In Hanelei – Greg Johnson

In Hanelei – Greg Johnson

“Η νύχτα έχει πέσει και τα κύματα της θάλασσας απαλά δροσίζουν τα πόδια μας. Τα ζεστά φωνητικά μας αγαλλιάζουν με λόγια τρυφερά και η απαλή μελωδία ξεκουράζει την ψυχή μας από όλα τα προβλήματα. Ο ήρεμος ρυθμός μας χαλαρώνει σε αυτή την όμορφη ακρογιαλιά. Το μόνο που θέλουμε είναι να μην τελειώσει ποτέ το όνειρο αυτό.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Night has fallen and the waves of the sea gently cool our feet. The warm vocals delight us with tender words and the soft melody rests our soul from all troubles. The calm pace relaxes us on this beautiful beach. All we want is for this dream to never end.”

-Nagamag.com

“Ha caído la noche y las olas del mar refrescan suavemente nuestros pies. Las cálidas voces nos deleitan con tiernas palabras y la suave melodía descansa nuestra alma de todos los problemas. El ritmo tranquilo nos relaja en esta hermosa playa. Lo único que queremos es que este sueño nunca termine.”

-Nagamag.com

The original review of “Greg Johnson – In Hanelei” is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s Jazz reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Greg Johnson” (United States) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag is excited to introduce you to a music review written by one of our experienced Jazz reviewers and it all about “Greg Johnson – In Hanelei”. Hit play button and lay back while the vibes that Greg Johnson managed to create will feel your body with the feelings that only “In Hanelei” has to offer! As an international music magazine, we are dedicated to reviewing such Jazz songs from around the world, and share them with Jazz listeners, worldwide.

Listen to “Greg Johnson – In Hanelei” on Spotify

You can listen to “Greg Johnson – In Hanelei” through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique Jazz song.


Lyrics of Greg Johnson – In Hanelei

Day by day
You feel the pulse of the world beat on
The moment’s here, then the moment’s gone
And we move on our way

The days race on
And the pace is so merciless
And the road becomes meaningless
Dawn to dusk, dusk to dawn

But in Hanalei
Magic breezes come off the bay
And they warm and caress the soul
Harmonic elements blend
In Hanalei
You feel the balance of nature’s rhyme
Enchanting rhythm of space and time
Plays on without end

Magic land
Holy mixture of sand and sea
Waves, they worship eternally
And come to rest on the sand

Children play
Surfer’s search for the turquoise gem
The perfect ride that’s eluded them
Always one day away

But in Hanalei
Magic breezes come off the bay
And they warm and caress the soul
Harmonic elements blend
In Hanalei
You feel the balance of nature’s rhyme
Enchanting rhythm of space and time
Plays on without end


Additional information/sources for Greg Johnson – In Hanelei

The song “Greg Johnson – In Hanelei” is released by Starburst Records

Song Sources for “Greg Johnson – In Hanelei”:
Spotify: open.spotify.com/track/0885EhZObptrEQ02fXwkGw

Jazz home page where “Greg Johnson – In Hanelei” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting Jazz artists like “Greg Johnson”, providing music reviews and music discoveries like “In Hanelei”.
This music post about song “In Hanelei” by “Greg Johnson” is hosted in Jazz page on Nagamag.
There you can find similar Jazz artists to “Greg Johnson” and more Jazz, Jazz, Adult Contemporary songs like “In Hanelei” that have been carefully selected by Nagamag’s Jazz experienced curators and reviewed by Nagamag’s Jazz dedicated reviewers.

Learn everything about Jazz on Wikipedia

If you enjoyed “Greg Johnson – In Hanelei” but you have never listened before to any other Jazz song or you are interested in learning more about Jazz music gerne then click here to visit Jazz music page on Wikipedia.
Jazz music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of Jazz music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of Jazz music through this valuable resource, broadening your knowledge around Jazz genre.

* Automatically Translated

Reviewed by Nagamag on July 3, 2024