Eydís Evensen – Tranquillant

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Με απαλές και ήρεμες κινήσεις ο πρωινός αέρας με γεμίζει αισιοδοξία και μου δίνει κουράγιο. Η υπέροχη μελωδία με αγκαλιάζει και μου χαϊδεύει στοργικά τα μαλλιά. Η χαρά βρίσκει ξανά θέση μέσα μου ενώ συλλογίζομαι όλα τα εμπόδια που πέρασαν. Οι εξαίσιες νότες του πιάνουν κατορθώνουν να μου δείξουν καθαρά την αλήθεια και να με κάνουν να προχωρήσω μπροστά.”

“With gentle and calm movements, the morning air fills me with optimism and gives me courage. The wonderful melody hugs me and caresses my hair. Joy finds a place again in me while I think about all the obstacles that passed. His exquisite notes catch him clearly show me the truth and make me move forward.” *

“Með mildum og rólegum hreyfingum fyllir morgunloftið mig bjartsýni og gefur mér hugrekki. Hin yndislega lag knúsar mig og strýkur hárið á mér. Joy finnur aftur stað í mér á meðan ég hugsa um allar hindranir sem liðu. Stórkostlegar athugasemdir hans ná honum sýna mér greinilega sannleikann og láta mig halda áfram.” *

-Nagamag.com

The song “Eydís Evensen – Tranquillant” is released by XXIM Records

Song Sources for “Eydís Evensen – Tranquillant”:
Spotify: open.spotify.com/track/7lvEhtMzOBgfVBu4oF7cse
Youtube: www.youtube.com/watch?v=IWOMTs_1NUY
Apple Music: music.apple.com/us/album/tranquillant/1669016720?i=1669016733
Deezer: www.deezer.com/track/2230959697

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Hugar – ok (Dustin O’Halloran Rework) [feat. Dustin O’Halloran]

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Melancholic feelings and atmosphere are mixed with such depth and detail. Really amazing work is done with this composition. Cinematic emotion can be felt as well within the layers of sounds that comes out from the deep. Beautiful production, effects and panning sounds expands the experience to the highest levels while listening this wonderful soundscape world. ”

“Τα μελαγχολικά συναισθήματα και η ατμόσφαιρα αναμιγνύονται με τέτοιο βάθος και λεπτομέρεια. Πραγματικά εκπληκτική δουλειά γίνεται με αυτή τη σύνθεση. Το κινηματογραφικό συναίσθημα μπορεί να γίνει αισθητή μέσα στα στρώματα των ήχων που βγαίνουν από το βαθύ. Όμορφη παραγωγή, εφέ και ήχοι panning επεκτείνει την εμπειρία στα υψηλότερα επίπεδα ενώ ακούει αυτόν τον υπέροχο κόσμο soundscape.” *

“Melankólískum tilfinningum og andrúmslofti er blandað svo dýpt og smáatriðum. Virkilega ótrúleg vinna er unnin með þessari samsetningu. Kvikmyndatilfinning er hægt að finna fyrir innan hljóðanna sem koma út úr djúpinu. Falleg framleiðsla, áhrif og pönnuhljóð stækkar upplifunina í hæstu stigum meðan þú hlustar á þennan frábæra Soundscape World.” *

-Nagamag.com

The song “Hugar – ok (Dustin O’Halloran Rework) [feat. Dustin O’Halloran]” is released by XXIM Records

Song Sources for “Hugar – ok (Dustin O’Halloran Rework) [feat. Dustin O’Halloran]”:
Spotify: open.spotify.com/track/487hpT0HXTGIpyQXvrVzSg
Youtube: www.youtube.com/watch?v=9gMnZ-D-duA
Apple Music: music.apple.com/us/album/ok-dustin-ohalloran-rework-feat-dustin-ohalloran/1676433272?i=1676433282

Find Hugar on Socials:
Instagram: www.instagram.com/hugarmusic/
Twitter: twitter.com/hugarmusic

Eydís Evensen – Transcending

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Словно дыхание Бога мелодия фортепиано от -Eydís Evensen- входит в ваше сознание потоками обжигающей энергии. Очень выразительная и крайне эмоциональная работа, в которой чувствуется нечто сильное и одновременно прекрасное. Такая музыка должна звучать во всех домах и быть основным источником энергии для тех, чьи сердца опустели словно бокал вина.”

“Like the breath of God the melody of piano from -ydís event- enters your mind with streams of burning energy. A very expressive and extremely emotional work, in which something strong and at the same time beautiful is felt. Such music should sound in all houses and be the main source of energy for those whose hearts are empty like a glass of wine.” *

“Eins og andardráttur Guðs laglínu píanó frá -ydís atburði – fer í huga þinn með lækjum af brennandi orku. Mjög svipmikið og ákaflega tilfinningalegt verk, þar sem eitthvað sterkt og á sama tíma er fallegt. Slík tónlist ætti að hljóma í öllum húsum og vera aðal orkugjafi fyrir þá sem eru tóm eins og glas af víni.” *

-Nagamag.com

The song “Eydís Evensen – Transcending” is released by XXIM Records

Song Sources for “Eydís Evensen – Transcending”:
Spotify: open.spotify.com/track/0Gq8cXdLmPmVqMRgK1zwv1
Youtube: www.youtube.com/watch?v=lcpfEMJE-f8
Apple Music: music.apple.com/us/album/transcending/1678037131?i=1678037135
Deezer: www.deezer.com/track/2199511237

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Eydís Evensen – Anna’s Theme

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , , |

“Notes that echo inside the head, forming melodic shapes which smoothly fade away. Eydís Evensen from Iceland reveals her brilliant artistic creativity within two minutes of piano mystic magic. A must for every sensitive listener and strong foretaste of an upcoming album.”

“Σημειώνει ότι η Echo μέσα στο κεφάλι, σχηματίζοντας μελωδικά σχήματα που ξεθωριάζουν ομαλά. Ο Eyds Evensen από την Ισλανδία αποκαλύπτει τη λαμπρή καλλιτεχνική της δημιουργικότητα μέσα σε δύο λεπτά από τη μυστικιστική μαγεία του πιάνο. Ένα must για κάθε ευαίσθητο ακροατή και ισχυρή πρόγευση ενός επερχόμενου άλμπουμ.” *

“Athugasemdir um að bergmál inni í höfðinu og mynda melódísk form sem hverfa vel. Eydís Evensen frá Íslandi afhjúpar snilldar listsköpun sína innan tveggja mínútna frá píanó dulspeki. A verður fyrir alla viðkvæma hlustanda og sterka forsmekk komandi plötu.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Eydís Evensen – Anna’s Theme”:
Spotify: open.spotify.com/track/6YF1dwqfJs2khtmiUvtE8K
Youtube: www.youtube.com/watch?v=TxyNz2SMeRc

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Eydís Evensen – Tephra Horizon

Categories: Audio, Neoclassical, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , , |

“This composition will give you shivers from the first sounds and notes. Its beautiful cinematic world creates some memorable moments full of emotions. Lush piano theme is at the core, everything feels like it is building around it, melancholic violin theme expands emotional depth, while the strings and horn sections layers that wonderful feeling. ”

“Αυτή η σύνθεση θα σας δώσει αναταραχή από τους πρώτους ήχους και σημειώσεις. Ο όμορφος κινηματογραφικός κόσμος του δημιουργεί μερικές αξέχαστες στιγμές γεμάτες συναισθήματα. Το πλούσιο θέμα του πιάνο βρίσκεται στον πυρήνα, όλα αισθάνονται σαν να χτίζουν γύρω του, το μελαγχολικό θέμα βιολιού επεκτείνει το συναισθηματικό βάθος, ενώ τα τμήματα των χορδών και των κέρατων είναι τα υπέροχα συναίσθημα.” *

“Þessi samsetning mun gefa þér skjálfta frá fyrstu hljóðum og athugasemdum. Fallegur kvikmyndaheimur hans skapar nokkrar eftirminnilegar stundir fullar af tilfinningum. Lush píanóþemað er kjarninn, allt líður eins og það sé að byggja upp í kringum það, depurð fiðluþema stækkar tilfinningalega dýpt, á meðan strengirnir og hornin hlutar lögin sem yndisleg tilfinning.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Eydís Evensen – Tephra Horizon”:
Spotify: open.spotify.com/track/5fjMgpIKcm3Woheg2jUDyr
Youtube: www.youtube.com/watch?v=4Xo8vBo8rlM

Find Eydís Evensen on Socials:
Instagram: www.instagram.com/eydisevensen
Twitter: twitter.com/eydis_evensen

Website of Eydís Evensen:
www.eydis-evensen.com/

Go to Top