Distant Lights – RE:UM

Distant Lights – RE:UM

“Τα μαγικά φωνητικά συνθέτουν μια υπέροχη υπερκόσμια ατμόσφαιρα, που θες να χαθείς μέσα της ρουφώντας όλη την ενέργεια της. Η εκπληκτική μελωδία αναζωογονεί μυαλό και ψυχή, αφήνοντας την φαντασία να ταξιδέψει ανενόχλητη. Ο ήρεμος ρυθμός σε ανακουφίζει από τις δύσκολες σκέψεις σου και σε οδηγεί σε ένα περιβάλλον διαλογισμού.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The magical vocals create a wonderful ethereal atmosphere, that you want to get lost in, absorbing all its energy. The amazing melody rejuvenates the mind and soul, letting the imagination travel undisturbed. The calm rhythm relieves you from your difficult thoughts and leads you into a meditative environment.”

-Nagamag.com

“Las voces mágicas crean una maravillosa atmósfera etérea en la que querrás perderte, absorbiendo toda su energía. La asombrosa melodía rejuvenece la mente y el alma, dejando que la imaginación viaje sin perturbaciones. El ritmo tranquilo te libera de tus pensamientos difíciles y te lleva a un ambiente meditativo.”

-Nagamag.com

The original review of “RE:UM – Distant Lights” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Electronica reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “RE:UM” (United Kingdom) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “RE:UM – Distant Lights”, written by one of our experienced Electronica reviewers of Electronica genre. It’s a Electronica song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “RE:UM – Distant Lights” will bring joy to any Electronica and Alternative Hip-Hop, Neo / Modern Classical, Downtempo music listener !

Listen to “RE:UM – Distant Lights” on Spotify

You can listen to “RE:UM – Distant Lights” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Electronica song.

Additional information/sources for RE:UM – Distant Lights

Song Sources for “RE:UM – Distant Lights”:
Spotify: open.spotify.com/track/54FsdshpRWhG3bqyd1bQ4c

Electronica home page where “RE:UM – Distant Lights” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Electronica artists like “RE:UM”, providing music reviews and music discoveries like “Distant Lights”.
This music post about song “Distant Lights” by “RE:UM” is hosted in Electronica page on Nagamag.
There you can find similar Electronica artists to “RE:UM” and more Electronica, Alternative Hip-Hop, Neo / Modern Classical, Downtempo songs like “Distant Lights” that have been carefully selected by Nagamag’s Electronica experienced curators and reviewed by Nagamag’s Electronica dedicated reviewers.

Learn everything about Electronica on Wikipedia

If you enjoyed “RE:UM – Distant Lights” but you have never listened before to any other Electronica song or you are interested in learning more about Electronica music gerne then click here to visit Electronica music page on Wikipedia.
Electronica music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Electronica music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Electronica music through this valuable resource, broadening your knowledge around Electronica genre.

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on July 3, 2024