Uncle Lush – Relativity | Hip Hop music review

Uncle Lush – Relativity | Hip Hop music review

“Η μελωδία μας εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή καθώς με μια δόση παρελθόντος και σύγχρονης ματιάς πετυχαίνει την τέλεια μίξη. Τα πληθωρικά φωνητικά με την ένταση τους προσφέρουν απλόχερα την απόλαυση και ηλεκτρίζουν την ατμόσφαιρα. Ο ρυθμός σε ένα εξαίσιο παραλήρημα μας πηγαινοφέρνει στο χθες και στο σήμερα προκαλώντας μας να διαλέξουμε εποχή.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The melody impresses us from the first moment as with a dose of past and modern look it achieves the perfect mix. The exuberant vocals with their intensity generously offer the pleasure and electrify the atmosphere. The rhythm in an exquisite delirium brings us back and forth between yesterday and today challenging us to choose an era.”

-Nagamag.com

“La melodía nos impresiona desde el primer momento ya que con una dosis de aire pasado y modernidad consigue la mezcla perfecta. Las voces exuberantes con su intensidad ofrecen generosamente placer y electrifican la atmósfera. El ritmo en un delirio exquisito nos hace ir y venir entre el ayer y el hoy retándonos a elegir una época.”

-Nagamag.com

The original review of “Uncle Lush – Relativity” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Uncle Lush” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag discovered a musical masterpiece entitled “Relativity” crafted by the gifted artist of “Uncle Lush”. This Hip Hop composition, has resonated deeply with our curators as they embarked on an immersive listening journey with “Uncle Lush – Relativity”. The song as well offers an intriguing exploration of Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Alternative Hip-Hop, BoomBap music. Nagamag, as an international music magazine, is pleased to share with you this music review, lovingly written by one of our experienced reviewers of Hip Hop compositions. A successful result of our mission to continually discover and review captivating Hip Hop songs from all corners of the globe, to the global audience of Hip Hop music enthusiasts!

Listen to “Uncle Lush – Relativity” on Spotify

You can listen to “Uncle Lush – Relativity” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song.


Lyrics of Uncle Lush – Relativity

I’m like a phoenix out the flames
The flow so victorious
Overlordian slang god
Poet laureate
Philosopher king
Swing my Excalibur
And chop your motherfuckin’ head
Clean off your shoulderblades
Motherfucka better know the ledge
Less you want the doo doo brown
Smacked out you
I been devoured universes like Unicron
And blew blue smoke rings out of both nostrils
Post-modern
I write raps in computer codes
That’ll turn AI conscious
Catch me out at Roscoes Chicken N’ Waffles
With a two piece biscuits and gravy
With extra hot sauce
At worst your persnickety
I’m pure villainy throw your momma
In the iron maiden
Grandma in the guillotine
So sick the doc prescribed
Stem cell therapy
Clean off promethazine
But slang stay syrupy
Eh, I hang glide lyrically
Swing off of chandeliers
Bench press pyramids
Colonize the cosmos
And baptize baby Jesus
in a leopard print bucket hat
Rocking Polo jeans
Good gracious gee willikers
Welcome back to Sunday church
Eh yo one day y’all gon’ some day learn
Separating men from the boys
My only one concern
Yo I’ll run up on one these youngins’
With their face tatted
Whoop their ass in a fist fight
Rockin’ a straight jacket
Ain’t matter
Even off the top of the gray matter
Chew em’ shit out gold teeth
And platinum chains after
Strap on your hazmat
I’m radioactive
Beta-male assassinator
With my latest of masterpieces
Ain’t even trying to act elitist
Bitch I’m Einstein masturbating
That’s a stroke of genius.

Beats stay buttery
This straight gluttony
High hats over the bass
Just taste lovely
Keep mumbling
I might knock you right fuck out
Like Knoxville vs. Butterbean
Float like a butterfly
Sting like a bumblebee
Rest in peace to Muhammad Ali
This the Thriller in Manila
Rumble in the Jungle
and Brawl in Montreal
Flipping styles so flamboyantly
Most valuable poet on the mic
Still reppin’ NYC
Not stopping til’ I’m loungin’
In a penthouse suite
With my Parisian sweetie
Cooking up some fresh endives
Ven aqui
I been spitting anti-freeze
Don’t try to slap box with god
Bro you cannot reach
I better not see
Any of y’all even think about
Occupying the same rarefied air I breathe
I’m the heir apparent
Seventh of the seventh son
Still quilling quotes
As cold as Siberia
The mind’s infinite
Rhymes intricate
Still trying to decipher the cipher
Of the Divine Feminine
I defy physics
At the top 5 percentage
Existing within a space of
Timelessness
One eyed from the land of the blind
Here to shine
And expose the world
beyond all defined limits
In the mirror
All I see’s a reflection of god’s image
And every day the vision
Gets a bit more progressive
I’m Deon high steppin’ in the inzone
Covered in Gatorade
I don’t gotta talk
Cuz I live it
Hold up
Lemme take another sip off my Guinness
Cuz all I want to do is rock for a hot minute
I’m gone
See y’all motherfuckas next
When I see ya
And with that
I’ll get right back
To minding my business.


Additional information/sources for Uncle Lush – Relativity

The song “Uncle Lush – Relativity” is released by Lush Life

Song Sources for “Uncle Lush – Relativity”:
Spotify: open.spotify.com/track/2vxNuKP6wVFt2fksmQ7lBX

Hip Hop home page where “Uncle Lush – Relativity” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Uncle Lush”, providing music reviews and music discoveries like “Relativity”.
This music post about song “Relativity” by “Uncle Lush” is hosted in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Uncle Lush” and more Hip Hop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Alternative Hip-Hop, BoomBap songs like “Relativity” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

Learn everything about Hip Hop on Wikipedia

If you enjoyed “Uncle Lush – Relativity” but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on April 26, 2024