Charles Oliver – Fortify

Categories: Audio, Spotify, Techno, The Latest|Tags: , , , , |

“Ρυθμός που ξεσηκώνει και ένταση χωρίς όριο μέσα από το υπέροχο αυτό κομμάτι. Με την σκληροπυρηνική αλλά απελευθερωτική μελωδία βρίσκουμε διέξοδο και η ενέργεια μας εξωτερικεύεται. Αφηνόμαστε σε ένα χορευτικό παραλήρημα και ξεχνάμε για λίγο την λογική. Το μυαλό και η ψυχή χάνεται μέσα στην μεθυστική ατμόσφαιρα.”

“Rhythm that rises and intensity without a limit through this wonderful piece. With the hard -core but liberating melody we find a way out and our energy is externalized. We are left in a dance delirium and forget the logic for a while. The mind and soul are lost in the intoxicating atmosphere.” *

“Rhythm that rises and intensity without a limit through this wonderful piece. With the hard -core but liberating melody we find a way out and our energy is externalized. We are left in a dance delirium and forget the logic for a while. The mind and soul are lost in the intoxicating atmosphere.” *

-Nagamag.com

The song “Charles Oliver – Fortify” is released by Art vs Sound

Song Sources for “Charles Oliver – Fortify”:
Spotify: open.spotify.com/track/03R0m1cisPgqOgp3bouSge

Find Charles Oliver on Socials:
Instagram: www.instagram.com/charlesolivermusic

Website of Charles Oliver:
ffm.to/fortify.OWE

Mha Iri x Subject32 – Solace

Categories: Audio, Techno, The Latest|Tags: , |

“It is amazing how the barrel in this Techno track affects the subconscious. She hypnotizes, concentrates all your attention on herself and takes you away from any worries. The melody slowly inserts into a trance and you feel how wings grow behind your back. Amazing sensations.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Удивительно, как бочка в этом Techno треке воздействует на подсознание. Она гипнотизирует, концентрирует на себе всё ваше внимание и уводит вас в сторону от любых забот. Мелодия медленно вводит в транс и вы ощущаете, как за вашей спиной вырастают крылья. Поразительные ощущения.”

-Nagamag.com

Setlo – Eat F Sleep

Categories: Audio, Techno, The Latest|Tags: , , |

“Our whole life is music, and we are just actors on the dance floor in the rays of its spotlights. And there is no better medicine than the atmosphere of Techno music, especially if it is created in such poisonous shades as the new single -Setlo-.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Вся наша жизнь — музыка, а мы в лучах её прожекторов всего лишь актёры на танцполе. И нет лучшего лекарства, чем атмосфера Techno музыки, особенно, если она создана в таких ядовитых оттенках, как новый сингл -Setlo-.”

-Nagamag.com

www.instagram.com/setlomusic/

Asora – For Alex

Categories: Audio, Features, Techno, Techno Features, The Latest|Tags: , , , |

“If you are a fan of Rhys Fulber's work, then the project of the project -ASORA- will have very helpful. This is a gloomy, heavy and very atmospheric techno for everyone who loves the dark side of their soul. The light goes out, the night eats the last rays of a sunny day and dark times come. Do not miss your chance.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Если вы являетесь поклонником творчества Rhys Fulber, то трек проекта -Asora- вам придётся очень кстати. Это мрачное, тяжёлое и очень атмосферное Techno для всех, кто любит тёмную сторону своей души. Гаснет свет, ночь съедает последние лучи солнечного дня и наступают тёмные времена. Не упустите свой шанс.”

-Nagamag.com

www.instagram.com/asoraworld/

Marco V & Vision 20/20 – ME/AN

Categories: Audio, Techno, The Latest|Tags: , , , |

“A track that exists immediately in four dimensions, so during listening there is a feeling of immersion in the abyss. This is an endless fall into a black hole in which the Techno rhythm and its poisonous melody sounds from all sides.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Трек, который существует сразу в четырёх измерениях, поэтому во время прослушивания возникает ощущение погружения в бездну. Это бесконечное падение в чёрную дыру, в которой со всех сторон звучит ритм Techno и его ядовитая мелодия.”

-Nagamag.com

Mr. V & Vision 20/20 presents his new festival banger ME/AN on In Charge. V continues his fantastic year with a brand new track under his Vision 20/20 alias. The drums roll again and even the biggest festival crowd is sure to be swept away by ME/AN. Hope you are ready.

D3fai – Bio Weapon

Categories: Audio, Techno, The Latest|Tags: , , |

“An interesting state of endless movement is created, as if you are inside a complex, extraterrestrial mechanism. The TechNO rhythm is so organically synchronized with the beating of your heart that you feel like one as one.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Создаётся интересное состояние бесконечного движения, словно вы внутри сложного, внеземного механизма. Ритм techno настолько органично синхронизируется с биением вашего сердца, что вы ощущаете себя с ним как одно целое.”

-Nagamag.com

www.instagram.com/d3fai

Charles Oliver – Charisma

Categories: Audio, Techno, The Latest|Tags: , , , |

“Working with effects is just gorgeous! The rhythm seems to drive you and screams - come on, do not lag behind! The name is very true, the work is charismatic, original and very bright! Genre elements of Hard and Acid Techno are beautifully built into a common mix and you are not leaving that the track has quickly ended and it is again to be repaired. (Automatically Translated with Google Translate)

“Работа с эффектами просто шикарная! Ритм словно подгоняет вас и кричит — давай, не отставай! Название очень верно подобрано, работа харизматичная, оригинальная и очень яркая! Жанровые элементы Hard и Acid Techno красиво встроены в общий микс и вас не покидает мысль, что трек быстро закончился и его снова приходиться ставить на повтор.”

-Nagamag.com

Charles Oliver is back with cinematic & big-room techno sounds releasing his single ‘Charisma’. Following along from his remix of ‘Hivemind’ hitting 200k+ Spotify streams + gathering live DJ support from artists such as Jon Hopkins, HAAi, Maceo Plex. Charisma focuses on heavy, progressive ravey-rhythms backed with ‘filmscore’ style pads gathering influence from his passion in video games.

Load More Posts
Go to Top