Music Genre

Connie Stephan – My Heart Beats Full of Joy | Hip Hop music review

Categories: Audio, Hip Hop, Music, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Η όμορφη και ρομαντική εισαγωγή της μελωδίας αφήνει το μαγικό άγγιγμα της να μας παρασύρει, ενώ στην συνέχεια δεν σταματά να μας μεταφέρει σε ένα ονειρεμένο κόσμο. Τα φωνητικά είναι τόσο απαλά και γλυκά που μαλακώνουν την ψυχή και την γεμίζουν αισιοδοξία. Ο ήρεμος ρυθμός επιτρέπει στην φαντασία μας να ταξιδέψει σε ήσυχα καταπράσινα λιβάδια, όπου τα προβλήματα και οι έγνοιες δεν έχουν θέση,”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The beautiful and romantic introduction of the melody allows her magic touch to drag us, and then does not stop taking us to a dreamy world. The vocals are so soft and sweet that they soften the soul and fill it with optimism. The calm rhythm allows our imagination to travel to quiet lush meadows, where problems and worries have no place,”

-Nagamag.com

“A bela e romântica introdução da melodia permite que seu toque mágico nos arraste e depois não para de nos levar para um mundo sonhador. Os vocais são tão macios e doces que suavizam a alma e a enchem de otimismo. O ritmo calmo permite que nossa imaginação viaje para acalmar prados exuberantes, onde problemas e preocupações não têm lugar,”

-Nagamag.com

The original review of “Connie Stephan – My Heart Beats Full of Joy
is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Hip Hop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Connie Stephan” (Brazil) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag already found for you the “My Heart Beats Full of Joy”, a masterpiece by “Connie Stephan”. A song of Hip Hop genre, that also offers Lofi Chill, Chill Beats, Chill Out characteristics. That for, Nagamag is pleased to share with you this music review, thoughtfully written by one of our expert Hip Hop reviewers, whose expertise in unraveling the compositions like “Connie Stephan – My Heart Beats Full of Joy
. A Hip Hop discovery that brought to you and to the worldwide community of Hip Hop enthusiasts who speak the universal language of music as well.

Listen to “Connie Stephan – My Heart Beats Full of Joy
through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Hip Hop song and watch the official video clip of “Connie Stephan – My Heart Beats Full of Joy
.

Get ready for a journey of excitement and serenity with the song “My Heart Beats Full Of Joy” by Connie Stephan. This mesmerizing lofi track captivates listeners from the first chord, combining smooth beats and ethereal atmospheres to create a truly transcendental listening experience. With its subtle piano touches and sweeping harmonies, this song is a reminder that music can touch our hearts in deep and inspiring ways. “My Heart Beats Full Of Joy” is the perfect soundtrack for moments of reflection and relaxation, showcasing Connie Stephan’s distinctive talent for creating music that echoes in the most intimate corners of the soul. Immerse yourself in this unique melody and embark on a musical journey that will warm your heart and nourish your soul.

Prepare-se para uma jornada de emoção e serenidade com a música “My Heart Beats Full Of Joy” de Connie Stephan. Esta faixa lofi hipnotizante cativa os ouvintes desde o primeiro acorde, combinando batidas suaves e atmosferas etéreas para criar uma experiência sonora verdadeiramente transcendental. Com seus toques sutis de piano e harmonias envolventes, esta canção é um lembrete de que a música é capaz de tocar nossos corações de maneiras profundas e inspiradoras. “My Heart Beats Full Of Joy” é a trilha sonora perfeita para momentos de reflexão e relaxamento, mostrando o talento distintivo de Connie Stephan na criação de música que ecoa nos cantos mais íntimos da alma. Deixe-se envolver por essa melodia única e embarque em uma viagem musical que aquecerá seu coração e nutrirá sua alma.

Nagamag takes pride in supporting Hip Hop artists like “Connie Stephan”, providing music reviews and music discoveries like “My Heart Beats Full of Joy”.
This music post about song “My Heart Beats Full of Joy” by “Connie Stephan” has been arranged in Hip Hop page on Nagamag.
There you can find similar Hip Hop artists to “Connie Stephan” and more Hip Hop, Lofi Chill, Chill Beats, Chill Out songs like “My Heart Beats Full of Joy” that have been carefully selected by Nagamag’s Hip Hop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Hip Hop dedicated reviewers.

If you enjoyed “Connie Stephan – My Heart Beats Full of Joy
but you have never listened before to any other Hip Hop song or you are interested in learning more about Hip Hop music gerne then click here to visit Hip Hop music page on Wikipedia.
Hip Hop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Hip Hop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Hip Hop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Hip Hop genre.

Christoph Sebastian Pabst – Nautilus (Spotify)

Categories: Audio, Electronica, Electronica Features, Features, The Latest|Tags: , , , , |

“Regardless your mood, there's always some suitable music outhere to offer the best gift for your ears. This time we have found "Christoph Sebastian Pabst" and his track "Nautilus"; a special diamond of soothing Downtempo soundscapes. Full of peace and harmony. A short trip to the heavens.”

-Nagamag.com

Nautilus is a beautiful spherical chillout track with felt piano, guitar and unconventional beat.

Charas Lounge – Portoverde (Spotify)

Categories: Audio, Electronica, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Let yourself forget about the worries of the past days and plunge into the world of Chill Out music together with Charas Lounge. Everything that was has passed. Only the warmth of our bodies remains.”

“Позволь себе забыть о заботах прожитых дней и окунуться в мир музыки Chill Out вместе с Charas Lounge. Всё, что было, прошло. Осталось лишь тепло наших тел.”

-Nagamag.com

Artist shared few words with us about this song:

"Portoverde" is a real place in Italy (near to Rimini), where i lived for over 10 years of my life. As an Lounge Music Producer this place on the beach was always my greatest inspiration. I shot also the picture of the cover. I composed and played all instruments on the song, it contains no samples. It´s a deeply sincere track expressing my love to that place and the people. Thanks for listening !

www.instagram.com/charas.lounge/

Arkanna Interview on Nagamag

Categories: Electronica Features, Electronica Interviews, Features, Interviews, The Latest|Tags: , , , , , , , |

.


Nagamag:
What are the genres that describe better your music style?

Arkanna:
At the moment, I would say electronica, trip-hop, downtempo, chill, sometimes with world elements.


Nagamag:
Few words about your musical background and career?

Arkanna:
I grew up in a musical family. With musicians on both my parents sides. I was brought up listening to Rock n Roll, Motown, Soul and everything in between. The UK charts were always on in my house growing up, hearing bands of the 80's like Bronski Beat, The Human League and The Cure. Also often, The Beatles, The Rolling Stones and my Mums favourite, Rod Stewart.
When I was a teenager, I loved Pink Floyd, Bob Marley, The Doors, Nirvanna and lots of dance music like Beats international, The Source, Technotronic and 808 State.

I first picked up the guitar at age twenty one. At the time I started going clubbing and loved progressive house back then and all the chillout stuff around at that time. Before this I was more into drawing and painting as my creative outlet. A number of years later I started writing my own songs and played a few acoustic gigs. I was listening to bands like Morcheeba, Beth Orton, Faithless, Massive Attack,Lamb, Portishead, The Chemical Brothers, The Future Sound Of London, Bjork, PJ Harvey and Leftfield.

Soon I met my partner, who was an MC in a Drum n Bass band at the time, and as a DJ he introduced me to a lot of breakbeat, Techno, Hip Hop and DnB. He introduced me to my first production software and I was hooked.

I started to teach myself production developing my acoustic tracks into a more electronic sound. I put a few of my first productions online. In 2009 I was offered work with London based techno/breaks producers, Elite Force and Meat Katie, recording vocals for 'Fire's Still Burnin' on their Dustbowl EP, released on U&A Recordings.

While still working on my own productions, I was also writing and recording music as part of a collective called Timeshade. This brought about a release in 2010 in which my vocals featured on Bambook's track 'off the system' feat Arkanna, the vocals taken from one of the Timeshade songs.

Later, I collaborated with producers from Nomad Records based in Italy, on a three track EP. It was never officially finished due to some problems within the label at the time. You can listen to 'Love is Timeless', on soundcloud, which is one of the tracks from that EP.

Finally by 2017 I felt happy enough with my own music production to begin independently releasing my music, the first of which was 'All This Time'.

My latest release 'Wonder Cloud' has been supported on BBC music Introducing in Scotland and recently remixed by the very talented Side Liner.


Nagamag:
Do you remember your first connection of love to music that was the right impact to be a music artist now?

Arkanna:
I have always loved music as far back as I can remeber. I was always singing when I was a child. I was given my first keyboard when I was 10 and remember writing lyrics to the songs I made up on it. The Casio SA-1, I thought it was so cool lol. I actually found one a few years ago in a charity shop. I had to buy it haha.
Music for me is about my connection to the unknown mystery, the all or whatever you want to call it or see it as. It is my healer, my passion and a tool for self- reflection and discovery.


Nagamag:
What are your plans for the near future?

Arkanna:
I am currently finishing my EP and plan to develope and release a lot of the music I have written over the past few years, as well as all my current material. I'm also collaborating on a track for another artists forthcoming album, more details on that in the very near future.


Nagamag:
Most artists have a favorite song from a different music genre than the one they are producing music for... Which is yours?

Arkanna:
Ane Brun "All My Tears"


Nagamag:
Of Course Nagamag would love to listen also which track from a similar artist you admire?

Arkanna:
Massive Attack "Teardrop"

Discover & Listen to Arkanna

Arkanna on Spotify

Arkanna's Signature Track

Arkanna on Social Media

ultmt. x Devon Rea x imagiro – Here Now (Spotify)

Categories: Audio, Electronica, The Latest|Tags: , , , |

“Will not lie to you. We quickly picked this for blogging because of is tickling sound design and atmosphere. Was a very easy decision between the dozen of new music we receive. ultmt. x Devon Rea x imagiro with -Here Now, the 2nd track from the album -Letters- of ultmt. x Devon Rea is a beautiful laid back lofi chill that invites you easy to listen on repeat, without feeling the tik-tok of time passing. ”

-Nagamag.com

An overall feel good track that really makes you connect with the natural world

Kick Bong Interview on Nagamag

Categories: Chillout Features, Chillout Interviews, Features, Interviews, Psychill Features, Psychill Interviews, The Latest|Tags: , , , , , , , , , |


Nagamag:
What are the genres that describe better your music style?

Kick Bong:
It's not easy, if we stay within the codes of electronic music, I would say electronica, chillout, down tempo but also electro and techno sometimes or house and even pop, I have a lot of influences! I listened to a lot of funk, acid jazz, new wave, punk, rock.


Nagamag:
Few words about your musical background and career?

Kick Bong:
In 1985 I met friends with whom we started a band and at 20 we signed an album at Barclay it was crazy! afterwards I played with a lot of groups on drums and percussion in different styles, recordings and concerts.
Well much later at the end of the 90s I discovered electronic music and I had another revelation so I started to buy equipment and at the beginning of 2000 I created Kick Bong it will be 20 years in 2021. I also have another Triptone project which is more pop, trip hop, electro with a lot of vocal features.


Nagamag:
Do you remember your first connection of love to music that was the right impact to be a music artist now?

Kick Bong:
my dad listened to a lot of music and he introduced me to a lot of different artists and styles, so I started buying records very young when my mom was willing to give me some money, I started with 45rpm and albums later.
every time I listened to music I felt like I was on stage and like that every night I listened loudly and mimed the guitarist, the drummer etc ...
When I was 12, I started playing drums, it's an instrument that I already liked, I can't really explain why even though I loved playing the air guitar; )


Nagamag:
Most artists have a favorite song from a different music genre than the one they are producing music for... Which is yours?

Kick Bong:
The Cure "A strange day"


Nagamag:
Of Course Nagamag would love to listen also which track from a similar artist you admire?

Kick Bong:
Trentemoller "Moan"

Discover & Listen to Kick Bong

Kick Bong on Spotify

Kick Bong's Signature Track

Kick Bong on Social Media

Jaap Mol – Drifting (Spotify)

Categories: Audio, Electronica, The Latest|Tags: , , , |

“Lightly touching the unknown, fingers glide over the piano keys. Felt mild anxiety mixed with curiosity. Angelic voices come in time, soothing the soul disturbing. And you step on the water surface and begin to drift. Drifting is a Mesmerizing new single by Jaap Mol under Woody Forest Records.”

“Слегка притрагиваясь к неизвестному, пальцы скользят по клавишам пианино. Чувствуется легкая тревога вперемешку с любопытством. И ангельские голоса приходят вовремя, успокаивая тревожную душу. И вы ложитесь на водную гладь и начинаете дрейфовать.”

-Nagamag.com

Autumn just entered here in Amsterdam. We have to stay inside. It's raining. The streets are wet and empty. Here's a track to curl up on the couch and drift away into an endless and peaceful state of mind.

jaapmol.com/

Load More Posts
Go to Top