Strath – Don’t Hold Your Breath | House music review

Categories: Audio, House, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Όμορφη και δυναμική μελωδία που απογειώνει την διάθεση και σε αφήνει να λικνιστείς ανέμελα. Ο ζωηρός ρυθμός σε ξεσηκώνει και νιώθεις έναν αέρα ευχαρίστησης και απόλαυσης. Τα φωνητικά με την φρεσκάδα τους και τη δροσιά τους σε παρασύρουν σε ένα ξέφρενο χορό, χωρίς να μπορείς να τους αντισταθείς. Μια γιορτή ξεκινά και νιώθεις τόσο ελεύθερα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful and dynamic melody that takes the mood and lets you rock carefully. The lively rhythm revolves you and you feel an air of pleasure and enjoyment. The vocals with their freshness and coolness drag you into a frantic dance, without being able to resist them. A celebration starts and you feel so free.”

-Nagamag.com

“Melodía hermosa y dinámica que se pone de humor y te permite rockear con cuidado. El ritmo animado te gira y sientes un aire de placer y disfrute. Las voces con su frescura y frialdad te arrastran a un baile frenético, sin poder resistirlos. Comienza una celebración y te sientes tan libre.”

-Nagamag.com

The original review of “Strath – Don’t Hold Your Breath” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s House reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Strath” (Australia) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “Don’t Hold Your Breath” by the remarkable “Strath”. A captivating House music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “Strath – Don’t Hold Your Breath.” The song manages to take you on a journey through the world of Indietronica, Alt Pop, Lo-fi House music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “Strath – Don’t Hold Your Breath” on Spotify

You can listen to “Strath – Don’t Hold Your Breath” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique House song.

Additional information/sources for Strath – Don’t Hold Your Breath

Song Sources for “Strath – Don’t Hold Your Breath”:
Spotify: open.spotify.com/track/07CQhHC2KUZ6eiRS48Kuqb

House home page where “Strath – Don’t Hold Your Breath” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Strath”, providing music reviews and music discoveries like “Don’t Hold Your Breath”.
This music post about song “Don’t Hold Your Breath” by “Strath” is hosted in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Strath” and more House, Indietronica, Alt Pop, Lo-fi House songs like “Don’t Hold Your Breath” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

Learn everything about House on Wikipedia

If you enjoyed “Strath – Don’t Hold Your Breath” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Mark Wolf x Khalil – It Was OK | House music review

Categories: Audio, House, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Dreamy atmosphere and amazing layering of piano themes, that creates very positive vibe within the song. Its depth goes even further with progression of the song. Dynamics and transitions are done wonderfully and modern house production gives the song extra punch. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ονειρική ατμόσφαιρα και εκπληκτική στρώση θεμάτων πιάνου, που δημιουργεί πολύ θετική ατμόσφαιρα μέσα στο τραγούδι. Το βάθος του πηγαίνει ακόμη περισσότερο με την εξέλιξη του τραγουδιού. Η δυναμική και οι μεταβάσεις γίνονται υπέροχα και η σύγχρονη παραγωγή σπιτιών δίνει στο τραγούδι επιπλέον γροθιά.”

-Nagamag.com

“Ambiente soñador y una increíble capas de temas de piano, que crea un ambiente muy positivo dentro de la canción. Su profundidad va aún más lejos con la progresión de la canción. La dinámica y las transiciones se realizan maravillosamente y la producción de la casa moderna le da a la canción un golpe extra.”

-Nagamag.com

The original review of “Mark Wolf x Khalil – It Was OK” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s House reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mark Wolf x Khalil” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “It Was OK”. a collaborative perfection of “Mark Wolf x Khalil”. This creation in the terrain of House, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Mark Wolf x Khalil – It Was OK”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Contemporary R&B, Alternative / Indie R&B, House (Old-school) music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our House reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Mark Wolf x Khalil – It Was OK”. Our tireless mission to explore House songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of House enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Mark Wolf x Khalil – It Was OK” on Spotify

You can listen to “Mark Wolf x Khalil – It Was OK” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique House song.

Additional information/sources for Mark Wolf x Khalil – It Was OK

Song Sources for “Mark Wolf x Khalil – It Was OK”:
Spotify: open.spotify.com/track/5TQoUMhVoadq4q79s6349q

House home page where “Mark Wolf x Khalil – It Was OK” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Mark Wolf x Khalil”, providing music reviews and music discoveries like “It Was OK”.
This music post about song “It Was OK” by “Mark Wolf x Khalil” is hosted in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Mark Wolf x Khalil” and more House, Contemporary R&B, Alternative / Indie R&B, House (Old-school) songs like “It Was OK” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

Learn everything about House on Wikipedia

If you enjoyed “Mark Wolf x Khalil – It Was OK” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix) | House music review

Categories: Audio, House, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Really catchy song, with so addictive harmonic structure, funky bass line and beautiful vocal. Its atmosphere really get under your skin, impressive feat for the songs on first listening moment. Great production, crystal clear and arrangement is done perfectly. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πραγματικά πιασάρικο τραγούδι, με τόσο εθιστική αρμονική δομή, funky μπάσο και όμορφη φωνητική. Η ατμόσφαιρα του πραγματικά μπαίνει κάτω από το δέρμα σας, εντυπωσιακό κατόρθωμα για τα τραγούδια στην πρώτη στιγμή ακρόασης. Μεγάλη παραγωγή, κρυστάλλινα και διάταξη γίνεται τέλεια.”

-Nagamag.com

“Canción realmente pegadiza, con una estructura armónica tan adictiva, una línea de bajo funky y una hermosa voz. Su atmósfera realmente se pone debajo de tu piel, una hazaña impresionante para las canciones en el primer momento de escucha. Gran producción, cristal transparente y disposición se realizan perfectamente.”

-Nagamag.com

The original review of “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s House reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Paul Russell” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)”, a masterpiece of “Paul Russell” This extraordinary composition of “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” with details of House genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Alternative / Indie R&B, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Alternative Hip-Hop music as well!

Listen to “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique House song and watch the official video clip of “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)”.

Additional information/sources for Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)

The song “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” is released by Arista Records

Song Sources for “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)”:
Spotify: open.spotify.com/track/3QlC3KNNrJ7D13GRWcYcDF
Youtube: www.youtube.com/watch?v=yAfzo4Ocvik

House home page where “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Paul Russell”, providing music reviews and music discoveries like “Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)”.
This music post about song “Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” by “Paul Russell” is hosted in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Paul Russell” and more House, Alternative / Indie R&B, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion, Alternative Hip-Hop songs like “Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

Learn everything about House on Wikipedia

If you enjoyed “Paul Russell – Lil Boo Thang (Luca Schreiner Remix)” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me | House music review

Categories: Audio, House, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Flows brilliantly, great use of harmony, the melody trades off, blissful lead vocal and the smooth but still groovy rhythm is just amazing. Key signatures is wonderful, dynamics really flow together nicely, different instruments and the progression of this wonderful piece is set so well. Song reminds at moments of Madonna style from the early 90’s. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Ρέει λαμπρά, μεγάλη χρήση της αρμονίας, η μελωδία διαπραγματεύεται, ευτυχισμένη φωνητική μολύβδου και ο ομαλός αλλά ακόμα αυταρχικός ρυθμός είναι απλά εκπληκτικό. Οι υπογραφές κλειδιών είναι υπέροχες, η δυναμική πραγματικά ρέει μαζί ωραία, διαφορετικά όργανα και η εξέλιξη αυτού του θαυμάσιου τεμαχίου είναι τόσο καλά. Το τραγούδι θυμίζει σε στιγμές της Madonna στυλ από τις αρχές της δεκαετίας του ’90.”

-Nagamag.com

“Fluye brillantemente, un gran uso de la armonía, la melodía se cotiza, la voz de plomo feliz y el ritmo suave pero aún maravilloso es simplemente increíble. Las firmas clave son maravillosas, la dinámica realmente fluye bien, diferentes instrumentos y la progresión de esta maravillosa pieza está muy bien. La canción recuerda en momentos de Madonna Style de principios de los 90.”

-Nagamag.com

The original review of “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s House reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Talk 2 Me”. a collaborative perfection of “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla”. This creation in the terrain of House, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me”. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Disco music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our House reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me”. Our tireless mission to explore House songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of House enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me” on Youtube and Spotify

You can listen to “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique House song and watch the official video clip of “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me”.

Additional information/sources for Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me

The song “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me” is released by Switchvilla

Song Sources for “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/3BbyjmQjbUUoA04so3zUwg
Youtube: www.youtube.com/watch?v=sAioH2LukJQ
Deezer: www.deezer.com/track/2535153101

House home page where “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla”, providing music reviews and music discoveries like “Talk 2 Me”.
This music post about song “Talk 2 Me” by “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla” is hosted in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla” and more House, Disco songs like “Talk 2 Me” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

Learn everything about House on Wikipedia

If you enjoyed “Mishell Ivon x Nicofasho x SwitchVilla – Talk 2 Me” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Bronze Whale x Sofasound – | House music review

Categories: Audio, House, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Really catchy song, with so addictive harmonic structure, funky bass line and beautiful vocals. Its atmosphere really get under your skin, with smooth house layering of sounds. Great modern club production, crystal clear and arrangement is done perfectly. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πραγματικά πιασάρικο τραγούδι, με τόσο εθιστική αρμονική δομή, funky μπάσο και όμορφα φωνητικά. Η ατμόσφαιρα του πραγματικά μπαίνει κάτω από το δέρμα σας, με ομαλή στρώση σπιτιών ήχων. Μεγάλη σύγχρονη παραγωγή κλαμπ, Crystal Clear και ρύθμιση γίνεται τέλεια.”

-Nagamag.com

“Canción realmente pegadiza, con una estructura armónica tan adictiva, una línea de bajo funky y hermosas voces. Su atmósfera realmente se mete debajo de su piel, con suaves capas de sonidos de la casa. Gran producción de clubes modernos, cristal claro y arreglo se realizan perfectamente.”

-Nagamag.com

The original review of “Bronze Whale x Sofasound – “ is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s House reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Bronze Whale x Sofasound” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag introducing you to “Switched On ft. VoxOnUs”. a collaborative perfection of “Bronze Whale x Sofasound”. This creation in the terrain of House, has touched the hearts of our curators, who really enjoyed listening to “Bronze Whale x Sofasound – “. It’s more than just a song; it’s a product that combines the composition power of more than just one artist. it’s a music built that also defines Indie Electronic music. The Melody and rhythm of this piece is a treasure for your ears, waiting to be discovered. Nagamag is delighted to share this music review by one of our House reviewers, who musically joined the meaning of this collaboration “Bronze Whale x Sofasound – “. Our tireless mission to explore House songs from all over the world brought this offering as a share point to the global community of House enthusiasts in their love for this kind of music.

Listen to “Bronze Whale x Sofasound – ” on Spotify

You can listen to “Bronze Whale x Sofasound – “ through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique House song.

Additional information/sources for Bronze Whale x Sofasound –

ffm.to/switched-on

Several years ago Aaron (of Bronze Whale) reached out to Sofasound with a collaboration idea. That collaboration led to a really great friendship, several remixes, and what is now our upcoming collaborative EP, Couch Mammals.

As we developed the songs for this EP, John (Sofasound) presented us with this amazing demo, featuring the vocals of VoxOnUs. It was really unique and playful, with these soulful vocals layered on top. I (Benny) flew out to Sacramento for writing sessions with Aaron, and he showed me this song on the first day. After that it was all I could think of. We knew we wanted to try something new on this release, and to be really care-free in our exploration of this EP. That led to me doing more of a rap style vocal for the first time.

Switched On is bright and bouncy, and tells the story of how I met my partner. Infused with VoxOnUs’s soulful vocals, we think it’s the perfect introduction to our upcoming EP.

House home page where “Bronze Whale x Sofasound – ” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Bronze Whale x Sofasound”, providing music reviews and music discoveries like “Switched On ft. VoxOnUs”.
This music post about song “Switched On ft. VoxOnUs” by “Bronze Whale x Sofasound” is hosted in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Bronze Whale x Sofasound” and more House, Indie Electronic songs like “Switched On ft. VoxOnUs” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

Learn everything about House on Wikipedia

If you enjoyed “Bronze Whale x Sofasound – “ but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Tortured Soul – Runnin’ Back to You | House music review

Categories: Audio, House, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Old school vibe that hit you instantly with the first sounds, this song creates wonderful world of nostalgia. Marvelous vocal parts are amazing as they can be. Beautiful jazzy vibe within this classic house song feels like a time machine to the late 90’s where this genre just exploded.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Παλιά σχολική ατμόσφαιρα που σας χτύπησε αμέσως με τους πρώτους ήχους, αυτό το τραγούδι δημιουργεί υπέροχο κόσμο νοσταλγίας. Τα θαυμάσια φωνητικά μέρη είναι εκπληκτικά όπως μπορούν να είναι. Όμορφο jazzy vibe μέσα σε αυτό το κλασικό σπίτι σπίτι αισθάνεται σαν μια μηχανή χρόνου στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όπου αυτό το είδος απλά εξερράγη.”

-Nagamag.com

“Vibra de la vieja escuela que te golpeó al instante con los primeros sonidos, esta canción crea un maravilloso mundo de nostalgia. Las maravillosas partes vocales son increíbles como pueden ser. Hermoso ambiente de jazz dentro de esta canción clásica de la casa se siente como una máquina del tiempo a finales de los 90, donde este género simplemente explotó.”

-Nagamag.com

The original review of “Tortured Soul – Runnin’ Back to You” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s House reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Tortured Soul” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Runnin’ Back to You” crafted by the gifted artist of “Tortured Soul”. This House composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Tortured Soul – Runnin’ Back to You”. The song as well offers an intriguing exploration of Disco, House (Old-school) music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of House compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating House songs from all corners of the globe, to the global audience of House music enthusiasts!

Listen to “Tortured Soul – Runnin’ Back to You” on Spotify

You can listen to “Tortured Soul – Runnin’ Back to You” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique House song.


Lyrics of Tortured Soul – Runnin’ Back to You

I tried to fight it
But the feeling without you
I’m just always sad
You said it’s over (Over)
Then you call me to tell me this decision’s bad
You say you’re lonely
And I’m lonely too
I’m missing your love
There’s only one thing to do

I’m runnin’ back to you
To you
To you
To you
I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back to you ) To you
(Runnin’ back to you) To you
(Runnin’ back to you) To you

You said that my love is the best love
Best love
That you’ve ever known
Once in a lifetime
I wanted you forever
But now I’m all alone
There must be something that we can do
Let’s come together
I know this love is true

I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back)
To you
(Runnin’ back)
To you
(Runnin’ back to you) To you
(Back to you)
I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back)
To you
(Runnin’ back)
To you
(Runnin’ back to you) To you (Back to you)
I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back to you) To you
(Runnin’ back to you) To you
(Runnin’ back to you) To you
(Back to you)
I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back)
To you
(Runnin’ back)
To you
(Runnin’ back to you) To you
(Back to you)

There’s no more pretending
That this love is ending
Let’s get back together
Girl, we know our love is forever

(Runnin’ back to you) Runnin’ baby
(Runnin’ back to you) Runnin’ baby
(Runnin’ back to you)
(Back to you) Back to you
(Runnin’ back to you) Runnin’ baby
(Runnin’ back to you) Runnin’ baby
(Runnin’ back to you)
(Back to you)

Baby, baby, can’t we give it one more try
If you tell me no, you know that I will die
I’m the one for you and you’re the one for me
If you’ll take my hand again I promise thee
Baby, I promise this time it will be better
We’ll be better
I’ll be by your side in any kind of weather
Kind of weather
I had to learn I was a fool to think we’re through
You’re the one for me, I’m the one for you

Baby, I promise this time it will be better (Yeah)
We’ll be better
I’ll be by your side in any kind of weather (Rain or shine)
Love, I feel for you
I feel way deep inside
I know this love is true

I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back) I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back) I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back)
To you
(Back to you)
I’m runnin’ back to you

(Runnin’ back) Runnin’ back to you
(Runnin’ back)
To you
(Runnin’ back)
You
(Back to you)
I’m runnin’ back to you

(Runnin’ back to you) To you
(Runnin’ back to you) You
(Runnin’ back to you) You
(Back to you)
I’m runnin’ back to you
(Runnin’ back to you) You
(Runnin’ back to you) To you
(Runnin’ back)
To you (Back to you)

I’m runnin’ back to
I’m runnin’ back to you
I’m runnin’ back to you


Additional information/sources for Tortured Soul – Runnin’ Back to You

Song Sources for “Tortured Soul – Runnin’ Back to You”:
Spotify: open.spotify.com/track/3J18vgmnIbc6PJL8pYjIy7

House home page where “Tortured Soul – Runnin’ Back to You” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Tortured Soul”, providing music reviews and music discoveries like “Runnin’ Back to You”.
This music post about song “Runnin’ Back to You” by “Tortured Soul” is hosted in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Tortured Soul” and more House, Disco, House (Old-school) songs like “Runnin’ Back to You” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

Learn everything about House on Wikipedia

If you enjoyed “Tortured Soul – Runnin’ Back to You” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Dylan Rafael – Owsley’s Acid | House music review

Categories: Audio, House, Music, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , |

“Новый House трек от талантливого музыканта -Dylan Rafael-, который пропитан глубокой меланхолией и психоделической атмосферой. Этот трек призывает к погружению в свои внутренние глубины сознания и открытия новых вселенных. Мягкий бит и электронные звуковые эффекты создают неповторимую атмосферу, где время останавливается, а мелодия торопится слиться с вашей душой. В заключение хочется сказать, что этот трек – это настоящая жемчужина Acid House музыки. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The new House track from the talented musician -dylan rafael-, which is saturated with deep melancholy and psychedelic atmosphere. This track calls for immersion in its internal depths of consciousness and the discovery of new universes. Soft bit and electronic sound effects create a unique atmosphere where time stops, and the melody is in a hurry to merge with your soul. In conclusion, I would like to say that this track is a real pearl of Acid House music.”

-Nagamag.com

“Η νέα διαδρομή από τον ταλαντούχο μουσικό -Dylan Rafael-, το οποίο είναι κορεσμένο με βαθιά μελαγχολία και ψυχεδελική ατμόσφαιρα. Αυτό το κομμάτι απαιτεί εμβάπτιση στα εσωτερικά βάθη της συνείδησης και στην ανακάλυψη νέων σύμπαντων. Το μαλακό κομμάτι και τα ηλεκτρονικά ηχητικά εφέ δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα όπου ο χρόνος σταματά και η μελωδία βιάζεται να συγχωνευθεί με την ψυχή σας. Συμπερασματικά, θα ήθελα να πω ότι αυτό το κομμάτι είναι ένα πραγματικό μαργαριτάρι της οξέος οικιακής μουσικής.”

-Nagamag.com

The original review of “Dylan Rafael – Owsley’s Acid” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s House reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Dylan Rafael” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Dylan Rafael – Owsley’s Acid”, written by one of our experienced House reviewers of House genre. It’s a House song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Dylan Rafael – Owsley’s Acid” will bring joy to any House and Acid House, Electronica music listener !

Listen to “Dylan Rafael – Owsley’s Acid” on Youtube and Spotify

You can listen to “Dylan Rafael – Owsley’s Acid” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique House song and watch the official video clip of “Dylan Rafael – Owsley’s Acid”.

Additional information/sources for Dylan Rafael – Owsley’s Acid

Dylan Rafael best describes his music as “Tribal vibes and the Universal Grooves of Modern Tech House.” The Middle Eastern inspired sounds, combined with Western melodic concepts, form a unique and extremely satisfying tune. Hailing from New York City, Dylan has taken the stage for venues and festivals all across the country. A passion for DJing since he was 12, there is no crowd or performance he will shy away from.

House home page where “Dylan Rafael – Owsley’s Acid” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Dylan Rafael”, providing music reviews and music discoveries like “Owsley’s Acid”.
This music post about song “Owsley’s Acid” by “Dylan Rafael” is hosted in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Dylan Rafael” and more House, Acid House, Electronica songs like “Owsley’s Acid” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

Learn everything about House on Wikipedia

If you enjoyed “Dylan Rafael – Owsley’s Acid” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Royal Brandy – Put It on Me – Radio Edit | House music review

Categories: Audio, Features, House, House Features, Music, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , |

“Really catchy song, with so addictive harmonic structure, funky bass line and beautiful vocals. Its atmosphere really get under your skin, with smooth progressive house layering of sounds. Great modern club production, crystal clear and arrangement is done perfectly. ”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Πραγματικά πιασάρικο τραγούδι, με τόσο εθιστική αρμονική δομή, funky μπάσο και όμορφα φωνητικά. Η ατμόσφαιρα του πραγματικά μπαίνει κάτω από το δέρμα σας, με ομαλή προοδευτική στρώση σπιτιών ήχων. Μεγάλη σύγχρονη παραγωγή κλαμπ, Crystal Clear και ρύθμιση γίνεται τέλεια.”

-Nagamag.com

“Echt pakkend nummer, met zo verslavende harmonische structuur, funky baslijn en prachtige zang. De sfeer komt echt onder je huid, met een gladde progressieve huislagen van geluiden. Geweldige moderne clubproductie, kristalhelder en arrangement wordt perfect gedaan.”

-Nagamag.com

The original review of “Royal Brandy – Put It on Me – Radio Edit” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s House reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Royal Brandy” (Netherlands) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag unveils the mesmerizing composition “Put It on Me – Radio Edit”, an extraordinary creation of harmony and creativity that “Royal Brandy” offered to all of us. A House song, which evoked an emotional voyage to our curator that desired to write down a unique review for “Royal Brandy – Put It on Me – Radio Edit”. What also sets this song among the featured choices of Nagamag is the way that “Put It on Me – Radio Edit” is enriched with Electronica characteristics. “Royal Brandy – Put It on Me – Radio Edit” is a rich music creation that deserves to be listened to again and again. Nagamag is honored to share this detailed music review by one of our experienced reviewers for House music compositions. As always, Nagamag keeps up evaluating House songs from across the globe, ensuring that all House enthusiasts around the world have access to these auditory treasures .

Listen to “Royal Brandy – Put It on Me – Radio Edit” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique House song and watch the official video clip of “Royal Brandy – Put It on Me – Radio Edit”.

Royal Brandy is a DJ, producer, and songwriter based in The Netherlands who defies easy definition by traditional genre boundaries. His music has led him to blur the lines between genres, blending the sounds of house music with elements of soul, funk, and afro. The result is a sound that is at once familiar and utterly original, something that is uniquely his own.

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Royal Brandy”, providing music reviews and music discoveries like “Put It on Me – Radio Edit”.
This music post about song “Put It on Me – Radio Edit” by “Royal Brandy” has been arranged in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Royal Brandy” and more House, Electronica songs like “Put It on Me – Radio Edit” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

If you enjoyed “Royal Brandy – Put It on Me – Radio Edit” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx | House music review

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

Nagamag proudly presents the song with title “Sure Fire Love feat. Deesaxx” by the talented “Exed x Ynnox x Dualities”. A unique House composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx”. The song expresses Commercial, Dance Pop, Italy music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the following music review that one of our experienced House reviewers motivated to write about “Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx”. Nagamag, as an international music magazine, reviews House songs that discovers around the globe, for House listeners of all over the world! The original review of “Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx” is written in the native language that is spoken by the dedicated Nagamag’s House reviewer and followed by two translations, of which the first one depends from the origin of the artist “Exed x Ynnox x Dualities” (Austria) and the other is translated in English/Spanish/Greek depended by the original music review as well as the first translation.

“Flows brilliantly, great use of harmony, the melody trades off, blissful lead vocal and club beat and its driving force are amazing. Key signatures is wonderful, dynamics really flow together nicely, stutter effects on vocals, saxophone theme adds that retro moment from the 90’s house scene. ”

“Ρέει λαμπρά, μεγάλη χρήση της αρμονίας, η μελωδία διαπραγματεύεται, ευτυχισμένη φωνητική μολύβδου και το club beat και η κινητήρια δύναμη της είναι εκπληκτικές. Οι βασικές υπογραφές είναι υπέροχη, η δυναμική πραγματικά ρέει μαζί όμορφα, τα αποτελέσματα του τραύλισμα στα φωνητικά, το σαξόφωνο θέμα προσθέτει αυτή τη ρετρό στιγμή από τη σκηνή του σπιτιού της δεκαετίας του ’90.” *

“Flüssig fließt brillant, großer Gebrauch von Harmony, The Melody Trades Off, Glückseligkeit, Lead Vocal und Club Beat und seine treibende Kraft sind erstaunlich. Schlüsselsignaturen sind wunderbar, Dynamik flogen wirklich gut zusammen, Stotterneffekte auf Gesang, Saxophon -Thema fügt diesen Retro -Moment aus der Hausszene der 90er Jahre hinzu.” *

-Nagamag.com

Listen to “Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique House song and watch the official video clip of “Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx”.

The song “Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx” is released by Tremble

Song Sources for “Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx”:
Spotify: open.spotify.com/track/67bQK0TvMECjAoRjp4SLHp
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QBgUsFkagns
Apple Music: music.apple.com/us/album/sure-fire-love-feat-deesaxx/1703299620?i=1703299622
Deezer: www.deezer.com/track/2417976995

Nagamag takes pride in supporting House artists like “Exed x Ynnox x Dualities”, providing music reviews and music discoveries like “Sure Fire Love feat. Deesaxx”.
This music post about song “Sure Fire Love feat. Deesaxx” by “Exed x Ynnox x Dualities” has been arranged in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “Exed x Ynnox x Dualities” and more House, Commercial, Dance Pop, Italy songs like “Sure Fire Love feat. Deesaxx” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

If you enjoyed “Exed x Ynnox x Dualities – Sure Fire Love feat. Deesaxx” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

mustbejohn – Just A Glimpse | House music review

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

Nagamag proudly presents the song with title “Just A Glimpse” by the talented “mustbejohn”. A unique House composition that captured the attention of Nagamag’s curators, who were deeply moved by the emotions awakened during their listening experience of “mustbejohn – Just A Glimpse”. The song expresses Indie Electronic music genre details that worth to be enjoyed by listening the full production!
Nagamag music magazine gladfully shares with you the following music review that one of our experienced House reviewers motivated to write about “mustbejohn – Just A Glimpse”. Nagamag, as an international music magazine, reviews House songs that discovers around the globe, for House listeners of all over the world! The original review of “mustbejohn – Just A Glimpse” is written in the native language that is spoken by the dedicated Nagamag’s House reviewer and followed by two translations, of which the first one depends from the origin of the artist “mustbejohn” (United Kingdom) and the other is translated in English/Spanish/Greek depended by the original music review as well as the first translation.

“By crafting shapes of Indie Electronic and introducing improvisatory vocals, Sam Ellwood invites us in a cool and relaxed atmosphere. Grab this chance to escape from any toxic environment, prepare a nice drink and take it easy with “Just A Glimpse”. ”

“Με τη δημιουργία σχημάτων indie ηλεκτρονικών και την εισαγωγή αυτοσχεδιαστικών φωνητικών, ο Sam Ellwood μας προσκαλεί σε μια δροσερή και χαλαρή ατμόσφαιρα. Πιάσε αυτή την ευκαιρία να ξεφύγει από οποιοδήποτε τοξικό περιβάλλον, να προετοιμάσει ένα ωραίο ποτό και να το πάρει εύκολο με “μόνο μια ματιά”.” *

“Al elaborar formas de electrónica independiente e introducir voces improvisadoras, Sam Ellwood nos invita a un ambiente fresco y relajado. Tome esta oportunidad para escapar de cualquier entorno tóxico, prepare una buena bebida y tómalo con calma con “solo un vistazo”.” *

-Nagamag.com

Listen to “mustbejohn – Just A Glimpse” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique House song and watch the official video clip of “mustbejohn – Just A Glimpse”.

Song Sources for “mustbejohn – Just A Glimpse”:
Spotify: open.spotify.com/track/2Y7yNsF95CcG8aSGoF2fVM
Youtube: www.youtube.com/watch?v=20A76zmlv9w
Apple Music: music.apple.com/us/album/just-a-glimpse/1704159178?i=1704159181
Deezer: www.deezer.com/track/2424992905

Nagamag takes pride in supporting House artists like “mustbejohn”, providing music reviews and music discoveries like “Just A Glimpse”.
This music post about song “Just A Glimpse” by “mustbejohn” has been arranged in House page on Nagamag.
There you can find similar House artists to “mustbejohn” and more House, Indie Electronic songs like “Just A Glimpse” that have been carefully selected by Nagamag’s House experienced curators and reviewed by Nagamag’s House dedicated reviewers.

If you enjoyed “mustbejohn – Just A Glimpse” but you have never listened before to any other House song or you are interested in learning more about House music gerne then click here to visit House music page on Wikipedia.
House music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of House music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of House music through this valuable resource, broadening your knowledge around House genre.

Load More Posts
Go to Top