ADH – Magic System (feat. J. Anthoni) [DJ Tunez Remix] (Remix by ADH)

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Slower tempo song but with still very groovy beats and very calming atmosphere in the background that creates very laid back vibe. Vocals are very catchy, specially the chorus part, with overall very smooth structure that is blended perfectly with the song. ”

“Το πιο αργό τραγούδι του tempo αλλά με ακόμα πολύ groovy beats και πολύ χαλαρωτική ατμόσφαιρα στο παρασκήνιο που δημιουργεί πολύ χαλαρή ατμόσφαιρα. Τα φωνητικά είναι πολύ πιασάρικα, ειδικά το κομμάτι χορωδίας, με συνολική πολύ ομαλή δομή που αναμειγνύεται τέλεια με το τραγούδι.” *

“Chanson de tempo plus lente mais avec des rythmes encore très groovy et une atmosphère très apaisante en arrière-plan qui crée une ambiance très décontractée. Les voix sont très accrocheuses, en particulier la partie chœur, avec une structure globale très lisse qui se mélange parfaitement avec la chanson.” *

-Nagamag.com

The song “ADH – Magic System (feat. J. Anthoni) [DJ Tunez Remix] (Remix by ADH)” is released by BT Music Worldwide

Song Sources for “ADH – Magic System (feat. J. Anthoni) [DJ Tunez Remix] (Remix by ADH)”:
Spotify:
open.spotify.com/track/5Z3Z5Pj0tNexM5QabwbbQe
Youtube: www.youtube.com/watch?v=17PWvNXENE8
Apple Music: music.apple.com/us/album/magic-system-feat-j-anthoni-dj-tunez-remix/1685170930?i=1685170931
Deezer: www.deezer.com/track/2177351587

Ajoge J – Dia Papa

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Με αυτή την όμορφη και κεφάτη μελωδία αφήνομαι σε ένα ανέμελο και ξέγνοιαστο χορό και όλα τα χρώματα των λουλουδιών έρχονται στο μυαλό μου και φτιάχνουν τη διάθεση μου. Τα φωνητικά τόσο αισθαντικά και δυναμικά παράλληλα ομορφαίνουν τη μέρα μου. Ο χαρούμενος ρυθμός δεν με αφήνει να χάσω ούτε μια ευχάριστη στιγμή και ταξιδεύω σε μαγικά τοπία μαζί του.”

“With this beautiful and cheerful melody I leave in a carefree and carefree dance and all the colors of the flowers come to my mind and make my mood. The vocals so sensual and dynamic at the same time make my day beautiful. The happy rhythm does not let me lose a single time and I travel to magical landscapes with him.” *

“Con esta hermosa y alegre melodía me dejo en un baile despreocupado y despreocupado y todos los colores de las flores me vienen a la mente y me hacen el estado de ánimo. Las voces tan sensuales y dinámicas al mismo tiempo hacen que mi día sea hermoso. El ritmo feliz no me deja perder una sola vez y viajo a paisajes mágicos con él.” *

-Nagamag.com

The song “Ajoge J – Dia Papa” is released by Hyper Gang Records

Song Sources for “Ajoge J – Dia Papa”:
Spotify: open.spotify.com/track/54GywLysfo7EYyAsLPO2gt

Find Ajoge J on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@hypacee

Website of Ajoge J:
songwhip.com/hypacee/commando

El Prince – Never Leave

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“-El Prince- является ярким представителем современного тренда в музыке – это объединение электронного звучания Afro-fusion с романтическим вокалом. Трек захватывает слушателя своей мелодичностью и характерными для жанра элементами звучания. Вокал отличается высокой эмоциональностью, что в итоге передаёт всю искренность исполнителя. Шикарный релиз, который имеет свою чёткую структуру, гармонично сочетая в себе разнообразные элементы.”

“-L Prince- is a bright representative of the modern trend in music-this is the AFRO-FUSION electronic sound association with a romantic vocal. The track captures the listener with its melody and the elements of sound characteristic of the genre. The vocals are characterized by high emotionality, which ultimately conveys all the sincerity of the performer. A chic release that has its own clear structure, harmoniously combining various elements in itself.” *

“-L Prince-είναι ένας φωτεινός εκπρόσωπος της σύγχρονης τάσης στη μουσική-αυτή είναι η ηλεκτρονική συσχέτιση ήχου Afro-Fusion με ένα ρομαντικό φωνητικό. Το κομμάτι καταγράφει τον ακροατή με τη μελωδία του και τα στοιχεία του χαρακτηριστικού του ήχου του είδους. Τα φωνητικά χαρακτηρίζονται από υψηλή συναισθηματικότητα, η οποία τελικά μεταφέρει όλη την ειλικρίνεια του ερμηνευτή. Μια κομψή απελευθέρωση που έχει τη δική της σαφή δομή, συνδυάζοντας αρμονικά διάφορα στοιχεία από μόνη της.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “El Prince – Never Leave”:
Spotify: open.spotify.com/track/0OW3HhhbikCZeSHHHkTJtn

Saitham – Obi

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“У этого трека в исполнении -Saitham- ярко выражена концепция современного звучания в жанре Afrobeats. Здесь присутствуют электронные звуки, разные уровни глубины и объёма звучания и в сочетании с хорошей математически выверенной рифмовкой и контрастными переходами музыкальная композиция получиласья очень интересной и разнообразной.”

“This track performed by -saitham – the concept of modern sound in the Afrobeats genre is pronounced. There are electronic sounds, different levels of depth and volume of sound, and in combination with a good mathematically verified rhyme and contrasting transitions, the musical composition turned out to be very interesting and diverse.” *

“Αυτό το κομμάτι που εκτελείται από το -Saitham – η έννοια του σύγχρονου ήχου στο είδος Afrobeats είναι προφέρεται. Υπάρχουν ηλεκτρονικοί ήχοι, διαφορετικά επίπεδα βάθους και όγκος ήχου και σε συνδυασμό με μια καλή μαθηματικά επαληθευμένη ομοιοκαταληξία και μεταβάσεις σε αντίθεση, η μουσική σύνθεση αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική.” *

-Nagamag.com

The song “Saitham – Obi” is released by Ujin Records

Song Sources for “Saitham – Obi”:
Spotify: open.spotify.com/track/4xKlTTOJrpmBrUevDI6joH
Youtube: www.youtube.com/watch?v=CVAQVjFUsG8
Apple Music: music.apple.com/us/album/obi/1684472114?i=1684472115
Deezer: www.deezer.com/track/2255763337

Find Saitham on Socials:
Instagram: www.instagram.com/www.instagram.com
Twitter: twitter.com/Saithamofficial
TikTok: www.tiktok.com/@saithamofficial

Website of Saitham:
audiomack.com/nwa4original

Tukkiman – I Swear

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Этот трек прекрасный пример качественного Afrobeats звучания, которое умеет зарядить энергией и вызвать мощные эмоции у слушателей. Музыкальное сопровождение трека просто гениальное — оно создает особую атмосферу и завораживает с первых секунд. Уже на вокале можно заметить, что исполнитель — настоящий профессионал в своём деле. Текст песни невероятно сильный и сопровождается мощным вокалом!”

“This track is a great example of a high -quality Afrobeats sound that can charge with energy and cause powerful emotions among listeners. The musical accompaniment of the track is simply brilliant – it creates a special atmosphere and fascinates from the first seconds. Already on vocals you can notice that the performer is a real professional in his business. The lyrics of the song are incredibly strong and accompanied by a powerful vocal!” *

“Ce morceau est un excellent exemple de son afrobeats de haute qualité qui peut charger d’énergie et provoquer de puissantes émotions parmi les auditeurs. L’accompagnement musical de la piste est tout simplement brillant – il crée une atmosphère spéciale et fascine dès les premières secondes. Déjà au chant, vous pouvez remarquer que l’interprète est un vrai professionnel dans son entreprise. Les paroles de la chanson sont incroyablement fortes et accompagnées d’un vocal puissant!” *

-Nagamag.com

The song “Tukkiman – I Swear” is released by TUKKI LLC

Song Sources for “Tukkiman – I Swear”:
Spotify: open.spotify.com/track/2TaCcFGQCFFa9MoGjrzUvN
Youtube: www.youtube.com/watch?v=_6VwHYA3VT0
Apple Music: music.apple.com/us/album/i-swear/1623713478?i=1623713479
Deezer: www.deezer.com/track/1748897057

Find Tukkiman on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@tukkitukkioffiicial

Gad The Screamer – Kim Jong Un

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“-Gad The Screamer- музыкант, которого можно назвать необычным и эксцентричным и его новый сингл является достаточно провокационным и вызывающим интерес. Данный артист обладает уникальным талантом и харизмой, которые раскрываются в полной мере в этом треке. Слушая его музыку можно увидеть, что он умеет провоцировать своего слушателя, но в то же время это делается с юмором и лёгкостью.”

“-Gad The Screamer-musician, who can be called unusual and eccentric and his new single is quite provocative and provoking interest. This artist has unique talent and charisma, which are fully revealed in this track. Listening to his music, you can see that he knows how to provoke his listener, but at the same time it is done with humor and ease.” *

“-GAD Ο Screamer-Musician, ο οποίος μπορεί να ονομαστεί ασυνήθιστος και εκκεντρικός και το νέο του single είναι αρκετά προκλητικό και προκλητικό ενδιαφέρον. Αυτός ο καλλιτέχνης έχει μοναδικό ταλέντο και χάρισμα, τα οποία αποκαλύπτονται πλήρως σε αυτό το κομμάτι. Ακούγοντας τη μουσική του, μπορείτε να δείτε ότι ξέρει πώς να προκαλέσει τον ακροατή του, αλλά ταυτόχρονα γίνεται με χιούμορ και ευκολία.” *

-Nagamag.com

The song “Gad The Screamer – Kim Jong Un” is released by Gad Odogwu

Song Sources for “Gad The Screamer – Kim Jong Un”:
Spotify: open.spotify.com/track/1D3VJiEGtB7ENkukmsgzcL
Apple Music: music.apple.com/us/album/kim-jong-un/1671060288?i=1671060289
Deezer: www.deezer.com/track/2142921247

Jorge – Sa-mi faci bine

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Каждый звук, каждый инструмент в этой композиции с лёгкостью вводят в транс, создавая чувственную и пленительную атмосферу. Вокал -Jorge- наполнен страстью и эмоциями, что придаёт ему особую притягательность и вызывает душевное трепетание у слушателя. В целом, этот трек поднимает настроение, вызывает желание двигаться и танцевать, а также просто наслаждаться богатством музыкальных оттенков.”

“Each sound, every tool in this composition is easy to introduce into a trance, creating a sensual and captivating atmosphere. Vocal -jorge is filled with passion and emotions, which gives him a special attractiveness and causes spiritual trepidation of the listener. In general, this track raises the mood, causes a desire to move and dance, and also simply enjoy the wealth of musical shades.” *

“Fiecare sunet, fiecare instrument din această compoziție este ușor de introdus într -o transă, creând o atmosferă senzuală și captivantă. Vocal -jorge este plin de pasiune și emoții, ceea ce îi oferă o atractivitate specială și provoacă trepidarea spirituală a ascultătorului. În general, această piesă ridică starea de spirit, provoacă dorința de a se mișca și de a dansa și, de asemenea, de a se bucura pur și simplu de bogăția de nuanțe muzicale.” *

-Nagamag.com

The song “Jorge – Sa-mi faci bine” is released by Jorge Music

Song Sources for “Jorge – Sa-mi faci bine”:
Spotify: open.spotify.com/track/1DYEDnXv8UoZ1doQATpL51

Younglloyd – BLESS

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Этот трек наполнен мелодичными звуками и атмосферой Afrobeats, которые уносят душу в далёкие места, где царит покой и гармония. Такой музыкальный опыт оставляет незабываемое впечатление и поможет расслабиться от повседневной суеты и напряжения. Сильный бас и утончённые мелодии создают идеальный баланс, который дарит слушателю умиротворение и расслабление. ”

“This track is filled with melodic sounds and atmosphere Afrobeats, which take the soul to distant places where peace and harmony reigns. Such musical experience leaves an unforgettable impression and will help to relax from everyday fuss and tension. Strong bass and sophisticated melodies create the perfect balance, which gives the listener peace and relaxation.” *

“Αυτό το κομμάτι είναι γεμάτο με μελωδικούς ήχους και ατμόσφαιρα afrobeats, που παίρνουν την ψυχή σε μακρινά μέρη όπου η ειρήνη και η αρμονία βασιλεύουν. Αυτή η μουσική εμπειρία αφήνει μια αξέχαστη εντύπωση και θα βοηθήσει να χαλαρώσετε από την καθημερινή αναστάτωση και την ένταση. Οι ισχυρές μπάσο και οι εκλεπτυσμένες μελωδίες δημιουργούν την τέλεια ισορροπία, η οποία δίνει στον ακροατή ειρήνη και χαλάρωση.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Younglloyd – BLESS”:
Spotify: open.spotify.com/track/0J2zx6c6FFRQF4STV0z8U8
Apple Music: music.apple.com/us/album/bless/1677436455?i=1677436788

Find Younglloyd on Socials:
Instagram: www.instagram.com/therealyounglloyd/

Website of Younglloyd:
music.apple.com/us/artist/younglloyd/1502242091

4mG Lu – Hell of a Night

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Приготовьтесь к погружению в атмосферу жанра Afro-fusion с его экзотическим вайбом. Невероятная проработка всей структуры трека, в котором вокал словно сладкий джем, а мелодия настолько чувственная, что хочется попробовать её на вкус. И если где-то там существует рай, то этот трек был бы единственным билетом!”

“Get ready for immersion in the atmosphere of the AFRO-FUSION genre with its exotic web. An incredible study of the entire structure of the track, in which vocals are like a sweet jam, and the melody is so sensual that you want to taste it. And if there is a paradise somewhere there, then this track would be the only ticket!” *

“Ετοιμαστείτε για εμβάπτιση στην ατμόσφαιρα του είδους αφρο-σύντηξης με τον εξωτικό ιστό του. Μια απίστευτη μελέτη ολόκληρης της δομής της διαδρομής, στην οποία τα φωνητικά είναι σαν μια γλυκιά μαρμελάδα και η μελωδία είναι τόσο αισθησιακή που θέλετε να το δοκιμάσετε. Και αν υπάρχει ένας παράδεισος κάπου εκεί, τότε αυτό το κομμάτι θα ήταν το μόνο εισιτήριο!” *

-Nagamag.com

The song “4mG Lu – Hell of a Night” is released by 4mG

Song Sources for “4mG Lu – Hell of a Night”:
Spotify: open.spotify.com/track/3fyceoTO5vuP7VU5dCN7N0
Youtube: www.youtube.com/watch?v=RmK2rAcFIOA
Apple Music: music.apple.com/us/album/hell-of-a-night/1681195340?i=1681195341
Deezer: www.deezer.com/track/2226264057

Find 4mG Lu on Socials:
Instagram: www.instagram.com/4mg_lu__/
TikTok: www.tiktok.com/@its.4mglu

House Of Miagi – Over Me

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , , |

“Very catchy vibe the song have will stay in your ears for a long time, even after the first verse. Beautifully built soundscape story and great lyrical structure guaranties the emotional connection to the song. Production is amazing, from the beats, bass, background harmonies and smooth effects that expands the songs quality. ”

“Πολύ πιασάρικα vibe που έχουν το τραγούδι θα παραμείνουν στα αυτιά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και μετά τον πρώτο στίχο. Η όμορφα χτισμένη ιστορία ήχου και η μεγάλη λυρική δομή εγγυάται τη συναισθηματική σύνδεση με το τραγούδι. Η παραγωγή είναι εκπληκτική, από τους ρυθμούς, το μπάσο, τις αρμονίες του υποβάθρου και τις ομαλές επιδράσεις που επεκτείνουν την ποιότητα των τραγουδιών.” *

“Vibra muy pegadiza que la canción tiene en tus oídos durante mucho tiempo, incluso después del primer verso. La historia de paisaje sonoro bellamente construido y la gran estructura lírica garantizan la conexión emocional con la canción. La producción es sorprendente, desde los ritmos, los bajos, las armonías de fondo y los efectos suaves que amplían la calidad de las canciones.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “House Of Miagi – Over Me”:
Spotify: open.spotify.com/track/462uWGgZ4okYzhsTspHJcJ
Youtube: www.youtube.com/watch?v=HMHemj91Zds
Apple Music: music.apple.com/us/album/over-me/1681184115?i=1681184476
Deezer: www.deezer.com/track/2229798407

Find House Of Miagi on Socials:
Instagram: www.instagram.com/houseofmiagi/
TikTok: www.tiktok.com/@houseofmiagi

Load More Posts
Go to Top