Music Genre

Foster Ford – Lily-Rose

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Flows brilliantly, great use of harmony, the melody trades off, blissful lead vocal and the smooth rhythm is just amazing. Key signatures is wonderful, dynamics really flow together nicely, different instruments and the progression of this wonderful piece is set so well. ”

“Ρέει λαμπρά, μεγάλη χρήση της αρμονίας, η μελωδία διαπραγματεύεται μακριά, ευτυχισμένη φωνητική μολύβδου και ο ομαλός ρυθμός είναι απλά εκπληκτικό. Οι υπογραφές κλειδιών είναι υπέροχες, η δυναμική πραγματικά ρέει μαζί ωραία, διαφορετικά όργανα και η εξέλιξη αυτού του θαυμάσιου τεμαχίου είναι τόσο καλά.” *

“Les coulées brillamment, une grande utilisation de l’harmonie, la mélodie s’échange, le vocal de plomb et le rythme lisse est tout simplement incroyable. Les signatures clés sont merveilleuses, la dynamique se déroule vraiment bien, différents instruments et la progression de cette merveilleuse pièce est si bien définie.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Foster Ford – Lily-Rose”:
Spotify: open.spotify.com/track/4zQVGVpOM3nhhaCmpL94XJ

Stefan Certic – Human

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Deep and dreamy synth wave song with a very catchy musical structure and amazing vocal. Synth themed sounds are wonderfully built, specially the bass line, that feels true to the 80’s style and lush themes that layers it with a smooth but dynamic groove. Lead synth theme creates a perfect peak moment within the song. ”

“Βαθιά και ονειρικό τραγούδι συνθετικού κύματος με μια πολύ πιασάρικη μουσική δομή και εκπληκτικό φωνητικό. Οι συνθετικοί ήχοι με θέμα είναι υπέροχα χτισμένοι, ειδικά η γραμμή μπάσων, που αισθάνεται πιστή στο στυλ της δεκαετίας του ’80 και τα πλούσια θέματα που το στρώσουν με μια ομαλή αλλά δυναμική αυλάκωση. Το θέμα Synth Lead δημιουργεί μια τέλεια στιγμή κορυφής μέσα στο τραγούδι.” *

“Песма дубоког и сањалног синтења са врло привлачном музичком структуром и невероватним вокалом. Звукови са ситним темом су дивно изграђени, посебно бас линију, који се односи на стил 80-иһ и бујне теме које је слоје глатком, али динамичном жлебом. Тема оловне синтере ствара савршен тренутак врһунца унутар песме.” *

-Nagamag.com

The song “Stefan Certic – Human” is released by AlterVibes Media

Song Sources for “Stefan Certic – Human”:
Spotify: open.spotify.com/track/3l90wNRTEn7oz8Yvy4D3RE
Youtube: www.youtube.com/watch?v=itvVnRhGFqI
Apple Music: music.apple.com/us/album/human/1690777154?i=1690777458
Deezer: www.deezer.com/track/2310912225

Find Stefan Certic on Socials:
Twitter: twitter.com/cs_networks
TikTok: www.tiktok.com/@certic

Website of Stefan Certic:
music.apple.com/us/artist/stefan-certic/743656048

KÅRP – Greasy Makeup

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , |

“Catchy synth bass line is perfect hook within the song. Amazing and equally dreamy atmosphere of the song makes a beautiful effect while listening. Blissful vocal expands that feeling on a higher note and makes everything sounding deeper. Wonderful synth choices with a very nostalgic feelings of a past era makes this song stand out above others. ”

“Το Catchy Synth Bass Line είναι τέλειο γάντζο μέσα στο τραγούδι. Καταπληκτική και εξίσου ονειρική ατμόσφαιρα του τραγουδιού κάνει ένα όμορφο αποτέλεσμα ενώ ακούει. Η ευτυχισμένη φωνητική επεκτείνει αυτό το συναίσθημα σε ένα υψηλότερο σημείωμα και κάνει τα πάντα να ακούγονται βαθύτερα. Υπέροχες επιλογές synth με πολύ νοσταλγικά συναισθήματα μιας εποχής του παρελθόντος κάνει αυτό το τραγούδι να ξεχωρίζει πάνω από άλλους.” *

“Catchy Synth Bass Line är perfekt krok i låten. Fantastisk och lika drömmande atmosfär i låten gör en vacker effekt när du lyssnar. Blissful vokal utvidgar den känslan på en högre ton och gör att allt låter djupare. Underbara synthval med en mycket nostalgisk känslor från en tidigare era gör att den här låten sticker ut ovanför andra.” *

-Nagamag.com

The song “KÅRP – Greasy Makeup” is released by Kuiper Belt

Song Sources for “KÅRP – Greasy Makeup”:
Spotify: open.spotify.com/track/3y9GVCHJ0SICsavEO5J40B

Find KÅRP on Socials:
Instagram: www.instagram.com/karp_archives/
TikTok: www.tiktok.com/@karp_archives

Alta Falls x Michael Mayo – I Can See Your Face Through The Rain

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , , |

“Soft overall sound of the song and the way beats and rhythm parts are produced is very interesting. Vocals are crystal, catchy and leads this song in a blissful way. Although the drums are subtle and in the background, they are there, giving the songs enough dynamics and a perfect flow. ”

“Ο μαλακός συνολικός ήχος του τραγουδιού και ο τρόπος με τον οποίο τα χτυπήματα και τα μέρη ρυθμού παράγονται είναι πολύ ενδιαφέρον. Τα φωνητικά είναι κρύσταλλα, πιασάρικα και οδηγούν αυτό το τραγούδι με ευτυχισμένο τρόπο. Αν και τα τύμπανα είναι λεπτές και στο παρασκήνιο, είναι εκεί, δίνοντας στα τραγούδια αρκετή δυναμική και μια τέλεια ροή.” *

“El sonido general suave de la canción y la forma en que se producen Beats y Rhythm Parts es muy interesante. Las voces son cristalas, pegadizas y lidera esta canción de una manera maravillosa. Aunque los tambores son sutiles y en el fondo, están allí, dando a las canciones una dinámica suficiente y un flujo perfecto.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Alta Falls x Michael Mayo – I Can See Your Face Through The Rain”:
Spotify: open.spotify.com/track/3EQRwAPIsh8XNk3bt869n5

FELIX III – PINK VELVET

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , , |

“Catchy synth wave influenced vibe and bass line, song really does feel very dynamic and groovy. With a lot of old school touches and overall atmosphere, song still sounds modern. Vocals are seductive, specially with the break down parts, when the rhythm structure changes, introducing us to the chorus part, that is a pure bliss. ”

“Το Catchy Synth Wave επηρέασε τη ατμόσφαιρα και τη γραμμή μπάσων, το τραγούδι πραγματικά αισθάνεται πολύ δυναμικό και groovy. Με πολλές παλιές σχολικές πινελιές και συνολική ατμόσφαιρα, το τραγούδι ακούγεται ακόμα μοντέρνο. Τα φωνητικά είναι σαγηνευτικά, ειδικά με τα τμήματα διάσπασης, όταν αλλάζει η δομή του ρυθμού, εισάγοντάς μας στο τμήμα της χορωδίας, που είναι μια καθαρή ευδαιμονία.” *

“Synth Wave Synth Wave influyó en la línea de vibra y bajo, la canción realmente se siente muy dinámica y maravillosa. Con muchos toques de la vieja escuela y el ambiente general, la canción sigue siendo moderna. Las voces son seductoras, especialmente con las partes descomponentes, cuando la estructura del ritmo cambia, introduciendo la parte del coro, esa es una dicha pura.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “FELIX III – PINK VELVET”:
Spotify: open.spotify.com/track/2MCXIY3Z3DT5abzzDUzgoa
Youtube: www.youtube.com/watch?v=90NE6IVZyyc

Alta Falls – Tried To Forget About

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Οι αναμνήσεις έρχονται έντονες και δυνατές, όπως αυτή η μελωδία που γεμάτη ενέργεια σε ξεσηκώνει. Τα τέλεια φωνητικά εκφράζουν τόσο επιδέξια και σωστά τα συναισθήματα. Μια αγάπη που χάθηκε στο χρόνο και δυο άνθρωποι που δεν μπορούν πια να ενωθούν. Ο ρυθμός έντονος και δυνατός, σαν τους παλμούς της καρδιάς που χτυπούν όταν θυμόμαστε τα παλιά, μας αναστατώνει.”

“Memories come in vigorous and strong, such as this melody full of energy raises you. Perfect vocals express the emotions so skillfully and right. A love that was lost in time and two people who can no longer be united. The rhythm intense and strong, like the heartbeats that hit when we remember the old ones, upset us.” *

“Los recuerdos vienen en vigoros y fuertes, como esta melodía llena de energía que lo cría. Las voces perfectas expresan las emociones tan hábilmente y correctas. Un amor que se perdió en el tiempo y dos personas que ya no pueden unirse. El ritmo intenso y fuerte, como los latidos que golpean cuando recordamos a los viejos, nos molestaron.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Alta Falls – Tried To Forget About”:
Spotify: open.spotify.com/track/2MGsdYRhxYrNbwHSwzoLgp

Find Alta Falls on Socials:
Instagram: www.instagram.com/altafalls
TikTok: www.tiktok.com/@altafalls

Website of Alta Falls:
tidal.com/browse/track/177763132

Timecop1983 x Waves_On_Waves – Dangerous

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , , |

“Timecop 1983 is definitely one of the leading acts of the synth wave movement. This song just proves that their sound quality is out of this world. Smooth and slower groove is just amazing. Driving bass line and crystal synth themes are pure bliss. Vocals are beautiful, very catchy, specially the chorus part that will stay in your thought for a long time. ”

“Το TimeCop 1983 είναι σίγουρα μια από τις κορυφαίες πράξεις του κινήματος Synth Wave. Αυτό το τραγούδι αποδεικνύει απλώς ότι η ποιότητα του ήχου είναι έξω από αυτόν τον κόσμο. Η ομαλή και πιο αργή αυλάκωση είναι απλά εκπληκτική. Η οδήγηση των μπάσων και των θεμάτων Crystal Synth είναι καθαρή ευδαιμονία. Τα φωνητικά είναι όμορφα, πολύ πιασάρικα, ειδικά το κομμάτι χορωδίας που θα παραμείνει στη σκέψη σας για πολύ καιρό.” *

“Timecop 1983 es ​​definitivamente uno de los principales actos del movimiento de onda de sintetizador. Esta canción solo prueba que su calidad de sonido está fuera de este mundo. El ritmo suave y lento es simplemente increíble. Conducir la línea de bajo y los temas de sintetizador de cristal son pura dicha. Las voces son hermosas, muy pegadizas, especialmente la parte del coro que permanecerá en tu pensamiento durante mucho tiempo.” *

-Nagamag.com

The song “Timecop1983 x Waves_On_Waves – Dangerous” is released by Severe Records LLC

Song Sources for “Timecop1983 x Waves_On_Waves – Dangerous”:
Spotify: open.spotify.com/track/5eGcLEwLL3wWxTJkPd99vV

Red Cell – Going Back Before Going On

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“The Sweedish duo “Red Cell” impressed us one more time with their fantastic Synthwave production and artistic creativity. Enjoy a rich palette of melodic electronic patterns, full of energy and strong nostalgic spirit. The crystal clarity of sound plus emotional vocals will make the difference more obvious.”

“Το sweedish duo “Red Cell” μας εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με την φανταστική παραγωγή συνθετικών και καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Απολαύστε μια πλούσια παλέτα μελωδικών ηλεκτρονικών μοτίβων, γεμάτη ενέργεια και έντονο νοσταλγικό πνεύμα. Η κρυστάλλινη σαφήνεια του ήχου συν συναισθηματικά φωνητικά θα κάνει τη διαφορά πιο προφανή.” *

“Den svängda duon “Red Cell” imponerade oss en gång till med deras fantastiska synthwave -produktion och konstnärliga kreativitet. Njut av en rik palett av melodiska elektroniska mönster, full av energi och stark nostalgisk ande. Kristallens tydlighet i ljudet plus känslomässiga sång kommer att göra skillnaden mer uppenbar.” *

-Nagamag.com

The song “Red Cell – Going Back Before Going On” is released by Stupid Dream Reocrds

Song Sources for “Red Cell – Going Back Before Going On”:
Spotify: open.spotify.com/track/11EEYr1OmTr3XBeRS5fn1a

Find Red Cell on Socials:
Instagram: www.instagram.com/redcellmusic

Björn Rydhög – New Day Coming (Austin Leeds Remix)

Categories: Audio, Pop, Spotify, The Latest|Tags: , , , , , , |

“Με αισθησιασμό και ένταση τα φωνητικά μας ταξιδεύουν πάνω από τα σύννεφα και όλα τα βλέπουμε πιο ρομαντικά. Η χαρούμενη και αισιόδοξη μελωδία μας γεμίζει θετικά συναισθήματα και σκέψεις. Αν δεν αφήσουμε την ελπίδα να χαθεί οι καλύτερες μέρες θα έρθουν. Ο ρυθμός μας παρασύρει στην ζωντάνια του και στην ευκινησία του.”

“With sensuality and intensity our vocals travel over the clouds and we all see more romantic. Our happy and optimistic melody fills us with positive emotions and thoughts. If we do not let the hope of losing the best days they will come. Our rhythm drifts into its vitality and its agility.” *

“Med sensualitet och intensitet reser vår sång över molnen och vi ser alla mer romantiska. Vår lyckliga och optimistiska melodi fyller oss med positiva känslor och tankar. Om vi ​​inte låter hoppet om att förlora de bästa dagarna kommer de att komma. Vår rytm drar in i dess vitalitet och dess smidighet.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “Björn Rydhög – New Day Coming (Austin Leeds Remix)”:
Spotify: open.spotify.com/track/48QuGG4seykRcih08UJTfb

Find Björn Rydhög on Socials:
Instagram: www.instagram.com/bjorn.rydhog/
TikTok: www.tiktok.com/@bjorn_rydhog

Website of Björn Rydhög:
music.amazon.co.uk/artists/B07FS9SBPK/bjorn-rydhog

IDEON – Leaving

Categories: Audio, Blogwave, Spotify, The Latest, Video, Youtube|Tags: , , , , , |

“Full on majestic synth wave sounds, this song will definitely take into the 80’s club scene. Its bigger than life synths and lush melodies creates truly wonderful atmosphere. Big beat and snare that will make you move you body alone. Catchy lead vocal expands this amazing atmosphere. ”

“Πλήρεις σε μεγαλοπρεπή Synth Wave Sounds, αυτό το τραγούδι θα πάρει σίγουρα στη σκηνή της δεκαετίας του ’80. Οι μεγαλύτερες από τις συνθέσεις της ζωής και τις καταπράσινες μελωδίες δημιουργούν πραγματικά υπέροχη ατμόσφαιρα. Μεγάλο κτύπημα και παγίδα που θα σας κάνει να μετακινήσετε μόνο το σώμα σας. Το Catchy Lead Vocal επεκτείνει αυτήν την εκπληκτική ατμόσφαιρα.” *

“Full on Majestic Synth Wave Sounds, questa canzone prenderà sicuramente la scena del club degli anni ’80. È più grande dei sintetizzatori della vita e delle melodie lussureggianti crea un’atmosfera davvero meravigliosa. Big Beat e rullante che ti farà spostare il tuo corpo da solo. La vocale protagonista accattivante espande questa straordinaria atmosfera.” *

-Nagamag.com

Song Sources for “IDEON – Leaving”:
Spotify: open.spotify.com/track/7v52X5knTBtdkZq7LMVGwS
Youtube: www.youtube.com/watch?v=SM9BVkzDGuM
Apple Music: music.apple.com/us/album/leaving/1652108791?i=1652108796
Deezer: www.deezer.com/track/1990466387

Load More Posts
Go to Top