Nulo x aRENYE – Mummy Pablo | Afrobeats music review

Categories: Afrobeats, Audio, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , , |

“Ο ζωντανός ρυθμός σε κάνει να λικνίζεσαι μαζί του και να χάνεσαι στην μεθυστική του αύρα. Ο καθαρός ήχος και η ευκρίνεια του κάνει την όμορφη μελωδία πραγματικό χάδι για τα αφτιά. Τα φωνητικά με ροή που δεν χάνει ποτέ την αρμονία της αλλά και το κεντράρισμα της γοητεύουν και δημιουργούν μια μυστηριακή ατμόσφαιρα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The living rhythm makes you rock with him and get lost in his intoxicating breeze. His pure sound and sharpness make the beautiful melody a real caress for the ears. Flower vocals that never loses its harmony but also its centralization fascinate and create a mysterious atmosphere.”

-Nagamag.com

“El ritmo vivo te hace rockear con él y perderte en su brisa intoxicante. Su sonido puro y nitidez hacen que la hermosa melodía sea una verdadera caricia para las orejas. Las voces de las flores que nunca pierden su armonía, pero también su centralización fascina y crea una atmósfera misteriosa.”

-Nagamag.com

The original review of “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Nulo x aRENYE” (Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Mummy Pablo”. a collaborative perfection of “Nulo x aRENYE”. This creation in the terrain of Afrobeats, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Tribal / Afro House, Nigeria music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our Afrobeats reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo”. Our tireless mission to explore Afrobeats songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of Afrobeats enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo” on Spotify

You can listen to “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.

Additional information/sources for Nulo x aRENYE – Mummy Pablo

The song “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo” is released by Richard McNeil / Million Vibes

Song Sources for “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo”:
Spotify: open.spotify.com/track/7aqDiSBY4lrfjbTA6rvxZl

Afrobeats home page where “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Nulo x aRENYE”, providing music reviews and music discoveries like “Mummy Pablo”.
This music post about song “Mummy Pablo” by “Nulo x aRENYE” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Nulo x aRENYE” and more Afrobeats, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Tribal / Afro House, Nigeria songs like “Mummy Pablo” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Nulo x aRENYE – Mummy Pablo” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

Sean Dampte – For My Head

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Крутой и атмосферный Afrobeats трек, который сразу захватывает ваше внимание! Вайбовый ритм, глубокие басовые линии и вокал рисуют цельную и эмоциональную картину. Идеальный трек для того, чтобы получить немного мотивации и вдохновения для достижения своих целей. Атмосфера трека довольно разноплановая и сочетает в себе всё самое лучшее, чтобы подарить вам яркие эмоции!”

“Cool and atmospheric Afrobeats track that immediately captures your attention! Waib rhythm, deep bass lines and vocals draw a whole and emotional picture. An ideal track in order to get a little motivation and inspiration to achieve your goals. The atmosphere of the track is quite diverse and combines all the best in itself to give you bright emotions!” *

“Δροσερό και ατμοσφαιρικό afrobeats που καταγράφει αμέσως την προσοχή σας! Waib Rhythm, Deep Bass Lines και φωνητικά αντλούν μια ολόκληρη και συναισθηματική εικόνα. Ένα ιδανικό κομμάτι για να πάρετε ένα μικρό κίνητρο και έμπνευση για να επιτύχετε τους στόχους σας. Η ατμόσφαιρα της διαδρομής είναι αρκετά διαφορετική και συνδυάζει το καλύτερο από μόνο του για να σας δώσει φωτεινά συναισθήματα!” *

-Nagamag.com

The song “Sean Dampte – For My Head” is released by Savage Music Inc.

Song Sources for “Sean Dampte – For My Head”:
Spotify: open.spotify.com/track/7oLSEDGIY2OuKk0gnLzEXi
Youtube: www.youtube.com/watch?v=-UIoGEHdcXI
Apple Music: music.apple.com/us/album/for-my-head/1689075589?i=1689075590
Deezer: www.deezer.com/track/2237807407

Find Sean Dampte on Socials:
Instagram: www.instagram.com/seandampte/
Twitter: twitter.com/SeanDampte

Max Urban x Jinss6 – Ningisa

Categories: Afrobeats, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Прекрасный электронный Afrobeats трек с элементами чарующей перкуссии и яркими вокальными партиями. Ритмичные перкуссионные элементы красиво переплетаются с глубокими басами и мелодичными партиями, создавая динамичную и запоминающуюся атмосферу. Голос -Jinss6- звучит наполнено и эмоционально и хорошо дополняет общее звучание трека.”

“Excellent electronic Afrobeats track with elements of enchanting percussion and bright vocal parties. Rhythmic percussion elements are beautifully intertwined with deep basses and melodic parties, creating a dynamic and memorable atmosphere. The voice -jins6- sounds filled and emotionally and well complements the overall sound of the track.” *

“Ausgezeichnete elektronische Afrobeats -Track mit Elementen bezaubernder Percussion und hellen Vokalpartys. Rhythmische Percussion -Elemente sind wunderschön mit tiefen Bässen und melodischen Parteien verflochten und schaffen eine dynamische und unvergessliche Atmosphäre. Die Voice -jins6- Sounds füllte und emotional und gut ergänzt den Gesamtklang des Tracks.” *

-Nagamag.com

The song “Max Urban x Jinss6 – Ningisa” is released by Treasured Soul Music

Song Sources for “Max Urban x Jinss6 – Ningisa”:
Youtube: www.youtube.com/watch?v=8hEkesAU1MU
Apple Music: music.apple.com/us/album/ningisa/1687703114?i=1687703117
Deezer: www.deezer.com/track/2282441717

Charlito – Mbappé

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Very moderns sound, that trends a lot in recent years. This song will definitely male some waves in charts and peoples ears. Specially for the PSG fans and Mbappe, as the song is dedicated to him. Vocal is great, followed by very dynamic groove and smooth themes and the background that creates wonderful atmosphere. ”

“Πολύ σύγχρονο ήχο, που οι τάσεις είναι πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτό το τραγούδι θα είναι σίγουρα αρσενικά μερικά κύματα σε γραφήματα και αυτιά των λαών. Ειδικά για τους οπαδούς PSG και το Mbappe, καθώς το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Το φωνητικό είναι υπέροχο, ακολουθούμενο από πολύ δυναμική αυλάκωση και ομαλά θέματα και το φόντο που δημιουργεί υπέροχη ατμόσφαιρα.” *

“Sound très moderne, qui tend beaucoup ces dernières années. Cette chanson mènera certainement des vagues dans les graphiques et les oreilles des gens. Surtout pour les fans du PSG et MBAPPE, car la chanson lui est dédiée. La voix est super, suivie d’un grain très dynamique et d’une thèmes lisses et du fond qui crée une atmosphère merveilleuse.” *

-Nagamag.com

The song “Charlito – Mbappé” is released by Buy Now

Song Sources for “Charlito – Mbappé”:
Spotify: open.spotify.com/track/2Xph7aa3Pfz9udSOcqUvjb
Youtube: www.youtube.com/watch?v=R4VJ5qbMaSs
Apple Music: music.apple.com/us/album/mbapp%C3%A9/1663408956?i=1663409329
Deezer: www.deezer.com/track/2097880527

Find Charlito on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@charlitolevraiss

Scribbles Who – Satisfaction

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Αισθησιακά και πληθωρικά φωνητικά που ανεβάζουν την διάθεση και απλώνουν το μυστήριο τους πάνω μας. Η μεθυστική και ερωτική μελωδία αναστατώνει τις αισθήσεις και παρασύρει το μυαλό. Ο ρυθμός ζωηρός και ευδιάθετος δημιουργεί μια κεφάτη ατμόσφαιρα και αφήνει την φαντασία ελεύθερη να περιηγηθεί σε όμορφα μονοπάτια.”

“Sensual and exuberant vocals that raise the mood and spread their mystery to us. The intoxicating and erotic melody upsets the senses and drags the mind. The rhythm is lively and cheerful creates a cheerful atmosphere and leaves the imagination free to tour beautiful paths.” *

“Sensual and exuberant vocals that raise the mood and spread their mystery to us. The intoxicating and erotic melody upsets the senses and drags the mind. The rhythm is lively and cheerful creates a cheerful atmosphere and leaves the imagination free to tour beautiful paths.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Scribbles Who – Satisfaction”:
Spotify: open.spotify.com/track/0X77bMgpwdc7wMxM3laJJh

Find Scribbles Who on Socials:
Instagram: www.instagram.com/scribbleswho/
TikTok: www.tiktok.com/@ScribblesWho

Website of Scribbles Who:
songwhip.com/scribbleswho

Dave Andres – Funkada

Categories: Audio, Electronica, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Great cross between genres and styles, with a lot of ethno elements that are placed within the arrangement so well. Smooth groove is great for a party time and for home listening. Ethnic vocal sample is amazing, brings so much atmosphere with small details in the background. ”

-Nagamag.com

This song released by: Infinity Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2qN5TU2cK4BfiFLCivieX2
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Ykukogbcyr8
Apple Music: music.apple.com/us/album/funkada/1656309021?i=1656309025

Evagrin – Flex

Categories: Afrobeats, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Interesting tuning of the vocals and African beats, good mixture of styles, nice details in arrangement. Interesting drum sections, smooth, in way placed in the background, but enough to feel the groove. Best part is that tuned vocal in the background, making really nice slides alike sounds. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/35qyVqGuvtIYMp9e7MwXDm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=KXLyLHx5aK0
Apple Music: music.apple.com/us/album/flex/1636463429?i=1636463433
Deezer: www.deezer.com/track/1839809057

Menachem 26 – Hodeya

Categories: Audio, Electronica, The Latest|Tags: , , , , |

“Music like a mirage in the desert, you feel its presence, but you cannot touch it. Organic Web Downtempo and Tribal gradually leads you into a trance state. You, as if under the influence of someone’s magical spell and the deeper you plunge into this world, the stronger the state of a strange, but very pleasant intoxication. (Automatically Translated with Google Translate)

“Музыка как мираж в пустыне, вы ощущаете её присутствие, но не можете дотронуться до неё. Органичный вайб Downtempo и Tribal постепенно вводит вас в состояние транса. Вы словно под воздействием чьих то магических чар и чем глубже вы погружаетесь в этот мир, тем сильнее состояние странного, но очень приятного опьянения.”

-Nagamag.com

A blend of psychedelic elements into indie dance. Groovy, deserty! Strings lead the groove and makes it a catchy song! Suitable for warm up sets and sunset/sunrise playlists.

www.instagram.com/menachem26legacy/

GREAT ADAMZ – You Bad

Categories: Audio, Pop, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Genre diversity in this release is observed, as nowhere else in the work of -great adamz-. You will hear the rhythms of Afrobeats and Afro-Fusion here, the Tribal elements and the excellent possession of your vocal data. Your mood is in good hands! (Automatically Translated with Google Translate)

“Жанровое разнообразие в данном релизе наблюдается, как нигде ранее в творчестве -Great Adamz-. Вы услышите здесь ритмы Afrobeats и Afro-fusion, элементы Tribal и прекрасное владение своими вокальными данными. Ваше настроение в хороших руках!”

-Nagamag.com

You bad is an Afrobeats song with alot of local melodies and drums. It was written by Great Adamz who hails from Nigeria but currently living in the UK. You bad was inspired by one of his favourite Artist Wande Coal i hope you enjoy the ride.

www.instagram.com/greatadamz/

Load More Posts
Go to Top