Music Genre

Impromptu Sessions – Unvoiced | Neoclassical music review

Categories: Audio, Music, Neoclassical, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Οι όμορφες και μελαγχολικές νότες της κιθάρας αγγίζουν βαθιά την ψυχή μας και η μελωδία σαν όμορφο παιχνίδισμα του ήλιου ανάμεσα από τα σύννεφα μας ζεσταίνει και μας δίνει ελπίδα. Ο χαλαρός και ήσυχος ρυθμός μας ηρεμεί και διώχνει μακριά τις δύσκολες σκέψεις. Μια γαλήνια λίμνη συναισθημάτων δίνει νόημα στη ζωή μας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful and melancholic notes of the guitar touch our souls deeply and the melody as a beautiful play of the sun between our clouds warms and gives us hope. Our relaxed and quiet rhythm calms us down and drives away the difficult thoughts. A serene lake of emotions gives meaning to our lives.”

-Nagamag.com

“Piękne i melancholijne nuty gitary głęboko dotykają naszych dusz, a melodia jako piękna gra słońca między naszymi chmurami rozgrzewa się i dają nam nadzieję. Nasz zrelaksowany i cichy rytm uspokaja nas i oddaje trudne myśli. Spokojne jezioro emocji nadaje sens naszemu życiu.”

-Nagamag.com

The original review of “Impromptu Sessions – Unvoiced “ is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Impromptu Sessions” (Poland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag brings you a Neoclassical music review, inspired by the unique song “Impromptu Sessions – Unvoiced “. Many vibes to feel, many emotions to experience and these melodies you are expecting and have to hear! Our excitement to review and share “Impromptu Sessions – Unvoiced “ encourages us to continue sharing such Neoclassical songs from all over the world, hopefully destined to reach the most of all Neoclassical listeners!

Listen to “Impromptu Sessions – Unvoiced ” on Spotify

You can listen to “Impromptu Sessions – Unvoiced “ through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Neoclassical home page where “Impromptu Sessions – Unvoiced ” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “Impromptu Sessions”, providing music reviews and music discoveries like “Unvoiced “.
This music post about song “Unvoiced “ by “Impromptu Sessions” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “Impromptu Sessions” and more Neoclassical, Acoustic, Piano, Guitar songs like “Unvoiced “ that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “Impromptu Sessions – Unvoiced “ but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Ervin Munir – Fall Apart (feat. Aeron Z. Jones)

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Όμορφο και εμπνευσμένο κομμάτι. Η μελωδία ήρεμα και νωχελικά με την νοσταλγική της διάθεση τρυπώνει στο μυαλό και κάνει την καρδιά να μαλακώσει, ενώ οι νότες της κιθάρας μας συναρπάζουν. Τα γοητευτικά και επιδέξια φωνητικά μας κερδίζουν με την ειλικρίνεια τους και το αυθεντικό ύφος τους. Ο ήρεμος ρυθμός μας φέρνει πιο κοντά στον χαμένο εαυτό μας και μας βοηθά να σκεφτούμε καθαρά.”

“Beautiful and inspirational piece. The melody calmly and lazy with its nostalgic mood pierces in the mind and makes the heart to soften, while the notes of our guitar fascinate. The charming and skillful vocals earn us with their honesty and authentic style. The calm rhythm brings us closer to our lost self and helps us think clearly.” *

“Hermosa e inspiradora pieza. La melodía con calma y perezosa con su nostálgico estado de ánimo perfora en la mente y hace que el corazón se ablande, mientras que las notas de nuestra guitarra fascinan. Las voces encantadoras y hábiles nos ganan con su honestidad y estilo auténtico. El ritmo tranquilo nos acerca a nuestro ser perdido y nos ayuda a pensar con claridad.” *

-Nagamag.com

The song “Ervin Munir – Fall Apart (feat. Aeron Z. Jones)” is released by Independent

Song Sources for “Ervin Munir – Fall Apart (feat. Aeron Z. Jones)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5WK5dkTbaTLJ2rKu7RylD1
Youtube: www.youtube.com/watch?v=CsENi4v4rrw
Apple Music: music.apple.com/us/album/fall-apart-feat-aeron-z-jones/1679300869?i=1679301059
Deezer: www.deezer.com/track/2210607927

Find Ervin Munir on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@ervmusic

Christelle – worry in peace

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Очаровательная исполнительница -Christelle- знакомит нас со своей акустической Pop песней, в которой так много любви, чувств и эмоций. Достигая горизонта, они льются океанами через край и достигая своих слушателей нежно соприкасаются с их сердцами. Её голос производит неповторимые впечатления — нежный, хрупкий и почти невесомый.”

“The charming performer -Christelle- introduces us to his acoustic Pop with a song, in which there are so many love, feelings and emotions. Reaching the horizon, they pour oceans over the edge and reaching their listeners tenderly in contact with their hearts. Her voice makes a unique impressions – gentle, fragile and almost weightless.” *

“Ο γοητευτικός ερμηνευτής -Christelle μας εισάγει στην ακουστική του ποπ με ένα τραγούδι, στο οποίο υπάρχουν τόσα πολλά αγάπη, συναισθήματα και συναισθήματα. Φτάνοντας στον ορίζοντα, ρίχνουν ωκεανούς πάνω από την άκρη και φτάνουν στους ακροατές τους τρυφερά σε επαφή με τις καρδιές τους. Η φωνή της κάνει μια μοναδική εντυπώσεις – απαλή, εύθραυστη και σχεδόν χωρίς βαρύτητα.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Christelle – worry in peace”:
Spotify: open.spotify.com/track/0Mjt2wui5BnmmJ4rgHKkqL

Find Christelle on Socials:
Instagram: www.instagram.com/christelle.official
TikTok: www.tiktok.com/@ZMJgB2q3Y

Brian Mackey – Dublin Night Bird

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Там, где трава пахнет утренней свежестью, по небу плывут стаи белых облаков, а над озером в танце кружатся птицы, звучит акустическая Folk мелодия -Brian Mackey-. Как же приятно окунуться в атмосферу текста в таком приятном авторском исполнении. Если в мире существует истинное добро, то эта музыка является её источником.”

“Where the grass smells of morning freshness, flocks of white clouds float across the sky, and birds are spinning above the lake in the dance, the acoustic folk melody -brian mackey- sounds. How nice to plunge into the atmosphere of text in such a pleasant author’s performance. If true good exists in the world, then this music is its source.” *

“Όπου το γρασίδι μυρίζει την πρωινή φρεσκάδα, τα κοπάδια των λευκών σύννεφων επιπλέουν στον ουρανό και τα πουλιά γυρίζουν πάνω από τη λίμνη στο χορό, την ακουστική λαϊκή μελωδία -Brian Mackey -Sounds. Πόσο ωραίο να βυθιστεί στην ατμόσφαιρα του κειμένου σε μια τέτοια ευχάριστη απόδοση του συγγραφέα. Εάν υπάρχει αληθινό καλό στον κόσμο, τότε αυτή η μουσική είναι η πηγή της.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Brian Mackey – Dublin Night Bird”:
Spotify: open.spotify.com/track/2x0XTWVPo0HoXoC5sUImGx

Find Brian Mackey on Socials:
Instagram: www.instagram.com/brianmackeymusic
Twitter: twitter.com/brianmackeynyc
TikTok: www.tiktok.com/@brianmackeymusic

Website of Brian Mackey:
www.brianmackeymusic.squarespace.com

Marc Douglas Berardo – Letting You Blow Away

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Как же прекрасен Folk rock, особенно в акустическом оформлении и в исполнении -Marc Douglas Berardo-. Его новая песня наполнена густой атмосферой, неторопливым и погружающим в себя ритмом и очень красивым вокалом. Грамотная аранжировка не даст вам расслабиться; пение акустических гитар звучат просто бесподобно!”

“How beautiful is Folk Rock, especially in the acoustic design and performed by -Marc Douglas brardo-. His new song is filled with a thick atmosphere, leisurely and immersing in rhythm and very beautiful vocal. Competent arrangement will not let you relax; Singing acoustic guitars sound simply incomparable!” *

“Πόσο όμορφο είναι το λαϊκό βράχο, ειδικά στον ακουστικό σχεδιασμό και εκτελείται από το -Marc Douglas Brardo-. Το νέο του τραγούδι είναι γεμάτο με μια παχιά ατμόσφαιρα, χαλαρή και βυθισμένη σε ρυθμό και πολύ όμορφο φωνητικό. Η ικανή ρύθμιση δεν θα σας αφήσει να χαλαρώσετε. Τραγουδώντας ακουστικές κιθάρες ακούγονται απλά ασύγκριτες!” *

-Nagamag.com

The song “Marc Douglas Berardo – Letting You Blow Away” is released by Shc Music Tribe

Song Sources for “Marc Douglas Berardo – Letting You Blow Away”:
Spotify: open.spotify.com/track/5iauXo7OCdhCbRxhTB4PIw

Find Marc Douglas Berardo on Socials:
Instagram: www.instagram.com/marcdouglasberardo/
Twitter: twitter.com/mdberardo

Website of Marc Douglas Berardo:
www.amazon.com/music/player/albums/B0B6S7N4K1

Garland Kelley – The Higher Road

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Звонкое пение гитарных струн и красивый, почти эльфийский голос -Garland Kelley- настраивает на позитивный лад. Отсутствие привычного ритма в современных тенденциях послужило лишь украшением этой мелодии, в которой акустическое оформление с огромной любовью ублажает своих слушателей. Волшебная и очень добрая, искренняя работа.”

“The sonorous singing of guitar strings and a beautiful, almost elven voice -garland Kelley – tunes in a positive way. The lack of familiar rhythm in modern trends served only the decoration of this melody, in which the acoustic design with great love pleases its listeners. Magic and very kind, sincere work.” *

“Το ηχητικό τραγούδι των χορδών κιθάρας και μια όμορφη, σχεδόν ελβετική φωνή -garland Kelley – μελωδίες με θετικό τρόπο. Η έλλειψη γνωστού ρυθμού στις σύγχρονες τάσεις εξυπηρετούσε μόνο τη διακόσμηση αυτής της μελωδίας, στην οποία ο ακουστικός σχεδιασμός με μεγάλη αγάπη ευχαριστεί τους ακροατές της. Μαγική και πολύ ευγενική, ειλικρινής δουλειά.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Garland Kelley – The Higher Road”:
Spotify: open.spotify.com/track/2ynBqox2cqWCiQMvEYLCDz

Find Garland Kelley on Socials:
Instagram: www.instagram.com/garlandkelleymusic/
Twitter: twitter.com/GarlandKMusic
TikTok: www.tiktok.com/@garlandkelleymusic

Website of Garland Kelley:
garlandkelleymusic.com

august for dawn – wide receiver

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Η ρομαντική και απαλή μελωδία μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και όμορφες αναμνήσεις πλημυρίζουν το μυαλό μας. Τα εκπληκτικά φωνητικά σχεδόν ψιθυριστά μας θυμίζουν όλα αυτά που ζήσαμε και νιώσαμε τόσο ευτυχισμένοι. Ο ρυθμός ήσυχος και διακριτικός προσέχει να μην μας ξυπνήσει από το υπέροχο όνειρο μας. Η εποχή της αθωότητας έχει φύγει αλλά μένει πάντα μέσα στην ψυχή μας.”

“Our romantic and soft melody travels back in time and beautiful memories flood our minds. The amazing vocals almost whisper remind us of all that we lived and we felt so happy. The rhythm quiet and discreet is careful not to wake us up from our wonderful dream. The time of innocence is gone but it always stays in our souls.” *

“Nuestra melodía romántica y suave viaja en el tiempo y hermosos recuerdos inundan nuestras mentes. Las increíbles voces casi susurros nos recuerdan a todo lo que vivimos y nos sentimos muy felices. El ritmo tranquilo y discreto es cuidadoso de no despertarnos de nuestro maravilloso sueño. El tiempo de inocencia ha desaparecido, pero siempre permanece en nuestras almas.” *

-Nagamag.com

The song “august for dawn – wide receiver” is released by Anniversary Records

Song Sources for “august for dawn – wide receiver”:
Spotify: open.spotify.com/track/5fEPqzipEd4Vv9JrrGka2z
Youtube: www.youtube.com/watch?v=2u8NN7ACwUM
Apple Music: music.apple.com/us/album/wide-receiver/1675013843?i=1675013845
Deezer: www.deezer.com/track/2172590077

Find august for dawn on Socials:
Twitter: twitter.com/augustfordawn

Website of august for dawn:
www.anniversaryrecords.com

Arwen Lewis – Black Moon

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Неторопливый акустический Rock от -Arwen Lewis-, который подойдёт всем романтикам населяющим нашу планету. Музыка медитативно погружает в свою атмосферу, голос медленно повествует интересную историю и единственное, что хочется в эту самую секунду, так это прилечь на зелёный ковёр у высокого дерева и любоваться огромных, белым шаром луны на чёрном полотне неба.”

“The leisurely acoustic Rock from -arwen Lewis-, which is suitable for all romantics inhabiting our planet. The music is meditatively immersed in its atmosphere, the voice slowly tells the interesting story and the only thing you want at this very second is to lie down on a green carpet of a tall tree and admire the huge, white ball of the moon on the black canvas of the sky.” *

“Ο χαλαρός ακουστικός βράχος από το -Arwen Lewis-, το οποίο είναι κατάλληλο για όλους τους ρομαντικούς που κατοικούν στον πλανήτη μας. Η μουσική είναι διαλογιστικά βυθισμένη στην ατμόσφαιρα της, η φωνή λέει αργά την ενδιαφέρουσα ιστορία και το μόνο πράγμα που θέλετε σε αυτό το δευτερόλεπτο είναι να ξαπλώνετε σε ένα πράσινο χαλί ενός ψηλού δέντρου και να θαυμάσετε την τεράστια, λευκή μπάλα του φεγγαριού στο Μαύρος καμβάς του ουρανού.” *

-Nagamag.com

The song “Arwen Lewis – Black Moon” is released by Omad Records

Song Sources for “Arwen Lewis – Black Moon”:
Spotify: open.spotify.com/track/0EeIVfUe7mZ8qgWtzqXnv2

Stilla – Pretend

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Αισθαντικά και με ευαισθησία τα φωνητικά μιλούν μέσα στην καρδιά μας. Είναι τόσο εύστοχα τοποθετημένα και αρμονικά που δεν μπορείς παρά να νιώσεις τη συναισθηματική τους κατάσταση. Η μελωδία με την συγκινητική της διάθεση μας παρασύρει και χανόμαστε μέσα στα μοναχικά μονοπάτια της ψυχής μας. Ο ρυθμός μας αναστατώνει και μας θυμίζει ότι πρέπει πάντα να είμαστε ο εαυτός μας.”

“Feeling and sensitively the vocals speak in our hearts. They are so aptly positioned and harmonious that you can only feel their emotional state. The melody with its moving mood drifts and we are lost in the lonely paths of our soul. Our rhythm upset and reminds us that we should always be ourselves.” *

-Nagamag.com

The song “Stilla – Pretend” is released by Stilla and BRŪDE

Song Sources for “Stilla – Pretend”:
Spotify: open.spotify.com/track/3yob4wE83YwdKLGVgsmKd5
Apple Music: music.apple.com/us/album/pretend/1667148458?i=1667148459

Find Stilla on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@juststilla

Website of Stilla:
linktr.ee/stillamusic

Jodi Valentin – the girl who isn’t scared

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Τα μαγευτικά φωνητικά από την πρώτη στιγμή κλέβουν τις εντυπώσεις και είναι τόσο ευχάριστο να τα ακούς. Με γλυκύτητα, ρομαντισμό αλλά και με μια υπέροχη και καθαρή χροιά μας αγκαλιάζουν ζεστά. Η μελωδία δεν σταματά να μοιράζει αγάπη και θετικά συναισθήματα με την ήρεμη δύναμή της. Ο ρυθμός αργός και συγκινητικός μας περιβάλει με στοργή.”

“The enchanting vocals from the first moment steal the impression and it is so pleasant to hear them. With sweetness, romance but also with a wonderful and clean complexion, they embrace warm. The melody does not stop sharing love and positive emotions with its calm power. The rhythm slow and moving surrounds us with affection.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Jodi Valentin – the girl who isn’t scared”:
Spotify: open.spotify.com/track/2iPfWjvqhbvBrHNDBJN3XS

Find Jodi Valentin on Socials:
Instagram: www.instagram.com/jodi.odi.odi
TikTok: www.tiktok.com/t/ZTRR1jJod/

Load More Posts
Go to Top