Music Genre

HUGGA x ANADI – Где-то с кем-то

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Smooth groove and flow that captures perfectly blended styles into this song. Beautiful vocals, specially the female lead one and the chorus line that is so catchy. Laid back atmosphere, subtle but very effective background sounds and harmonies are done so well, very soothing. ”

“Η ομαλή αυλάκωση και η ροή που συλλαμβάνει τέλεια συνδυασμένα στυλ σε αυτό το τραγούδι. Όμορφα φωνητικά, ειδικά το γυναικείο μολύβι και τη γραμμή χορωδίας που είναι τόσο πιασάρικα. Η χαλαρή ατμόσφαιρα, οι λεπτές αλλά πολύ αποτελεσματικές ήχοι του φόντου και οι αρμονίες γίνονται τόσο καλά, πολύ χαλαρωτικές.” *

“Гладкая канавка и поток, которые захватывают идеально смешанные стили в эту песню. Красивый вокал, особенно женский лидер и такая запоминающаяся линия хора. Сеттная атмосфера, тонкая, но очень эффективная фоновая звуки и гармонии сделаны так хорошо, очень успокаивают.” *

-Nagamag.com

The song “HUGGA x ANADI – Где-то с кем-то” is released by Syndicate32

Song Sources for “HUGGA x ANADI – Где-то с кем-то”:
Spotify: open.spotify.com/track/7vPS6oSSmzVCWOZ94aOAOK
Youtube: www.youtube.com/watch?v=8nnYg44PVfY
Apple Music: music.apple.com/us/album/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%B5%D0%BC-%D1%82%D0%BE/1687320450?i=1687320452
Deezer: www.deezer.com/track/2278280387

JustFresh – Hustle Til The 1st

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Фантастический трек, демонстрирующий талант и самоотверженность -JustFresh-. От начала до конца вайб наполнен мощными битами и умными рифмами, которые будут держать вас в напряжении. Такие треки демонстрируют решимость добиться успеха и предоставляют более глубокий анализ жизни и борьбы. Благодаря солидному сведению и запоминающимся текстам этот трек обязательно понравится поклонникам Hip-Hop.”

“A fantastic track demonstrating talent and dedication -justfresh-. From the beginning to the end, the wiber is filled with powerful bats and smart rhymes that will keep you in suspense. Such tracks demonstrate determination to achieve success and provide a deeper analysis of life and struggle. Thanks to solid information and memorable texts, this track will certainly appeal to fans of HIP-hop.” *

“Ένα φανταστικό κομμάτι που επιδεικνύει ταλέντο και αφοσίωση -Justfresh-. Από την αρχή μέχρι το τέλος, το Wiber είναι γεμάτο με ισχυρές νυχτερίδες και έξυπνες ρίμες που θα σας κρατήσουν σε αγωνία. Τέτοια κομμάτια δείχνουν αποφασιστικότητα για την επίτευξη επιτυχίας και παρέχουν μια βαθύτερη ανάλυση της ζωής και του αγώνα. Χάρη σε συμπαγείς πληροφορίες και αξέχαστα κείμενα, αυτό το κομμάτι σίγουρα θα απευθύνει έκκληση στους οπαδούς του hip-hop.” *

-Nagamag.com

The song “JustFresh – Hustle Til The 1st” is released by JustFreshRecords

Song Sources for “JustFresh – Hustle Til The 1st”:
Spotify: open.spotify.com/track/5bnzCaxYlapQEjzMJ4gmPy

Younglloyd – BLESS

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Этот трек наполнен мелодичными звуками и атмосферой Afrobeats, которые уносят душу в далёкие места, где царит покой и гармония. Такой музыкальный опыт оставляет незабываемое впечатление и поможет расслабиться от повседневной суеты и напряжения. Сильный бас и утончённые мелодии создают идеальный баланс, который дарит слушателю умиротворение и расслабление. ”

“This track is filled with melodic sounds and atmosphere Afrobeats, which take the soul to distant places where peace and harmony reigns. Such musical experience leaves an unforgettable impression and will help to relax from everyday fuss and tension. Strong bass and sophisticated melodies create the perfect balance, which gives the listener peace and relaxation.” *

“Αυτό το κομμάτι είναι γεμάτο με μελωδικούς ήχους και ατμόσφαιρα afrobeats, που παίρνουν την ψυχή σε μακρινά μέρη όπου η ειρήνη και η αρμονία βασιλεύουν. Αυτή η μουσική εμπειρία αφήνει μια αξέχαστη εντύπωση και θα βοηθήσει να χαλαρώσετε από την καθημερινή αναστάτωση και την ένταση. Οι ισχυρές μπάσο και οι εκλεπτυσμένες μελωδίες δημιουργούν την τέλεια ισορροπία, η οποία δίνει στον ακροατή ειρήνη και χαλάρωση.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Younglloyd – BLESS”:
Spotify: open.spotify.com/track/0J2zx6c6FFRQF4STV0z8U8
Apple Music: music.apple.com/us/album/bless/1677436455?i=1677436788

Find Younglloyd on Socials:
Instagram: www.instagram.com/therealyounglloyd/

Website of Younglloyd:
music.apple.com/us/artist/younglloyd/1502242091

Ladi – specs (feat. Blakk Mambo & Chilldren of Indigo)

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“В треке чувствуется вайб и энергия старой школы Hip-Hop, со свойственной ей атмосферой и подачей материала. Как обычно мелодия, ритм и вокал обеспечивают максимальное погружение и послужат путеводителем в мир Hip-Hop культуры для всех, кто любит подобное звучание. Качественная работа от Ladi feat. Blakk Mambo & Chilldren of Indigo.”

“In the track, the vibe and energy of the old HIP-Hop school is felt, with its characteristic atmosphere and the presentation of the material. As usual, the melody, rhythm and vocals provide maximum immersion and will serve as a guide to the world of HIP-Hop culture for everyone who loves such a sound. High -quality work from Ladi Feat. Blakk Mambo & Chilldren of Indigo.” *

“Στην πίστα, η ατμόσφαιρα και η ενέργεια του παλιού σχολείου hip-hop γίνεται αισθητή, με τη χαρακτηριστική του ατμόσφαιρα και την παρουσίαση του υλικού. Ως συνήθως, η μελωδία, ο ρυθμός και τα φωνητικά παρέχουν μέγιστη εμβάπτιση και θα χρησιμεύσουν ως οδηγός για τον κόσμο του πολιτισμού hip-hop για όλους όσους αγαπούν έναν τέτοιο ήχο. Υψηλής ποιότητας εργασίας από το Ladi Feat. Blakk Mambo & Chilldren του Indigo.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Ladi – specs (feat. Blakk Mambo & Chilldren of Indigo)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0lkGpQqQCExuqNXBjqtd8k
Apple Music: music.apple.com/us/album/specs-feat-blakk-mambo-chilldren-of-indigo/1677207736?i=1677207737
Bandcamp: 808saints.bandcamp.com/track/specs-feat-chilldren-of-inidigo-blakk-mambo

TAL THE1 x Jon Connor x Emilio Rojas – Changes (feat. Emilio Rojas & Jon Connor)

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Lush piano theme in the background feels almost cinematic, as well as the string section. Adds more depth and emotion to the song. Slower tempo but with very groovy beat perfectly captured the hip hop vibe of the song. Vocals are done perfectly, crystal, layers the cinematic harmonies in the background in a wonderful way. ”

“Το πλούσιο θέμα πιάνου στο παρασκήνιο αισθάνεται σχεδόν κινηματογραφικό, καθώς και το τμήμα String. Προσθέτει περισσότερο βάθος και συγκίνηση στο τραγούδι. Ο πιο αργός ρυθμός, αλλά με πολύ groovy κτύπησε τέλεια κατέλαβε το hip hop vibe του τραγουδιού. Τα φωνητικά γίνονται τέλεια, κρύσταλλα, στρώματα στις κινηματογραφικές αρμονίες στο παρασκήνιο με θαυμάσιο τρόπο.” *

“El exuberante tema de piano en el fondo se siente casi cinematográfico, así como en la sección de cuerdas. Agrega más profundidad y emoción a la canción. El tempo más lento pero con un ritmo muy maravilloso capturó perfectamente el ambiente de hip hop de la canción. Las voces se realizan perfectamente, Crystal, capas las armonías cinematográficas en el fondo de una manera maravillosa.” *

-Nagamag.com

The song “TAL THE1 x Jon Connor x Emilio Rojas – Changes (feat. Emilio Rojas & Jon Connor)” is released by TAL THE1 LLC

Song Sources for “TAL THE1 x Jon Connor x Emilio Rojas – Changes (feat. Emilio Rojas & Jon Connor)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0yij3nKEoo1hs6qOU6bf9a
Youtube: www.youtube.com/watch?v=eVUz0YRyoVM
Apple Music: music.apple.com/us/album/changes-feat-emilio-rojas-jon-connor/1679984596?i=1679984597
Deezer: www.deezer.com/track/2215691117

Oyster Pep x Lil Kriz – Concrete Jungle

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Beats and amazing synth bass line is the hook you need with this song. Its groove is expanding further with great vocals and the way they are layered, edited and arranged. Subtle harmonic structures in the background and samples, the way they are used, adds more old school atmosphere and that is a great touch. ”

“Beats και Amazing Synth Bass Line είναι το γάντζο που χρειάζεστε με αυτό το τραγούδι. Το αυλάκι του επεκτείνεται περαιτέρω με μεγάλα φωνητικά και τον τρόπο με τον οποίο είναι στρωματοποιημένα, επεξεργασμένα και διατεταγμένα. Οι λεπτές αρμονικές δομές στο παρασκήνιο και τα δείγματα, ο τρόπος που χρησιμοποιούνται, προσθέτει περισσότερη παλιά σχολική ατμόσφαιρα και αυτό είναι μια μεγάλη πινελιά.” *

“Beats and Amazing Synth Bass Line es el gancho que necesitas con esta canción. Su ritmo se está expandiendo aún más con excelentes voces y la forma en que se colocan, editan y organizan. Las estructuras armónicas sutiles en el fondo y las muestras, la forma en que se usan, agrega más atmósfera de la vieja escuela y ese es un gran toque.” *

-Nagamag.com

The song “Oyster Pep x Lil Kriz – Concrete Jungle” is released by Detroit Zu Records

Song Sources for “Oyster Pep x Lil Kriz – Concrete Jungle”:
Spotify: open.spotify.com/track/4kfBU2COBJNQxFPKGwJxBs

Find Oyster Pep x Lil Kriz on Socials:
Instagram: www.instagram.com/oysterpep/

Mugelezi – One 2 Many

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Anthem alike piano theme with a perfect homage the old school style is done in a modern way. Lead vocals are very catchy, fitting perfectly with the darker harmonic structure in the background that layers that piano theme from the beginning. Beats are very modern, slower, full of lower frequency that will make you move with the rhythm. ”

“Ο ύμνος για το πιάνο με ένα τέλειο φόρο τιμής Το παλιό σχολικό στυλ γίνεται με σύγχρονο τρόπο. Τα φωνητικά μολύβδου είναι πολύ πιασάρικα, ταιριάζουν τέλεια με τη σκοτεινότερη αρμονική δομή στο παρασκήνιο που στρώματα που το θέμα του πιάνου από την αρχή. Οι κτύποι είναι πολύ σύγχρονες, πιο αργές, γεμάτες χαμηλότερη συχνότητα που θα σας κάνει να μετακινηθείτε με το ρυθμό.” *

“Tema de piano de himno con un homenaje perfecto El estilo de la vieja escuela se realiza de manera moderna. Las voces principales son muy pegadizas, ajustados perfectamente con la estructura armónica más oscura en el fondo que capas ese tema de piano desde el principio. Los ritmos son muy modernos, más lentos, llenos de menor frecuencia que te hará mover con el ritmo.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Mugelezi – One 2 Many”:
Spotify: open.spotify.com/track/2tivxXt9cY8hnjxOkhDxeG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=7fB0p36f1bQ
Apple Music: music.apple.com/us/album/one-2-many/1681247762?i=1681247763
Deezer: www.deezer.com/track/2229714907

Find Mugelezi on Socials:
Instagram: www.instagram.com/mugelezi
TikTok: www.tiktok.com/@mugelezi

Website of Mugelezi:
www.snapchat.com/add/mugelezi

iv – Tropics

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Auto tune effect is making wonders with this song, creating some amazing harmonics within, expanding the melodic structure to higher levels. Lead vocals, even with subtle and slower beats and tempo are making the waves. Depth of the song and the atmosphere it have is really catchy, even after the first sounds. ”

“Το αυτόματο φαινόμενο συντονισμού κάνει θαύματα με αυτό το τραγούδι, δημιουργώντας μερικές εκπληκτικές αρμονικές μέσα, επεκτείνοντας τη μελωδική δομή σε υψηλότερα επίπεδα. Τα φωνητικά μολύβδου, ακόμη και με λεπτές και πιο αργές κτυπήματα και ρυθμό κάνουν τα κύματα. Το βάθος του τραγουδιού και η ατμόσφαιρα που έχει είναι πραγματικά πιασάρικο, ακόμα και μετά τους πρώτους ήχους.” *

“O efeito de ajuste automático está fazendo maravilhas com essa música, criando alguns harmônicos incríveis dentro, expandindo a estrutura melódica para níveis mais altos. Os vocais principais, mesmo com batidas sutis e mais lentas e ritmo, estão fazendo as ondas. A profundidade da música e a atmosfera que ela tem é realmente cativante, mesmo após os primeiros sons.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “iv – Tropics”:
Spotify: open.spotify.com/track/4Gg5b2UWHXyXPQT563DoTf

Zeke – Magic

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ο ρυθμός με ένταση και ζωντάνια μας ξεσηκώνει και νιώθουμε πια τόσο δυναμικοί και ατρόμητοι. Τα πληθωρικά και γεμάτα ευφράδεια φωνητικά κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις με την ταχύτητα και ταπεραμέντο τους. Η μελωδία όμορφη και επιβλητική μας προφέρει ατέλειωτη απόλαυση και ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα.”

“The rhythm with intensity and vitality revolves and we feel so dynamic and fearless. The exuberant and full of euphoric vocals immediately gain their impressions with their speed and temperament. The melody beautiful and imposing pronounces us endless enjoyment and electrifies the atmosphere.” *

-Nagamag.com

The song “Zeke – Magic” is released by DistroKid

Song Sources for “Zeke – Magic”:
Spotify: open.spotify.com/track/4YbvMclVYdClEAhwuJjx41

Find Zeke on Socials:
Instagram: www.instagram.com/_mrdolo_
Twitter: twitter.com/_IamZeke_
TikTok: www.tiktok.com/@_mrdolo_

Website of Zeke:
music.apple.com/us/artist/zeke/1273564036

CA$H CAM – LIKE, DAMN

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Deep and at moment darker feeling can be heard in the harmonic structure. Song expand into a more positive mood with an amazing sound choices, from the beats and rhythm parts, to the lyrical structure and style of the lead vocal. Song have that old school feeling overall, that sets it apart instantly. ”

“Βαθιά και αυτή τη στιγμή πιο σκοτεινό συναίσθημα μπορεί να ακουστεί στην αρμονική δομή. Το τραγούδι επεκτείνεται σε μια πιο θετική διάθεση με εκπληκτικές επιλογές ήχου, από τα beats και τα μέρη ρυθμού, μέχρι τη λυρική δομή και το στυλ του φωνητικού μολύβδου. Το τραγούδι έχει αυτό το παλιό σχολείο συναίσθημα συνολικά, που το ξεχωρίζει αμέσως.” *

“La sensación profunda y en el momento más oscura se puede escuchar en la estructura armónica. La canción se expande a un estado de ánimo más positivo con una increíble opción de sonido, desde las partes de ritmo y ritmo hasta la estructura lírica y el estilo de la voz principal. La canción tiene esa sensación de la vieja escuela en general, que lo distingue al instante.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “CA$H CAM – LIKE, DAMN”:
Spotify: open.spotify.com/track/2nL9GhjAsk6viLMeNNaIkN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=UE47IZItv7U
Apple Music: music.apple.com/us/album/like-damn/1678817806?i=1678817807
Deezer: www.deezer.com/track/2206049477

Find CA$H CAM on Socials:
Instagram: www.instagram.com/thecashcam
TikTok: www.tiktok.com/@thecashcam

Website of CA$H CAM:
music.apple.com/us/artist/ca%24h-cam/1472452625

Load More Posts
Go to Top