DELETED

Ruby Waters – Heather

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Εξαιρετικά, παραπονιάρικά και μελαγχολικά φωνητικά λένε μια ιστορία σκοτεινή. Η όμορφη μελωδία έρχεται να παρηγορήσει και να επουλώσει τις πληγές με ένα υπέροχο ρυθμό που προσπαθεί να βγάλει κάθε κακή σκέψη από το μυαλό. Ένα κομμάτι γεμάτο ειλικρίνεια.”

“Extremely, complaining and melancholy vocals tell a dark story. The beautiful melody comes to comfort and heal the wounds at a wonderful rhythm trying to get every bad thought out of the mind. A piece full of honesty.” (Automatically Translated)

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/1GynnHe7NkKNKNTJWaWad4

Morabeza Tobacco – Saturnus

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Synth strings with phaser effect, perfect homage to the 80’s electronic music. Smooth drums and dreamy vocal as a perfect fit with the harmonies. Trumpet theme is such a nice moment, really love that parts, I can feel the atmosphere of the song. ”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/00prDywHwnS670dcxYZ1TP

Ian Davies – Stubborn

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Guitar theme is the main hook this song gives away. With really good vocals that lead the way as a duet and fit perfectly with each other, guitars stay longer in my ears. Love the mood of the song, having that sunny and positive mood. ”

-Nagamag.com

open.spotify.com/track/3vdLuTHYO6b5YqmUvNGF3Y

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/3vdLuTHYO6b5YqmUvNGF3Y

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/iandaviez/

afternoon bike ride – For The Breakdowns

Categories: Features, Pop, Pop Features, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Words of self-discovery expressed with the softest voice. Wonderful production of fragile sound, based on minimalistic Lo-fi Rock patterns. Music which can make you think deeply about past decisions, behaviours and present beliefs about life.”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/2fN3mTftR80HwV5r79rq10
Youtube: www.youtube.com/watch?v=u4tTDEpE9K4
Apple Music: music.apple.com/us/album/for-the-breakdowns/1635732048?i=1635732050
Deezer: www.deezer.com/track/1833472567

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/afternoonbikeride/
Twitter: twitter.com/aftrnbikeride
TikTok: www.tiktok.com/@afternoon_bike_ride

Yoshi Flower – Try Living

Categories: Audio, Rock, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“A very unusual and from that memorable atmosphere of Lo-Fi Rock, in which vocals and melody create a unique genre stream of indescribable feelings. The leading melody is simple, but memorable in a moment! You will sing it for a very long time under your breath.” (Automatically Translated with Google Translate)

“Очень необычная и от того запоминающаяся атмосфера Lo-fi Rock, в которой вокал и мелодия создают уникальный жанровый поток непередаваемых чувств. Лидирующая мелодия простая, но запоминающаяся в мгновении! Вы её ещё очень долго будете напевать себе под нос.”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6pFXFHZP00H3hVRg36O1G9

Artist’s Socials:
Instagram: www.instagram.com/yoshiflower/

STEVIE NEL – summer heat

Categories: Audio, Rock, The Latest|Tags: , , , , |

“Working up an intimate set of Lo-fi & Indie Rock patterns, Stevie Nel offers an opportunity of deep relaxation. Warm and calm sound mixed with soothing vocals that speak inside your mind. A quite friendly production for every kind of listener.”

-Nagamag.com

Track Sources:
Spotify: open.spotify.com/track/6JbRjjf2rUAwmqKsZsTZ83

Artist's Socials:
Instagram: www.instagram.com/stevienel
Twitter: twitter.com/STEVIENEL

Povy – Ghost

Categories: Audio, Rock, The Latest|Tags: , , , |

“In this Lo-Fi Rock track with the atmosphere Dream Pop has its own soul and it opens its doors to everyone who wants to know the beauty of her melody. Music floats with you through the previously unknown worlds, revealing all its essence. Get ready. And open your soul and mind.” (Automatically Translated with Google Translate)

“В этом Lo-fi Rock треке с атмосферой Dream Pop есть своя душа и она открывает свои двери всем желающим познать всю красоту своей мелодии. Музыка плывёт вместе с вами по неведомым ранее мирам, раскрывая всю свою сущность. Приготовьтесь. И откройте свою душу и разум.”

-Nagamag.com

www.instagram.com/povymusic/

Dewey Parker – Citrus Waltz

Categories: Audio, Rock, The Latest|Tags: , , , |

“Dewey Parker shares a representative example of his inventive mind sculpting catchy instrumental sounds and merging together different rhythmic patterns! Idealy suitable for the Folk Rock audience, this single can easily affect any other kind of listener too.”

-Nagamag.com

Packed with catchy, vintage-feeling guitar riffs and inventive, out-of-the-box rhythms and drumming patterns, "Citrus Waltz" feels familiar and soothing, while keeping you guessing. Just when you get into the 4/4 groove, the track switches into another time signature ("Is it a 3/4 waltz, or is that 6/8ths?!"). But, wait... time for a killer 80s sax solo! Explains Dewey, "I wanted to write a song that had a bridge in a different time signature. This song is actually two separate ideas that magically were able to come together."

www.instagram.com/deweyparkermusic

Colyer – Weird World

Categories: Audio, Pop, The Latest|Tags: , , , , |

“In this strange and such many -sided world, it seems, as it seems, the great variety of human feelings and emotions and only to the author - whether it be a musician or artist, is permissible and permissively reflect them in full. The new track from -colyer sets a great example of how to express everything that surrounds each of us throughout our lives in just a few minutes.” (Automatically Translated with Google Translate)

“В этом странном и таком многоликом мире сочетается, как кажется, великое разнообразие человеческих чувств и эмоций и только автору - будь то музыкант или художник, дозволено и позволительно отразить их в полной мере. Новый трек от -Colyer- подаёт прекрасный пример, как всего в нескольких минутах выразить всё то, что окружает каждого из нас на протяжении всей жизни.”

-Nagamag.com

Colyer’s new track is a dreamy introspective soundscape. A lonesome drive through the mind of a cauterized artist in the depths of Hollywood, CA, Colyer reels you into his world. Baritone guitars and droning synth pads cradle lyrics intended to draw you closer and drown you out. Seamless transitions lead into jarring ones, echoing the all-too-familiar pain of heartbreak and its slow recovery. The visceral and immersive soundtrack to a weird, isolated world.

www.instagram.com/colyer

Load More Posts
Go to Top