμιση.” *

“El pico riff pegadizo definitivamente traerá de vuelta el estado de ánimo de los 90 y la sensación muy familiar de la escena de esa casa. La canción se produce magníficamente. Las voces principales se hacen muy bien, después del primer verso puedes sentir ese himno como la canción, con un ambiente perfectamente de verano. Beats and Groove Capas El estado de ánimo de la canción realmente bueno, dinámico con grandes transiciones dentro de la disposición.” *

-Nagamag.com

The song “PLS&TY – New Color” is released by Seeking Blue

Song Sources for “PLS&TY – New Color”:
Spotify: open.spotify.com/track/68cX8YmYazOZ2OmKcAzUEW

Find PLS&TY on Socials:
Instagram: www.instagram.com/plsandty
Twitter: twitter.com/plsandtybased
TikTok: www.tiktok.com/@plsandty

Effemar – Catch Your Breath ft. SJ Lawrence

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Using a vocal sample as a rhythmic part of the song is done with a great effect. It expands the atmosphere and it is really catchy, like a perfect hook with this song. Club groove is produced so well and the lead vocals fit together with the song structure and adding that summer anthem vibe. ”

“Χρησιμοποιώντας ένα φωνητικό δείγμα ως ρυθμικό μέρος του τραγουδιού γίνεται με μεγάλο αποτέλεσμα. Επεκτείνει την ατμόσφαιρα και είναι πραγματικά πιασάρικο, σαν ένα τέλειο γάντζο με αυτό το τραγούδι. Το Club Groove παράγεται τόσο καλά και τα φωνητικά μολύβδου ταιριάζουν μαζί με τη δομή του τραγουδιού και προσθέτοντας το καλοκαιρινό ύμνο.” *

“Die Verwendung einer stimmlichen Probe als rhythmischer Teil des Songs wird mit großer Wirkung durchgeführt. Es erweitert die Atmosphäre und ist wirklich eingängig, wie ein perfekter Haken mit diesem Lied. Club Groove wird so gut produziert und der Lead -Gesang passt zusammen mit der Songstruktur und fügt diese Sommerhymne hinzu.” *

-Nagamag.com

The song “Effemar – Catch Your Breath ft. SJ Lawrence” is released by LABRNTH

Song Sources for “Effemar – Catch Your Breath ft. SJ Lawrence”:
Spotify: open.spotify.com/track/2PgHtsV2MWbKQoIxZJfVDL

Vicetone – Dopamine Junkie (feat. Ben Samama)

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“The heart beats faster due to the power of “Dopamine Junkie”. An uplifting EDM dynamite packed with positive energy and addictive grooves of electronic sound has come to stay in your top music list. Get the confidence you need and fight every battle!”

“Η καρδιά χτυπά ταχύτερα λόγω της δύναμης του “dopamine junkie”. Ένα αναζωογονητικό δυναμίτη EDM γεμάτο με θετική ενέργεια και εθιστικές αυλακώσεις ηλεκτρονικού ήχου έχει έρθει να μείνει στη λίστα της κορυφαίης μουσικής σας. Αποκτήστε την εμπιστοσύνη που χρειάζεστε και πολεμήστε κάθε μάχη!” *

“Het hart klopt sneller vanwege de kracht van “dopamine junkie”. Een opbeurende EDM -dynamiet vol met positieve energie en verslavende grooves van elektronisch geluid is gekomen om in je topmuzieklijst te blijven. Krijg het vertrouwen dat je nodig hebt en vecht elke strijd!” *

-Nagamag.com

The song “Vicetone – Dopamine Junkie (feat. Ben Samama)” is released by Departed Records

Song Sources for “Vicetone – Dopamine Junkie (feat. Ben Samama)”:
Spotify: open.spotify.com/track/6oQqd8VnZ7LwdBIGeXXe2V
Youtube: www.youtube.com/watch?v=FhyelVT7LK8

Load More Posts
Go to Top