Bhaskar – Think It’s Just Enough

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ο ζωηρός και έντονος ρυθμός με ξεσηκώνει και χωρίς δισταγμό αφήνομαι να με οδηγήσει σε μια μυστηριακή και απολαυστική ατμόσφαιρα. Η μελωδία στήνει ένα λυτρωτικό και ξέφρενο χορό όπου οι αισθήσεις χτυπούν κόκκινο και η αδρεναλίνη διαπερνά όλο το σώμα. Τα φωνητικά τέλεια ταιριασμένα ολοκληρώνουν τη μαγική σύνθεση των ήχων και των αγγιγμάτων του κομματιού.”

“The lively and intense rhythm raises me and without hesitation I let me lead me to a mysterious and enjoyable atmosphere. The melody sets up a redemptive and frantic dance where the senses hit red and the adrenaline permeates the whole body. The vocals perfectly fit the magic composition of the songs and touches of the piece.” *

“O ritmo animado e intenso me levanta e, sem hesitar, me deixou me levar a uma atmosfera misteriosa e agradável. A melodia cria uma dança redentora e frenética, onde os sentidos atingem o vermelho e a adrenalina permeia todo o corpo. Os vocais se encaixam perfeitamente na composição mágica das músicas e toques da peça.” *

-Nagamag.com

The song “Bhaskar – Think It’s Just Enough” is released by CONTROVERSIA

Song Sources for “Bhaskar – Think It’s Just Enough”:
Spotify: open.spotify.com/track/5lia1eBt1OvZRFngvsga6g

iv – My Bad

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Modern style and production perfectly captures today’s standards. Smooth beats and very groovy sub bass layers the very atmospheric background harmonies. Song feels so big and open with perfectly used reverb effects. Lead vocals are produced great as well, open, big, crystal, very catchy as well, perfect hook within the track. ”

“Το μοντέρνο στυλ και η παραγωγή καταγράφουν τέλεια τα σημερινά πρότυπα. Οι ομαλές ρυθμές και τα πολύ αυταρχικά στρώματα υποβρύχια μπάσων είναι οι πολύ ατμοσφαιρικές αρμονίες του υποβάθρου. Το τραγούδι αισθάνεται τόσο μεγάλο και ανοιχτό με τέλεια χρησιμοποιούμενα εφέ αντήχησης. Τα φωνητικά μολύβδου παράγονται επίσης εξαιρετικά, ανοιχτά, μεγάλα, κρύσταλλα, πολύ πιασάρικα επίσης, τέλειο γάντζο μέσα στην πίστα.” *

“O estilo e a produção modernos captura perfeitamente os padrões de hoje. Batidas suaves e sub -baixo muito groovy camadas as harmonias de fundo atmosférico. A música parece tão grande e aberta com efeitos de reverb perfeitamente usados. Os vocais principais também são ótimos, abertos, grandes, cristalos, muito cativantes, gancho perfeito dentro da pista.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “iv – My Bad”:
Spotify: open.spotify.com/track/7mH19eHpJTBCjixumz6r4W
Deezer: www.deezer.com/track/2261707337

YVY MARAEY – Away

Categories: Afrobeats, Audio, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Ритм и мелодия, которые в совокупности приятно ласкают ваш слух, словно прибрежные волны прохладного океана у ваших ног. Прекрасный Afro-pop с нежным и тёплым вокалом -YVY MARAEY-, который входит в ваше подсознание и оставляет в нём бессмертный отпечаток эмоций. Этот трек с радостью пополнит ваши коллекции.”

“The rhythm and melody, which together pleasantly caress your hearing, like coastal waves of a cool ocean at your feet. Beautiful Afro-Pop with delicate and warm vocals -yvy maraey-, which is part of your subconscious and leaves in it an immortal imprint of emotions. This track will be happy to replenish your collections.” *

“O ritmo e a melodia, que juntos agradavelmente acariciam sua audição, como ondas costeiras de um oceano frio aos seus pés. Belo afro-pop com vocais delicados e quentes -yvy maraey-, que faz parte do seu subconsciente e deixa nele uma impressão imortal de emoções. Esta faixa ficará feliz em reabastecer suas coleções.” *

-Nagamag.com

The song “YVY MARAEY – Away” is released by Moreré Records

Song Sources for “YVY MARAEY – Away”:
Spotify: open.spotify.com/track/6ag0mNknY3GeB6MXQ9IXbA

Find YVY MARAEY on Socials:
Instagram: www.instagram.com/yvymusic/

Alok – Ready Set Go (from Honor Of Kings)

Categories: Audio, EDM, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Amazing vocal theme and melody is so distinctive, beautiful and very captivating. Modern production and groovy beats are perfectly aligned with vocals. Synth themes are so catchy with wonderful color. Layering of various synth sequences is placed so well, you can feel the depth of the song with the soundscapes they are creating. ”

“Το εκπληκτικό φωνητικό θέμα και η μελωδία είναι τόσο διακριτική, όμορφη και πολύ μαγευτική. Η σύγχρονη παραγωγή και οι αυλακωτές ρυθμές είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με φωνητικά. Τα θέματα Synth είναι τόσο πιασάρικα με υπέροχο χρώμα. Η στρώση διαφόρων αλληλουχιών Synth τοποθετείται τόσο καλά, μπορείτε να αισθανθείτε το βάθος του τραγουδιού με τα ηχητικά τοπία που δημιουργούν.” *

“Tema vocal e melodia incrível é tão distinto, bonito e muito cativante. A produção moderna e as batidas groovy estão perfeitamente alinhadas com os vocais. Os temas de sintetizador são tão cativantes com cores maravilhosas. A camada de várias seqüências de sintetizador é colocada tão bem que você pode sentir a profundidade da música com as paisagens sonoras que eles estão criando.” *

-Nagamag.com

The song “Alok – Ready Set Go (from Honor Of Kings)” is released by CONTROVERSIA

Song Sources for “Alok – Ready Set Go (from Honor Of Kings)”:
Spotify: open.spotify.com/track/3aer2rqnLXBd1SKrRfOKkx
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ZNaeUOZRKgM

Find Alok on Socials:
Instagram: www.instagram.com/alok
Twitter: twitter.com/alokoficial

iv – Tropics

Categories: Audio, Hip Hop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Auto tune effect is making wonders with this song, creating some amazing harmonics within, expanding the melodic structure to higher levels. Lead vocals, even with subtle and slower beats and tempo are making the waves. Depth of the song and the atmosphere it have is really catchy, even after the first sounds. ”

“Το αυτόματο φαινόμενο συντονισμού κάνει θαύματα με αυτό το τραγούδι, δημιουργώντας μερικές εκπληκτικές αρμονικές μέσα, επεκτείνοντας τη μελωδική δομή σε υψηλότερα επίπεδα. Τα φωνητικά μολύβδου, ακόμη και με λεπτές και πιο αργές κτυπήματα και ρυθμό κάνουν τα κύματα. Το βάθος του τραγουδιού και η ατμόσφαιρα που έχει είναι πραγματικά πιασάρικο, ακόμα και μετά τους πρώτους ήχους.” *

“O efeito de ajuste automático está fazendo maravilhas com essa música, criando alguns harmônicos incríveis dentro, expandindo a estrutura melódica para níveis mais altos. Os vocais principais, mesmo com batidas sutis e mais lentas e ritmo, estão fazendo as ondas. A profundidade da música e a atmosfera que ela tem é realmente cativante, mesmo após os primeiros sons.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “iv – Tropics”:
Spotify: open.spotify.com/track/4Gg5b2UWHXyXPQT563DoTf

James Python – More Than All

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Красивый, мелодичный Pop Rock от -James Python-, которого можно смело назвать специалистом по залечиванию сердечных и душевных ран. Его музыка как самое лучшее и доступное лекарство, за которым нет необходимости стоять в очереди — она в вашем сердце с той самой секунды, как только включите эту очаровательную мелодию и насладитесь сладким вокалом исполнителя.”

“Beautiful, melodic Pop Rock from -James Python-, who can be safely called a specialist in healing heart and mental wounds. His music as the best and affordable medicine, which is not necessary to stand in line – it is in your heart from the very second as soon as you turn on this charming melody and enjoy the sweet vocal of the performer.” *

“Linda e melódica pop rock de -james python-, que pode ser chamado de especialista com segurança em coração curativo e feridas mentais. A música dele como o melhor e o medicamento melhor e acessível, que não é necessário para ficar na fila – está em seu coração desde o segundo lugar assim que você liga essa melodia encantadora e aproveite o doce vocal do artista.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “James Python – More Than All”:
Spotify: open.spotify.com/track/5MpxMaPKBCA3pEEH4Q3ay7
Apple Music: music.apple.com/us/album/more-than-all/1670756929?i=1670756931
Deezer: www.deezer.com/track/2144333557

Find James Python on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@jamespythonmusic

James Python – Waking Up

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“James Python unfolds his artistry in more than four minutes of balanced melodic rhythms. A soothing and soft mix of Folk with Alternative Rock ingredients is directly served to satisfy even the most selective ears. The meaningful lyrics and attractive vocal performance can also steal your impression.”

“Ο James Python ξεδιπλώνει την τέχνη του σε περισσότερα από τέσσερα λεπτά ισορροπημένων μελωδικών ρυθμών. Ένα καταπραϋντικό και μαλακό μείγμα λαϊκών με εναλλακτικά συστατικά βράχου σερβίρεται άμεσα για να ικανοποιήσει ακόμη και τα πιο επιλεκτικά αυτιά. Οι σημαντικοί στίχοι και η ελκυστική φωνητική απόδοση μπορούν επίσης να κλέψουν την εντύπωση σας.” *

“James Python desdobra sua arte em mais de quatro minutos de ritmos melódicos equilibrados. Uma mistura suave e suave de pessoas com ingredientes de rochas alternativas é servida diretamente para satisfazer até as orelhas mais seletivas. As letras significativas e a performance vocal atraente também podem roubar sua impressão.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “James Python – Waking Up”:
Spotify: open.spotify.com/track/4wAG2cCb7kfqMYbfAYSIXm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=jVckHIFPOQI
Apple Music: music.apple.com/us/album/waking-up/1635798345?i=1635798826
Deezer: www.deezer.com/track/1831364267

Find James Python on Socials:
TikTok: www.tiktok.com/@jamespythonmusic

Kevyn Oliveira – End

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“Mysterious background tapestry and elusive melodic frequencies are waiting to be discovered in the new release of Kevyn Oliveira. The Brazilian artist combines Ambient with Solo piano and the result is soft as silk. An exceptional creation, which can calm every mind and gently touch every soul.”

“Το μυστηριώδες φόντο και οι αόριστες μελωδικές συχνότητες περιμένουν να ανακαλυφθούν στη νέα κυκλοφορία του Kevyn Oliveira. Ο βραζιλιάνος καλλιτέχνης συνδυάζει περιβάλλον με σόλο πιάνο και το αποτέλεσμα είναι μαλακό ως μετάξι. Μια εξαιρετική δημιουργία, η οποία μπορεί να ηρεμήσει κάθε μυαλό και να αγγίξει απαλά κάθε ψυχή.” *

“A tapeçaria misteriosa de fundo e as frequências melódicas ilusórias estão esperando para serem descobertas no novo lançamento de Kevyn Oliveira. O artista brasileiro combina ambiental com piano solo e o resultado é macio como seda. Uma criação excepcional, que pode acalmar todas as mentes e tocar suavemente toda alma.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Kevyn Oliveira – End”:
Spotify: open.spotify.com/track/7ENsNUK3ExsoxNrU7yO0q7
Youtube: www.youtube.com/watch?v=MlUVHwmsgxY
Apple Music: music.apple.com/us/album/end/1669031329?i=1669031330
Deezer: www.deezer.com/track/2129577897
Bandcamp: kevynoliveira.bandcamp.com/track/end

Find Kevyn Oliveira on Socials:
Twitter: twitter.com/kevvvoliveira

Access Code – Just Breathe

Categories: Audio, House, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Vocal sample and the atmosphere it creates is the hook within the track. Melancholic mood and the tone it sets is amazing. With the club oriented groove and its beats, song is perfect for underground techno scene. Subtle arpeggiator sequence in the background expands the mood further and it fits the gated vocal so well. ”

“Το φωνητικό δείγμα και η ατμόσφαιρα που δημιουργεί είναι το άγκιστρο μέσα στην πίστα. Η μελαγχολική διάθεση και ο τόνος που θέτει είναι εκπληκτική. Με την αυλάκωση με προσανατολισμό του συλλόγου και τους ρυθμούς του, το τραγούδι είναι ιδανικό για υπόγεια τεχνική σκηνή. Η λεπτή ακολουθία Arpeggiator στο παρασκήνιο επεκτείνει περαιτέρω τη διάθεση και ταιριάζει τόσο καλά με το φωνητικό φωνητικό.” *

“A amostra vocal e a atmosfera que cria é o gancho dentro da faixa. O humor melancólico e o tom definido é incrível. Com o groove orientado ao clube e suas batidas, a música é perfeita para a cena do techno subterrâneo. A sequência sutil arpeggiator em segundo plano expande ainda mais o clima e se encaixa tão bem no vocal fechado.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Access Code – Just Breathe”:
Spotify: open.spotify.com/track/3z4QOmerYDK3cK5W7Kv1dx

Find Access Code on Socials:
Instagram: www.instagram.com/accesscodemusic

Go to Top