How Do You Feel – Myspro

How Do You Feel – Myspro

“Μια πραγματικά εξαιρετική μελωδία που σε μεταφέρει σε άλλη διάσταση και σε αναζωογονεί. Τα όμορφα φωνητικά μεταφέρουν την θετική τους ενέργεια και εκφράζουν τόσο πετυχημένα τα συναισθήματα μας. Ο ζωηρός ρυθμός σε παρασύρει στο πάθος του και σε αφήνει να λικνιστείς μαζί του αφήνοντας πίσω τις δύσκολές σκέψεις και όσα σε πλήγωσαν.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A really great tune that transports you to another dimension and rejuvenates you. The beautiful vocals convey their positive energy and express our feelings so successfully. The lively rhythm draws you into its passion and lets you sway with it, leaving behind difficult thoughts and what has hurt you.”

-Nagamag.com

“Una melodía realmente genial que te transporta a otra dimensión y te rejuvenece. Las hermosas voces transmiten su energía positiva y expresan con éxito nuestros sentimientos. El ritmo vivo te atrae a su pasión y te deja balancearte con ella, dejando atrás los pensamientos difíciles y lo que te ha herido.”

-Nagamag.com

The original review of “Myspro – How Do You Feel” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Afrobeats reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Myspro” (Nigeria) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Afrobeats music review, inspired by the unique song “Myspro – How Do You Feel”. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Myspro – How Do You Feel” encourages us to continue sharing such Afrobeats songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Afrobeats listeners!

Listen to “Myspro – How Do You Feel” on Spotify

You can listen to “Myspro – How Do You Feel” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Afrobeats song.

Additional information/sources for Myspro – How Do You Feel

The song “Myspro – How Do You Feel” is released by NGwide Media

Song Sources for “Myspro – How Do You Feel”:
Spotify: open.spotify.com/track/5LgrKOTutF68mOgbr3KTlY
Apple Music: music.apple.com/us/album/how-do-you-feel/1746318287?i=1746318288

Afrobeats home page where “Myspro – How Do You Feel” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Afrobeats artists like “Myspro”, providing music reviews and music discoveries like “How Do You Feel”.
This music post about song “How Do You Feel” by “Myspro” is hosted in Afrobeats page on Nagamag.
There you can find similar Afrobeats artists to “Myspro” and more Afrobeats, Contemporary R&B, Afrobeats / Afro-pop / Afro-fusion songs like “How Do You Feel” that have been carefully selected by Nagamag’s Afrobeats experienced curators and reviewed by Nagamag’s Afrobeats dedicated reviewers.

Learn everything about Afrobeats on Wikipedia

If you enjoyed “Myspro – How Do You Feel” but you have never listened before to any other Afrobeats song or you are interested in learning more about Afrobeats music gerne then click here to visit Afrobeats music page on Wikipedia.
Afrobeats music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Afrobeats music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Afrobeats music through this valuable resource, broadening your knowledge around Afrobeats genre.

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on July 2, 2024