Sugar Hill (Night Version) – Rose Rose

Categories: Audio, Pop, Song, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Όμορφη ατμοσφαιρική μελωδία που συναρπάζει. Η θετική ενέργεια της ανεβάζει την διάθεση σου και σε μεταφέρει εύκολα από την μουντή ρουτίνα σου σε μια διασκεδαστική διάσταση. Τα φωνητικά με γοητευτικό και έξυπνο τρόπο κατορθώνουν να εισχωρήσουν στο μυαλό σου και να σε αναζωογονήσουν με την φρεσκάδα τους. Ο ζωντανός και κεφάτος ρυθμός στήνει μια όμορφη γιορτή γεμάτη χορό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Beautiful atmospheric tune that captivates. Her positive energy lifts your mood and easily transports you from your dull routine to a fun dimension. The vocals in a charming and intelligent way manage to enter your mind and revive you with their freshness. The lively and heady rhythm sets up a beautiful dance-filled celebration.”

-Nagamag.com

“Belle mélodie atmosphérique qui captive. Son énergie positive vous remonte le moral et vous transporte facilement de votre routine ennuyeuse à une dimension amusante. Le chant d’une manière charmante et intelligente parvient à entrer dans votre esprit et à vous raviver par sa fraîcheur. Le rythme vif et entêtant met en place une belle célébration pleine de danse.”

-Nagamag.com

The original review of “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Pop reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Rose Rose” (France) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag music magazine is delighted to share this music review about “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)”, written by one of our experienced Pop reviewers of Pop genre. It’s a Pop song as it should be. Without any hesitation we are a hundred percent sure that “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)” will bring joy to any Pop and Indie Electronic, Alt Pop, Electronica music listener !

Listen to “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)” on Youtube and Spotify

You can listen to “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)” through the following Youtube and Spotify players.
Press play to enjoy this unique Pop song and watch the official video clip of “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)”.

Additional information/sources for Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)

The song “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)” is released by Neville Street Music

Song Sources for “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)”:
Spotify: open.spotify.com/track/6hRlWVjUKxS9e7U28i8KbV
Youtube: www.youtube.com/watch?v=ey9aLidvHlM

Pop home page where “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Pop artists like “Rose Rose”, providing music reviews and music discoveries like “Sugar Hill (Night Version)”.
This music post about song “Sugar Hill (Night Version)” by “Rose Rose” is hosted in Pop page on Nagamag.
There you can find similar Pop artists to “Rose Rose” and more Pop, Indie Electronic, Alt Pop, Electronica songs like “Sugar Hill (Night Version)” that have been carefully selected by Nagamag’s Pop experienced curators and reviewed by Nagamag’s Pop dedicated reviewers.

Learn everything about Pop on Wikipedia

If you enjoyed “Rose Rose – Sugar Hill (Night Version)” but you have never listened before to any other Pop song or you are interested in learning more about Pop music gerne then click here to visit Pop music page on Wikipedia.
Pop music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Pop music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Pop music through this valuable resource, broadening your knowledge around Pop genre.

Rose Rose – Charlotte – Pastel Remix

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Яркий Electro Funk ремикс на оригинальную песню от -Rose Rose-. -Pastel- дарит новую жизнь треку, добавляя ему свежих музыкальных красок и настроений! Использование интересных звуковых решений и эффектов создаёт новую палитру незабываемых звуков вместе с глубокими басами и ритмом. Этот трек настоящее чудо в мире музыки и станет для многих из вас прекрасным путешествием в мир новых звуковых оттенков.”

“Bright Electro Funk Remix on the original song from -Rose rose-. -Pastel- gives a new life a track, adding fresh musical colors and moods to him! The use of interesting sound solutions and effects creates a new palette of unforgettable sounds along with deep bass and rhythm. This track is a real miracle in the world of music and will become for many of you a wonderful journey into the world of new sound shades.” *

“Bright Electro Funk Remix στο αρχικό τραγούδι από το -Rose Rose-. -Pastel- δίνει μια νέα ζωή ένα κομμάτι, προσθέτοντας φρέσκα μουσικά χρώματα και διαθέσεις σε αυτόν! Η χρήση ενδιαφέρουσων λύσεων και εφέ που δημιουργεί μια νέα παλέτα αξέχαστων ήχων μαζί με βαθιά μπάσα και ρυθμό. Αυτό το κομμάτι είναι ένα πραγματικό θαύμα στον κόσμο της μουσικής και θα γίνει για πολλούς από εσάς ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο των νέων αποχρώσεων ήχου.” *

-Nagamag.com

The song “Rose Rose – Charlotte – Pastel Remix” is released by Neville Street Music

Song Sources for “Rose Rose – Charlotte – Pastel Remix”:
Spotify: open.spotify.com/track/5a3dos1dgvAHlyquJh24O1

Rose Rose – Charlotte

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Настроение в музыке Funk всегда является отличительной особенностью — хочется жить, дышать и любить. И как же прекрасно осознавать, что есть музыканты, которые наполняют своей музыкой наши сердца. Новый трек -Rose Rose- однозначно станет для вас приятным событием, ведь в нём так много красивой и гармоничной атмосферы и душевного вокала.”

“The mood in Funk music is always a distinctive feature – you want to live, breathe and love. And how well to realize that there are musicians who fill our hearts with their music. The new track -rose rose- will definitely become a pleasant event for you, because it has so much beautiful and harmonious atmosphere and mental vocals.” *

“Η διάθεση στη μουσική funk είναι πάντα ένα χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό – θέλετε να ζήσετε, να αναπνέετε και να αγαπάτε. Και πόσο καλά συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν μουσικοί που γεμίζουν τις καρδιές μας με τη μουσική τους. Το νέο κομμάτι -Rose Rose – σίγουρα θα γίνει ένα ευχάριστο γεγονός για εσάς, επειδή έχει τόσο όμορφη και αρμονική ατμόσφαιρα και ψυχικά φωνητικά.” *

-Nagamag.com

The song “Rose Rose – Charlotte” is released by Independent

Song Sources for “Rose Rose – Charlotte”:
Spotify: open.spotify.com/track/4fLWpuB8IHI0Z8UecU4p9R

Rose Rose – Sky Queen

Categories: Audio, Jazz, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Easy listening vibe and soft sounds makes this song very enjoyable. Smooth groove makes the perfect funky mood with many sound influences from the 80’s. Lead vocal is definitely the best part of the song, gentle, crystal and very catchy, specially the chorus part. Guitar riffs and string themes adds more atmosphere to the overall vibe. ”

“Εύκολη ακρόαση και μαλακοί ήχοι κάνουν αυτό το τραγούδι πολύ ευχάριστο. Η ομαλή αυλάκωση κάνει την τέλεια funky διάθεση με πολλές ηχητικές επιρροές από τη δεκαετία του ’80. Το Lead Vocal είναι σίγουρα το καλύτερο μέρος του τραγουδιού, απαλό, κρύσταλλο και πολύ πιασάρικο, ειδικά το κομμάτι χορωδίας. Τα riffs κιθάρας και τα θέματα string προσθέτουν περισσότερη ατμόσφαιρα στη συνολική ατμόσφαιρα.” *

“El ambiente de escucha fácil y los sonidos suaves hacen que esta canción sea muy agradable. Smooth Groove es el estado de ánimo funky perfecto con muchas influencias sonoras de los años 80. La voz principal es definitivamente la mejor parte de la canción, gentil, cristal y muy pegadiza, especialmente la parte del coro. Los riffs de guitarra y los temas de cuerdas agregan más atmósfera al ambiente general.” *

-Nagamag.com

The song “Rose Rose – Sky Queen” is released by Independent

Song Sources for “Rose Rose – Sky Queen”:
Spotify: open.spotify.com/track/0VnjXg390GYlfhphr5rWCR

Go to Top