Music Genre

StoneTribe – Winds Change

Categories: Audio, Spotify, The Latest, Video, World Music, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Smoothness is something that almost every reggae song have within its style. That laid back mood can be felt with the music so well. Same goes with this song, its slow and deep structure, perfect lead vocal and blissful background voice, that creates such a dreamy atmosphere. ”

“Η ομαλότητα είναι κάτι που σχεδόν κάθε τραγούδι reggae έχει μέσα στο στυλ του. Αυτή η χαλαρή διάθεση μπορεί να γίνει αισθητή με τη μουσική τόσο καλά. Το ίδιο συμβαίνει με αυτό το τραγούδι, την αργή και βαθιά δομή του, την τέλεια φωνητική φωνή και την ευτυχισμένη φωνή του φόντου, που δημιουργεί μια τόσο ονειρική ατμόσφαιρα.” *

“La suavidad es algo que casi todas las canciones de reggae tienen dentro de su estilo. Ese estado de ánimo relajado se puede sentir con la música muy bien. Lo mismo ocurre con esta canción, su estructura lenta y profunda, la voz principal perfecta y la voz de fondo feliz, que crea una atmósfera tan soñadora.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “StoneTribe – Winds Change”:
Spotify: open.spotify.com/track/0S3gdT11AjDx5PixpjjWCM
Youtube: www.youtube.com/watch?v=hIJ9009QwYo

Find StoneTribe on Socials:
Instagram: www.instagram.com/stonetribemusic/

Website of StoneTribe:
www.pandora.com/artist/stonetribe/AR3h4p4Z44Zbcdc

The Bahama Soul Club – Til I Landed feat. Tiago Saga

Categories: Audio, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , , , |

“Ο ρυθμός αναστατώνει τις αισθήσεις μας και η διάθεση μας ανεβαίνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Τα ξένοιαστα και ανέμελα φωνητικά μας γεμίζουν αισιοδοξία και δροσιά. Με ειλικρίνεια και κέφι μας αγκαλιάζουν και μας προσκαλούν σε ένα όμορφο χορό. Η μελωδία χαρούμενη και ζωηρή σκορπά απλόχερα την αγάπη στην ατμόσφαιρα και εμείς είμαστε τόσο τυχεροί μαζί της.”

“The rhythm upsets our senses and our mood goes up without a second thought. Our carefree and carefree vocals fill us with optimism and coolness. With honestly and fun they embrace and invite us to a beautiful dance. The melody happy and lively scatters the love of the atmosphere and we are so lucky with her.” *

“O ritmo perturba nossos sentidos e nosso humor aumenta sem um segundo pensamento. Nossos vocais despreocupados e despreocupados nos enchem de otimismo e frescor. Com honestidade e diversão, eles se abraçam e nos convidam para uma bela dança. A melodia feliz e animada espalha o amor da atmosfera e temos muita sorte com ela.” *

-Nagamag.com

The song “The Bahama Soul Club – Til I Landed feat. Tiago Saga” is released by Buyu-Records

Song Sources for “The Bahama Soul Club – Til I Landed feat. Tiago Saga”:
Spotify: open.spotify.com/track/1SKx8cpKm4wM5XOjvJOmfA

Roots of Creation x Brandon Hardesty x Brett Wilson x Bumpin Uglies – Castle (with Bumpin Uglies)

Categories: Audio, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , , , , , , |

“Трек, который способен на чудеса и вызвать внутри самые глубокие и искренние чувства только для того, чтобы вы насладились этим невероятным вайбом. Ритм и мелодия Reggae покачивают вас на своих звуковых волнах, на спине вырастают крылья и вы теряя равновесие и притяжение улетаете куда-то ввысь! Отличный пример качественной музыки для отдыха и расслабления.”

“The track that is capable of miracles and evoke inside the deepest and most sincere feelings only so that you enjoy this incredible web. The rhythm and the reggae melody sway you on their sound waves, wings grow on your back and you are losing your balance and the attraction fly away somewhere! A great example of high -quality music for relaxation and relaxation.” *

“Το κομμάτι που είναι ικανό για θαύματα και προκαλεί μέσα στα βαθύτερα και πιο ειλικρινά συναισθήματα μόνο για να απολαύσετε αυτόν τον απίστευτο ιστό. Ο ρυθμός και η μελωδία reggae σας κυριαρχούν στα ηχητικά τους κύματα, τα φτερά μεγαλώνουν στην πλάτη σας και χάνετε την ισορροπία σας και η έλξη πετάει κάπου! Ένα καλό παράδειγμα μουσικής υψηλής ποιότητας για χαλάρωση και χαλάρωση.” *

-Nagamag.com

The song “Roots of Creation x Brandon Hardesty x Brett Wilson x Bumpin Uglies – Castle (with Bumpin Uglies)” is released by Bombshelter Records

Song Sources for “Roots of Creation x Brandon Hardesty x Brett Wilson x Bumpin Uglies – Castle (with Bumpin Uglies)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5I5II2pCkQZcPrGv5eY9YF

PAPA Sound x Wayne J – Discipline Child

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , |

“Η εκπληκτική μελωδία μας ταξιδεύει σε όμορφα γαλάζια νερά μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο μαγεία. Όλα είναι τόσο επιδέξια αρμονικά και οι νεράιδες του νερού μας παρασύρουν στα πολύχρωμα μονοπάτια τους. Τα φωνητικά με χαρά και αισιοδοξία ανεβάζουν την διάθεση μας,ενώ ο ρυθμός μας ζωντανεύει και με κέφι μας διασκεδάζει.”

“Our stunning melody travels in beautiful blue waters in a landscape full of magic. Everything is so skillfully harmonious and the fairies of our water drag on their colorful paths. The vocals with joy and optimism raise our mood, while our rhythm comes to life and with fun.” *

“Vår fantastiska melodi reser i vackra blå vatten i ett landskap fullt av magi. Allt är så skickligt harmoniskt och älvorna i vårt vatten drar på deras färgglada vägar. Sången med glädje och optimism ökar vårt humör, medan vår rytm kommer till liv och med kul.” *

-Nagamag.com

The song “PAPA Sound x Wayne J – Discipline Child” is released by Icons Creating Evil Art

Song Sources for “PAPA Sound x Wayne J – Discipline Child”:
Spotify: open.spotify.com/track/352lksOgywR57RBec5TWFe

Gus Walker – Gazing

Categories: Audio, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , , |

“Μια υπέροχη μέρα ξεκινά και η μελωδία ομορφαίνει τα πάντα γύρω μας. Το φως και τα χρώματα κάνουν μια γιορτή και μας δείχνουν πως όλα είναι καλύτερα αν προσπαθείς να τα δεις από την πιο ωραία πλευρά τους. Τα φωνητικά με ζεστασιά και με τις άπειρες δυνατότητες τους μας ενθουσιάζουν. Ο ρυθμός δεν σταματά να μας μεταφέρει τη χαρά του.”

“A wonderful day begins and the melody beautifies everything around us. Light and colors make a celebration and show us that everything is better if you are trying to see them from their most beautiful side. The vocals with warmth and their infinite abilities excite us. The rhythm does not stop conveying our joy.” *

“Een heerlijke dag begint en de melodie verfraait alles om ons heen. Licht en kleuren maken een feest en laten ons zien dat alles beter is als je ze van hun mooiste kant probeert te zien. De vocalen met warmte en hun oneindige vaardigheden boeien ons. Het ritme stopt niet met het overbrengen van onze vreugde.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Gus Walker – Gazing”:
Spotify: open.spotify.com/track/0hLjEEs0YcOT0e5Gy2Wp5a

Find Gus Walker on Socials:
Instagram: www.instagram.com/iamguswalker/

Cinnamon Sun – The Turtle Song

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Απαλή και ήρεμη μελωδία που μας χαλαρώνει και μας ταξιδεύει με τις εύστοχες εναλλαγές της. Τα φωνητικά ζεστά και επιδέξια μας γεμίζουν αγάπη και χαρούμενα συναισθήματα. Ξεχωρίζουν με το στοργικό και οικείο ύφος τους. Ο ρυθμός ευχάριστος και θετικός φτιάχνει τη διάθεση μας και μας κάνει πιο ανάλαφρους ξεχνώντας τα προβλήματα μας.”

“Soft and calm melody that relaxes us and travels us with its apt alternations. The vocals warm and skillfully fill us with love and happy emotions. They stand out in their affectionate and familiar style. The pace is pleasant and positive makes our mood and makes us lighter by forgetting our problems.” *

“Soft and calm melody that relaxes us and travels us with its apt alternations. The vocals warm and skillfully fill us with love and happy emotions. They stand out in their affectionate and familiar style. The pace is pleasant and positive makes our mood and makes us lighter by forgetting our problems.” *

-Nagamag.com

The song “Cinnamon Sun – The Turtle Song” is released by Independent

Song Sources for “Cinnamon Sun – The Turtle Song”:
Spotify: open.spotify.com/track/0BU4CmyaK4QnQBpH3mrvkj
Youtube: www.youtube.com/watch?v=QgnNbMy8rc4

Find Cinnamon Sun on Socials:
Instagram: www.instagram.com/cinnamonsunmusic

Pana Dub x Blufyah – Flash It (X-Thing Riddim)

Categories: Audio, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , , , , , |

“Вокальная дорога в этом треке — самая настоящая атака на ваш мозг! Это просто невероятное звуковое представление, в котором ваша задача вслушиваться в текст, наслаждаться подачей атмосферы жанров Reggae и Dancehall и купаться в ритмичных лучах. У авторов получилось украсть наше внимание, а значит и вы будете полностью в его власти!”

“The vocal road in this track is a real attack on your brain! This is just an incredible sound representation in which your task is to listen to the text, enjoy the presentation of the atmosphere of the genres of Reggae and Dancehall and swim in rhythmic rays. The authors managed to steal our attention, which means you will be completely in his power!” *

“Ο φωνητικός δρόμος σε αυτό το κομμάτι είναι μια πραγματική επίθεση στον εγκέφαλό σας! Αυτή είναι απλώς μια απίστευτη ηχητική αναπαράσταση στην οποία το καθήκον σας είναι να ακούσετε το κείμενο, να απολαύσετε την παρουσίαση της ατμόσφαιρας των ειδών των reggae και dancehall και να κολυμπήσετε σε ρυθμικές ακτίνες. Οι συγγραφείς κατάφεραν να κλέψουν την προσοχή μας, πράγμα που σημαίνει ότι θα είστε εντελώς στην εξουσία του!” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Pana Dub x Blufyah – Flash It (X-Thing Riddim)”:
Spotify: open.spotify.com/track/0j8SLYD5HCpkiqN9VGYTMQ

Tuff Like Iron – Balance

Categories: Audio, Spotify, The Latest, Video, World Music, Youtube|Tags: , , , , , |

“Вам знаком чувство баланса души и тела, когда несмотря на непогоду, проблемы и многообразие бесконечных дел вы сохраняете чистый поток сознания? Музыка созданная -Tuff Like Iron- помогает расслабиться и отвлечься от всего вокруг. Ритм уносит в небытие, мелодия балансирует на грани экстаза, а общая атмосфера медленно сводит с ума.”

“Do you know a sense of balance of soul and body, when, despite the bad weather, problems and the variety of endless deeds, do you preserve a pure stream of consciousness? Created music -Tuff Like Iron- helps to relax and distract from everything around. The rhythm takes into oblivion, the melody balances on the verge of ecstasy, and the general atmosphere slowly drives crazy.” *

“Γνωρίζετε μια αίσθηση ισορροπίας ψυχής και σώματος, όταν, παρά τον κακό καιρό, τα προβλήματα και την ποικιλία των ατελείωτων πράξεων, διατηρείτε ένα καθαρό ρεύμα συνείδησης; Δημιουργήθηκε μουσική – όπως το Iron – βοηθά να χαλαρώσετε και να αποσπάσετε την προσοχή από τα πάντα. Ο ρυθμός παίρνει τη λήθη, η μελωδία ισορροπεί στα πρόθυρα της έκστασης και η γενική ατμόσφαιρα οδηγεί σιγά -σιγά τρελή.” *

-Nagamag.com

The song “Tuff Like Iron – Balance” is released by Danca Mafia Records

Song Sources for “Tuff Like Iron – Balance”:
Spotify: open.spotify.com/track/2v3xodOPB6lawSjpMokJck
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ayJtv4Q3lfk
Apple Music: music.apple.com/us/album/balance/1666672409?i=1666672418
Deezer: www.deezer.com/track/2115603257

Sunburnt Sky – Green Light (feat. Ras Stan)

Categories: Audio, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , , |

“Если вы в ожидании того, когда жизнь даст вам зелёный свет и вы сможете отправиться в путь, то самым лучшим дополнением к вашему путешествию станет этот душевный Reggae трек. -Sunburnt Sky и Ras Stan- с помощью магии своего звучания помогут вам найти равновесие в этом мире и увидеть самое лучшее в простых вещах.”

“If you are waiting for a green light to your life and you can hit the road, then this mental reggae track will be the best addition to your journey. -Sunburnt Sky and Ras Stan- Using the magic of your sound, you will help you find balance in this world and see the best in simple things.” *

“Εάν περιμένετε ένα πράσινο φως στη ζωή σας και μπορείτε να χτυπήσετε στο δρόμο, τότε αυτό το πνευματικό κομμάτι reggae θα είναι η καλύτερη προσθήκη στο ταξίδι σας. -Sunburnt Sky και Ras Stan- Χρησιμοποιώντας τη μαγεία του ήχου σας, θα σας βοηθήσετε να βρείτε ισορροπία σε αυτόν τον κόσμο και να δείτε τα καλύτερα σε απλά πράγματα.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Sunburnt Sky – Green Light (feat. Ras Stan)”:
Spotify: open.spotify.com/track/4IQdSRJtfjlc94ZkVMwiwn
Apple Music: music.apple.com/us/album/green-light-feat-ras-stan/1668985538?i=1668985539

Find Sunburnt Sky on Socials:
Instagram: www.instagram.com/sunburntskymusic/

Marcus gad – Change

Categories: Audio, Spotify, The Latest, Video, World Music, Youtube|Tags: , , , , |

“We live in a world where nothing is static, but in a constant motion. Marcus gad unfolds his creativity skills in a song that reminds us the fact of continuous change. Cool Reggae style, decorated with characteristic theme elements in a greatly balanced mix, that will satisfy even the most selective listener.”

“Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι στατικό, αλλά σε μια συνεχή κίνηση. Ο Marcus Gad ξεδιπλώνει τις δεξιότητες δημιουργικότητάς του σε ένα τραγούδι που μας θυμίζει το γεγονός της συνεχούς αλλαγής. Cool reggae στυλ, διακοσμημένο με χαρακτηριστικά στοιχεία θεμάτων σε ένα πολύ ισορροπημένο μίγμα, που θα ικανοποιήσει ακόμη και τον πιο επιλεκτικό ακροατή.” *

“Nous vivons dans un monde où rien n’est statique, mais dans un mouvement constant. Marcus Gad déploie ses compétences en créativité dans une chanson qui nous rappelle le fait d’un changement continu. Le style reggae cool, décoré d’éléments thème caractéristiques dans un mélange très équilibré, qui satisfera même l’auditeur le plus sélectif.” *

-Nagamag.com

The song “Marcus gad – Change” is released by Easy Star Records

Track Sources for “Marcus gad – Change”:
Spotify: open.spotify.com/track/1xDYzdzSUpjkMUN6KMY0mp
Youtube: www.youtube.com/watch?v=_m_nZXS6-Fs

Load More Posts
Go to Top