UTU – The Worst Is Yet To Come | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Με μια ανήσυχη λαχτάρα η ξεχωριστή μελωδία ψάχνει να βρει το σωστό δρόμο και μέσα από την αναζήτηση της μεταμορφώνεται σε μια υπέροχη πεταλούδα, που πετάει ψηλά με ζωντάνια και θέληση. Η καρδιά φτερουγίζει καθώς τα εκπληκτικά φωνητικά ξεδιπλώνουν τις απίστευτες δυνατότητες τους σε μια αρμονία θλιμμένου και αισιόδοξου τόνου. Χανόμαστε μέσα στο στροβιλισμό του ρυθμού και απογειωνόμαστε.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“With a restless yearning the distinct melody seeks to find the right path and through its search transforms into a magnificent butterfly, flying high with vitality and will. The heart flutters as the amazing vocals unfold their incredible potential in a harmony of sad and upbeat tone. We get lost in the swirl of rhythm and take off.”

-Nagamag.com

“Levottomalla kaipuullaan erottuva melodia pyrkii löytämään oikean tien ja muuttuu etsimisensä kautta upeaksi perhoseksi, joka lentää korkealla elinvoimalla ja tahdolla. Sydän lepattaa, kun hämmästyttävä laulu paljastaa uskomattoman potentiaalinsa surullisen ja pirteän sävyn harmoniassa. Eksymme rytmin pyörteeseen ja lähdemme liikkeelle.”

-Nagamag.com

The original review of “UTU – The Worst Is Yet To Come” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “UTU” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag strongly suggests you to listen to the song “The Worst Is Yet To Come” by the remarkable “UTU”. A captivating Rock music composition that upraised the difficulty for our curators to gather and write down and describe through a music review, their feelings due to their listening experience of “UTU – The Worst Is Yet To Come.” The song manages to take you on a journey through the world of Chamber Pop, Dream Pop, Alt Pop music, offering a delightful experience for all music enthusiasts.

Listen to “UTU – The Worst Is Yet To Come” on Youtube and Spotify

You can listen to “UTU – The Worst Is Yet To Come” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “UTU – The Worst Is Yet To Come”.


Lyrics of UTU – The Worst Is Yet To Come

If I find another secret to hide, you will never know
You’ll never get things until you do
You’ve seen the best of me, the worst is yet to come

I need a love to remember – and soon forget

Beauty pulls us, like the stars – no matter how dead they are
Does a mirror reflect the light, that you expect to see?
Watching is an act. How will you react, when you see me revealed.
I am to be revealed.

Oh, I need a love to remember – and soon forget


Additional information/sources for UTU – The Worst Is Yet To Come

The song “UTU – The Worst Is Yet To Come” is released by Eclipse Music

Song Sources for “UTU – The Worst Is Yet To Come”:
Spotify: open.spotify.com/track/46QsC1kkT6MQEVlDZs8Eug
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Stah5rug7Lo
Deezer: www.deezer.com/track/2639946122

Rock home page where “UTU – The Worst Is Yet To Come” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “UTU”, providing music reviews and music discoveries like “The Worst Is Yet To Come”.
This music post about song “The Worst Is Yet To Come” by “UTU” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “UTU” and more Rock, Chamber Pop, Dream Pop, Alt Pop songs like “The Worst Is Yet To Come” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “UTU – The Worst Is Yet To Come” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

A. Blomqvist – Parallel | Neoclassical music review

Categories: Audio, Neoclassical, Song, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Οι εξαίσιες νότες του πιάνου δημιουργούν μια αίσθηση ανεμελιάς και αισιοδοξίας. Σαν παιδικό χοροπηδητό η μελωδία ξεδιπλώνεται γύρω μας και μας κάνει να χαμογελούμε νοσταλγικά. Οι λύπες και οι χαρές αγκαλιασμένες φέρνουν το παρελθόν στο παρών και ρυθμικά βγάζουν από πάνω μας το βάρος των χρόνων, στολίζοντας το μέλλον με τα χρώματα της ελπίδας.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The exquisite piano notes create a sense of carelessness and optimism. Like a child’s bouncy castle, the melody unfolds around us and makes us smile nostalgically. Sorrows and joys embraced bring the past into the present and rhythmically lift the weight of the years off us, decorating the future with the colors of hope.”

-Nagamag.com

“Hienot pianon sävelet luovat huolimattomuuden ja optimismin tunteen. Kuten lapsen pomppulinna, melodia avautuu ympärillemme ja saa meidät hymyilemään nostalgisesti. Syletyt surut ja ilot tuovat menneisyyden nykyhetkeen ja nostavat vuosien painon rytmikkäästi pois päältämme koristaen tulevaisuuden toivon väreillä.”

-Nagamag.com

The original review of “A. Blomqvist – Parallel” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Neoclassical reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “A. Blomqvist” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Neoclassical reviewers and it all about “A. Blomqvist – Parallel”. Hit play button and lay back while the vibes that A. Blomqvist managed to create will feel your body with the feelings that only “Parallel” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Neoclassical songs from around the world, and share them with Neoclassical listeners, worldwide.

Listen to “A. Blomqvist – Parallel” on Spotify

You can listen to “A. Blomqvist – Parallel” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Neoclassical song.

Additional information/sources for A. Blomqvist – Parallel

Song Sources for “A. Blomqvist – Parallel”:
Spotify: open.spotify.com/track/54JCIM1JZzTFCFNwiKMiO1

Neoclassical home page where “A. Blomqvist – Parallel” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Neoclassical artists like “A. Blomqvist”, providing music reviews and music discoveries like “Parallel”.
This music post about song “Parallel” by “A. Blomqvist” is hosted in Neoclassical page on Nagamag.
There you can find similar Neoclassical artists to “A. Blomqvist” and more Neoclassical, Neo / Modern Classical, Solo Piano songs like “Parallel” that have been carefully selected by Nagamag’s Neoclassical experienced curators and reviewed by Nagamag’s Neoclassical dedicated reviewers.

Learn everything about Neoclassical on Wikipedia

If you enjoyed “A. Blomqvist – Parallel” but you have never listened before to any other Neoclassical song or you are interested in learning more about Neoclassical music gerne then click here to visit Neoclassical music page on Wikipedia.
Neoclassical music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Neoclassical music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Neoclassical music through this valuable resource, broadening your knowledge around Neoclassical genre.

Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit) | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , |

“Ο επιβλητικός ρυθμός μας ξεσηκώνει από την αρχή. Ο ροκ σκληροπυρηνικός χαρακτήρας του ανεβάζει την αδρεναλίνη μας και η ένταση της μελωδίας βάζει φωτιά. Τα δυναμικά και πληθωρικά φωνητικά κάνουν την καρδιά μας να φτερουγίζει. Σίγουρα ένα κομμάτι οπλισμένο με μια ενέργεια διαμαρτυρίας που μας απελευθερώνει.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Our imposing pace rises from the beginning. His rock hard -core raising our adrenaline and the tune of melody fires. Dynamic and exuberant vocals make our hearts flutter. Certainly a piece armed with a protest energy that releases us.”

-Nagamag.com

“Mahtava vauhti nousee alusta alkaen. Hänen rock -kovan rannansa nostaen adrenaliiniamme ja melodian tulipaloja. Dynaaminen ja runsas laulu saa sydämemme räpyttämään. Varmasti kappale, joka on aseistettu protestienergialla, joka vapauttaa meidät.”

-Nagamag.com

The original review of “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Unshine” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)”, written by one of our experienced Rock reviewers of Rock genre. It’s a Rock song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” will bring joy to any Rock and Folk rock music listener !

Listen to “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)”.

Additional information/sources for Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)

The song “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” is released by Rockshots Records

Song Sources for “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)”:
Spotify: open.spotify.com/track/5lbdKC6Cmysq3XYFef9E9w
Youtube: www.youtube.com/watch?v=Ai2-9qE1l3g
Deezer: www.deezer.com/track/2688076502

Rock home page where “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “Unshine”, providing music reviews and music discoveries like “Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)”.
This music post about song “Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” by “Unshine” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “Unshine” and more Rock, Folk rock songs like “Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “Unshine – Maa Jälkeen Ihmisen (Radio Edit)” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

SILVA EMILIA – Curious Minds | Rock music review

Categories: Audio, Rock, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , |

“Η ηλεκτρισμένη και ηχηρά συναισθηματική ροκ μελωδία μας κερδίζει από την πρώτη στιγμή και δεν χάνουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε μαζί της. Τα εκπληκτικά φωνητικά μας ανεβάζουν στους ουρανούς. Είναι απόλαυση να ακούς της δυνατή και καθαρή χροιά τους. Τα σώματα μας παρασύρονται από έντονο και ενθουσιώδη ρυθμό και γίνονται ένα υπέροχο χορευτικό μείγμα.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“The electrified and loud emotional rock melody wins us from the first moment and we do not miss the opportunity to travel with it. The amazing vocals upload us to the skies. It is a pleasure to hear their strong and clear complexion. Our bodies are dragged from a strong and enthusiastic rhythm and become a wonderful dance mixture.”

-Nagamag.com

“Sähköinen ja kova emotionaalinen rock -melodia voittaa meidät ensimmäisestä hetkestä lähtien, emmekä kaipaa mahdollisuutta matkustaa sen kanssa. Hämmästyttävä laulu lataa meidät taivaalle. On ilo kuulla heidän vahva ja selkeä ihonväri. Kehomme vedetään vahvasta ja innostuneesta rytmistä ja niistä tulee upea tanssiseos.”

-Nagamag.com

The original review of “SILVA EMILIA – Curious Minds” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Rock reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “SILVA EMILIA” (Finland) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag takes great pleasure in introducing “Curious Minds”, a masterpiece of “SILVA EMILIA” This extraordinary composition of “SILVA EMILIA – Curious Minds” with details of Rock genre, motivated our dedicated curator to review it with pure feelings! Nagamag, as a global portal to musical discovery, is thrilled to share music compositions like “SILVA EMILIA – Curious Minds” as well as reviewing them! Beyond the realm of ordinary music, this song defines also Indie Folk, Indie Rock, Alt Pop music as well!

Listen to “SILVA EMILIA – Curious Minds” on Youtube and Spotify

You can listen to “SILVA EMILIA – Curious Minds” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Rock song and watch the official video clip of “SILVA EMILIA – Curious Minds”.

Additional information/sources for SILVA EMILIA – Curious Minds

The song “SILVA EMILIA – Curious Minds” is released by SILVA EMILIA

Song Sources for “SILVA EMILIA – Curious Minds”:
Spotify: open.spotify.com/track/5CnOunyOGYXOeCWH0t07Zs
Youtube: www.youtube.com/watch?v=uuO9nxhh6k0

Rock home page where “SILVA EMILIA – Curious Minds” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Rock artists like “SILVA EMILIA”, providing music reviews and music discoveries like “Curious Minds”.
This music post about song “Curious Minds” by “SILVA EMILIA” is hosted in Rock page on Nagamag.
There you can find similar Rock artists to “SILVA EMILIA” and more Rock, Indie Folk, Indie Rock, Alt Pop songs like “Curious Minds” that have been carefully selected by Nagamag’s Rock experienced curators and reviewed by Nagamag’s Rock dedicated reviewers.

Learn everything about Rock on Wikipedia

If you enjoyed “SILVA EMILIA – Curious Minds” but you have never listened before to any other Rock song or you are interested in learning more about Rock music gerne then click here to visit Rock music page on Wikipedia.
Rock music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Rock music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Rock music through this valuable resource, broadening your knowledge around Rock genre.

ABELA – Breathe Free

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , |

“Εκπληκτικά φωνητικά με έκταση και καθαρή χροιά. Η δυναμική τους μας αγγίζει και αναστατώνει τα συναισθήματα μας. Οι εντυπωσιακές εναλλαγές τους εντυπωσιάζουν. Η μελωδία γεμάτη ενθουσιασμό και ένταση μας απογειώνει και μας κάνει να νιώθουμε υπέροχα. Ο μεθυστικός ρυθμός δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα και μας οδηγεί σε μια εσωτερική και απολαυστική έκρηξη. ”

“Amazing vocals with extension and clear complexion. Their dynamics touches us and upset our emotions. Their impressive alternations are impressed. The melody full of enthusiasm and tension takes us off and makes us feel great. The intoxicating rhythm strengthens the atmosphere and leads us to an inner and enjoyable explosion.” *

“Hämmästyttävä laulu, jolla on laajennus ja selkeä ihonväri. Heidän dynamiikansa koskettaa meitä ja järkyttää tunteitamme. Heidän vaikuttavat vuorottelut ovat vaikuttuneita. Melodia, joka on täynnä innostusta ja jännitystä, vie meidät pois ja saa meidät tuntemaan olonsa hyväksi. Päihtynyt rytmi vahvistaa ilmakehää ja johtaa meidät sisäiseen ja nautinnolliseen räjähdykseen.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “ABELA – Breathe Free”:
Spotify: open.spotify.com/track/5dIqdiOgLINyImn2XptcnG

Find ABELA on Socials:
Instagram: www.instagram.com/abela.official/

Go to Top