Music Genre

Nicki Wells – I Have Longed To Be Here

Categories: Audio, Spotify, The Latest, Video, World Music, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Vocal is beautiful, feel almost chanting with all the lyrics, so the whole song have that cinematic structure. With amazing instruments in the background, violins, viola, cello and the harmonies the add, song is more emotional and deeper. End and the choir is the best part of the song, with its eastern Balkan chanting style of singing. ”

“Το φωνητικό είναι όμορφο, αισθάνεται σχεδόν ψαλμωδία με όλους τους στίχους, οπότε ολόκληρο το τραγούδι έχει αυτή την κινηματογραφική δομή. Με εκπληκτικά όργανα στο παρασκήνιο, τα βιολιά, τη βιόλα, το τσέλο και τις αρμονίες Το Add, το τραγούδι είναι πιο συναισθηματικό και βαθύτερο. Το τέλος και η χορωδία είναι το καλύτερο μέρος του τραγουδιού, με το ανατολικό βαλκανικό στυλ του τραγουδιού.” *

“Vocal es hermoso, se siente casi cantando con todas las letras, por lo que toda la canción tiene esa estructura cinematográfica. Con instrumentos asombrosos en el fondo, violines, viola, violonchelo y las armonías The Add, la canción es más emocional y más profunda. End and the Choir es la mejor parte de la canción, con su estilo de canto de los Balcanes de los Balcanes.” *

-Nagamag.com

The song “Nicki Wells – I Have Longed To Be Here” is released by Reservoir

Track Sources for “Nicki Wells – I Have Longed To Be Here”:
Spotify: open.spotify.com/track/1KbsSHCGwptBRpFuQY7ph8
Youtube: www.youtube.com/watch?v=MghPz-bZqsU
Apple Music: music.apple.com/us/album/i-have-longed-to-be-here/1659534805?i=1659534806
Deezer: www.deezer.com/track/2067004907

Find Nicki Wells on Socials:
Instagram: www.instagram.com/nickiwells/
Twitter: twitter.com/nickiwellsmusic

Website of Nicki Wells:
www.nickiwells.com/

Cat Rose Smith – Half Moon Light

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Удивительное и прекрасное сочетание атмосферы Indie Folk и волшебного вокала -Cat Rose Smith-. Лирическое путешествие в мир автора, песня которого наполнена магией, добром и сказочностью. Разнообразная и очень органичная аранжировка, которая создана для того, чтобы привести вас в восторг.”

“The amazing and excellent combination of the atmosphere of Indie Folk and the magic vocals -cat rose Smith-. The lyrical trip to the world of the author, whose song is filled with magic, good and fairy tale. A variety of and very organic arrangement, which is created in order to delight you.” *

“Ο εκπληκτικός και εξαιρετικός συνδυασμός της ατμόσφαιρας των indie λαϊκών και των μαγικών φωνητικών -Cat Rose Smith-. Το λυρικό ταξίδι στον κόσμο του συγγραφέα, του οποίου το τραγούδι είναι γεμάτο με μαγεία, καλό και παραμύθι. Μια ποικιλία και πολύ οργανικής ρύθμισης, η οποία δημιουργείται για να σας ευχαριστήσει.” *

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6mlIReCYg7X8xNjS1OQOfe

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/catrosesmith
TikTok: www.tiktok.com/@catrosesmith

Annie Sumi x Brava Kilo – Stone Between The Lips

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Τα φωνητικά σαν τα πουλιά που κελαηδούν τόσο όμορφα εισχωρούν μέσα μου και αναστατώνουν ευχάριστα την ψυχή μου. Η μελαγχολική μελωδία δείχνει να κατανοεί τα συναισθήματα μου καθώς εναλλάσσεται επιδέξια. Ο ρυθμός σαν ζωντανός οργανισμός παίρνει σάρκα και οστά και γίνεται μια γλυκιά παρέα.”

“The vocals like birds that sing so beautifully penetrate me and pleasantly upset my soul. The melancholy melody seems to understand my feelings as it skillfully alternates. The rhythm as a living organism takes flesh and bones and becomes a sweet company.” *

“Las voces como los pájaros que cantan tan bellamente me penetran y me molestan gratamente mi alma. La melandía melancólica parece entender mis sentimientos a medida que se alterna hábilmente. El ritmo como organismo vivo toma carne y huesos y se convierte en una compañía dulce.” *

-Nagamag.com

Stephanie Losi – Throwing Darts at the Universe

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Με γλυκύτητα τα φωνητικά μας κερδίζουν και μας εντυπωσιάζουν με τις δυνατότητες τους. Η υπέροχη μελωδία μας αγκαλιάζει με θαλπωρή και νιώθουμε ασφάλεια μέσα σε αυτήν σαν μικρά παιδιά. Ο ρυθμός με την ηρεμία του μας ισορροπεί και αρχίζουμε να βλέπουμε τη ζωή με περισσότερη αισιοδοξία.”

“Sweethearted our vocals win and impress us with their abilities. The wonderful melody embraces us with warmth and we feel safe within it as young children. The pace with its calm balances us and we begin to see life with more optimism.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4p0Trs9zo0oMRF4RpcI2Cc

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/stephanielosi/

Ryan Wayne – Crow Amongst the Sparrows

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , |

“Με τη ζεστασιά της μελωδίας όλα φαίνονται πιο εύκολα και οι ανησυχίες καταλαγιάζουν. Τα όμορφα φωνητικά με υπομονή και αγάπη μας υποδέχονται και ξυπνούν τα συναισθήματα μας. Ο ρυθμός ήσυχος και εξαιρετικά επιδέξιος μας μαγνητίζει και μας παίρνει μαζί του στα γαλήνια μονοπάτια του.”

“With the warmth of the melody everything seems easier and the worries are raising. Beautiful vocals with patience and love welcome and awake our emotions. The rhythm is quiet and extremely skilled to us and takes us with him on his serene trails.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: DistroKid

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/4PFa1sdR6vggu0yU67VWbD

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/ryanwayne
TikTok: www.tiktok.com/@ryan_wayne_music

Dave Robertson & The Kiss List – Often Enough

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Хорошей музыки никогда не бывает достаточно. В ней постоянно нуждаешься, чтобы она всё время была рядом и новая композиция от -Dave Robertson & The Kiss List- дарит вам эти ощущения. Прекрасная, добрая и прозрачная акустическая музыка!”

“Good music is never enough. It constantly needs it that she is nearby and a new composition from -Dave Robertson & The Kiss List – gives you these sensations. Beautiful, kind and transparent acoustic music!” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/0T6Qrj6M0S3loMYKoxm0Fp
Youtube: www.youtube.com/watch?v=s3k-yTMZGkw
Apple Music: music.apple.com/us/album/often-enough/1663548509?i=1663548510
Deezer: www.deezer.com/track/2099305177
Bandcamp: daverobertson.bandcamp.com/track/often-enough

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/DaveRobertsonandTheKissList

Website: www.daverobertson.com.au/

Lone Wild – Free My Mind

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Amazingly produced and played piano is definitely the hook with this song. Vocal is great and catchy, sang beautifully, melancholic at moments but so effective, creating smooth atmosphere with the song. Same goes with subtle electric guitar, pure bliss. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6EAjLhR7Ncmc8sSVpsW7MW

Artist’s Socials:
Twitter: twitter.com/itslonewild

Website: lonewild.com

Smokey – Horsecock

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , |

“Τα αισθαντικά και επιβλητικά φωνητικά ξεχωρίζουν από την πρώτη στιγμή. Η υπέροχη και μυστηριακή μελωδία δημιουργεί μια εσωτερική αναστάτωση και νιώθεις σαν να ξεκινά μια περιπέτεια. Ο ρυθμός ανήσυχα και νωχελικά εξάπτει την φαντασία και χωρίς να το καταλάβεις σε πηγαίνει σε κόσμους που δεν έχεις ξαναδεί. ”

“The sensual and imposing vocals stand out from the first moment. The wonderful and mysterious melody creates an inner disruption and you feel like an adventure begins. The rhythm anxiously and lazily fades away and without realizing it it goes to worlds you have never seen before.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Lonesome Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/335jC1VkFSLlscCJA4j7Vs
Youtube: www.youtube.com/watch?v=sPWpa24e5Rk

Lost Post – Charlotte

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Ζωηρή και κεφάτη μελωδία που σε κάνει να νιώθεις ότι ζεις μια περιπέτεια. Τα όμορφα φωνητικά με ειλικρίνεια και σιγουριά περιγράφουν τα συναισθήματα. Ο ρυθμός σε ταξιδεύει πάνω σε ένα δυνατό άλογο πέρα από από τα βουνά και κάνει την εμπειρία σου μοναδική.”

“Vivid and cheerful melody that makes you feel that you are living an adventure. Beautiful vocals with sincerity and confidence describe emotions. The pace travels you on a strong horse beyond the mountains and makes your experience unique.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: Missing Mail Records

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/65UM07wotCPLoIvQuOTwrG
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ByQLBOXycKw
Apple Music: music.apple.com/us/album/charlotte/1658268860?i=1658268861
Deezer: www.deezer.com/track/2056266677

Sydney Stranger – If You Please

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Τα όμορφα και επιβλητικά φωνητικά κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις και απογειώνουν το κομμάτι. Η παθιασμένη μελωδία μοιάζει με τα ορμητικά κύματα της θάλασσας που παρασέρνουν τα πάντα στο πέρασμα τους. Ο ρυθμός με την ήρεμη δύναμη του κατορθώνει να εισχωρεί μέσα στην ψυχή και να αναστατώνει τα συναισθήματα.”

“Beautiful and imposing vocals immediately gain impressions and take off the track. The passionate melody resembles the rushing waves of the sea that lure everything in their passage. The rhythm with its calm power manages to penetrate into the soul and upset emotions.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

This song released by: The Stranger Label

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6jiPUhBzpI70tRZhsDcBIN

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/sydneystranger_/

Load More Posts
Go to Top