Skeewiff – Amen Brother

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Pieces like these are more like dessert for thought. They are relaxing, although not necessarily slow, like this song but it flows with its tempo and harmonic structure so well. The piece progressed so well, more complexity appeared with solo instrument parts that stimulated your brain both intellectually and emotionally.”

“Κομμάτια όπως αυτά είναι περισσότερο σαν επιδόρπιο για σκέψη. Είναι χαλαρωτικά, αν και όχι απαραίτητα αργή, όπως αυτό το τραγούδι, αλλά ρέει με το ρυθμό και την αρμονική δομή τόσο καλά. Το κομμάτι προχώρησε τόσο καλά, περισσότερη πολυπλοκότητα εμφανίστηκε με σόλο μέρη οργάνων που διεγείρουν τον εγκέφαλό σας τόσο διανοητικά όσο και συναισθηματικά.” *

“Piezas como estas son más como el postre para pensar. Son relajantes, aunque no necesariamente lentos, como esta canción, pero fluye con su tempo y estructura armónica muy bien. La pieza progresó tan bien, más complejidad apareció con partes de instrumentos en solitario que estimularon su cerebro tanto intelectual como emocionalmente.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Skeewiff – Amen Brother”:
Spotify: open.spotify.com/track/3X2n5TbBWThzvTmSmWHEof

James Richardson – Laura

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Удивительная джазовая композиция, которая погружает слушателя в мир романтики, эмоций и теплоты. Завораживающее звуковое зрелище с нежными, мягкими аккордами создаёт атмосферу уюта. Здесь нет ярких и выпуклых мелодий, есть только нежность и красота. Это идеальная музыка для того, чтобы расслабиться и погрузиться в свои мысли.”

“An amazing jazz composition that immerses the listener into the world of romance, emotions and warmth. The bewitching sound sight with delicate, soft chords creates a comfort atmosphere. There are no bright and convex melodies, there are only tenderness and beauty. This is the perfect music in order to relax and plunge into your thoughts.” *

“Μια εκπληκτική σύνθεση τζαζ που βυθίζει τον ακροατή στον κόσμο του ρομαντισμού, των συναισθημάτων και της ζεστασιάς. Το μαγευτικό ηχητικό θέαμα με λεπτές, μαλακές χορδές δημιουργεί μια ατμόσφαιρα άνεσης. Δεν υπάρχουν φωτεινές και κυρτές μελωδίες, υπάρχουν μόνο τρυφερότητα και ομορφιά. Αυτή είναι η τέλεια μουσική για να χαλαρώσετε και να βυθίσετε τις σκέψεις σας.” *

-Nagamag.com

The song “James Richardson – Laura” is released by Songs by James, LLC

Song Sources for “James Richardson – Laura”:
Spotify: open.spotify.com/track/3E624LqgvbMTFTaZnQ9bfI
Youtube: www.youtube.com/watch?v=5YafU515Oic
Apple Music: music.apple.com/us/album/laura/1683259803?i=1683259811
Deezer: www.deezer.com/track/2244739357

Yuphoric – Almighty Goyde

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Amazing jam session that takes us directly to the heart of jazz and it wonderful atmosphere. Vintage soul of the song is the foundation for its elegant themes and elegies. Shimmering collision of glam attitude, and brilliant guitar and trumpet playing.”

“Καταπληκτική συνεδρία μαρμελάδας που μας οδηγεί απευθείας στην καρδιά της τζαζ και της υπέροχης ατμόσφαιρας. Το Vintage Soul του τραγουδιού είναι το θεμέλιο για τα κομψά θέματα και τις ελιγίες του. Η λαμπερή σύγκρουση της στάσης Glam και η λαμπρή κιθάρα και η τρομπέτα παίζουν.” *

“Erstaunliche Jam -Session, die uns direkt ins Herz des Jazz führt, und es wundervolle Atmosphäre. Vintage Soul of the Song ist die Grundlage für seine eleganten Themen und Elegien. Schimmernde Kollision der glamourösen Haltung und brillantes Gitarre und Trompete spielen.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Yuphoric – Almighty Goyde”:
Spotify: open.spotify.com/track/03ca7SDdAqZl6u8BMMDlqu
Youtube: www.youtube.com/watch?v=3NE1MQVedM8

Max & The Mofos – I Left My Baby (For The Blues)

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“An amazing homage to the early years of blues from the last centuries. Beautiful vocal and music behind them feels like a time capsule, opened for our own joy. Perfectly balanced harmonic structure, with wonderful instruments, from blissful piano themes and seductive trumpet, that leads this magnificent song. ”

“Ένα εκπληκτικό φόρο τιμής στα πρώτα χρόνια των Blues από τους τελευταίους αιώνες. Όμορφη φωνητική και μουσική πίσω τους αισθάνεται σαν κάψουλα χρόνου, που ανοίγει για τη δική μας χαρά. Η τέλεια ισορροπημένη αρμονική δομή, με υπέροχα όργανα, από ευτυχισμένα θέματα πιάνου και σαγηνευτική τρομπέτα, που οδηγεί αυτό το υπέροχο τραγούδι.” *

“Un increíble homenaje a los primeros años de blues de los últimos siglos. Hermosa vocal y música detrás de ellos se siente como una cápsula del tiempo, abrida para nuestra propia alegría. Estructura armónica perfectamente equilibrada, con instrumentos maravillosos, de temas de piano felices y trompeta seductora, que lleva a esta magnífica canción.” *

-Nagamag.com

The song “Max & The Mofos – I Left My Baby (For The Blues)” is released by YIB Recordings

Song Sources for “Max & The Mofos – I Left My Baby (For The Blues)”:
Spotify: open.spotify.com/track/3loUEd3RNud0h6TvDBTdm9
Apple Music: music.apple.com/us/album/i-left-my-baby-for-the-blues/1691252318?i=1691252319
Deezer: www.deezer.com/track/2316867635

Find Max & The Mofos on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@maxandthemofos

Barny Fletcher – Masterpiece

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Перед вами моциональная песня, исполненная молодым и талантливым артистом -Barny Fletcher-. Атмосфера в этом треке передаёт мощное послание о самоутверждении и стремлении быть исключительным. Голос -Barny- с лёгкостью льётся по нотам и искренне переносит слушателя в эмоциональное путешествие. Высокая музыкальная энергия жанров Neo-Soul, Funk и R&B создают невероятно захватывающий опыт прослушивания!”

“Here is a bridal song performed by a young and talented artist -barny fletcher-. The atmosphere in this track conveys a powerful message about self -affirmation and the desire to be exceptional. The voice -barny- is easy to pour in the notes and sincerely takes the listener on an emotional journey. High musical energy of the genres of Neo-Soul, Funk and R&B create an incredibly exciting listening experience!” *

“Εδώ είναι ένα νυφικό τραγούδι που εκτελείται από έναν νεαρό και ταλαντούχο καλλιτέχνη -Barny Fletcher-. Η ατμόσφαιρα σε αυτό το κομμάτι μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την αυτο -επιβεβαίωση και την επιθυμία να είναι εξαιρετική. Η φωνή -Barny- είναι εύκολο να ρίξει στις σημειώσεις και ειλικρινά παίρνει τον ακροατή σε ένα συναισθηματικό ταξίδι. Υψηλή μουσική ενέργεια των ειδών της νεο-ψυχής, του Funk και του R & B δημιουργούν μια απίστευτα συναρπαστική εμπειρία ακρόασης!” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Barny Fletcher – Masterpiece”:
Spotify: open.spotify.com/track/23rWUBJNA2PB5wH12F6lQX

Find Barny Fletcher on Socials:
Instagram: www.instagram.com/barnyfletcher/

Boukas x A D M B – Transition

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Perfect chill out vibe and atmosphere, full of easy listening sounds and jazzy elements. Samples are glued together so well, creating wonderful and dreamy melodic structure specially with that guitar riff. Produced and arranged really good, song have a smooth groove and flow. ”

“Perfect Chill Out vibe και ατμόσφαιρα, γεμάτη εύκολες ήχους ακρόασης και jazzy στοιχεία. Τα δείγματα είναι κολλημένα μαζί τόσο καλά, δημιουργώντας υπέροχη και ονειρική μελωδική δομή ειδικά με αυτό το riff κιθάρας. Παράγοντας και διατεταγμένο πολύ καλό, το τραγούδι έχει μια ομαλή αυλάκωση και ροή.” *

“Vibra y atmósfera perfecta, llena de sonidos de escucha fáciles y elementos jazzes. Las muestras se pegan muy bien, creando una estructura melódica maravillosa y soñadora especialmente con ese riff de guitarra. Producido y arreglado realmente bien, la canción tiene un ritmo y un flujo suaves.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Boukas x A D M B – Transition”:
Spotify: open.spotify.com/track/3gv5wZMm4xBJ1yBOiSKjzd

Mathien – M-F Calendar

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Although it is a jazz song with every fiber in its soul, it does have that one moment, that really hits that mark, catchy detail, sitar instrument, that is perfectly layered with the rest of the songs sounds. Smooth groove and beautiful vocal that fits the song 70’s vibe in amazing way. ”

“Παρόλο που είναι ένα τραγούδι τζαζ με κάθε ίνα στην ψυχή του, έχει αυτή τη στιγμή, που πραγματικά χτυπά αυτό το σήμα, πιασάρικη λεπτομέρεια, το Sitar όργανο, που είναι τέλεια στρωμένο με τα υπόλοιπα τραγούδια ακούγεται. Smooth Groove και Beautiful Vocal που ταιριάζει με το vibe του Song 70 με εκπληκτικό τρόπο.” *

“Aunque es una canción de jazz con cada fibra en su alma, tiene ese momento, lo que realmente golpea esa marca, detalles pegadizos, instrumento de sitar, que está perfectamente en capas con el resto de los sonidos de las canciones. Groove suave y una hermosa vocal que se ajusta a la canción de la canción 70 de una manera sorprendente.” *

-Nagamag.com

The song “Mathien – M-F Calendar” is released by WURLITZER CROWLEY RECORDINGS

Song Sources for “Mathien – M-F Calendar”:
Spotify: open.spotify.com/track/5L5SM4U9fkPnOMAuIAUhCi

Find Mathien on Socials:
Instagram: www.instagram.com/mathien
TikTok: www.tiktok.com/@mathien_

Raymond Revel – In Bloom

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Удивительный музыкальный опыт, который погружает слушателя в атмосферу безмятежности и гармонии. Мелодичный коктейль, который создал -Raymond Revel-, идеально подходит для тех, кто ищет способ расслабиться и отвлечься от повседневных забот. С каждой секундой Funk атмосфера погружает нас всё глубже и глубже в свой мир, где мы можем забыть о проблемах и наслаждаться мгновением.”

“Amazing musical experience that immerses the listener into the atmosphere of serenity and harmony. The melodic cocktail, which created -Raymond revel-, is ideal for those who are looking for a way to relax and distract from everyday worries. With every second, Funk atmosphere immerses us deeper and deeper into our world, where we can forget about problems and enjoy the moment.” *

“Καταπληκτική μουσική εμπειρία που βυθίζει τον ακροατή στην ατμόσφαιρα της ηρεμίας και της αρμονίας. Το μελωδικό κοκτέιλ, το οποίο δημιούργησε -Raymond Revel-, είναι ιδανικό για όσους αναζητούν έναν τρόπο να χαλαρώσουν και να αποσπάσουν την προσοχή από τις καθημερινές ανησυχίες. Με κάθε δευτερόλεπτο, η ατμόσφαιρα Funk μας βυθίζει βαθύτερα και βαθύτερα στον κόσμο μας, όπου μπορούμε να ξεχάσουμε τα προβλήματα και να απολαύσουμε τη στιγμή.” *

-Nagamag.com

The song “Raymond Revel – In Bloom” is released by Raymond Revel Records

Song Sources for “Raymond Revel – In Bloom”:
Spotify: open.spotify.com/track/656HLlxUGm01cpUhQi3ALR
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Cu4VB57nIa0
Apple Music: music.apple.com/us/album/in-bloom/1673686075?i=1673686076

Find Raymond Revel on Socials:
Instagram: www.instagram.com/raymondrevelmusic/

Lofimoore – Endless Mist

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Lo fi mood and slower beats makes this song very relaxing and will put your mind at ease. Dreamy synth theme and melancholic vibe of the song creates very hypnotic atmosphere. With a rainy nigh in the background and your thoughts full of memories, song feels like the perfect choice for that moment. ”

“Η διάθεση και οι πιο αργές κτύπους κάνουν αυτό το τραγούδι πολύ χαλαρωτικό και θα βάλει το μυαλό σας άνετα. Το Dreamy Synth θέμα και η μελαγχολική ατμόσφαιρα του τραγουδιού δημιουργούν πολύ υπνωτική ατμόσφαιρα. Με μια βροχερή κοντά στο παρασκήνιο και τις σκέψεις σας γεμάτες αναμνήσεις, το τραγούδι αισθάνεται σαν την τέλεια επιλογή για εκείνη τη στιγμή.” *

“Lo Fi Mood y Boots más lentos hacen que esta canción sea muy relajante y tranquilizará. El tema de sintetizador soñador y el ambiente melancólico de la canción crean una atmósfera muy hipnótica. Con una nula lluviosa en el fondo y sus pensamientos llenos de recuerdos, la canción se siente como la elección perfecta para ese momento.” *

-Nagamag.com

The song “Lofimoore – Endless Mist” is released by T&s Gang

Song Sources for “Lofimoore – Endless Mist”:
Spotify: open.spotify.com/track/5CuG5wV5b6GMR5N1EGtRzl
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4J0G-xNKE1M
Apple Music: music.apple.com/us/album/endless-mist/1629552734?i=1629552744
Deezer: www.deezer.com/track/1783892677

Midnight Smoke – Lonely Executive

Categories: Audio, Features, Jazz, Jazz Features, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , , |

“Melancholic vibes and deeper, more sensual mood of the song, creates some truly seductive atmosphere. Smooth groove and depth it have is perfectly layered with beautiful harmonies in the background. Lush saxophone solo feels so epic, almost cinematic in structure, as well as the lead guitar and the trumpet theme. Song explores the Blade Runner soundscapes with fitting tone. ”

“Μελαγχολικά vibes και βαθύτερη, πιο αισθησιακή διάθεση του τραγουδιού, δημιουργεί κάποια πραγματικά σαγηνευτική ατμόσφαιρα. Η ομαλή αυλάκωση και το βάθος που έχει είναι τέλεια στρωμένο με όμορφες αρμονίες στο παρασκήνιο. Το πλούσιο σόλο σαξόφωνο αισθάνεται τόσο επική, σχεδόν κινηματογραφική δομή, καθώς και η κιθάρα μολύβδου και το θέμα της τρομπέτας. Το τραγούδι διερευνά τα ηχητικά τοπία του Blade Runner με τόνο τοποθέτησης.” *

“Las vibraciones melancólicas y el estado de ánimo más profundo y más sensual de la canción crean una atmósfera verdaderamente seductora. El ritmo y la profundidad suaves que tiene está perfectamente en capas con hermosas armonías en el fondo. El exuberante saxofón solo se siente tan épico, casi cinematográfico de estructura, así como la guitarra principal y el tema de la trompeta. Song explora los paisajes sonoros de Blade Runner con un tono de ajuste.” *

-Nagamag.com

The song “Midnight Smoke – Lonely Executive” is released by DistroKid

Song Sources for “Midnight Smoke – Lonely Executive”:
Spotify: open.spotify.com/track/0TPsT5H4f9UXs3MR5yTASg

Find Midnight Smoke on Socials:
Instagram: www.instagram.com/midnight_smoke_music/

Load More Posts
Go to Top