BADVILLAIN – badvillain

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Ένα υπέροχο αρμονικό κομμάτι με αρκετά προσεγμένο ήχο. Τα φωνητικά με την δυναμική και γλυκιά παρουσία τους μας εντυπωσιάζουν από την πρώτη στιγμή. Η όμορφη μελωδία μας κρατά σε μια ελκυστική αγωνία και εξάπτει την φαντασία μας. Η ένταση του ρυθμού μας ξεσηκώνει και μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο χορό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“A great harmonic piece with a pretty neat sound. The vocals with their dynamic and sweet presence impress us from the first moment. The beautiful melody keeps us in an attractive suspense and ignites our imagination. The intensity of the rhythm excites us and drags us into a frenzied dance.”

-Nagamag.com

“꽤 깔끔한 사운드를 지닌 훌륭한 하모니 곡입니다. 다이나믹하고 감미로운 존재감을 지닌 보컬은 첫 순간부터 우리를 감동시킨다. 아름다운 멜로디는 우리를 매력적인 서스펜스 속에 머물게 하고 상상력을 자극합니다. 리듬의 강렬함은 우리를 흥분시키고 광적인 춤 속으로 끌어들입니다.”

-Nagamag.com

The original review of “badvillain – BADVILLAIN” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “badvillain” (South Korea) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “badvillain – BADVILLAIN”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “badvillain – BADVILLAIN” will bring joy to any Pop and Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Dance Pop music listener !

Listen to “badvillain – BADVILLAIN” on Youtube and Spotify

You can listen to “badvillain – BADVILLAIN” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “badvillain – BADVILLAIN”.

Additional information/sources for badvillain – BADVILLAIN

The song “badvillain – BADVILLAIN” is released by BIGPLANETMADE

Song Sources for “badvillain – BADVILLAIN”:
Spotify: open.spotify.com/track/3BBBK2wYC1TLOyBLnSfWTI
Youtube: www.youtube.com/watch?v=WpFuv7Q0VBo

Pop home page where “badvillain – BADVILLAIN” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “badvillain”, providing music reviews and music discoveries like “BADVILLAIN”.
This music post about song “BADVILLAIN” by “badvillain” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “badvillain” and more Pop, Hip-Hop / Conscious Hip-Hop, Dance Pop songs like “BADVILLAIN” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “badvillain – BADVILLAIN” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE) – Jay Park

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Τα όμορφα και ζεστά φωνητικά γλυκαίνουν την ψυχή μας και μας ηρεμούν. Ο αισθησιασμός τους κάνει την καρδιά να χτυπά δυνατά. Η μελωδία δεν σταματά να μας προσφέρει την δροσιά και την ζωντάνια της. Ο ρυθμός με πάθος σκορπίζει γύρω του αισιόδοξα μηνύματα και δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα που δεν θες να ξεχάσεις.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful and warm vocals sweeten our soul and calm us. Their sensuality makes the heart skip a beat. The melody never ceases to offer us its freshness and vitality. The rhythm with passion spreads optimistic messages around it and creates a pleasant atmosphere that you don’t want to forget.”

-Nagamag.com

“아름답고 따뜻한 보컬이 우리의 영혼을 감미롭게 하고 차분하게 해줍니다. 그들의 관능미는 심장을 뛰게 만든다. 멜로디는 우리에게 신선함과 활력을 끊임없이 제공합니다. 열정이 담긴 리듬은 주변에 긍정적인 메시지를 퍼뜨리며 잊고 싶지 않은 즐거운 분위기를 만들어낸다.”

-Nagamag.com

The original review of “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Jay Park” (South Korea) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” will bring joy to any Pop and Contemporary R&B, Dance Pop music listener !

Listen to “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)”.

Additional information/sources for Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)

The song “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” is released by MORE VISION

Song Sources for “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5IY8i6WnkqvmRnIrF4lqDx
Youtube: www.youtube.com/watch?v=CxHffEd3wII

Pop home page where “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Jay Park”, providing music reviews and music discoveries like “Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)”.
This music post about song “Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” by “Jay Park” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Jay Park” and more Pop, Contemporary R&B, Dance Pop songs like “Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Jay Park – Taxi Blurr (Feat. NATTY of KISS OF LIFE)” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

ID:Earth – Aliens

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Η υπερκόσμια και ατμοσφαιρική μελωδία είναι εντυπωσιακή και σε ταξιδεύει κα εξάπτει την φαντασία σου. Τα εξαιρετικά φωνητικά ηχούν και χαϊδεύουν τα αφτιά. Είναι τόσο απίστευτα μελωδικά και δροσερά που αναζωογονούν όλες τις αισθήσεις. Οι εναλλαγές του ρυθμού είναι το κατάλληλο τονωτικό και απογειώνουν το κομμάτι.”

“The supernatural and atmospheric melody is impressive and it travels you and it exists your imagination. Extremely vocals sound and caress the ears. They are so incredible melodic and cool that they rejuvenate all senses. Rhythm alternations are the right tonic and take off the piece.” *

“초자연적이고 대기적인 멜로디는 인상적이며 당신을 여행하며 상상력이 있습니다. 매우 보컬이 소리를 내고 귀를 애무합니다. 그들은 매우 놀라운 선율적이고 시원하여 모든 감각을 젊어지게합니다. 리듬 교대는 올바른 강장제이며 조각을 벗습니다.” *

-Nagamag.com

The song “ID:Earth – Aliens” is released by Genie Music Corporation, Stone Music Entertainment

Song Sources for “ID:Earth – Aliens”:
Spotify: open.spotify.com/track/5uQROmYN9fdsVuiVhDlnBZ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ckuc7I9eHtE

Ian Chung – All the Little Lights in Tokyo

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Οι υπέροχες νότες του πιάνου και η μελωδία είναι τόσο συγκινητικές και τόσο συναισθηματικές. Όλη η ύπαρξη μας χάνεται μέσα τους και το μυαλό δεν μπορεί πια να σκεφτεί λογικά. Η μαγεία σκεπάζει τα πάντα και η νοσταλγία ξεσκονίζει τα παλιά της αντικείμενα. Όμως τα φώτα της πόλης μας κάνουν να βλέπουμε μπροστά, πέρα από τον μικρόκοσμό μας και είναι πραγματικά όμορφα”

“The wonderful notes of the piano and the melody are so moving and so emotional. All of our existence is lost in them and the mind can no longer think reasonably. The magic covers everything and nostalgia dusts its old objects. But the city’s lights make us see ahead, beyond our microcosm and they are really beautiful” *

“피아노와 멜로디의 멋진 음표는 너무 감동적이고 감정적입니다. 우리의 모든 존재는 그들 안에서 잃어 버리고 마음은 더 이상 합리적으로 생각할 수 없습니다. 마법은 모든 것을 다루고 향수는 오래된 물건을 먼지로 뿌립니다. 그러나 도시의 불빛은 우리를 우리의 소우주를 넘어서 미리 볼 수있게하고 정말 아름답습니다.” *

-Nagamag.com

The song “Ian Chung – All the Little Lights in Tokyo” is released by DistroKid

Song Sources for “Ian Chung – All the Little Lights in Tokyo”:
Spotify: open.spotify.com/track/7pKzeR6GTuwbrkMllyTL8p
Youtube: www.youtube.com/watch?v=38pRqpBeV_c
Apple Music: music.apple.com/us/album/all-the-little-lights-in-tokyo/1654018990?i=1654018991
Deezer: www.deezer.com/track/2017030577

Find Ian Chung on Socials:
Instagram: www.instagram.com/ianchung.music/

Go to Top