Music Genre

Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional) | World Music music review

Categories: Audio, Music, Spotify, The Latest, World Music|Tags: , , , , |

“Επιβλητικό και μεγαλειώδες κομμάτι που σε καθηλώνει. Η μελωδία αργή και αποστομωτική είναι άκρως ταιριαστή με το ύφος του κομματιού .Τα υπέροχα φωνητικά, σχεδόν χωρίς ανάσα σε όλη τη διάρκεια ,μας ανατριχιάζουν, καθώς είναι τόσο εντυπωσιακά, διαυγή και υπερβαίνουν κάθε συναίσθημα. Όλα φαίνονται τόσο μικρά μπροστά σε αυτό τα ανυπέρβλητο ταλέντο τους.”

-Nagamag.com


Expand to read review translations *

“Impressive and magnificent piece that captivates you. The melody slow and derogatory is extremely fitted with the style of the track. The wonderful vocals, almost without breath all the time, shudder us, as they are so impressive, clear and transcend every emotion. Everything looks so small in front of this insurmountable talent.”

-Nagamag.com

“Impresionante y magnífica pieza que te cautiva. La melodía lenta y despectiva está extremadamente equipada con el estilo de la pista. Las maravillosas voces, casi sin aliento todo el tiempo, nos estremecen, ya que son tan impresionantes, claras y trascienden cada emoción. Todo se ve tan pequeño frente a este talento insuperable.”

-Nagamag.com

The original review of “Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional)
is written in the native language that is spoken by the dedicated, for this song, Nagamag’s World Music reviewer and followed by two translations*, of which the one depends from the country of origin of the artist “Mykalle
(Canada) and the other one is translated to a different language than original review and the country of origin of the artist.

* Automatically Translated


Nagamag unveils the mesmerizing composition “Pritouritze Planinata (Traditional)”, an extraordinary creation of harmony and creativity that “Mykalle
offered to all of us. A World Music song, which evoked an emotional voyage to our curator that desired to write down a unique review for “Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional)
. What also sets this song among the featured choices of Nagamag is the way that “Pritouritze Planinata (Traditional)” is enriched with Songwriter, Folk, Traditional characteristics. “Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional)
is a rich music creation that deserves to be listened to again and again. Nagamag is honored to share this detailed music review by one of our experienced reviewers for World Music music compositions. As always, Nagamag keeps up evaluating World Music songs from across the globe, ensuring that all World Music enthusiasts around the world have access to these auditory treasures .

Listen to “Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional)
” on Spotify

You can listen to “Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional)
through the following Spotify player.
Press play to enjoy this unique World Music song.

Additional information/sources for Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional)

A cover of a traditional Bulgarian song, this piece evokes a force that emerges from the abyss, from the timeless, to sublimate the tragedy and touch the heart.

I have just released a first album which fuses sacred singing with electronics. It is music that vibrates the sacred within oneself, which resonates in the depths of our intimacy as well as in the greatest universality.

I am looking for visibility in Canada and Europe. I want new audiences to discover my music and if everything is good for me, to find a player and a label in Europe! I have 10 years of stage experience under my belt and I’m ready to share it all.

Reprise d’un chant traditionnel bulgare, ce morceau évoque une force qui émerge de l’abysse, de l’intemporel, pour sublimer le tragique et toucher le coeur.

Je viens tout juste de sortir un premier album qui fusionne le chant sacré à l’électronique. C’est une musique qui fait vibrer le sacré en soi, qui résonne au plus profond de notre intimité comme dans la plus grande universalité.

Je suis à la recherche de visibilité au Canada et en Europe. Je désire que de nouveaux publics découvrent ma musique et si tout me sourit, trouver un tourneur et un label en l’Europe ! J’ai 10 ans d’expérience scénique dans la peau et je suis prête à tout partager.

World Music home page where “Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional)
” is hosted on Nagamag Music Magazine

Nagamag takes pride in supporting World Music artists like “Mykalle
, providing music reviews and music discoveries like “Pritouritze Planinata (Traditional)”.
This music post about song “Pritouritze Planinata (Traditional)” by “Mykalle
is hosted in World Music page on Nagamag.
There you can find similar World Music artists to “Mykalle
and more World Music, Songwriter, Folk, Traditional songs like “Pritouritze Planinata (Traditional)” that have been carefully selected by Nagamag’s World Music experienced curators and reviewed by Nagamag’s World Music dedicated reviewers.

Learn everything about World Music on Wikipedia

If you enjoyed “Mykalle – Pritouritze Planinata (Traditional)
but you have never listened before to any other World Music song or you are interested in learning more about World Music music gerne then click here to visit World Music music page on Wikipedia.
World Music music refers to a distinct style with common characteristics. Each genre carries its unique sound, instruments, and cultural influences. For a deeper understanding of World Music music, Wikipedia provides comprehensive insights into its history, notable artists, and iconic works. Delve into the diverse and dynamic world of World Music music through this valuable resource, broadening your knowledge around World Music genre.

Jem Bosatta Interview on Nagamag

Categories: Features, Interviews, Rock Features, Rock Interviews, The Latest|Tags: , , , , , , |

.


Nagamag:
Which are the genres that describe your music style better?

Jem Bosatta:
Folk, acoustic, singer-songwriter


Nagamag:
Few words about your musical background and career?

Jem Bosatta:
I grew up between two homes, the fields of south England and the mountains of north Italy. From the very beginning my music was tied to places: I've always been strongly influenced by folk music. I started writing music five years ago, but I wrote poetry for many years before that and that's still at the very heart of what I do: I want every single lyric to earn its place. Right now I'm about to release


Nagamag:
Do you remember your first connection of love to music that was the right impact to be a music artist now?

Jem Bosatta:
My first love is still my main love and it's playing unamplified, alone, a couple of yards away from the listener, in a silent room or on a still night by a campfire. Other music is intense in other ways, but when I get to create that particular kind of intensity, that's when I know I'm doing the right thing for myself and anyone listening.


Nagamag:
What's the new record about?

Jem Bosatta:
"Loss and Love" is a collection of six stories that all opened my eyes to something new about what it means to be a man. I was really invested in the topic when I was preparing the record, because I had the feeling that men talked a lot about mankind but we didn't really have a complex, subtle language to talk about masculinity apart from "toxic". So in these songs I wanted to recount a wide spectrum of my experience of this mysterious condition, from beautiful to dark to ordinary things.


Nagamag:
Is the record available in physical format?

Jem Bosatta:
Yes, but not like you know it. I didn't want to create waste, so together with the graphic designer Gabriel Jeanjean I've developed a really special EP product. I call it "music for your fingers": it's a lyric book that was created as a tactile, aesthetic, musical, analogue-digital journey. You can buy on my Bandcamp page - jembosatta.bandcamp.com. And if you want the CD too, I can include one in the delivery for free... but most people don't actually listen to CDs so I thought I'd make it optional.


Nagamag:
Many artists listen to genres that they are not producing music for. Which track is your favorite that is NOT similar to yours?

Jem Bosatta:
Self "Noname"


Nagamag:
Of Course Nagamag would love to listen also which is the track from a similar artist you admire?

Jem Bosatta:
Sam Amidon "Time Has Made a Change"

Discover & Listen to Jem Bosatta

Jem Bosatta on Spotify

Jem Bosatta's Signature Track

Jem Bosatta on Social Media

Jem Bosatta's Website

Dylan Cox – A Place to Meet (Spotify)

Categories: Audio, Rock, The Latest|Tags: , , , , |

“A stunning composition that gradually immerses us in its story. Sounds as if the artist brings new elements in the listener's soul. -Dylan Cox- decorated his composition with a melodic mosaic, hypnotizing our minds at the same time.”

“Потрясающая композиция, которая постепенно погружает в свою историю и словно конструктор собирает в душе слушателя огромный, но такой уютный мир. -Dylan Cox- словно иллюзионист украсил свою композицию мелодичной мозаикой, гипнотизируя и поражая наши души одновременно.”

-Nagamag.com

linktr.ee/dylancox

Dylan Cox, 24, is a singer and songwriter from Los Angeles, California and who lives in Paris, France. His music blends aching lyricism and room-filling melodies into deeply personal and poetic folk-pop ballads...

www.instagram.com/dylanjcox_/

Poppy Blue Eyes – Center of Bliss (Spotify)

Categories: Audio, Pop, The Latest|Tags: , , , |

“Carefully made and easy-going Acoustic composition from the masters of "Poppy Blue Eyes" project. Idealy made for guitar lovers or those who just want to communicate their feelings via words of admiration and strong meaning.”

-Nagamag.com

This is the second song released from the four song ep “Dock Bar”. Very chill, smooth, easy to listen to kind of song.

www.instagram.com/j_t_marvel

Poppy Blue Eyes

Started in 2018 by singer/songwriter Jonathan Marvel (lead vox/guitar) from Queenstown, MD. Current members also include Jeremy Cruse (lead guitar), Graham Furniss (bass/vox), Steven Dunn (trumpet/vox), and Devin HammondKid Brown (drums). The band is based out of Stevensville, MD and writes and performs music in reggae/folk/rock genres.

Val Dorantes – High (Video)

Categories: Pop, The Latest, Video|Tags: , , , , |

“The track opens with a gentle lilting female vocal with piano accompaniment, before becoming quite rhythmic and deeply emotional and melodic. Expressing the age old subject of the world through the eyes of a jilted lover. Val Dorantes is blessed with a wonderful voice and her debut single ‘High’ is a great start to what is sure to be a long and successful career.”

-Nagamag.com

Represents the feeling after a break up, the way the world look to a person when its sad or disillusioned

www.instagram.com/valdorantes/
es-la.facebook.com/DorantesVal

Onk Lou – Cranes (official video) (Video)

Categories: Pop, The Latest, Video|Tags: , , , , |

“Cranes, a track from the one which put you in the mood quickly with its quality, the one that attract the radars of advertising companies for commercial ad sync and Onk Lou here rumbles with a thunderous boom, palpably reveling and sing with a raucous, exuberant vocal style! ”

-Nagamag.com

Onk Lou shared with us few words about this song:

My city is beautiful, crazy and colourful. In my city everybody is welcome, no matter if you’re a top manager, working on a shift or if you’re not working at all. But if apartments and houses are only built for vacancy to make the rich even richer and the only affordable options are either to leave or to take the 71 down to the central graveyard, it seems to me as if the cranes that are hanging over my city are becoming vultures lurking and waiting for you to fail.

www.instagram.com/onklou/

Marie Minet – Attendre l’été (Video)

Categories: Best of 2020, Pop, The Latest, Video|Tags: , , , , , |

“Marie Minet with her song Attendre l’été, through a stunning minimal video clip which hypnotize you quickly and a lush of atmospheric melodic harmonic lines, a beautiful choreography with soft brilliant sound mix, and a sensual heartwarming vocal performance with a goosebumps chorus, engages us wonderful into a memorable song. A song we return back to re-listen and add in your favorite lists. ”

-Nagamag.com

FRENCH:

Une voix claire et envoutante. Des textes forts aux accents nostalgiques. Des mélodies profondes bercées d’influences cap-verdiennes et africaines. Marie Minet opère une synthèse des genres aussi sublime qu’inédite en racontant de manière crue mais poétique des histoires de vie qui font echo à sa génération.

Son premier single Attendre l’été, disponible à la fin du mois de Novembre 2020, navigue entre slam, musique du monde et références subtiles aux compositions classiques de son aïeul Edward Grieg. Une chanson qui ravive des souvenirs d’enfance, tout en interrogeant l’innocence de cette période et les désillusions de l’âge adulte. Un single qui surprend tant il bouscule les frontières entre les genres musicaux tout en nous rapellant les classiques de la chanson française.

Son premier album, qu’elle compose sur les textes de son frère Paul, est mis en musique par Jon Luz, prodige discret de la musique du monde ayant composé pour Cesária Evora et bien d’autres. Il est attendu pour le printemps 2021.

www.facebook.com/marieminetmusic

ENG:

A clear and mesmerising voice. Powerful lyrics with nostalgic touches. Deep melodies soften by Cape Verdean influences. This is what makes Marie Minet’s mixing of genres is as sublime as it is innovative. In her raw but poetic way, she tells life stories that echo her generation.

Her first single, “Attendre l’Été,” available in November 2020, navigates between French chanson, spoken word, World Music, and subtle references to the classical compositions of her ancestor Edward Grieg. It’s a song that revives childhood memories while questioning the innocence of youth and the disillusionment of adulthood.

Her first album, “Clair Obscur”, is filled with profound lyrics from her brother Paul. She composed the music in collaboration with Jon Luz, a master of Cape Verdean music who composed for Césaria Évora, bringing a Lusafone accent to the French chanteuse. He also produced the album, which is expected to be released in spring 2021.

www.instagram.com/marieminetmusic

Tom Mackell – Strange Times (Video)

Categories: Pop, The Latest, Video|Tags: , , , |

“Yes we all know we have step into -Strange Times- Tom Mackell is here to sing about that, with a chorus which will goosebumps you for sure. A beautiful bright song with reflective lyrics, the tracks you love also to take long road drives.”

-Nagamag.com

Tom Mackell shared with us few words about this song “I wrote Strange Times while considering all of the sudden changes in my every day life during quarantine. It’s an honest and sincere expression of how I was feeling and dealing with this new reality. I was looking forward to my first music festival appearance over the summer as well as a full coast-to-coast U.S. tour in the fall. It was hard to stop touring, but as every other musician unfortunately had to experience, I was forced to cancel everything and head home. One of the first things I did at the start of quarantine was sit down and write ‘Strange Times’; it was my way of processing the uncertainty ahead.

The track was written, recorded and produced in Nashville during quarantine. It features some of the best musicians in music city including Sol Philcox-Littlefield (Tim McGraw, Sam Hunt, Luke Combs, Jake Owen), Grady Saxman (Luke Combs, Muscadine Bloodline, Uncle Kracker), Will Moore (Lucie Silvas), Billy Justineau (Brothers Osborne), Tim Galloway (Chris Janson, Jake Owen). Strange Times by Tom Mackell is a new Nashville track from a new Nashville artist that was featured on Glide Magazine, Americanafest and more.”

tommackell.com/

Haven’t We All Been – Mandy McMillan {Official Music Video} (Video)

Categories: Pop, The Latest, Video|Tags: , , , , |

“With a carefully craft in the mix/production level and fine sound assets of drums and guitar lines, Mandy McMillan levels up this blend with her heartwarming and profoundly impactful lyrics into an elegant song.”

-Nagamag.com

Canadian country-pop artist Mandy McMillan has released her emotional new single, “Haven’t We All Been” – which is now available on all digital platforms.

Co-written by McMillan and Chris Roberts, “Haven’t We All Been” was produced in Nashville by Simon Gugala. It was influenced primarily by the styles and sounds of Sheryl Crow, Tom Petty, and John Mayer to create a song that intersects between alt-country and classic rock but is fueled by cathartic energy.

“The inspiration for this song came from my own path to self-love during a very trying time in my life. Creating ‘Haven’t We All Been’ was a healing exercise that helped to keep me grounded. It taught me to not be ashamed of any situation I have been in. Instead, I can transform the pain into a means of learning, growing, and – ultimately – living,” says McMillan.

“Reflective hopefulness” is how McMillan describes the lasting impact of the song that she wants her listeners to feel from it.

McMillan says, “I want people know that it is okay to be real and be open about their vulnerability. Every experience becomes a story, and these unique stories and struggles that make us who we are. The greatest gift that we can offer is to share our stories and find a connection – not through our common adversities, but from the helping others to find light through the darkness. With this song, I want to share understanding and compassion for others on a hopeful path to better days.”

The Edmonton-born McMillan’s own journey sent her from the small town of Stony Plain, Alberta to Nashville after she won a Country Music Television Canada Contest in 2008. High points like opening for Trisha Yearwood and Blake Shelton, releasing her 2014 self-titled EP, and making the Top 10 of ole’s “Play for Publisher” have been mixed with lower points of personal struggles and self-reflection. McMillan has ultimately made peace with herself through self-love, spirituality, trust in the universe, and let it shine through with a diverse offering of new music for others to form their own connections with.

“Haven’t We All Been” follows McMillan’s summer release, “Dream Catcher”, and is the newest single to be released from her upcoming album – also called “Dream Catcher” – due in 2021.

She will support “Haven’t We All Been” with a music video in November and a special alliance with Be Free Yoga – a Spruce Grove, Alberta foundation that emphasizes yoga and meditation as a means of healing for those faced with mental health challenges.

“Haven’t We All Been” is available now on all streaming platforms.

www.mandymcmillan.com/

HAVEN’T WE ALL BEEN (LYRICS)

Haven’t we all been
Drinking in the same bars
And haven’t we all been
Hiding the same old scars

We’re singing the same songs
About love gone wrong
Getting by getting high
Letting go of yesterday

Haven’t we all been here at least a time or two
Wiping away these tears we’re drinking away our blues
Falling in love and breaking up
Over and over again
Haven’t we all been

I’ve got a friend who
Is getting married next week
And i got another one getting alimony

I’ve had a heartbreak
Pulled close then pushed away
I’ve learned to fly i’ve learned ro cry
Aren’t we all doing the same dang thing

Haven’t we all been here at least a time or two
Wiping away these tears we’re drinking away our blues
Falling in love and breaking up
Over and over again
Haven’t we all been

A little lost along the way
A little up a little down
A little scared to leave the same small towns
A little whiskey kills the pain

But in the end we’re all ok
Tomorrows another day but for now

Haven’t we all been here at least a time or two
Wiping away these tears we’re drinking away our blues
Falling in love and breaking up
Over and over again
Haven’t we all been
Haven’t we all been

Leila – By You Now (Spotify)

Categories: Audio, Jazz, The Latest|Tags: , , , , |

“-By You Now- is the new single of -Leila- under SubtleFreak Studios imprint, a blend of bright sound elements and heartwarming vocals generating the right good atmosphere for all the background moments with friends, your love or holidays shopping.”

-Nagamag.com

Leila couldn't be further from your typical indie artist. Hailing from Neverheardofit Pennsylvania, her sound and lyrics carry their humble roots. A little Jazz, a little soul, a hint of strange and three shots of romance will keep this spellbinding cocktail of uncanny ballads in your head forever. Having grown up playing piano, singing, and dancing in recitals and competitions she was exposed to the industry at an early age, setting the stage for this artistic endeavor. Her love for Chopin and Debussy heavily influences her songwriting, infusing her sound with a musical maturity and sophistication.

Primarily inspired by late romantic classical composers and vintage Italian film scores, Leila describes her sound as "Subtle Freak Hawaiian Prom." A syrupy vocal and hypnotic wave of guitars wash you away from wherever you’re sitting and into a velvet armchair at a sparkling B-list dinner party.

All songs, artwork, and music videos are painstakingly created by the artist herself by way of a full time career in software engineering. Her sheer determination is the driving force behind her upcoming debut album Glass Highways. Produced with Tim Carr (The Americans, Fell Runner), the ten-track release is a breakup album exploring the stages of romantic loss. Beginning with doubt and moving all the way through to reflection. Leila confides, “I tried not to be too prescriptive in my lyrics, but rather acknowledge the varied and at times dissonant emotions we face amidst heartbreak.”

Glass Highways is a vocal-heavy album, featuring bittersweet lyrics, inviting the listener to consider the dark and light of life in tandem, adding candor and humility to Leila’s story. Thematically, the album is romantic and lush, consisting of long, dramatic songs oozing with cinematic flair. The songwriter reveals, “During production of my songs, I try to feel like I’m enveloped by them. I want them to wrap me in sound and feeling, as if pulling me into a daydream, or LeilaLand, for that matter.”

Single “Missing You” describes a narrator aching with nostalgia musing over the next time she’ll encounter her lost love. She imagines running into them in various scenarios, describing how they’ll react with each other in this new and uncertain distance they’ve created. Then there is “By You Now”, a two-phase epic of wistful confession. Leila expresses, “Despite how emphatically we attempt to distract ourselves, the reality of heartbreak inevitably sets in. That’s the arc I was going for in ‘By You Now’ with a vibrant upbeat opening that ultimately leads to a somber and lonely ending”.

Upon moving to LA, Leila joined the Angel City Chorale touring England and ultimately performing with the London Philharmonic and recording at Abbey Road Studios. While singing in this choir, she began writing and producing original songs, many of which are included in Glass Highways, slated for release in fall 2020.

leilaland.com/
www.instagram.com/lostinleilaland/

Load More Posts
Go to Top